Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná starostlivosť je nenároková služba sociálneho zabezpečenia, poskytovaná na základe všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich sociálne zabezpečenie ozbrojených príslušníkov finančnej správy:

  • zákon č. 328/2002 Z. z. [nové okno] o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z. [nové okno]“), a
  • nariadenie ministra financií SR č. 6/2019 „Podrobnosti o sociálnom zabezpečení ozbrojených príslušníkov finančnej správy.

Podmienky nároku na kúpeľnú starostlivosť

Kúpeľnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených útvarom sociálneho zabezpečenia Osobného úradu FR SR ,okrem kúpeľnej starostlivosti poskytovanej a plne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.

Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne:

  • ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy,
  • poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
  • poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
  • ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, a
  • veteránovi protikomunistického odboja.

Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje

  • v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia (t. j. indikácie označené v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť „A“),
  • v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.

Ozbrojený príslušník FS alebo poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia v pôsobnosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky žiada o kúpeľnú starostlivosť podaním návrhu útvaru sociálneho zabezpečenia na tlačive „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ [.docx; 17 kB; nové okno].

Návrh na kúpeľnú starostlivosť sa podáva od 1. októbra do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má poskytnúť kúpeľná starostlivosť.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť posudzuje posudkový lekár a rozhoduje o ňom komisia, ktorú vymenuje prezident FS. Pri výbere účastníkov kúpeľnej starostlivosti rozhoduje komisia predovšetkým so zreteľom na zdravotný stav žiadateľa a na poradie zdravotnej naliehavosti na priznanie kúpeľnej starostlivosti. Komisia vychádza z predpokladov úspešnosti kúpeľnej starostlivosti vzhľadom na predpoklad zlepšenia zdravotného stavu žiadateľa, prípadne jeho stabilizáciu.

Miesto, frekvencia kúpeľnej starostlivosti a dĺžka liečebného pobytu sa určuje podľa prílohy č. 6 [.pdf; 977 kB; nové okno] „Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť“ k zákonu č. 577/2004 Z. z. [nové okno] o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu s lekárskymi nálezmi, je potrebné zaslať na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR,
Útvar sociálneho zabezpečenia,
Mierová 23,
815 11 Bratislava

Kontaktná osoba:

Bc. Eva Schmitz
+421 48 4393642

Tlačivo:

Návrh na kúpeľnú starostlivosť [.docx; 17 kB; nové okno]