Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

AVI - Automatická výmena informácií

Úvod

Automatická výmena informácií (AVI) je najúčinnejší spôsob, ako podporiť správne vyrubenie daní v cezhraničných situáciách a ako bojovať proti podvodom.

Automatická výmena informácií zahrňuje:

DAC2/CRS 

Zmeny v XSD pre DAC2/CRS – pre detailné informácie prosím kliknite na aktívne odkazy

Do 31.12.2020 je platná (sa používa):

Od 01.02.2021 bude platná (sa bude používať):

Podľa zákona č. 359/2015 Z.z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o spravovaných účtoch vlastnených zahraničnými osobami.

FATCA

Povinné TIN pre FATCA za rok 2020 [.pdf; 556 kB; nové okno]

Platnosť prechodného obdobia na oslobodenie finančných inštitúcií (FI) od získania a oznamovania DIČ (TIN - tax identification number, t. j. daňové identifikačné číslo) sa končí oznamovacím obdobím 31.12.2019. Prvý rok, v ktorom sa bude vyžadovať oznamovanie DIČ v súvislosti s účtami podliehajúcimi oznamovaniu FATCA je oznamovacie obdobie k 31.12.2020, t. j. do 30.06.2021 budú oznamujúce FI oznamovať dáta s uvedeným a vyplneným elementom TIN.

Podľa zákona č. 359/2015 Z. z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a Spojenými štátmi americkými, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcii oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických účtoch.

DAC4/CbCR

Podľa zákona č. 442/2012 Z.z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z.n.p., je predmetom AVI výmena informácii uvedených v správe podľa jednotlivých štátov nadnárodných skupín podnikov s konsolidovaným obratom vyšším ako 750 000 000 eur medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov. 

Zmeny v XSD pre DAC4/CbCR – pre detailné informácie prosím kliknite na aktívne odkazy

Do 31.12.2020 je platná (sa používa):

Od 01.02.2021 bude platná (sa bude používať):

DAC6

Podľa §8h (2) zákona č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p. (ďalej len „zákon“), je predmetom automatickej výmeny informácií (AVI) výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských štátov EÚ. Cieľom tejto výmeny je poskytnúť daňovým orgánom členských štátov EÚ informácie, ktoré im pomôžu rýchlejšie odhaľovať medzery v daňových právnych predpisoch a škodlivé daňové praktiky. Oznamovacie povinnosti podľa tohto zákona sa týkajú sprostredkovateľov, resp. používateľov definovaných v zákone.

V zmysle § 24p ods. 2 a ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov začínajú dňom 01.01.2021 plynúť lehoty pre povinné osoby na podanie informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu v zmysle vyššie citovaného zákona.

 

Rôzne