Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Kúpeľná starostlivosť

Uvedené vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov (ďalej len „IRA“) upravujúcich sociálne zabezpečenie colníkov:

  • zákon č. 328/2002 Z. z. [nové okno] o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), a
  • rozkaz ministra financií SR č. 3/2011 „Podrobnosti o sociálnom zabezpečení colníka“.

Podmienky nároku na kúpeľnú starostlivosť

Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených útvarom sociálneho zabezpečenia Osobného úradu FR SR (ďalej len „USZ“).

Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne, a to

  • colníkovi,
  • poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
  • poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
  • colníkovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, a
  • veteránovi protikomunistického odboja.

Kúpeľná starostlivosť indikovaná pre tú istú skupinu chorôb sa môže poskytnúť raz za dva roky.

Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje

  • v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,
  • v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.

Colník, ktorého služobný pomer trvá, a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov, uhrádzajú prírodným liečebným kúpeľom alebo kúpeľnej liečebni za kúpeľnú starostlivosť v období od 1. júla do 31. augusta kalendárneho roka 5 % z ceny kúpeľného poukazu.

Kúpeľná starostlivosť je nenároková vecná dávka nemocenského a výsluhového zabezpečenia. Poskytuje sa na území Slovenskej republiky v zariadeniach na to určených. Návrh na kúpeľnú starostlivosť podáva colník alebo poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia v pôsobnosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky písomne prostredníctvom ÚSZ na tlačive „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ [.docx; 30 kB; nové okno].

Návrh na kúpeľnú starostlivosť sa podáva do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má poskytnúť kúpeľná starostlivosť. Návrh na kúpeľnú starostlivosť posudzuje posudkový lekár a rozhoduje o ňom komisia, ktorú vymenuje prezident finančnej správy. Pri výbere účastníkov kúpeľnej starostlivosti rozhoduje komisia predovšetkým so zreteľom na zdravotný stav žiadateľa a na poradie zdravotnej naliehavosti na priznanie kúpeľnej starostlivosti.

Návrh je potrebné adresovať na:

Finančné riaditeľstvo SR,
Útvar sociálneho zabezpečenia,
Mierová 23, 815 11 Bratislava

Kontaktná osoba:

Bc. Eva Schmitz
+421 48 4393642

Tlačivo:

Návrh na kúpeľnú starostlivosť [.docx; 30 kB; nové okno]