Preskočiť na hlavný obsah

AVI - Automatická výmena informácií

Automatická výmena informácií (AVI) je najúčinnejší spôsob, ako podporiť správne vyrubenie daní v cezhraničných situáciách a ako bojovať proti podvodom.

Automatická výmena informácií zahrňuje:

Vyjadrenie k DAC7/DPI

V súvislosti s automatickou výmenou informácií oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem DAC7/DPI v zmysle zákona č. 250/2022 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a ktorý do slovenskej legislatívy implementuje smernicu DAC7 (ďalej len „zákon“) sme zaregistrovali množstvo článkov v printových aj internetových médiách, ktoré k tejto problematike uvádzajú nepravdivé informácie.

Najčastejšou informáciou, ktorá je nesprávna a napriek tomu sa veľmi často opakuje, je informácia o novej povinnosti registrácie pre DAC7 v prípade predávajúcich na digitálnych platformách.

Je dôležité zdôrazniť, že predávajúcim z predmetného zákona nevyplývajú žiadne nové povinnosti. Povinnosť osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto príjmov daň. Táto povinnosť nie je nová a ani sa nijako nemení vyššie uvedeným zákonom.

Ďalšou nepravdivou informáciou, ktorá sa často v médiách objavuje je, že pre DAC7 sa musí zaregistrovať každý, kto (napríklad aj jednorazovo) predá predmety osobnej spotreby na inzertných internetových stránkach. FR SR potvrdzuje, že v zmysle zákona žiadna takáto osoba nemá povinnosť sa registrovať vo Finančnej správe SR a taktiež neplatí tvrdenie, že by túto registráciu bolo potrebné vykonávať každý mesiac.

Povinnosť registrovať sa od 01.01.2023 budú mať tzv. len neusadení prevádzkovatelia platforiem z krajín mimo Európskej Únie, ktorí sú presne definovaní v § 22h písm. e) druhého bodu zákona, t. j. prevádzkovatelia platforiem neusadení v SR ani v EÚ, s ich štátom rezidencie nie je v platnosti tzv. kvalifikovaná dohoda o výmene informácií, pričom takéto subjekty sprostredkúvajú tzv. vybrané činnosti (prenájom nehnuteľností alebo dopravných prostriedkov, osobné služby alebo predaj tovaru).

Zároveň pripomíname, že ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy spĺňa niektorú z podmienok podľa § 22h písm. e) prvého bodu zákona vo viacerých členských štátoch EÚ, zvolí si jeden z týchto členských štátov, v ktorom bude plniť požiadavky na oznamovanie informácií o predávajúcich. Túto skutočnosť je oznamujúci prevádzkovateľ platformy povinný podľa § 22j ods. 1 zákona oznámiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky a tiež príslušným orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa to týka. V Slovenskej republike bude od 01.01.2023 k dispozícii elektronický formulár Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI, ktorý sa podáva do 15 dní odo dňa, kedy sa takýto subjekt stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy.

Viac informácií nájdete nižšie v časti DAC7/DPI

DAC2/CRS

Podľa zákona č. 359/2015 Z.z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o spravovaných účtoch vlastnených zahraničnými osobami.

FATCA

Platnosť prechodného obdobia na oslobodenie finančných inštitúcií (FI) od získania a oznamovania DIČ skončila oznamovacím obdobím k 31.12.2019. Od oznamujúceho obdobia za rok 2020 a ďalšie sú FI povinné oznamovať v Oznámení FATCA dáta s uvedeným a vyplneným elementom TIN.
Daňová správa USA (IRS) zaviedla sériu kódov, ktoré môžu FI uvádzať v elemente TIN vo svojom FATCA XML súbore za oznamovacie obdobie k 31.12.2020 a v ďalších obdobiach. Bližšie informácie nájdete vo zverejnených dokumentoch.

Podľa zákona č. 359/2015 Z. z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a Spojenými štátmi americkými, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcii oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických účtoch.

DAC4/CbCR

Podľa zákona č. 442/2012 Z.z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z.n.p., je predmetom AVI výmena informácii uvedených v správe podľa jednotlivých štátov nadnárodných skupín podnikov s konsolidovaným obratom vyšším ako 750 000 000 eur medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov.

Zmeny v XSD pre DAC4/CbCR – pre detailné informácie prosím kliknite na aktívne odkazy

Od 01.02.2021 je v platnosti nová XML schéma:

DAC6

Podľa §8h (2) zákona č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p. (ďalej len „zákon“), je predmetom automatickej výmeny informácií (AVI) výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských štátov EÚ. Cieľom tejto výmeny je poskytnúť daňovým orgánom členských štátov EÚ informácie, ktoré im pomôžu rýchlejšie odhaľovať medzery v daňových právnych predpisoch a škodlivé daňové praktiky. Oznamovacie povinnosti podľa tohto zákona sa týkajú sprostredkovateľov, resp. používateľov definovaných v zákone.

Upozorňujeme povinné osoby, ktoré podávajú Oznámenie DAC6, ktorého prílohu tvorí XML súbor, aby svoje podania, ktoré obsahujú xml súbor vo verzii 3.02 podali najneskôr 26.07.2021. Po tomto termíne bude možné priložiť len xml súbor vo verzii 4.04.

Dokumenty

DAC7/DPI

30.11.2023 boli aktualizované dokumenty: Poučenie k Oznámeniu DAC7_DPI, Prehľad biznis validácií aplikovaných na podanie Oznámenia DAC7_DPI a Vzorové XML-DAC7-DPI, upravené boli len časti týkajúce sa elementov DocRefId a CorrDocRefId.


V zmysle zákona č. 250/2022 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe dani v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je predmetom automatickej výmeny informácií (AVI) výmena informácií oznamovaných prevádzkovateľmi platforiem. Cieľom tejto výmeny je poskytnúť finančnej správe informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí poskytujú služby alebo predávajú tovar prostredníctvom digitálnych platforiem.

Vyššie uvedené informácie sa v zmysle § 22i ods. 2 a ods. 5 zákona budú oznamovať prostredníctvom elektronického oznámenia, ktorého prílohou bude XML súbor. Xml schému a používateľskú príručku nájdete nižšie. Všetky dôležité informácie týkajúce sa výmeny informácií DAC7/DPI nájdete na stránke Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy - OECD [nové okno].

Registrácia neusadeného prevádzkovateľa platformy pre DAC7

Povinnosť registrovať sa od 01.01.2023 majú tzv. neusadení prevádzkovatelia platforiem z krajín mimo SR a Európskej Únie, ktorí podľa § 22h písm. e) druhého bodu zákona č. 250/2022 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p. a ktorý do slovenskej legislatívy implementuje smernicu DAC7 (ďalej len „zákon“), t. j. nie je usadený v Slovenskej republike, ani v inom členskom štáte a sprostredkúva vykonávanie vybranej činnosti zo strany predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu alebo vybranú činnosť zahŕňajúcu prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a s ich štátom rezidencie nie je v platnosti tzv. kvalifikovaná dohoda o výmene informácií.

Zvolený spôsob registrácie sa použije len v tom prípade, ak chcete vystupovať ako používateľ DAC7 v mene oznamujúceho prevádzkovateľa platformy DAC7/DPI, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa daňového poriadku (t. j. neusadeného prevádzkovateľa.

Registrácia pre DAC7 sa netýka subjektov, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou v zmysle § 13 ods. 5 a 6 a § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. daňového poriadku v z. n. p. Takýto subjekt sa prihlási na internetovej stránke finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (cez ID a heslo alebo prostredníctvom eID).

Viac informácií o registrácii, návod na prihlásenie a návod na registráciu pre DAC7 nájdete v nasledovných dokumentoch:

Dokumenty:

Rôzne

Dokumenty