Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI)

EORI (Economic Operators' Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je ustanovené vo vykonávacom nariadení (ES) č. 2447/2015 [nové okno]. Číslo EORI je maximálne 17 znakový alfanumerický kód. Počiatočné písmená sú kód členského štátu EÚ, v ktorom je subjekt zaregistrovaný. V prípade slovenských subjektov je to kód „SK“.

Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

Každý členský štát EÚ má v zmysle platnej legislatívy právo ustanoviť, ako bude tento identifikátor vyzerať. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) sa rozhodlo využiť identifikátory, ktoré už hospodárske subjekty majú pridelené. Najčastejšie je to číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ (hospodárskym subjektom s prideleným skupinovým IČ pre DPH bude číslo EORI pozostávať z SK + DIČ). Spoločnostiam a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí nemajú pridelené DIČ, bude číslo EORI pozostávať z SK + 0I +IČO.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Kto musí mať EORI a kedy ho použiť

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ, musia mať pridelené číslo EORI a je nutné ho použiť pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o zjednodušené postupy, a pod. číslo EORI nemusia mať fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, avšak tieto osoby musia byť zaevidované v Centrálnom registri finančnej správy. Viac v časti „Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby)“.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke [.pdf; 1,50 MB; nové okno] k systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov - sumár.

Zahraničné subjekty

  1. Hospodárske subjekty so sídlom na colnom území Únie, okrem SR
    • hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo. Prenos údajov z centrálnej databázy EOS (Economic Operator Systems) do národných informačných systémov je automatizovaný a prebieha podaním colného vyhlásenia. Takéto hospodárske subjekty nežiadajú o registráciu a pridelenie čísla EORI. V prípade, ak tieto subjekty majú pridelené aj slovenské IČ DPH, musia žiadať o jeho zápis do databázy EOS v tom členskom štáte, v ktorom im už číslo EORI bolo pridelené.
  2. Hospodárske subjekty, ktoré nemajú sídlo na colnom území Únie
    • v prípade, ak im už bolo pridelené číslo EORI v inom členskom štáte, prenos údajov do elektronických systémov je automatizovaný a prebieha podaním colného vyhlásenia. Takéto hospodárske subjekty nežiadajú o registráciu a pridelenie čísla EORI. V prípade, ak tieto subjekty majú pridelené aj slovenské IČ DPH, musia žiadať o jeho zápis do databázy EOS v tom členskom štáte, v ktorom im číslo EORI bolo pridelené.
    • v prípade, ak im na colnom území Únie ešte nebolo pridelené číslo EORI, žiadajú o zaregistrovanie priamo vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára prostredníctvom aplikácie Live Agent, v ktorom bude prílohou výpis z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť v krajine, v ktorej majú sídlo. Je potrebné predložiť naskenovaný originál výpisu, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov. V prípade, ak má hospodársky subjekt pridelené slovenské IČ DPH, príp. má IČ DPH pridelené v inej členskej krajine EÚ, uvádza ho v registračnom formulári ako identifikátor.

Organizačné zložky zahraničnej osoby

Pokiaľ zahraničný subjekt podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky, musí táto organizačná zložka používať číslo EORI svojej materskej spoločnosti v zahraničí, nakoľko z právneho hľadiska nemá organizačná zložka na území SR právnu subjektivitu.

V prípade jej registrácie sa postupuje ako pri zahraničných subjektoch. Najprv musí byť zaregistrovaná materská spoločnosť v krajine svojho sídla. Následne organizačná zložka na Slovensku požiada vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára prostredníctvom aplikácie Live Agent o zaregistrovanie jej názvu a sídla na území SR do národnej databázy.

Upozornenie

Upozorňujeme hospodárske subjekty, najmä organizačné zložky zahraničnej osoby a subjekty, ktoré používajú skupinové IČ pre DPH, na platnosť Vyhlášky 161/2016 Z. z. [nové okno], ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. [nové okno] Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v ktorej sa uvádza, že ak má vývozca, dovozca alebo deklarant pridelené IČ pre DPH, je potrebné ho zapísať do odseku 44 colného vyhlásenia.

Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby)

Fyzickým osobám sa číslo EORI neprideľuje.

V prípade potreby, napr. dovozu tovaru neobchodného charakteru, budú uvedené osoby zaevidované v Centrálnom registri finančnej správy. Fyzická osoba musí požiadať o zaevidovanie vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára prostredníctvom aplikácie Live Agent.

Zahraničné osoby:

  1. s povolením na pobyt v SR - uvádzajú rodné číslo a registrujú sa prostredníctvom voľby formulára „EORI - Slovenské a zahraničné fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom (TP/PP) na území SR".
  2. bez povolenia na pobyt v SR – uvádzajú do formulára dátum narodenia a adresu trvalého pobytu registrovanej osoby v zahraničí a registrujú sa prostredníctvom voľby formulára „EORI - Zahraničná fyzická osoba bez TP/PP na území SR“.

Fyzické osoby, ktoré vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom a disponujú kvalifikovaným elektronickým podpisom, môžu vykonať registráciu cez portál Centrálny elektronický priečinok [nové okno] (CEP). Registrácia v CEP prebieha v zmysle postupov publikovaných na portáli CEP v časti "Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok" [nové okno].

Upozornenie

Registrácia v CEP sa realizuje počas pracovných dní.

Ako a kde sa zaregistrovať/zaevidovať

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI Finančné riaditeľstvo SR. Registračným útvarom je oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku. Hospodársky subjekt, ktorého zámerom je vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy, musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára.

Registrácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent.

O vykonaní registrácie bude subjekt informovaný správou na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári.

Ako zmeniť alebo doplniť údaje

Hospodárske subjekty, aj tie, ktoré už majú pridelené číslo EORI, sú povinné oznámiť každú zmenu (zmenu názvu spoločnosti, zmenu sídla spoločnosti, zmenu v kontaktných osobách spoločnosti, a pod.) vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára prostredníctvom aplikácie Live Agent s novými už zmenenými údajmi.

Je potrebná registrácia v ostatných členských štátoch EÚ?

Nakoľko číslo EORI slúži ako spoločný referenčný údaj pri styku s colnými orgánmi na celom území EÚ, každý hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo alebo obvykle vykonáva svoju činnosť. Registrácia v iných členských štátoch nie je potrebná.

Riešenie problémov

V prípade výskytu problémov v procese registrácie je možné komunikovať s registračným útvarom prostredníctvom schránky eori@financnasprava.sk.

Ak dôjde k výpadku elektronických služieb na webovom sídle finančnej správy, je možné podať žiadosť o registráciu v listinnej podobe na formulári uvedenom v prílohe č. 2 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. v platnom znení zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu registračnému útvaru alebo elektronicky do schránky eori@financnasprava.sk.

Ako to bude s platením daní

Číslo EORI je jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu pre komunikáciu s colnými orgánmi EÚ. Colné a daňové konania sú dve rôzne oblasti, ktoré upravuje rôzna legislatíva a vo väčšine členských štátov EÚ ju vykonávajú rozdielne štátne orgány. Nie je preto vhodné zamieňať si číslo EORI s registračnými číslami pre účely daňového konania. Daňová legislatíva zatiaľ nie je v porovnateľnom štádiu harmonizácie pracovných postupov tak ako colná legislatíva. V súvislosti s daňovým konaním budú hospodárske subjekty používať všetky identifikátory tak ako doposiaľ.

Súvisiaca legislatíva

Užitočné linky

Platnosť čísla EORI môžu subjekty skontrolovať na internetovej stránke Európskej komisie [nové okno]. Údaje budú zobrazené len k tým číslam EORI, ktorým subjekt pri registrácii povolil publikovanie údajov na internete. Všetky ostatné informácie o problematike EORI sú k dispozícii na internetovskej stránke Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (DG TAXUD) [nové okno].

Kontakty

Korešpondenčná adresa registračného útvaru:

Finančné riaditeľstvo SR,
oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku
Karpatská 3614/13,
05801, Poprad

Tel.:
+421 52 7142803
+421 52 7142858
+421 52 7142841
+421 917 607323

E-mail: eori@financnasprava.sk