Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

AVI - Automatická výmena informácií

Úvod

V ére globalizácie je čoraz naliehavejšia nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce členských štátov v oblasti daní. Vývoj v oblasti mobility platiteľov dane, počtu cezhraničných transakcií a internacionalizácie finančných nástrojov je ohromujúci a spôsobuje členským štátom ťažkosti správne stanoviť základ splatných daní. Tento čoraz väčší problém ovplyvňuje fungovanie daňových systémov a spôsobuje dvojité zdanenie, ktoré samotné vedie k daňovým podvodom a daňovým únikom, zatiaľ čo kontrolné právomoci zostávajú na vnútroštátnej úrovni. Táto skutočnosť ohrozuje funkčnosť vnútorného trhu.

Jeden členský štát preto nemôže spravovať svoj vnútorný daňový systém, najmä pokiaľ ide o priame zdaňovanie, bez informácií od ostatných členských štátov. Na prekonanie negatívnych vplyvov tohto javu je nevyhnutné vytvoriť novú administratívnu spoluprácu medzi daňovými správami členských štátov.

Automatická výmena informácií (AVI) je najúčinnejší spôsob, ako podporiť správne vyrubenie daní v cezhraničných situáciách a ako bojovať proti podvodom.

Automatická výmena informácií zahrňuje:

 

DAC2/CRS

Podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o spravovaných účtoch vlastnených zahraničnými osobami.

FATCA

Podľa zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI  výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a Spojenými štátmi americkými, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcii oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických účtoch.

Dokumenty:

 

DAC4/CbCR

Podľa zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z.n.p., je predmetom AVI výmena informácii uvedených v správe podľa jednotlivých štátov nadnárodných skupín podnikov s konsolidovaným obratom vyšším ako 750 000 000 eur medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov. 

 Rôzne:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 12. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 22. 12. 2015

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore