Preskočiť na hlavný obsah
Server 15

AVI - Automatická výmena informácií

Automatická výmena informácií (AVI) je najúčinnejší spôsob, ako podporiť správne vyrubenie daní v cezhraničných situáciách a ako bojovať proti podvodom.

Automatická výmena informácií zahrňuje:

DAC2/CRS

Zmeny v XSD pre DAC2/CRS – pre detailné informácie prosím kliknite na aktívne odkazy

Od 01.02.2021 je v platnosti nová XML schéma:

Podľa zákona č. 359/2015 Z.z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o spravovaných účtoch vlastnených zahraničnými osobami.

FATCA

Platnosť prechodného obdobia na oslobodenie finančných inštitúcií (FI) od získania a oznamovania DIČ skončila oznamovacím obdobím k 31.12.2019. Od oznamujúceho obdobia za rok 2020 a ďalšie sú FI povinné oznamovať v Oznámení FATCA dáta s uvedeným a vyplneným elementom TIN.
Daňová správa USA (IRS) zaviedla sériu kódov, ktoré môžu FI uvádzať v elemente TIN vo svojom FATCA XML súbore za oznamovacie obdobie k 31.12.2020 a v ďalších obdobiach. Bližšie informácie nájdete vo zverejnených dokumentoch.

Podľa zákona č. 359/2015 Z. z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a Spojenými štátmi americkými, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcii oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických účtoch.

Dokumenty

DAC4/CbCR

Podľa zákona č. 442/2012 Z.z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z.n.p., je predmetom AVI výmena informácii uvedených v správe podľa jednotlivých štátov nadnárodných skupín podnikov s konsolidovaným obratom vyšším ako 750 000 000 eur medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov.

Zmeny v XSD pre DAC4/CbCR – pre detailné informácie prosím kliknite na aktívne odkazy

Od 01.02.2021 je v platnosti nová XML schéma:

DAC6

Podľa §8h (2) zákona č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p. (ďalej len „zákon“), je predmetom automatickej výmeny informácií (AVI) výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských štátov EÚ. Cieľom tejto výmeny je poskytnúť daňovým orgánom členských štátov EÚ informácie, ktoré im pomôžu rýchlejšie odhaľovať medzery v daňových právnych predpisoch a škodlivé daňové praktiky. Oznamovacie povinnosti podľa tohto zákona sa týkajú sprostredkovateľov, resp. používateľov definovaných v zákone.

V zmysle § 24p ods. 2 a ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov začínajú dňom 01.01.2021 plynúť lehoty pre povinné osoby na podanie informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu v zmysle vyššie citovaného zákona.

Dokumenty

Rôzne