Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa a BREXIT

V tejto časti Vám poskytujeme aktuálne informácie týkajúce sa BREXIT-u.

Štruktúra týchto informácií je nasledovná:

BREXITSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s Dohodou o vystúpení [.pdf; 4,80 MB; nové okno]. Výsledkom spoločných rokovaní je uzavretie Dohody [.pdf; MB; 13,00 nové okno], kktorá upravuje obchodné vzťahy a spoluprácu oboch strán od 01. januára 2021.

Do konca roka, teda do 31.12.2020 platila naďalej legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie tzn. podmienky vzájomných vzťahov pre občanova ako aj hospodárske subjekty zostali de facto nemenné.

Obdobie od 1.1.2021 – uplatňovanie colných predpisov

Colná oblasť

EÚ a Spojené kráľovstvo dosiahli vzájomnú Dohodu [.pdf; MB; 13,00 nové okno] o obchode a spolupráci, ktorá zabezpečí vyhnutie sa komplikáciám pri obchodovaní oboch strán a uplatňovaniu nie len pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa riadia pravidlami Dohody. Táto zmierňuje dopady Brexitu hlavne v oblasti dovozných ciel a kvót, ktoré sú úplne odstránené avšak za splnenia pravidiel pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve stanovených v tejto dohode. Avšak neznamená to voľný pohyb tovaru tak ako tomu bolo počas prechodného obdobia. Pri obchodovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musíme počítať s colnými kontrolami na hraniciach ako aj s ďalšími colnými formalitami na prepravovaný tovar medzi oboma stranami.

TAXANATovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Pre turistický styk budú platiť obmedzenia na množstvo tovaru, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktorý bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Batožina môže pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva podliehať colnej kontrole. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

Podnikatelia

Hospodárske subjekty, ktoré budú so Spojeným kráľovstvom pravidelne a často obchodovať, môžu za účelom skrátenia procesu colného konania súvisiaceho s dovozom / vývozom / tranzitom tovaru požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušené postupy v colnom konaní. Zároveň však musia počítať aj s kontrolami po prepustení, v rámci ktorých colné orgány overujú presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze a existenciu, pravosť, presnosť a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať účtovné záznamy deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom po jeho prepustení.

Finančná správa pre Vás pripravila Usmernenie k Brexitu [.pdf; 175 kB; nové okno], v ktorom zhrnula základné informácie o zmenách pri obchodovaní po skončení prechodného obdobia ako aj praktické scenáre týkajúce sa prebiehajúcej prepravy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ku koncu prechodného obdobia.

Dôležité informácie na portáli finančnej správy v časti „Podnikatelia a organizácie:

 1. EORI - Každý účastník colného konania (odosielateľ, príjemca, deklarant) musí mať pridelené číslo EORI, ktoré bude používať pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom. Čiže aj subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie čísla EORI.
 2. Predbežné colné vyhlásenie - Poskytujú sa ním dáta pre bezpečnostnú a ochrannú analýzu rizík a colnému orgánu sa zasielajú pred vstupom a výstupom tovaru do / z EÚ.
 3. Dovoz tovaru (colné konanie, formality, colné režimy, zjednodušené postupy, dovozné platby)

  Tovar dovezený na colné územie EÚ podlieha nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, čo znamená uplatnenie príslušných ciel. Súvisiace informácie o príslušných clách a ich uplatňovaní sú dostupné v jeho aktuálnom znení v časti Nomenklatúra - Colný sadzobník.

  Informácie o sadzbách cla, DPH alebo prípadných opatreniach alebo zvýhodneniach vzťahujúcich sa na tovar, ktorý je predmetom obchodnej transakcie, je možné zistiť aj prostredníctvom aplikácie TARIC SK [nové okno].

 4. Vývoz tovaru (colné konanie, formality, colné režimy, zjednodušené postupy, použitie karnetu ATA). Podrobnosti k colnému režimu a príslušným formalitám týkajúce sa skončenia prechodného obdobia v závislosti od fyzického výskytu tovaru k tomuto termínu sú rozpracované v možných Obchodných scenároch pre vývoz, ktoré tvoria prílohu Usmernenia v oblasti Cla vrátane preferenčného pôvodu [.pdf; 1,05 MB; nové okno]. K týmto obchodným scenárom sme zverejnili aj neoficiálny preklad [.pdf; 881 kB; nové okno].

  V nadväznosti na praktické problémy (pri potvrdzovaní výstupov tovaru ...), ktoré sa vyskytujú v súvislosti vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, pripravila Francúzska republika pre obchodnú verejnosť krátky informačný materiál k dosiahnutiu úspešného vývozu vďaka inteligentným hraniciam, ku ktorému sme zverejnili aj neoficiálny preklad [.pdf; 469 kB; nové okno].

 5. Tranzit (tranzitné systémy, záruky, zjednodušenia, systém NCTS, karnet TIR, karnet ATA). Podrobnosti k colnému režimu a príslušným formalitám týkajúce sa skončenia prechodného obdobia v závislosti od fyzického výskytu tovaru k tomuto termínu sú rozpracované v možných Obchodných scenároch pre tranzit, ktoré tvoria prílohu 1 Usmernenia v oblasti Cla vrátane preferenčného pôvodu. K týmto obchodným scenárom sme zverejnili aj neoficiálny preklad [.pdf; 1,60 MB; nové okno].

  V nadväznosti na praktické problémy (evidovania prestupu hranice pri tranzite, ukončovanie colného režimu tranzit,...), ktoré sa vyskytujú v súvislosti vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, pripravila Francúzska republika pre obchodnú verejnosť krátky informačný materiál k dosiahnutiu úspešného vývozu vďaka inteligentným hraniciam, ku ktorému sme zverejnili aj neoficiálny preklad [.pdf; 469 kB; nové okno].

 6. Zákazy a obmedzenia - Na tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencii. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa uplatnia rastlinolekárske alebo veterinárne kontroly.
 7. Oslobodenie od cla, dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane (SPD) – Určitý tovar, ktorý bude dovážaný zo Spojeného kráľovstva do EÚ bude možné oslobodiť od colných poplatkov, avšak iba za dodržania podmienok stanovených v jednotlivých európskych alebo národných predpisoch SR. Ostatný dovážaný tovar bude podliehať týmto colným poplatkom. Avšak ak budú splnené príslušné podmienky Dohody týkajúce sa preukázania pôvodu tovaru s Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo. Finančná správa zverejnila súhrn týchto podmienok v oznámení zverejnenom pod číslom 7/CLO/2021/IM [.pdf; 509,40 KB; nové okno].
 8. Schválené hospodárske subjekty (AEO alebo SHS) – Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO resp. SHS) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už nebudú platiť na colnom území EÚ.
 9. Pôvod tovaru - Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako "obsah EÚ". To bude vplývať na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie preferenčných sadzieb dohodnutých Úniou s tretími krajinami.
 10. REX – systém registrovaných vývozcov v EÚ. Pri vývoze tovaru s pôvodom v Európskej únii do Spojeného kráľovstva s cieľom uplatnenia tam platných preferenčných sadzobných opatrení (neplatenia dovozného cla) môže vystaviť potvrdenie o pôvode na tovar s hodnotou nad 6 000 EUR registrovaný vývozca v systéme REX. Tieto, ako aj iné podmienky Dohody týkajúce sa preukázania pôvodu tovaru, zverejnila finančná správa v oznámení zverejnenom pod číslom 7/CLO/2021/IM [.pdf; 509,40 KB; nové okno].

Občania

Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách) rovnako, ako pri cestách do / z tretích krajín (napr. USA, Ukrajina). Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť colné poplatky tzn. dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Avšak ak budú splnené príslušné podmienky Dohody, týkajúce sa výnimiek s preukázania pôvodu tovaru s Spojenom kráľovstve pri tovare dovážanom v osobnej batožine cestujúceho, nebude na tovar vymerané dovozné clo. Finančná správa zverejnila súhrn týchto podmienok v oznámení zverejnenom pod číslom 7/CLO/2021/IM [.pdf; 509,40 KB; nové okno]. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátanie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov.

Dôležité informácie na portáli finančnej správy v časti „Občania“:

 1. Dovoz tovaru (tovar prepravovaný poštou, kuriérnymi službami, v batožine cestujúceho)
  Finančná správa v súvislosti s poštovou prepravou upozorňuje na zmenu pravidiel Slovenskej pošty a.s., ktoré sa uplatňujú od 1.7.2020 pri preclievaní zásielok zasielaných na Slovensko z tretích krajín. Tento postup sa bude uplatňovať aj vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu. Podrobnejšie informácie o tejto zmene nájdete na webovom sídle Slovenskej pošty „Elektronické colné konanie od 1. júla 2020“ [nové okno]. Informácie nájdete aj na portáli finančnej správy v časti „Tovar prepravovaný poštou“ ako aj v časti „Najčastejšie otázky“.
 2. Oslobodenie od cla, dane z pridanej hodnoty(DPH) a spotrebnej dane (SPD) - aj občania, rovnako ako podnikateľská verejnosť, si môžu nárokovať oslobodenie určitého tovaru, ktorý bude dovážaný zo Spojeného kráľovstva do EÚ buď v osobnej batožine pri cestovaní alebo bude objednaný prostredníctvom internetových obchodov, od colných poplatkov, avšak iba za dodržania podmienok stanovených v jednotlivých európskych alebo národných predpisoch SR. Ostatný dovážaný tovar bude podliehať týmto colným poplatkom. Avšak ak budú splnené príslušné podmienky Dohody týkajúce sa preukázania pôvodu tovaru s Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo. Finančná správa zverejnila súhrn týchto podmienok v oznámení zverejnenom pod číslom 7/CLO/2021/IM [.pdf; 509,40 KB; nové okno].
 3. Vývoz tovaru (tovar prepravovaný poštou) – aj zasielanie balíkov do Spojeného kráľovstva bude podliehať podmienkam, ktoré platia pre iné tretie krajiny.
 4. Zákazy a obmedzenia (preprava spoločenských zvierat, tovaru živočíšneho a rastlinného pôvodu, preprava peňažnej hotovosti)

Colné konanie

TAXANADovoz alebo vývoz tovaru bude od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu v rámci ktorého sa podáva aj colné vyhlásenie. Podľa druhu tovaru (či pôjde o tovar neobchodnej alebo obchodnej povahy) bude možné podať aj príslušný druh colného vyhlásenia (buď pôjde o ústne colné vyhlásenie alebo o elektronické colné vyhlásenie). V prípade, že bude podávané elektronické colné vyhlásenie cez príslušný portál, je vyžadovaná registrácia v Centrálnom registri finančnej správy (APV CReg). Táto registrácia je plne automatizovaná v rámci zriaďovania elektronickej komunikácie s colnými orgánmi cez príslušné portály. V prípade ak by registrácia neprebehla automatizovane, postupuje sa podľa inštrukcii zverejnených v Systéme identifikácie a registrácie pre fyzické osoby.

Finančná správa zverejnila na svojom webovom sídle komplexnú informáciu pre občanov o dôsledkoch Dohody na zásielky a dovážaný tovar zo Spojeného kráľovstva pod číslom 15/CLO/2021/IM[.pdf; 371 kB; nové okno].

Podanie elektronického colného vyhlásenia (Podnikatelia a Občania)

Podanie elektronického colného vyhlásenia môže byť uskutočneného dvomi spôsobmi – buď na základe splnomocnia podá toto vyhlásenie iná osoba ako je príjemca tovaru (napr. prepravca alebo špedičnú spoločnosť) alebo si podá colné vyhlásenie príjemca tovaru sám. Treba však poznamenať, že využívanie služieb splnomocnených osôb môže byť spoplatnené podľa platného cenníka poskytovateľa služby. Podľa toho aký tovar bude príjemcovi zasielaný, je možnosť podať colné vyhlásenie pomocou jedného z nasledovných portálov

 • Ak pôjde o zásielku s vnútornou hodnotou tovaru (bez nákladov na dopravu, poistenie) do 150 EUR a tovar nebude predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety a pod.) a nebude ani predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené živočíchy a rastliny, potraviny, zbrane) môže využiť na podanie výrazne jednoduchšieho colného vyhlásenia portál CEPeCM [nové okno].
 • Ak pôjde o iný tovar (tzn. nad 150 EUR, alebo bude predmetom zákazov a obmedzení alebo spotrebných daní), tak na podanie colného vyhlásenia, ktoré bude v tomto prípade štandardné (s úplným počtom údajov v zmysle colných predpisov), sa využije iba informačný systém Centrálny elektronický priečinok - portál IS CEP [nové okno].

Dôležité informácie, postupy a návody k registráciám na portáli a k podávaniu elektronického colného vyhlásenia:

 • 9/CLO/2021/IM [.pdf; 889 kB; nové okno] - Registrácia a prihlásenie sa do portálu CEPeCM pre podávanie colných vyhlásení na zásielky s nízkou hodnotou od 01.07.2021
 • 10/CLO/2021/IM [.pdf; 1,05 MB; nové okno] - Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému Centrálny elektronický priečinok od 01.07.2021
 • 11/CLO/2021/IM [.pdf; 1,13 MB; nové okno] - dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný poštovým prepravcom – aktuálne znenie
 • 12/CLO/2021/IM [.pdf; 1,13 MB; nové okno] - dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný expresným dopravcom leteckou dopravou – aktuálne znenie
 • 13/CLO/2021/IM [.pdf; 1,93 MB; nové okno] - Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia na tovar dovážaný poštovou prepravou od 01.07.2021
 • 14/CLO/2021/IM [.pdf; 1,68 MB; nové okno] - Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia na tovar dovážaný expresným (kuriérnym) dopravcom od 01.07.2021
 • 7/CLO/2023/IM [.pdf; 1,13 MB; nové okno] - dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný expresným dopravcom cestnou dopravou

Informácie pre prepravcov o prechode cez hranice EÚ a Spojeného kráľovstva

Pre elimináciu prípadných komplikácií s prepravou tovaru cez hranice Spojeného kráľovstva a EU odporúča finančná správa subjektom zapojeným do procesu prepravy tovaru (prepravným spoločnostiam a vodičom) oboznámiť sa so špecifickými postupmi v prístavoch a dovozných/vývozných termináloch. Tieto informácie sú dostupné na webových lokalitách príslušných colných správ a prístavov, ktorých zoznam nájdete v dokumente "Užitočné odkazy pre podnikateľské subjekty – prepravcov" [.pdf; 86 kB; nové okno].

Oblasť nepriamych daní (DPH a spotrebné dane)

DPH

Od 1. februára 2020 na základe Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [nové okno] (ďalej len dohoda o vystúpení) vystúpilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) z Európskej únie. Spojené kráľovstvo sa skladá zo štyroch krajín: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko. V dohode o vystúpení sa ustanovilo prechodné obdobie, ktoré trvalo do 31. decembra 2020, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo naďalej považovalo za členský štát EU a z tohto dôvodu sa DPH pri dodávkach tovaru alebo služieb medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom aplikovala rovnakým spôsobom ako voči ostatným členským štátom EÚ.

Po skončení prechodného obdobia od 01.01. 2021 Spojené kráľovstvo sa už nepovažuje za členský štát EÚ ale je tretím štátom, v dôsledku čoho dochádza i k zmene uplatňovania DPH pri dodávkach tovarov a služieb medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskom. Účelom tohto článku je upozorniť na hlavné zmeny v tejto oblasti a poskytnúť základné informácie slovenským podnikateľom, hlavne platiteľom DPH, ktorí realizujú obchodné transakcie so subjektami – podnikateľmi, občanmi Spojeného kráľovstva, a taktiež opačne, aj podnikateľom usadeným v Spojenom kráľovstve, ktorí podnikajú v SR (tento článok neposkytuje všetky informácie k tejto problematike vyčerpávajúcim spôsobom)

Dodanie služieb

 • Služby, ktoré po 31.12. 2020 poskytnú slovenskí podnikatelia iným subjektom s miestom dodania v Spojenom kráľovstve /podľa § 15 a § 16 zákona o DPH platného v SR (ďalej zákon o DPH)/, sa v zásade budú považovať za uskutočnené mimo EÚ a nebudú podliehať právnym predpisom EÚ v oblasti DPH (napr. smernici 2006/112/ES, resp. zákonu o DPH). Tieto služby budú vo väčšine prípadov zdaniteľné - podliehať dani v Spojenom kráľovstve, a z tohto dôvodu je potrebné zo strany slovenských podnikateľov získať informácie o ich daňových prípadne registračných povinnostiach v Spojenom kráľovstve. Služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v Spojenom kráľovstve poskytnuté po 31.12. 2020 nebudú slovenskí podnikatelia s prideleným SK IČ DPH už uvádzať v súhrnnom výkaze k DPH.
 • Na druhej strane podnikatelia usadení v Spojenom kráľovstve, pokiaľ po 31.12. 2020 poskytnú službu s miestom dodania na Slovensku, budú povinní sa na Slovensku registrovať k DPH a splniť si daňové povinnosti (napr. podať daňové priznanie, zaplatiť daň) s výnimkou určitých prípadov (napr. ak daň podľa zákona o DPH je povinný zaplatiť slovenský odberateľ).
 • Slovenskí podnikatelia, ktorí budú po 31.12. 2020 poskytovať telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby pre nezdaniteľné osoby s miestom dodania v Spojenom kráľovstve (napr. občanov s bydliskom v Spojenom kráľovstve), nebudú môcť využívať schému MOSS na priznanie a platenie DPH splatnej v Spojenom kráľovstve. Títo poskytovatelia budú musieť postupovať pri zdaňovaní týchto služieb podľa legislatívy platnej v Spojenom kráľovstve.
 • Zdaniteľné osoby usadené v Spojenom kráľovstve alebo v iných tretích štátoch, ktoré budú chcieť od 01. 01. 2021 využívať schému MOSS, z titulu poskytovania telekomunikačných služieb, služieb televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronických služieb nezdaniteľným osobám z členských štátov EÚ vrátane SR, budú sa musieť zaregistrovať v schéme MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.
 • Slovenskí podnikatelia používajúci schému MOSS, ktorí dodali v štvrtom štvrťroku 2020 telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby pre nezdaniteľné osoby s miestom dodania v Spojenom kráľovstve, tieto uvedú ešte do priznania k DPH schémy MOSS za štvrtý štvrťrok 2020, ktoré sú povinní podať a daň z neho plynúcu zaplatiť do 20. januára 2021.
 • V súlade s článkom 51 ods. 4 dohody o vystúpení sa však zmeny daňových priznaní v rámci MOSS v súvislosti so službami poskytovanými pred koncom prechodného obdobia (do 31.12. 2020) budú musieť predložiť najneskôr do 31. decembra 2021.

Dodanie tovaru

Posudzovanie Spojeného kráľovstva ako tretieho štátu pri dodávkach tovaru po 31.12. 2020 medzi ním a členskými štátmi EÚ vrátane SR je rozdielne ako pri dodávkach služieb. Na základe čl. 9 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len protokol IE/NI), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody o vystúpení (pozri od str. 85), sa však ustanovenia práva Únie týkajúce sa tovaru, ktoré sú uvedené v prílohe 6 k protokolu, budú v Severnom Írsku uplatňovať naďalej aj po 31.12. 2020 minimálne do 31.12. 2024. Čiže so Severným Írskom sa aj po 31.12. 2020 pri dodávkach tovaru bude naďalej zaobchádzať ako s členským štátom EÚ. (Uvedený protokol sa nevzťahuje na transakcie týkajúce sa služieb!)

Aplikácia protokolu IE/NI pri dodávkach tovaru znamená nasledovné:

 • Tovar, ktorý vstúpi po 31.12. 2020 na daňové (DPH) územie EÚ z krajín: Anglicko, Wales, Škótsko okrem Severného Írska (ďalej len Veľká Británia) sa bude považovať za dovoz tovaru z tretieho štátu. Napr. ak slovenský platiteľ DPH dovezie po 31.12. 2020 tovar z Veľkej Británie na Slovensko, pričom tovar bude v SR na základe colného konania prepustený do režimu voľný obeh, DP sa bude platiť colnému úradu (prípadne pri určitých výnimkách uplatňovať oslobodenie od dane) v zmysle zákona o DPH.
 • Tovar, ktorý bude odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Veľkej Británie sa bude považovať za vývoz tovaru do tretieho štátu. Ak teda slovenský platiteľ DPH po 31.12. 2020 dodá tovar do Veľkej Británie, z jeho strany pôjde o vývoz tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH.

Výnimky z týchto postupov podľa článku 51 ods. 1 dohody o vystúpení budú prípady, ak:

  • odoslanie alebo preprava tovaru z Veľkej Británie na územie členského štátu napr. na Slovensko sa začala pred 31.12. 2020 ale dorazila na hranicu EÚ po 31.12. 2020. V takom prípade sa daná dodávka bude považovať za dodávku medzi členskými štátmi. Napr. pri takejto dodávke tovaru medzi platiteľmi DPH pôjde zo strany slovenského platiteľa DPH o nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu.
  • odoslanie alebo preprava tovaru z územia členského štátu na územie Veľkej Británie sa začala pred 31.12. 2020 ale dorazila na hranicu s Veľkou Britániou po 31.12. 2020. V takom prípade sa daná dodávka bude tiež považovať za dodávku medzi členskými štátmi. Napr. pri takejto dodávke tovaru medzi slovenským platiteľom DPH a platiteľom z Veľkej Británie pôjde zo strany slovenského platiteľa DPH o dodanie tovaru oslobodené od dane podľa § 43 zákona, ktoré je povinný uviesť okrem iného i do súhrnného výkazu. V týchto prípadoch môžu colné orgány od dovozcu požadovať dôkazy formou prepravného dokladu alebo iných dokladov o tom, že odoslanie alebo preprava tovaru sa začala pred 31.12. 2020. Podľa článku 51 ods. 2 dohody o vystúpení sa práva a povinnosti zdaniteľnej osoby podľa právnych predpisov EÚ o DPH naďalej uplatňujú, ak k transakcii medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ došlo pred koncom prechodného obdobia. o bol tovar prepravený alebo odoslaný z jedného z členských štátov do Veľkej Británie pred 31.12. 2020 a bude vrátený v nezmenenom stave z Veľkej Británie do EÚ po 31.12. 2020. Tieto pohyby sa budú považovať za spätné dovozy podľa článku 143 ods. 1 písm. e) smernice o DPH a pri splnení podmienok citovaného ustanovenia pôjde o dovoz tovaru oslobodený od DPH. 
 • Tovar, ktorý bude po 31.12. 2020 dodaný z členských štátov (vrátane SR) na územie Severného Írska, resp. naopak, bude naďalej považovaný za dodanie tovaru medzi členskými štátmi, na ktoré sa bude aplikovať smernica 2006/112/ES.

 

Poznámka:

 1. Od 1. januára 2021 osoby podliehajúce dani v Severnom Írsku, (ktoré na základe protokolu IE/NI podliehajú právnym predpisom EÚ o DPH, pokiaľ ide o tovar), budú musieť byť identifikované pomocou identifikačného čísla pre DPH s predponou „XI“. Dodávatelia zo Severného Írska budú musieť túto predponu „XI“ uviesť vo svojich faktúrach najmä za dodávky tovaru v prospech zdaniteľných osôb registrovaných k DPH v iných členských štátoch. Čiže ak slovenský platiteľ DPH nakúpi tovar od takéhoto dodávateľa zo Severného Írska, pôjde zo strany slovenského platiteľa o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH („samozdaniť sa“). Opačne, ak slovenský platiteľ DPH na základe poskytnutého identifikačného čísla pre DPH s predponou „XI“ dodá takémuto odberateľovi tovar do Severného Írska, pôjde pri splnení ostatných podmienok § 43 zákona o DPH o dodávku oslobodenú od DPH.
 2. V súlade s článkom 51 ods. 2 dohody o vystúpení sa smernica 2006/112/ES bude naďalej uplatňovať do 5 rokov po skončení prechodného obdobia, pokiaľ ide o práva a povinnosti zdaniteľných osôb v súvislosti s transakciami s cezhraničným prvkom medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi, ktoré sa uskutočnili pred koncom prechodného obdobia.

Vrátenie dane

V nadväznosti na protokol IE/NI, (podľa ktorého sa pravidlá EÚ pre vrátenie dane budú aplikovať aj na Severné Írsko, pokiaľ sa týkajú nákupov a dovozu tovaru), je rozdielny postup aj pri žiadostiach o vrátenie dane.

 • Žiadosti o vrátenie dane zaplatenej za tovary a služby vo Veľkej Británii a žiadosti o vrátenie dane zaplatenej za služby v Severnom Írsku v období od 01. 01.2020 do 31.12. 2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť platitelia DPH usadení v členských štátoch vrátane slovenských platiteľov DPH podať najneskôr do 31. marca 2021 elektronicky „doterajším“ spôsobom. Rovnaká lehota na podanie žiadosti o vrátenie dane zaplatenej v členských štátoch za dotknuté obdobie sa vzťahuje i na platiteľov DPH usadených v Spojenom kráľovstve.
 • Ďalšie pravidlá ustanovené v smernici 2006/112/ES a smernici 2008/9/ES sa uplatňujú naďalej počas obdobia 5 rokov po skončení prechodného obdobia na tieto žiadosti o vrátenie dane a na predchádzajúce žiadosti, pri ktorých bola DPH zaplatená pred 31.12. 2020 vrátane.
 • Platitelia DPH usadení v členských štátoch, vrátane slovenských platiteľov DPH, ktorí po 31.12. 2020 kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH vo Veľkej Británii alebo kúpia služby podliehajúce DPH v Severnom Írsku, už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES (resp. v SR podľa § 55f - § 55g zákona o DPH). Žiadosti o vrátenie dane budú podávať priamo na príslušné úrady vo Veľkej Británii, resp. v Severnom Írsku podľa legislatívy, platnej v týchto krajinách.
 • Platitelia DPH usadení vo Veľkej Británii, ktorí po 31.12. 2020 kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH na Slovensku a platitelia DPH usadení v Severnom Írsku, ktorí po 31.12. 2020 kúpia služby podliehajúce DPH na Slovensku, už nebudú môcť požiadať o vrátenie tejto DPH elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES ( resp. podľa § 55a - § 55e zákona o DPH), ale musia si ju nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS (v SR podľa § 56 - § 58 zákona o DPH). SR môže vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou.
 • Žiadosti o vrátenie dane uplatnenej na tovary v Severnom Írsku v období od 01. 01.2020 do 31.12. 2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť slovenskí platitelia DPH podať elektronicky podľa § 55f - § 55g zákona o DPH najneskôr do 30. septembra 2021 „doterajším“ spôsobom.
 • Slovenskí platitelia DPH, ktorí po 31.12. 2020 kúpia tovar podliehajúci DPH v Severnom Írsku budú môcť žiadať o vrátenie DPH elektronicky podľa § 55f - § 55g zákona o DPH.
 • Platitelia DPH usadení v Severnom Írsku, ktorí po 31.12. 2020 kúpia tovar podliehajúci DPH na Slovensku budú môcť žiadať o vrátenie DPH elektronicky podľa § 55a - § 55e zákona o DPH.

Poznámka:

Pri podaných žiadostiach o vrátenie dane uplatnenej na tovary v Severnom Írsku resp. na Slovensku podľa § 55a - § 55e resp. podľa § 55f - § 55g zákona o DPH je podmienkou, aby faktúra, z ktorej sa požaduje vrátenie dane bola len na nákup tovaru. Ak sa faktúra týka súčasne nákupu tovaru a služby je možné z nej žiadať vrátiť daň len žiadosťou podľa § 56 - § 58 zákona o DPH resp. žiadosťou adresovanou priamo na príslušné úrady vo Veľkej Británii, resp. v Severnom Írsku podľa legislatívy, platnej v týchto krajinách.

Spotrebné dane

Od skončenia prechodného obdobia sa pravidlá EÚ v oblasti spotrebných daní a najmä smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní, už nebudú uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Podľa smernice 2008/118/ES sa tovar podliehajúci spotrebnej dani môže prepravovať medzi členskými štátmi EÚ v režime pozastavenia dane alebo keď je už uvedený do daňového voľného obehu („daň bola zaplatená“). V prvom prípade (pozastavenie dane) musia mať hospodárske subjekty registráciu a povolenie; navyše postupy sú počítačové a podporované celoeurópskymi informačnými systémami EMCS na kontrolu prepravy a SEED na registráciu hospodárskych subjektov podliehajúcich spotrebnej dani. Od skončenia prechodného obdobia sa tento režim už nebude vzťahovať na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Od toho okamihu sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ a naopak bude považovať za dovoz, resp. vývoz. To znamená:

 1.  Vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na územie podliehajúce spotrebnej dani EÚ zo Spojeného kráľovstva bude predstavovať dovoz. Hospodárske subjekty zo Spojeného kráľovstva už nemôžu používať systém EMCS v prípade prepravy do EÚ. Hospodárske subjekty EÚ musia používať systém EMCS na ďalšiu prepravu tovaru z miest vstupu do EÚ na miesto konečného určenia („nepriamy dovoz“). Skôr ako sa môže takýto nepriamy dovoz začať, budú sa musieť splniť colné formality.
 2. Prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia podliehajúceho spotrebnej dani EÚ do Spojeného kráľovstva bude predstavovať vývoz. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva sa už nebude uplatňovať len systém EMCS a dohľad nad spotrebnou daňou sa skončí na mieste výstupu z EÚ. Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva si preto bude vyžadovať vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD). Hospodárske subjekty EÚ musia používať systém EMCS na prepravu z miesta odoslania na miesto výstupu („nepriamy vývoz“).

Pokiaľ ide o správu systému spotrebných daní EÚ, od skončenia prechodného obdobia platí, že:

 • Registrácia hospodárskych subjektov usadených v Spojenom kráľovstve v systéme SEED a ich oprávnenia stratia platnosť. V dôsledku toho nebudú môcť odosielať ani prijímať nové dokumenty e-AD,
 • Nebude možné vytvárať ani aktualizovať registrácie a oprávnenia pre hospodárske subjekty usadené v Spojenom kráľovstve,
 • Oprávnenia pre prevádzkovateľov daňových skladov usadených v Spojenom kráľovstve stratia platnosť. Takto spravované daňové sklady už nebudú môcť prevádzkovať vnútroúniovú cezhraničnú prepravu, pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane,
 • Spojenému kráľovstvu sa nebudú poskytovať žiadne údaje systému SEED. To predovšetkým znamená, že:

- údaje v systéme SEED už nebudú synchronizované s informačnými systémami Spojeného kráľovstva,

- Spojené kráľovstvo nebude mať prístup do systému SEED v rozhraní WEB (používateľské rozhranie systému SEED, ktoré umožňuje čítanie a úpravu údajov SEED);  

 • medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú automaticky vzájomne uznávať žiadne záruky,
 • medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú automaticky vzájomne uznávať žiadne výnimky,
 • medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú spravovať žiadne dlhy na spotrebnej dani a odvolávanie sa na záruky odosielateľov a/alebo príjemcov v Spojenom kráľovstve nebude mať žiadny právny základ.

Oblasť priamych daní:

Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (ďalej len „EÚ) a skončením prechodného obdobia sa na jeho území od 1.1.2021 prestane uplatňovať právo EÚ a zo Spojeného kráľovstva sa stane tzv. „tretí štát“.

V praxi to znamená, že pri posudzovaní daňových povinností v oblasti priamych daní je potrebné vychádzať z platného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a platnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskou republikou [nové okno] (ďalej len „zmluva“).

Nakoľko vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody nemá vplyv na zmluvu, t. j. legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmenu informácii, riešenie sporov, administratívnu spoluprácu a pod. zostáva nezmenený. Na príjmy plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného kráľovstva) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) a súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov.
Daňovník Spojeného kráľovstva nebude považovaný za daňovníka členského štátu EÚ ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP a bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“.

Zmeny pre týchto daňovníkov nastanú najmä v nasledovných oblastiach uplatňovania zákona o dani z príjmov:

 • oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov uvedené v ustanoveniach § 13 ods. 2 písm. f) a h);
 • oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov uvedených v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) a n);
 • predmetom dane bude príjem plynúci z nadobudnutia akcií podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d);
 • uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane podľa § 44;
 • výhody poskytované pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 17 ods. 26;
 • výhody poskytované pri oceňovaní nepeňažného vkladu v pôvodných cenách podľa § 17d;
 • výhody poskytované pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách podľa § 17e;
 • osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri tzv. „exit dane“ podľa § 17g;
 • uznateľnosť daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k);
 • možnosť uplatnenia súvisiacich výdavkov pri vybraných druhoch príjmov podľa § 43 ods. 6.

Kompletný zoznam oficiálnych dokumentov a informácii pre oblasť obchodu, cla a nepriamych daní v súvislosti s Brexitom je dostupný na stránke Európskej komisie.

Dátum vystúpenia v týchto dokumentoch sa primerane aplikuje k dátumu BREXITu bez dohody

Informačné materiály

 • Sprievodca pre podniky – BREXIT [.pdf; 189 kB; nové okno] - Ako sa pripraviť na skončenie prechodného obdobia (júl 2020)
 • Dohoda o vystúpení [.pdf; 4,77 MB; nové okno] Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
 • Obchodné scenáre tranzitu - príloha 1 k Usmerneniu o cle a preferenčnom pôvode - neoficiálny preklad [.pdf; 1,60 MB; nové okno]
 • Obchodné scenáre vývozu - príloha 2 k Usmerneniu o cle a preferenčnom pôvode - neoficiálny preklad [.pdf; 881 kB; nové okno]
 • Usmernenie k Brexitu [nové okno]– zhrnutie zmien a scenárov k prebiehajúcej preprave medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
 • Dohoda o obchode a spolupráci  [nové okno] („pobrexitová dohoda“) medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
 • Užitočné odkazy pre podnikateľské subjekty – prepravcov" [.pdf; 86 kB; nové okno] pre oboznámenie sa s postupmi v prístavoch, dovozných/vývozných termináloch na úseku vonkajšej hranice EÚ a Spojeného kráľovstva
 • Dosiahnutie úspešného vývozu vďaka inteligentným hraniciam [.pdf; 469 kB; nové okno] - užitočné rady pre úspešný vývoz, ktoré zverejnila Francúzska republika s cieľom využiť systém inteligentných hraníc zavedený vo Francúzsku slúžiaci na výmenu tovaru so Spojeným kráľovstvom.

TAXANAAk máte otázky, pýtajte sa na našom call centre:
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt.
Colné call centrum funguje nonstop. Na voľbe č. 5 poskytujeme 24 hod. denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom.