Preskočiť na hlavný obsah

Štátna pomoc

V zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. [nové okno] o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016, koordinátorom pomoci je Protimonopolný úrad SR [nové okno], a to vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii.

Zákon č. 358/2015 Z. z. [nové okno] o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov.

Všeobecné informácie

Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [nové okno] (ďalej len „ZFEÚ“), ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Štátnou pomocou sú teda také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné štyri kumulatívne kritériá:

 • prevod verejných zdrojov (v čl. 107 ZFEÚ [nové okno] označené ako „štátne prostriedky“) a pripísateľnosť štátu,
 • ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,
 • selektívnosť opatrenia pomoci,
 • vplyv na hospodársku súťaž a vnútorný obchod EÚ.

Podľa čl. 107 ZFEÚ [nové okno] sa pravidlá štátnej pomoci resp. minimálnej pomoci vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, keď je príjemcom pomoci „podnik“ (v čl. 107 ZFEÚ [nové okno] označený ako „podnikateľ“). Podnikom sa rozumie každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy jeho činnosti (tzn. podnikom môže byť napr. aj nezisková organizácia alebo príspevková organizácia za predpokladu výkonu hospodárskej činnosti).

Podľa čl. 108 ods. 3 ZFEÚ [nové okno], Európska komisia musí byť v dostatočnom čase upovedomená o zámeroch v súvislosti s poskytnutím alebo upravením pomoci, aby mohla podať svoje pripomienky.

Členské štáty Európskej únie sú preto vo všeobecnosti povinné pred poskytnutím štátnej pomoci notifikovať plánované poskytnutie štátnej pomoci Európskej komisii, tzn. požiadať Európsku komisiu o schválenie poskytnutia štátnej pomoci (všeobecná notifikačná povinnosť).

Žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci sa Európskej komisii predkladá (notifikuje) v súlade s § 9 ods. 4 zákona o štátnej pomoci [nové okno] prostredníctvom Protimonopolného úradu SR [nové okno] v slovenskom jazyku na príslušnom notifikačnom formulári.

Výnimky z všeobecnej notifikačnej povinnosti:

 • minimálna pomoc,
 • skupinové výnimky,
 • individuálna pomoc poskytovaná na základe schém štátnej pomoci a minimálnej pomoci,

V týchto prípadoch je možné poskytnúť pomoc bez jej predchádzajúcej notifikácie Európskej komisii, musia byť však splnené všetky podmienky stanovené zákonom o štátnej pomoci a príslušnou legislatívou Európskej únie.

Poskytovateľom pomoci je v zmysle zákona o štátnej pomoci ten, kto vykonal právny úkon oprávňujúci príjemcu na získanie pomoci. Na účely tohto zákona sa za deň poskytnutia pomoci považuje deň, keď nadobudol účinok právny úkon, na základe ktorého sa pomoc poskytuje príjemcovi.

Príjemcom pomoci je v zmysle zákona o štátnej pomoci ten, kto vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania a v koho prospech bol vykonaný právny úkon, ktorý ho oprávňuje na získanie pomoci. Na účely zákona o štátnej pomoci sa hospodárskou činnosťou rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke tovaru a služieb na trhu.

Právnym predpisom upravujúcim procedurálny postup v oblasti štátnej pomoci je Nariadenie komisie ES č. 794/2004 [nové okno] z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva Nariadenie č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení ES. Nariadenie komisie ES č. 794/2004 [nové okno] upravuje formy, obsah a ďalšie podrobnosti podávania žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci. Ďalej obsahuje ustanovenia o plynutí lehôt v konaniach týkajúcich sa štátnej pomoci a spôsobu výpočtu úrokovej sadzby pri neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci. Nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie štátnej pomoci vo všetkých sektoroch hospodárstva. Neoddeliteľnou súčasťou nariadenia sú notifikačné formuláre pre schválenie štátnej pomoci a pre poskytovanie informácií o neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa štátnej pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na portáli Protimonopolného úradu SR [nové okno]

Minimálna pomoc

Podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 [nové okno] z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis (ÚV EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2014, minimálna pomoc (pomoc de minimis) predstavuje pomoc, ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí v prepočte súhrnne 200 000 EUR pre jedného podnikateľa.

Pomoc de minimis sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých sektoroch okrem

a) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v prvovýrobe produktov rybolovu a akvakultúry,

    aa) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu produktov rybolovu a akvakultúry, ak sa výška pomoci stanovuje na základe ceny alebo množstva kúpených produktov alebo produktov uvedených na trh,

b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe,

c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v odvetví spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v jednom z týchto prípadov:

    i. ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov uvedených na trh príslušnými podnikmi,

    ii. ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,

d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

Celková výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytol jedinému podniku vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nepresiahne 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Táto pomoc de minimis sa nepoužije na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Na pomoc v sektore prvovýroby poľnohospodárskych produktov sa vzťahuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 [nové okno] z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ [nové okno] na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva(ÚV EÚ L 352, 24.12.2013, s.9), ktoré stanovuje, že minimálna pomoc predstavuje pomoc, ktorá neprekročí v prepočte súhrnne 15 000 EUR pre jedného podnikateľa v sektore poľnohospodárskej výroby za obdobie troch fiškálnych rokov. Podľa tohto nariadenia je možné poskytnúť minimálnu pomoc podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov podľa prílohy I k zmluve.

Podľa nariadenia Komisie č. 1408/2013 [nové okno] je možné poskytnúť pomoc podniku pôsobiacemu v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov s výnimkou:

 1. pomoci, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených na trh;
 2. pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
 3. pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

Na minimálnu pomoc v sektore rybného hospodárstva sa vzťahuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 [nové okno] z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ [nové okno]na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (ďalej len „nariadenie Komisie č. 717/2014“), ktoré nadobudlo účinnosť 1.júla 2014, a ktoré nahradilo doteraz platné nariadenie komisie (ES) č. 875/2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (ďalej len nariadenie Komisie č. 875/2007).

Výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytuje jedinému podniku v sektore rybolovu a akvakultúry, nesmie presiahnuť 30 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

V zmysle nariadenia Komisie č. 717/2014 [nové okno] je možné poskytnúť minimálnu pomoc podnikom v sektore rybolovu a akvakultúry s týmito výnimkami:

 1. pomoc, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva kúpených produktov alebo produktov uvedených na trh;
 2. pomoc poskytovaná na činnosti súvisiace s vývozom do krajín mimo EÚ alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo spojená s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
 3. pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným,
 4. pomoc na zakúpenie rybárskych plavidiel,
 5. pomoc na modernizáciu alebo výmenu hlavných alebo pomocných motorov rybárskych plavidiel;
 6. pomoc na operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu rybárskeho plavidla, alebo na zariadenie, ktoré zlepšuje schopnosť rybárskeho plavidla nájsť ryby;
 7. pomoc na výstavbu nových rybárskych plavidiel alebo dovoz rybárskych plavidiel;
 8. pomoci na trvalé alebo dočasné ukončenie rybolovných činností s výnimkou pomoci, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článkoch 20 a 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139;
 9. pomoc na prieskumný rybolov;
 10. pomoci na prevod vlastníctva podniku;
 11. pomoc na priame opätovné zarybňovanie, pokiaľ sa s ním výslovne nepočíta ako s ochranným opatrením v právnom akte Únie alebo pokiaľ nejde o experimentálne zarybňovanie.

Poskytnutie minimálnej pomoci preukazuje daňový subjekt predložením vyhlásenia o doteraz poskytnutej minimálnej pomoci za prebiehajúci fiškálny (účtovný) rok a dva predchádzajúce fiškálne (účtovné) roky.

Dňom 18.12.2023 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 2 (DM - 12 /2018). Platnosť a účinnosť schémy DM - 12/2018 v znení dodatku č. 2 končí dňom 30.6.2024.

Dodatok č. 2 ku Schéme DM – 12/2018 bol vypracovaný na základe článku 7, bod 4 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení, s cieľom zabezpečiť kontinuitu v oblasti poskytovania minimálnej pomoci Finančným riaditeľstvom SR a daňovými úradmi. Podľa uvedeného článku Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 sa po skončení platnosti tohto nariadenia na každú schému pomoci de minimis, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia, bude toto nariadenie vzťahovať počas obdobia ďalších šiestich mesiacov.

Dokumenty:

 • Schéma DM – 12/2018 v znení dodatku č. 2 – Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 2.
 • Príloha č. 1 k schéme v znení dodatku č. 2 [.docx; 60 kB; nové okno] - Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa schémy
 • Schéma DM - 12/2018 v znení dodatku č. 1 [.pdf; 440 kB; nové okno] v znení dodatku č. 1 - Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1.
 • Schéma minimálnej pomoci DM 12/2018 [.pdf; 671 kB; nové okno] - Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Schéma minimálnej pomoci DM 9/2016 [.pdf; 324 kB; nové okno] - Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (platná do 30.09.2017)

Individuálna štátna pomoc

Notifikačnej povinnosti t.j. schváleniu EK podlieha poskytnutie štátnej pomoci daňovými orgánmi formou odpustenia sankcie alebo povolenia úľavy zo sankcie podľa § 157 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom o štátnej pomoci a Usmerneniami o regionálnej štátnej pomoci na roky 2022 - 2027[.pdf; 1,10 MB; nové okno], ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod číslom C/209, 23.7.2013, s. 1.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci sa predkladá na miestne príslušnom daňovom úrade, pri žiadosti podľa § 157 ods. 3 daňového poriadku, ak nejde o pomoc de minimis, Finančnému riaditeľstvu SR.

Žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci sa Európskej komisii predkladá (notifikuje) v súlade s § 9 ods. 4 zákona o štátnej pomoci prostredníctvom Protimonopolného úradu SR [nové okno] v slovenskom jazyku na príslušnom notifikačnom formulári.

V prílohe Nariadenia komisie ES č. 794/2004 [nové okno] sa nachádza vzor štandardného notifikačného formulára ako aj vzory formulárov doplňujúcich informácií o regionálnej pomoci

Súčasťou doplňujúcich informácií a formulára súhrnné informácie pre uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ je:

 1. Investičný projekt daňového subjektu vypracovaný podľa záväznej osnovy
 2. Ďalšie informácie a podklady daňového subjektu podľa zoznamu povinných údajov a predkladaných príloh