Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

AVI - Automatická výmena informácií

Výmena DAC6 a odklad lehôt

Od 01.07.2020 je v platnosti novela zákona č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p., avšak v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa v súvislosti s touto povinnosťou odkladajú lehoty o šesť mesiacov (čl. XL zákona č. 198/2020 Z. z. [nové okno] z 9. júla 2020). Povinnosť nahlasovať FR SR informácie o cezhraničných opatreniach, ktoré predstavujú riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam má tak odloženú účinnosť zo dňa 01.07.2020 na 01.01.2021. 

Úvod

Automatická výmena informácií (AVI) je najúčinnejší spôsob, ako podporiť správne vyrubenie daní v cezhraničných situáciách a ako bojovať proti podvodom.

Automatická výmena informácií zahrňuje:

DAC2/CRS 

Pre finančné inštitúcie platí termín plnenia oznamovacích povinností DAC2/CRS podľa zákona č. 359/2015 Z. z. [nové okno] o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., t. j. do 30.6.2020.

Podľa aktuálnej situácie počas pandémie platia ustanovenia zákona č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zmeny v XSD pre DAC2/CRS – pre detailné informácie prosím kliknite na aktívne odkazy

Do 31.12.2020 je platná (sa používa):

Od 01.02.2021 bude platná (sa bude používať):

Podľa zákona č. 359/2015 Z.z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o spravovaných účtoch vlastnených zahraničnými osobami.

FATCA

Oznamovacie povinnosti FATCA za rok 2019

Pre finančné inštitúcie platí termín plnenia oznamovacích povinností FATCA podľa zákona č. 359/2015 Z. z. [nové okno] o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., t. j. do 30.6.2020.
Podľa aktuálnej situácie počas pandémie platia ustanovenia zákona č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Povinné TIN pre FATCA za rok 2020 [.pdf; 556 kB; nové okno]

Platnosť prechodného obdobia na oslobodenie finančných inštitúcií (FI) od získania a oznamovania DIČ (TIN - tax identification number, t. j. daňové identifikačné číslo) sa končí oznamovacím obdobím 31.12.2019. Prvý rok, v ktorom sa bude vyžadovať oznamovanie DIČ v súvislosti s účtami podliehajúcimi oznamovaniu FATCA je oznamovacie obdobie k 31.12.2020, t. j. do 30.06.2021 budú oznamujúce FI oznamovať dáta s uvedeným a vyplneným elementom TIN.

Podľa zákona č. 359/2015 Z. z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a Spojenými štátmi americkými, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcii oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických účtoch.

DAC4/CbCR

Podľa zákona č. 442/2012 Z.z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z.n.p., je predmetom AVI výmena informácii uvedených v správe podľa jednotlivých štátov nadnárodných skupín podnikov s konsolidovaným obratom vyšším ako 750 000 000 eur medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov. 

DAC6

Podľa §8h (2) zákona č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p. (ďalej len „zákon“), je predmetom automatickej výmeny informácií (AVI) výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských štátov EÚ. Cieľom tejto výmeny je poskytnúť daňovým orgánom členských štátov EÚ informácie, ktoré im pomôžu rýchlejšie odhaľovať medzery v daňových právnych predpisoch a škodlivé daňové praktiky. Oznamovacie povinnosti podľa tohto zákona sa týkajú sprostredkovateľov, resp. používateľov definovaných v zákone.

 

Dokumenty 

Rôzne