Preskočiť na hlavný obsah

AVI - Automatická výmena informácií

Automatická výmena informácií (AVI) je najúčinnejší spôsob, ako podporiť správne vyrubenie daní v cezhraničných situáciách a ako bojovať proti podvodom.

Automatická výmena informácií zahrňuje:

DAC2/CRS

Podľa zákona č. 359/2015 Z.z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o spravovaných účtoch vlastnených zahraničnými osobami.

FATCA

Platnosť prechodného obdobia na oslobodenie finančných inštitúcií (FI) od získania a oznamovania DIČ skončila oznamovacím obdobím k 31.12.2019. Od oznamujúceho obdobia za rok 2020 a ďalšie sú FI povinné oznamovať v Oznámení FATCA dáta s uvedeným a vyplneným elementom TIN.
Daňová správa USA (IRS) zaviedla sériu kódov, ktoré môžu FI uvádzať v elemente TIN vo svojom FATCA XML súbore za oznamovacie obdobie k 31.12.2020 a v ďalších obdobiach. Bližšie informácie nájdete vo zverejnených dokumentoch.

Podľa zákona č. 359/2015 Z. z. [nové okno] o automatickej výmene informácii o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je predmetom AVI výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a Spojenými štátmi americkými, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcii oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR informácie o vedených amerických účtoch.

DAC4/CbCR

Podľa zákona č. 442/2012 Z.z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z.n.p., je predmetom AVI výmena informácii uvedených v správe podľa jednotlivých štátov nadnárodných skupín podnikov s konsolidovaným obratom vyšším ako 750 000 000 eur medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov.

Zmeny v XSD pre DAC4/CbCR – pre detailné informácie prosím kliknite na aktívne odkazy

Od 01.02.2021 je v platnosti nová XML schéma:

DAC6

Podľa §8h (2) zákona č. 442/2012 Z. z. [nové okno] o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z. n. p. (ďalej len „zákon“), je predmetom automatickej výmeny informácií (AVI) výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských štátov EÚ. Cieľom tejto výmeny je poskytnúť daňovým orgánom členských štátov EÚ informácie, ktoré im pomôžu rýchlejšie odhaľovať medzery v daňových právnych predpisoch a škodlivé daňové praktiky. Oznamovacie povinnosti podľa tohto zákona sa týkajú sprostredkovateľov, resp. používateľov definovaných v zákone.

Upozorňujeme povinné osoby, ktoré podávajú Oznámenie DAC6, ktorého prílohu tvorí XML súbor, aby svoje podania, ktoré obsahujú xml súbor vo verzii 3.02 podali najneskôr 26.07.2021. Po tomto termíne bude možné priložiť len xml súbor vo verzii 4.04.

Dokumenty

Rôzne

Dokumenty