Preskočiť na hlavný obsah

Úlohy útvaru sociálneho zabezpečenia

Útvar sociálneho zabezpečenia Osobného úradu Finančného riaditeľstva SR plní najmä tieto úlohy:

 • Vypracováva a vydáva rozhodnutia o dávkach výsluhového zabezpečenia,
 • vypláca dávky výsluhového zabezpečenia,
 • vypracováva a vydáva rozhodnutia o zvýšení dávok výsluhového zabezpečenia (valorizácia),
 • vypracováva prehľady a zabezpečuje evidenciu dávok výsluhového zabezpečenia,
 • realizuje zrážky z dávok výsluhového zabezpečenia na základe zákona a dohody,
 • zabezpečuje súčinnosť s exekútorskými úradmi,
 • aktualizuje evidencie v špecializovaných IS (napr. SVS SZ),
 • vykonáva správu osobitného účtu,
 • metodicky usmerňuje organizačné útvary FS v oblasti nemocenského a úrazového zabezpečenia,
 • vypracováva výkazy o zrazenej dani z dávok výsluhového zabezpečenia a mesačné výkazy poistného a dávok,
 • vypracováva stanoviská v oblasti sociálneho zabezpečenia colníkov,
 • vypracováva návrhy interných riadiacich aktov za osobný úrad v oblasti sociálneho zabezpečenia colníkov a vypracováva stanoviská pre MF SR,
 • zabezpečuje vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti na účely dávok sociálneho zabezpečenia a lekárskej posudkovej činnosti vo veciach služobného pomeru,
 • kontroluje bodové ohodnotenie služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • prerokováva trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • posudzuje zdravotný stav colníka alebo poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia colníkov na účely poskytnutia kúpeľnej starostlivosti,
 • prijíma, eviduje a prerokováva návrhy na kúpeľnú liečbu, vydáva poukazy na kúpeľnú starostlivosť, pripravuje návrhy zmlúv o kúpeľnej starostlivosti,
 • realizuje rekreačné zabezpečenie (domáce/zahraničné) colníkov, poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia colníkov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov,
 • spracováva návrhy dohôd a protokolov o výmenných rekreáciách so zahraničnými finančnými správami, vedie evidenciu a vybavuje prihlášky na prázdninové rekreačné pobyty vo VDZ MF SR  v Tatranskej Lomnici a ŠRS FS,
 • vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie príspevkov zo sociálneho fondu colníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú začlenení na organizačných útvaroch FR SR a zabezpečuje vyhodnotenie čerpania sociálneho fondu,
 • predkladá používateľské požiadavky na IS a spolupracuje s konzultantmi,
 • poskytuje informácie a spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi, inými orgánmi a organizáciami pri plnení úloh.