Preskočiť na hlavný obsah

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná starostlivosť je nenároková služba sociálneho zabezpečenia, poskytovaná na základe všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich sociálne zabezpečenie ozbrojených príslušníkov finančnej správy:

  • zákon č. 328/2002 Z. z. [nové okno] o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z. [nové okno]“), a
  • nariadenie ministra financií SR č. 6/2019 „Podrobnosti o sociálnom zabezpečení ozbrojených príslušníkov finančnej správy.

Podmienky nároku na kúpeľnú starostlivosť

Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených útvarom sociálneho zabezpečenia Osobného úradu FR SR ,okrem kúpeľnej starostlivosti poskytovanej a plne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.

Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne:

  • ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy,
  • poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
  • poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
  • ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, a
  • veteránovi protikomunistického odboja.

Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje

  • v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia (t. j. indikácie označené v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť „A“),
  • v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.

Ozbrojený príslušník FS alebo poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia v pôsobnosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky žiada o kúpeľnú starostlivosť podaním návrhu útvaru sociálneho zabezpečenia na tlačive „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ [.docx; 17 kB; nové okno].

Návrh na kúpeľnú starostlivosť sa podáva od 1. októbra do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má poskytnúť kúpeľná starostlivosť.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť posudzuje posudkový lekár a rozhoduje o ňom komisia, ktorú vymenuje prezident FS. Pri výbere účastníkov kúpeľnej starostlivosti rozhoduje komisia predovšetkým so zreteľom na zdravotný stav žiadateľa a na poradie zdravotnej naliehavosti na priznanie kúpeľnej starostlivosti. Komisia vychádza z predpokladov úspešnosti kúpeľnej starostlivosti vzhľadom na predpoklad zlepšenia zdravotného stavu žiadateľa, prípadne jeho stabilizáciu.

Miesto, frekvencia kúpeľnej starostlivosti a dĺžka liečebného pobytu sa určuje podľa prílohy č. 6 [.pdf; 977 kB; nové okno] „Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť“ k zákonu č. 577/2004 Z. z. [nové okno] o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu s lekárskymi nálezmi, je potrebné zaslať na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR,
Útvar sociálneho zabezpečenia,
Mierová 23,
815 11 Bratislava

Kontaktná osoba:

Bc. Eva Schmitz
+421 48 4393642

Tlačivo:

Návrh na kúpeľnú starostlivosť [.docx; 17 kB; nové okno]