Preskočiť na hlavný obsah

Clo

Najčastejšie otázky z colnej oblasti sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

Nové colné predpisy – kde ich nájdem?

Odpoveď

Komplexný súhrn colných predpisov spolu s odkazmi na jednotlivé aktualizované právne akty nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Legislatíva > Clo.

Problémy s informačnými systémami (CEP, eDovoz, NCTS)?

Odpoveď

Ak ide o problémy technického charakteru pri deklaračných systémoch (napr. neúspešné prihlásenie, problém s KEPom, chýbajúce komunikačné správy, chybové hlásenia a podobne) nahlásite uvedený problém cez webové sídlo finančnej správy v časti „Kontakt", „Elektronicky mailom", „Mailová komunikácia clá a spotrebné dane", téma dopytu „Technická podpora - colné systémy“, a zvolíte si jednu z oblastí oblasť „Dovoz / Vývoz / Tranzit / Komunikácia EKR, CEP“.

Kedy potrebujem EORI (podnikatelia) alebo zápis do APV CReg (fyzické osoby-nepodnikatelia) a ako postupovať?

Odpoveď

Komplexný súhrn informácií o čísle EORI (pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov) alebo o zápise fyzickej osoby - nepodnikateľa do APV CReg ako aj o postupoch pri žiadosti o registráciu nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI).

eDovoz – je povinná elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov?

Odpoveď

Od 01.05.2017 je možné podávať colné vyhlásenia len prostredníctvom elektronickej komunikácie. Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe je možné už iba v prípade výpadku informačných systémov (tzv. havarijný stav) alebo v prípade dovozu tovaru cestujúcim.

„Cestujúci“ je každá fyzická osoba, ktorá:

 • dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
 • sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo
 • dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
 • opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt.

Podanie elektronického colného vyhlásenia sa nevyžaduje od podnikateľov a organizácií, ako ani od občanov nepodnikateľov, ktorí budú v colnom konaní pri dovoze tovaru zastupovaní subjektmi, ktoré poskytujú služby colnej deklarácie alebo samotnými prepravcami tovaru.

Čo je potrebné zabezpečiť, aby som mohol podať colné vyhlásenie elektronicky?

Odpoveď

Na podanie colného vyhlásenie elektronicky potrebujete disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, mať nainštalované podpisové komponenty podľa postupu uvedeného na Ústrednom portáli verejnej správy [nové okno] a byť zaregistrovaný do informačného systému Centrálny elektronický priečinok - portál IS CEP [nové okno].

Okrem toho potrebujete mať aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy [nové okno] s výnimkou fyzických osôb nepodnikateľov od ktorých sa táto aktivácia nevyžaduje.

Podrobnejšie informácie k registrácii nájdete v informačných materiáloch uverejnených na webovom sídle finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Clá a to:

 • 10/CLO/2021/IM [.pdf; 1,05 MB; nové okno] - Informácia k registrácii a prihláseniu sa do IS CEP od 01.07.2021 - aktuálne znenie
 • 9/CLO/2021/IM [.pdf; 889,07 KB; nové okno] – Informácia k registrácii a prihláseniu sa do CEPeCM portálu od 01.07.2021

Registrácia do IS CEP je platná aj pre portál eCM [nové okno], je jednorazová a nebude vyžadovaná pri každom podaní colného vyhlásenia.

Po úspešnej registrácii môžete podať colné vyhlásenie jedným z nasledovných spôsobov:

 • po prihlásení sa na portál IS CEP [nové okno] alebo pri dovoze zásielky s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR (ak takáto zásielka neobsahuje tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam alebo nie je predmetom spotrebnej dane) po prihlásení sa na portál eCM [nové okno] a následným vyplnením formulára colného vyhlásenia, alebo
 • prostredníctvom komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba osloviť firmy zaoberajúce sa daným softvérom a dohodnúť s nimi prípadné obchodné podmienky pri kúpe daného vybavenia.

Podrobnejšie informácie k podaniu a vyplneniu colného vyhlásenia nájdete v informačných materiáloch uverejnených na webovom sídle finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Clá a to

 • č. 11/CLO/2021/IM [.pdf; 1,13 MB; nové okno] – dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný poštovým prepravcom – aktuálne znenie ,
 • č. 12/CLO/2021/IM [.pdf; 1,13 MB; nové okno] – dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný expresným dopravcom leteckou dopravou – aktuálne znenie ,
 • č. 13/CLO/2021/IM [.pdf; 1,93 MB; nové okno] – dovozné colné vyhlásenie cez portál IS CEP na tovar dovážaný poštovým prepravcom,
 • č. 14/CLO/2021/IM [.pdf; 1,68 MB; nové okno] – dovozné colné vyhlásenie cez portál IS CEP na tovar dovážaný expresným dopravcom,
 • č. 16/CLO/2021/IM [.pdf; 1,32 MB; nové okno] – vývozné colné vyhlásenie cez portál IS CEP na tovar vyvážaný poštovým prepravcom,
 • č. 17/CLO/2021/IM [.pdf; 1,33 MB; nové okno] – vývozné colné vyhlásenie cez portál IS CEP na tovar vyvážaný expresným dopravcom, dopravcom v cestnej a leteckej preprave,
 • č. 7/CLO/2023/IM [.pdf; 1,13 MB; nové okno] - dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný expresným dopravcom cestnou dopravou.

Okrem registrácie do IS CEP potrebujem aj inú registráciu?

Odpoveď

Áno. Je to registrácia za účelom identifikácie pred colnými orgánmi, kde je subjektu prideľované tzv. EORI číslo alebo je registrovaný v centrálnom registri colných orgánov (tzv. CReg).

Ak hospodársky subjekt (právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ) ešte nebol registrovaný, teda nemá pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy. V prípade fyzickej osoby – nepodnikateľa, ktorá sa registrovala do IS CEP cez registračný formulár, zabezpečí registráciu do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy registrátor finančnej správy a fyzická osoba – nepodnikateľ sa už nemusí osobitne registrovať do centrálneho registra colných orgánov.

Ak fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby prepravcu alebo špedície) registrácia do CRegu bude zabezpečená automatizovane po podaní colného vyhlásenia, v ktorom sa uvedie rodné číslo fyzickej osoby – nepodnikateľa (dovozca) v správnom tvare (s lomkou).

Ak sa fyzická osoba – nepodnikateľ nezaregistruje do IS CEP prostredníctvom registračného formulára a ani nebude zastupovaná v colnom konaní (bude si podávať colné vyhlásenie sama) a prvý krát sa prihlási na portál IS CEP alebo eCM použitím eID karty (občianskeho preukazu s čipom), registrácia do CRegu bude zabezpečená automatizovane.

Ak by registrácia vo vyššie uvedených prípadoch neprebehla automatizovane (osoba bude o tom spätne informovaná) fyzická osoba - nepodnikateľ si zabezpečí registráciu sama na základe postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy.

Registrácia fyzickej osoby – nepodnikateľa je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch jednorázová a nebude vyžadovaná pri ďalšom colnom konaní v budúcnosti.

A čo v prípade, ak bude nefunkčný elektronický systém colníkov alebo môj systém na podávanie colných vyhlásení? Ako mám postupovať?

Odpoveď

V prípade výpadku systému na strane colných orgánov môžete podať podpísané colné vyhlásenie v listinnej (papierovej) forme.

V tomto prípade sa mení spôsob vyplňovania takto podaného colného vyhlásenia oproti colnému vyhláseniu podanom elektronicky. Viac o vyplňovaní a použitých právnych predpisov pri vyplňovaní colného vyhlásenia nájdete na webovom sídle finančnej správy v dokumente "Informácia k podaniu a vyplneniu colného vyhlásenia v prípade uplatnenia havarijného postupu a v prípade cestujúcich od 01.05.2017" [.pdf; 496,04 KB; nové okno].

V prípade výpadku vášho systému ako aj pri postupoch v rámci havarijného stavu sa riadite pokynmi a možnosťami, ktoré ponúka dokument zverejnený na webovom sídle finančnej správy ECK Dovoz [.pdf; 484 KB; nové okno].

Akým spôsobom je možné riešiť prípadné nejasnosti ohľadom eDovozu?

Odpoveď

Metodickú - procedurálnu a technickú podporu poskytuje finančná správa telefonicky prostredníctvom colného call centra na tel. čísle 048/43 17 222, ktoré na príslušnej voľbe poskytuje informácie nonstop tzn. 24 hod. denne.

Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane alebo online chatom.

Plánujem kúpu ojazdeného auta zo Švajčiarska. Aké povinnosti mám voči colným orgánom pri jeho dovoze, aby som neporušil colné predpisy?

Odpoveď

Aby ste predišli prípadným komplikáciám alebo nedodržaniu ustanovení colných predpisov, ideálny postup je vozidlo dovážané z krajiny mimo EÚ v tejto krajine odhlásiť z evidencie. Podľa druhu prepravy cez hranicu Únie, buď po svojej osi (na tzv. prevozných evidenčných číslach) alebo naložené na inom dopravnom prostriedku ako tovar, budete prepravu auta zrealizovať v colnom režime tranzit. K využitiu tohto režimu musíte mať vystavené tranzitné colné vyhlásenie (doklad T1) a disponovať ručením za colný dlh. Tieto služby vo všeobecnosti poskytujú špedičné spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o colnom režime tranzit nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Podnikatelia a organizácie.

Navrhnúť dovážané auto do colného režimu tranzit môžete buď pri vstupe do Únie na hranici alebo aj na švajčiarskom colnom úrade vo vnútrozemí, keďže Švajčiarsko je členským štátom Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. Z praktického hľadiska navrhujeme využiť druhú z možností.

V rámci colného režimu tranzit máte povinnosť stanovenej lehote predložiť auto colnému úradu určenia na Slovensku, kde sa tranzitný režim ukončí.

Následne na tomto colnom úrade predložíte elektronické dovozné colné vyhlásenie spolu s dokumentami k autu, nadobúdacími dokladmi (napr. faktúra), na základe ktorých colný úrad vyrubí dovoznú platbu (clo a DPH). Po úhrade dovoznej platby je auto uvoľnené do voľného obehu a môžete pristúpiť k procesu evidencie auta na príslušnom obvodnom úrade dopravy.

Sadzby cla na motorové vozidlá nájdete v aktuálnom Spoločnom colnom sadzobníku v rámci kapitoly 87.

Trvalý pobyt mám na Slovensku ale kvôli pracovným povinnostiam sa budem dlhodobo zdržiavať vo Švajčiarsku, kde si doveziem aj svoje motorové vozidlo zo Slovenska. Keďže budem vo Švajčiarsku registrovaný k prechodnému pobytu, som povinný prihlásiť auto na švajčiarske poznávacie značky. Ako mám postupovať pri vývoze auta, keď ho plánujem po ukončení moji pracovných povinností doviezť späť? Budem pri spätnom dovoze auta platiť clo a dane?

Odpoveď

Základné informácie súvisiace s vývozom tovaru vrátane motorových vozidiel do krajín mimo EÚ má finančná správa zverejnené na svojom webovom sídle v časti Podnikatelia a organizácie > Clo > Vývoz.

Pri spätnom dovoze motorového vozidla nebudete platiť dovozné poplatky, ak bude dodržané ustanovenie článku 203 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v spojení s článkom 158 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a článkom 253 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno], ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Aktuálne znenie týchto predpisov nájdete v informačnom materiáli uverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Clá [.pdf; 330 KB; nové okno] a to:

Čiže ak tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa pôvodne vyviezol z colného územia Únie ako tovar Únie a ktorý sa vrátil na toto územie v lehote troch rokov a navrhuje sa na prepustenie do voľného obehu, je na žiadosť dotknutej osoby oslobodený od dovozného cla.

Na základe § 48 ods. 4 aktuálneho znenia zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty je od dane oslobodený spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla.

Ohľadom informácií týkajúcich sa vašich povinností pri dovoze a spätnom vývoze motorového vozidla vo Švajčiarsku kontaktujte colné orgány Švajčiarska alebo veľvyslanectvo tejto krajiny na Slovensku.

V colnom konaní budem zastupovaný prepravcom (napr. DHL) avšak v súvislosti s colným konaním sa z mojej strany vyžaduje registrácia v elektronickom systéme finančnej správy. Môžete mi objasniť o akú registráciu ide a ako mám postupovať?

Odpoveď

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je účastníkom colného konania (priamo alebo v zastúpení), musí mať pre účely colného konania pridelené číslo EORI (Economic Operators Registration and Identification number). EORI číslo je jedinečný identifikátor a slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov Únie bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom sa podáva colné vyhlásenie.

Ak je účastníkom colného konania fyzická osoba – nepodnikateľ, je vyžadovaná len registrácia v elektronickej databáze centrálneho registra finančnej správy tzv. APV CReg. Ak budete v colnom konaní zastupovaní (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využijete služby „prepravcu DHL“) registrácia do CRegu bude zabezpečená automatizovane po podaní colného vyhlásenia zo strany zástupcu, v ktorom sa uvedie rodné číslo fyzickej osoby – nepodnikateľa (dovozca) v správnom tvare (s lomkou). Ak by registrácia neprebehla automatizovane (osoba podávajúca colné vyhlásenie „ prepravca DHL“ bude o tom informovaná správou o chybe) zabezpečíte si registráciu na základe Postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy. V oboch prípadoch je registrácia jednorázová a nebude vyžadovaná pri ďalšom colnom konaní v budúcnosti.

Kompletné informácie ohľadom EORI čísla a zápisu do APV CReg sú dostupné na webovom sídle finančnej správy.

Chcem si kúpiť cez internet zameriavací ďalekohľad na poľovnícku zbraň z tretej krajiny. Aké je sadzba cla na takýto tovar? Je potrebná k dovozu licencia?

Odpoveď

Sadzba cla pri dovoze zameriavacieho ďalekohľadu na zbrane; periskopu; ďalekohľadu skonštruovaného ako súčasť prístrojov, strojov, zariadení alebo nástrojov kapitoly 90. alebo XVI. triedy aktuálneho znenia Spoločného colného sadzobníka je vo výške 4,7%, pričom je potrebné počítať aj s platbou dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá má sadzbu 20%.

Pri dovoze ďalekohľadu na zbraň a jeho prepustenia do voľného obehu je potrebné pri dovoze predložiť dovoznú licenciu na obchodovanie s určenými výrobkami podľa aktuálneho znenia zákona č. 144/2013 Z. z. [nové okno] o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 144/2013 Z. z.“).

V zmysle § 3 zákona č. 144/2013 Z. z.je na obchodovanie (obchodovanie je aj dovoz určených výrobkov, kúpa určených výrobkov z územia tretích krajín na colné územie Európskej únie) s určenými výrobkami potrebná licencia, ktorú udeľuje Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „Ministerstvo“), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami.

Ministerstvo rozhoduje o udelení licencie na obchodovanie s určenými výrobkami na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (§6 ods.1 zákona č. 144/2013 Z. z.).

V zmysle § 3 ods.2 písm. c) zákona č. 144/2013 Z. z. sa licencia nevyžaduje na transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov, ktoré majú neobchodný charakter.

Tovarom neobchodnej povahy v zmysle čl. 1 ods. 21 aktuálneho znenia Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno] o podrobných pravidlách, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie je:

 1. tovar v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, ak takéto zásielky sú príležitostnej povahy, obsahujú tovar určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem a odosielateľ posiela tovar príjemcovi bezodplatne.
 2. tovar v osobnej batožine cestujúcich, ak takýto tovar je príležitostnej povahy a pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín alebo z tovaru určeného na darovanie, pričom povaha a množstvo tohto tovaru nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že tovar je dovážaný alebo vyvážaný z obchodných dôvodov.

Dovoz iného tovaru, ako je uvedený vyššie je považovaný za dovoz tovaru obchodnej povahy. Čiže, ak kúpite zameriavací ďalekohľad i keď na súkromné použitie, je takýto tovar považovaný za tovar obchodnej povahy a bez predloženia dovoznej licencie ho nie je možné tovar prepustiť do voľného obehu.

Viac informácií ohľadom licenčného konania na obchodovanie s určenými výrobkami je možné získať na Odbore výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR [nové okno].

Pokazil sa mi mobilný telefón, ktorý som si objednal pred pol rokom z Číny a za ktorý som pri jeho dovoze uhradil dovoznú platbu. V rámci reklamácie mi je predajca ochotný pokazený telefón bezplatne opraviť. Budem pri spätnom dovoze opraveného telefónu znovu platiť dovozné poplatky?

Odpoveď

V zmysle colných predpisov je možné tovar dočasne vyviezť mimo územia Únie na opravu, úpravu, výmenu, spracovanie a pod. a následne ho doviezť s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla. Tento postup je realizovaný prepustením tovaru do jedného z osobitných colných režimov tzv. pasívneho zušľachťovacieho styku (ďalej len „PZS“).

V rámci reklamácie tovaru do tretej krajiny predložíte takýto tovar, podľa čl. 259 v spojení s čl. 263 aktuálneho znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, colným orgánom a podáte elektronické colné vyhlásenie s návrhom na prepustenie tovaru do colného režimu PZS.

Ak sa k spokojnosti colných orgánov v zmysle colných predpisov preukáže, že tovar bol v dôsledku zmluvných alebo zákonných záručných povinností, alebo v dôsledku výrobnej chyby, alebo chyby materiálu opravený bezplatne, colné orgány takémuto tovaru pri jeho spätnom dovoze do EÚ priznajú úplné oslobodenie od dovozného cla a DPH.

Cestujeme s rodinou na dovolenku do Indie a pred návratom si plánujeme kúpiť v tejto krajine suveníry. Môžete nám uviesť, na čo si pri nákupe suvenírov máme dávať pozor, s čím by sme pri návrate mali problémy?

Odpoveď

Pred nákupom suvenírov navrhujeme overiť, či suvenír, ktorý si kúpite a následne ho mienite doviezť domov nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam. Totižto výrobky z ohrozených živočíchov, ako sú napríklad sošky, šperky zo slonoviny, dažďové palice z kaktusov, šatky z vlny tibetskej antilopy, náramky z pancierov korytnačiek, náhrdelníky z koralov, topánky, kabelky, opasky, peňaženky z krokodílej alebo hadej kože, kožušiny z mačkovitých šeliem či výrobky z tradičnej ázijskej medicíny môžu obsahovať časti tiel ohrozených druhov živočíchov a rastlín.

Základom pre ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín podľa medzinárodného práva je Washingtonský Dohovor z roku 1973, medzinárodne známy ako "CITES". V Únii sa CITES legislatívne realizuje prostredníctvom aktuálneho znenia Nariadenia Rady (ES) Č. 338/97 [nové okno] "o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi" a súvisiaceho aktuálneho znenia Nariadenia (ES) Č. 865/2006 [nové okno], "ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania Nariadenia Rady (ES) Č. 338/97". V prílohách tohto nariadenia je zoznam živočíchov a rastlín, ktorých dovoz podlieha povoleniu alebo je ich dovoz zakázaný. Tieto predpisy je možné nájsť na webovom portáli Ministerstva životného prostredia SR.

Ak by ste mali problém nájsť v týchto zoznamoch rastlinu alebo živočícha z čoho je suvenír vyrobený, odporúčame kontaktovať Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je v tejto oblasti príslušným orgánom štátnej správy.

Prípadný dovoz výrobkov podliehajúcich povoleniu bez predloženia príslušného povolenia, alebo ktorých dovoz je zakázaný, bude colným orgánom pri vstupe na územie Únie zaistený a za porušenie colných predpisov v takomto prípade vám môže byť uložená sankcia – pokuta, v horších prípadoch aj trest odňatia slobody.

Sťahujem sa po niekoľkých rokoch z krajiny mimo EÚ (Švajčiarska, Nórska, USA, Japonska a pod.) na Slovensko a chcem si so sebou zobrať aj osobný majetok – oblečenie, auto, nábytok. Budem platiť dovozné platby?

Odpoveď

Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Únie je možné oslobodiť od platby cla v zmysle článkov 3 až 11 nariadenia Rady (ES) č.1186/2009 [nové okno] ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a rovnako v zmysle § 48 ods. 2 písm. b) aktuálneho znenia zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty je možné oslobodiť aj od platby dane z pridanej hodnoty.

Oslobodenie sa môže vzťahovať na osobný majetok, ktorý bol v držbe dotknutej osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný touto osobou v mieste pôvodného bydliska najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy táto osoba prestala mať bydlisko v tretej krajine z ktorej sa vysťahovala. Oslobodenie môže byť priznané len osobám, ktorých bydlisko bolo mimo colného územia Únie nepretržite po dobu najmenej 12 mesiacov.

Oslobodenie sa neprizná na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania.

Osobný majetok tvorí najmä zariadenie domácností, bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a ich prívesy, kempingové obytné vozidlá a prívesy, rekreačné plavidlá a súkromné lietadlá. Osobný majetok tvorí tiež zariadenie domácnosti primerané obvyklým potrebám rodiny, domáce zvieratá a zvieratá na jazdecké účely, ako aj prenosné nástroje, ktoré potrebuje dotknutá osoba na výkon svojej živnosti alebo povolania v oblasti úžitkového umenia alebo slobodných povolaní. Osobným majetkom nie je tovar, ktorého povaha alebo množstvo svedčí o tom, že ide o tovar na obchodné účely. Zariadenie domácnosti sú osobné veci, domáca bielizeň, nábytok a vybavenie určené na osobnú potrebu týchto osôb alebo na uspokojovanie potrieb ich domácností.

S výnimkou osobitných prípadov sa oslobodenie prizná len na osobný majetok, ktorý dotknutá osoba navrhla na prepustenie do voľného obehu v lehote 12 mesiacov odo dňa, keď si zriadila obvyklé bydlisko na colnom území Únie.

Na splnenie vyššie uvedených podmienok predložíte úradné doklady o pobyte resp. o ukončení pobytu v krajine, z ktorej sa sťahujete na územie Únie z dôvodu preukázania dĺžky pobytu v danej krajine.

Na začatie colného konania podáte elektronické dovozné colné vyhlásenie príslušnému colnému úradu (resp. jeho pobočke) s cieľom splnenia colných formalít na prepustenie tovaru – osobného majetku do colného režimu voľný obeh.

Cestujem do Turecka a beriem si so sebou hotovosť 30 000 EUR. Musím ohlásiť prepravu tejto hotovosti colnému orgánu?

Odpoveď

Fyzické osoby, ktoré opúšťajú Úniu alebo vstupujú do Únie a prepravujú peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, sú povinné oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu členského štátu, cez ktorý Úniu opúšťajú alebo cez ktorý do Únie vstupujú a sprístupnia im ich na účely kontroly.

Vzor formulára oznámenia je dostupný vo viacerých jazykoch v časti 1 prílohy I Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/776 [nové okno] z 11. mája 2021, ktorým sa stanovujú vzory pre určité formuláre, ako aj technické pravidlá účinnej výmeny informácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu.

Pri preprave hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac v rámci colného územia Únie nemáte povinnosť ohlásiť prepravu tejto hotovosti colnému orgánu SR. V niektorých členských štátoch EÚ sú pravidlá týkajúce sa povinnosti ohlásiť prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti rozšírené aj o pohyb hotovosti v rámci EÚ. Informácie o povinnosti ohlásiť takúto prepravu hotovosti v iných členských štátoch EÚ si môžete zistiť prostredníctvom príslušných orgánov danej krajiny alebo diplomatických zastúpení.

Akým spôsobom môžem požiadať o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ)

Odpoveď

Ak požadujete vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ďalej len „ZINZ“), je to možné iba prostredníctvom portálu EÚ pre obchodníkov – UUM&DS [nové okno]. Na podanie žiadosti musíte mať vytvorený účet a prístup do tohto portálu. Súvisiace informácie s vytvorením účtu a získaním prístupu na predmetný portál ako aj s podávaním žiadostí o rozhodnutia ZINZ sú k dispozícii na webovom sídle finančnej správy v časti Záväzné informácie.

Ak si objednám cez internet tovar s hodnotou 100 EUR aké mám možnosti pri podávaní colného vyhlásenia ak nechcem splnomocniť Slovenskú poštu a ako sa potom zásielka dostane ku mne domov ?

Odpoveď

Od 01.07.2021 sa zásielky s nízkou hodnotou (do 150 EUR) preclievajú cez nový elektronický portál eCommerce - portál eCM [nové okno]. V prípade týchto zásielok stále platí, že sú oslobodené od dovozného cla (tzn. žiadne sa pri dovoze nebude platiť, ak vnútorná hodnota tovaru v zásielke bez akýchkoľvek objektívne vyčíslených nákladov na dopravu a poistenie nebude prevyšovať hodnotu 150 EUR). Avšak výrazná zmena nastala v oslobodení od DPH, kedy už táto možnosť nie je prípustná. To znamená, že na takéto zásielky sa vždy platí DPH a to buď pri nákupe tovaru priamo predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi predaja, alebo pri reálnom dovoze tovaru v zásielke sa zaplatí colným orgánom. Viac informácii k týmto novým pravidlám získate na webovom sídle finančnej správy v časti e-commerce.

Ak nebudete súhlasiť s tým, aby Vás zastupovala Slovenská pošta a.s. v colnom konaní, tzn. aby nepodala za Vás colné vyhlásenie s tým, že si ho podáte sami, musíte vyjadriť svoj nesúhlas jeho zaslaním na príslušnú e-mailovú adresu Slovenskej pošty a.s.. Aj napriek tomu, že Vás Slovenská pošta a.s. nebude zastupovať v colnom konaní, môže si od Vás vyúčtovať poplatok za manipuláciu s tovarom v súlade so svojim cenníkom služieb. Viac o tomto poplatku, o možnosti vyjadrenia nesúhlasu ako aj iné informácie o postupoch pri preclení zásielok s nízkou hodnotu zo strany Slovenskej pošty a.s. nájdete na jej webovom sídle v časti „Elektronické colné konanie zásielok do 150 €“ [nové okno].

Tovar v zásielke je však potrebné precliť a preto máte dve možnosti na to, kto podá na tento tovar colné vyhlásenie, ak ste nesúhlasili aby ho podávala Slovenská pošta a.s:

 • buď splnomocníte inú osobu na podanie colného vyhlásenia (napr. inú fyzickú osobu alebo špedičnú spoločnosť) ktorá za Vás podá colné vyhlásenie,
 • alebo si podáte toto colné vyhlásenie sami s tým, že sa musíte zaregistrovať na portáli eCM [nové okno] a následne splniť podmienky elektronickej komunikácie pri podávaní colných vyhlásení cez tento portál.

Colné vyhlásenie, ktoré sa podáva v takomto prípade je výrazne zredukované (má výrazne menej údajov na vyplnenie) oproti štandardnému colnému vyhláseniu podávanému pri iných obchodných tovaroch.

Ako pomôcku k registrácii Vašej osoby na portál eCM využijete postup v informačnom materiáli uverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Clá a to:

 • 9/CLO/2021/IM [.pdf; 889,07 KB; nové okno] – Informácia k registrácii a prihláseniu sa do CEPeCM portálu od 01.07.2021

K vyplneniu samotného colného vyhlásenia v prípade dovozu tovaru prostredníctvom poštového prepravcu získate viac informácií v informačnom materiáli uverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Clá a to:

 • č. 11/CLO/2021/IM [.pdf; 1,13 MB; nové okno] – dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný poštovým prepravcom – aktuálne znenie ,

Po ukončení colného konania (po zaplatení dovoznej platby a prepustení tovaru colnými orgánmi do voľného obehu) si zásielku vyzdvihnete buď:

 • osobne na príslušnej vyclievacej pošte (to, ktorá pošta to je, sa dozviete z poštového oznámenia [.pdf; 156 KB; nové okno], ktorým Vám Slovenská pošta a.s. zaslala potrebné informácie o tovare) pričom na prevzatie zásielky je potrebné poskytnúť minimálne číslo MRN (je to číslo, pod ktorým je zaevidované colné konanie u colných orgánov), podacie číslo a skladové číslo (tieto údaje sú uvedené na poštovom oznámení), alebo
 • v prípade, ak požadujete, aby zásielka bola doručená na Vašu adresu, kontaktujete Slovenskú poštu a.s. a oznámite jej potrebné údaje (tak ako pri osobnom prevzatí) s cieľom doručenia zásielky na Vašu adresu – pre urýchlenie doručenia zásielky je možné aj mailovou komunikáciou na mailovú adresu uvedenú v poštovom oznámení.

Chcel by som si kúpiť tovar z anglického webshopu. Budem musieť po 1.1.2021 platiť pri jeho dovoze clo a DPH?

Odpoveď

Tovar prepravovaný medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od 1.1.2021 podlieha colnému konaniu. V závislosti od vlastnej hodnoty zásielky, ktorou je cena samotného tovaru bez nákladov na dopravu a poistenie, ak nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú vyčíslené zvlášť (napr. vo faktúre alebo objednávke tovaru), môže byť dovážaný tovar oslobodený od dovoznej platby. Zásielka je oslobodená od cla ak jej vlastná hodnota nepresahuje 150 EUR. Od DPH nie je takáto zásielka oslobodená na základe celoeurópskych pravidiel implementovaných v SR do aktuálneho znenia zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty.

Ak bude hodnota zásielky vyššia ako 150 EUR, bude vymerané okrem DPH aj dovozné clo. Avšak ak budú splnené príslušné podmienky Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom [nové okno] týkajúce sa pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba DPH.

Hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota celej zásielky bez ohľadu na to, či je tvorená jedným, dvoma alebo viacerými tovarmi – takže v tomto prípade nie je možné vyňať niektorý tovar, ktorý spĺňa hodnotový limit na oslobodenie a oslobodiť ho.

Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky. Pri týchto druhoch tovarov, bez ohľadu na ich hodnotu sa vždy zaplatia colné poplatky tzn. aj dovozné clo, aj DPH a prípadne aj spotrebná daň. Ak budú splnené príslušné podmienky Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom [nové okno] týkajúce sa pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba príslušné dane. Tu však upozorňujeme na to, že pri určitých alkoholických nápojoch, tabaku a tabakových výrobkoch bude možné tento tovar prepustiť colnými orgánmi, iba ak bude označený platnou slovenskou kontrolnou známkou.

Finančná správa zverejnila na svojom webovom sídle v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Clá komplexnú informáciu pre občanov o dôsledkoch Dohody na zásielky a dovážaný tovar zo Spojeného kráľovstva v informačnom materiáli č. 15/CLO/2021/IM [.pdf; 371 KB; nové okno] – Informácia k BREXITu s dohodou – dopad na zásielky a cestovanie.

Kúpil som si cez internet tovar v Spojenom kráľovstve, chcel by som ho však vrátiť. Musím ísť s tovarom na colnicu?

Odpoveď

V prípade, že za vrátený tovar Vám nepošlú náhradný tovar ale bude poskytnutá finančná náhrada (predávajúci Vám vráti kúpnu cenu za tovar), tovar nie je predmetom zákazov a obmedzení (ide o tovar bežnej potreby), nebudete žiadať o vrátenie dovoznej platby (nebola vyrubená alebo je zanedbateľná) a tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000 EUR alebo čistú hmotnosť 1 000 kg, nie je potrebné podanie colného vyhlásenia a teda nie potrebné ísť na colný úrad.

Vo všetkých iných prípadoch Vám pred odovzdaním zásielky prepravcovi odporúčame podanie vývozného colného vyhlásenia na príslušnom colnom úrade s cieľom vyhnúť sa možným komplikáciám pri vývoze tovaru z EÚ.

Dodávame tovar do Spojeného kráľovstva a náš zákazník od nás požaduje potvrdenie o pôvode. Mohli by ste mi ozrejmiť o čo sa jedná a aký je postup?

Odpoveď

Pôvod tovaru sa spravidla určuje za účelom adresného uplatnenia obchodne politických opatrení na zahraničný tovar pri jeho dovoze do krajiny určenia. V zásade ide o nasledujúce opatrenia:

 • Sadzobné (tarifné) opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na výšku vymeraného cla alebo dávok majúcich rovnaký účinok vyberaných pri dovoze tovaru v danej krajine určenia.
 • Iné ako sadzobné (netarifné) opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na uplatnenie rôznych obchodne- politických opatrení alebo iných colných obmedzení, ktoré síce neovplyvnia výšku sadzby cla, ale ustanovujú splnenie určitých podmienok najmä pri dovoze citlivého tovaru.

Pri vývoze tovaru s pôvodom v Európskej únii do Spojeného kráľovstva s cieľom uplatnenia tam platných preferenčných sadzobných opatrení vyplní potvrdenie o pôvode vývozca v súlade s ustanoveniami článku 68 aktuálneho znenia Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno] z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex.

Dôkaz o pôvode tovaru je možné vystaviť nasledovným spôsobom:

 • Pri zásielkach do 6 000 EUR môže vystaviť potvrdenie o pôvode akýkoľvek vývozca alebo preposielateľ, bez ohľadu na to, či je registrovaný alebo nie.
 • Pri zásielkach nad 6 000 EUR môže vystaviť potvrdenie o pôvode len vývozca registrovaný v systéme REX [nové okno].

Znenie potvrdenia o pôvode, ktoré sa uvádza buď na faktúre alebo na akomkoľvek inom dokumente, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne tak, aby ho bolo možné identifikovať je v stanovených jazykových verziách uvedené v prílohe 7 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom [nové okno] (str. 1104 - 1106). Platnosť potvrdenia o pôvode je 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Kde by som mohol nájsť dostupné informácie ohľadom systému REX?

Odpoveď

Systém REX sa používa na osvedčovania pôvodu a zahŕňa viac, ako len informačný systém používaný na registráciu vývozcov. Systém REX zjednodušuje vývozné formality tým, že umožňuje registrovaným vývozcom, aby sami osvedčovali preferenčný pôvod tovaru uvedením špecifického vyhlásenia (tzv. potvrdenia o pôvode) na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente umožňujúcom spoľahlivú identifikáciu tovaru.

Registrovaným vývozcom tak odpadá povinnosť žiadať pri vývoze príslušné orgány o vystavenie osvedčenia o pôvode tovaru. Jedinou podmienkou využívania tohto systému samo osvedčovania je, aby bol vývozca zaregistrovaný príslušnými orgánmi v systéme REX a jeho registrácia bola platná v čase vystavovania potvrdenia o pôvode.

Povereným orgánom v SR pre registráciu do systému REX je:

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor colný
Oddelenie nomenklatúry, pôvodu a colnej hodnoty
Mierová 23
815 11 Bratislava

Podrobnejšie informácie týkajúce sa systému REX vrátane adresy povereného orgánu sú dostupné na portáli finančnej správy v časti "Systém registrovaných vývozcov (REX)".

Aký je postup pri registrácii do systému REX?

Odpoveď

Každý vývozca, výrobca, obchodník alebo preposielateľ pôvodných výrobkov so sídlom na území EÚ môže požiadať o zaregistrovanie do systému REX. Registráciu v Slovenskej republike vykonáva na základe žiadosti Finančné riaditeľstvo SR – Odbor colný.

Hospodárske subjekty, ktoré sú usadené v jednom členskom štáte a zároveň majú obchodné alebo skladové priestory aj v inom členskom štáte, môžu požiadať o registráciu v ktoromkoľvek z týchto štátov. V prípade, ak by mali odlišné číslo EORI môžu sa zaregistrovať aj v oboch členských štátoch. Každý hospodársky subjekt môže byť registrovaný v systéme REX len raz (t. j. hospodársky subjekt, ktorý je už registrovaný v niektorom členskom štáte nemôže žiadať o registráciu v inom členskom štáte).

Žiadosť o registráciu [.docx; 62 kB; nové okno], vyplnenú podľa pokynov [.pdf; 310 kB; nové okno], je možné podať v 2 vyhotoveniach osobne alebo poštou na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor colný
Oddelenie nomenklatúry, pôvodu a colnej hodnoty
Mierová 23
815 11 Bratislava

Žiadosti musia byť podpísané oprávnenými osobami podľa Obchodného registra (alebo živnostenského). Ak žiadosť nepodpisuje oprávnená osoba, spolu so žiadosťou je potrebné poslať aj splnomocnenie. Ak žiadosť podpisuje oprávnená osoba alebo oprávnené osoby, tak žiadne prílohy sa k žiadosti neprikladajú.

Všetky žiadosti sa vybavujú bezodkladne, najviac 1-2 dní od ich doručenia. Po doplnení čísla REX bude jedno vyhotovenie žiadosti vrátené späť subjektu poštou na jeho adresu.

Podrobné informácii o systéme REX ako aj postupe pri registrácii do systému sú dostupné v časti Systém registrovaných vývozcov (REX)

V žiadosti do systému REX sa v bode č. 6 udeľuje súhlas so zverejnením údajov. Ak neudelím súhlas so zverejnením údajov, aké informácie budú o mne zverejnené, ak vôbec?

Odpoveď

Základné údaje, ktoré budú uverejnené vždy:

 • Číslo registrovaného vývozcu;
 • Dátum, od ktorého je registrácia platná;
 • Prípadný dátum zrušenia registrácie;
 • Informácie, či sa registrácia uplatňuje aj na vývoz do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka

Údaje, ktorých zverejnenie podlieha súhlasu vývozcu:

 • Meno/názov registrovaného vývozcu
 • Adresu sídla registrovaného vývozcu;
 • Kontaktné údaje uvedené v odseku 2 žiadosti;
 • Informácie o tovare uvedené v ods. 4 žiadosti;
 • Číslo EORI registrovaného vývozcu.

Súhlas so zverejnením údajov, ktorých zverejnenie podlieha súhlasu, je možné udeliť aj dodatočne

Naša spoločnosť poskytuje služby spoločnosti v Spojenom kráľovstve. Máme nejaké povinnosti voči slovenským colným orgánom?

Odpoveď

V prípade, že Vaše obchodné aktivity nesúvisia s fyzickým dovozom alebo vývozom tovaru zo/do Spojeného kráľovstva, platná legislatíva Vám neurčuje žiadne povinnosti voči colnému orgánu Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté prípadné daňové povinnosti voči daňovým orgánom.

Zasielam poštou príbuznému do Anglicka balík, sú to veci na oblečenie a rôzne sladkosti pre jeho osobnú potrebu. Hodnota zásielky je približne 250 EUR. Ako mám postupovať?

Odpoveď

Ak zasielate tovar v poštovej zásielke, ktorého hodnota nepresahuje 1 000 EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu a zákazom a obmedzeniam (napr. v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, duševného vlastníctva a pod.), tak tento sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho výstupom z colného územia Únie, tzn. nie je potrebné podanie colného vyhlásenia colným orgánom a jeho predloženie colným orgánom zabezpečí za Vás Slovenská pošta a.s. Vývozné clo sa v súčasnosti v EÚ neuplatňuje.

V praxi to znamená, že takéto zásielky sa predložia Slovenskej pošte a.s. na prepravu spolu s vyplneným vyhlásením CN22 alebo CN23, ktoré je dostupné na každej pošte. Informácie o týchto možnostiach zverejnila Slovenská pošta a.s. na svojom portáli v časti Zaslať zásielku do zahraničia [nové okno] a tiež aj v tlačovej správe [.pdf; 661 kB; nové okno]. Ďalšou možnosťou je využitie aplikácie elektronického podacieho hárku (ePodací hárok) [nové okno] s cieľom urýchlenia colného konania v krajine určenia ako aj nižšieho poštovného. Informácie o tejto možnosti sú zverejnené na portáli Slovenskej pošty a.s. www.posta.sk [nové okno].

Dôležité je, aby ste si vopred zistili aj podmienky dovozu, ktoré sa uplatňujú na zasielaný tovar v Spojenom kráľovstve (napr. či nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam a príslušné orgány umožnia vstup tohto tovaru do Spojeného kráľovstva). Tieto informácie môže zistiť buď príjemca zásielky u príslušných orgánov v tejto krajine alebo si ich môžete zistiť prostredníctvom zastupiteľských úradov tejto krajiny.

Naša spoločnosť predáva cez eshop rôzny tovar a chceme zasielať zásielky kuriérom aj do Anglicka. Musíme podávať colné vyhlásenie?

Odpoveď

Ak budete zasielať tovar v expresnej (kuriérnej) zásielke, ktorého hodnota nebude presahovať 1000 EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu a zákazom a obmedzeniam (napr. v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, duševného vlastníctva a pod.), tak tento tovar sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho predložením colnému úradu výstupu za predpokladu, že colné orgány majú k dispozícii údaje v prepravnom doklade a/alebo faktúre a prijmú ich.

V praxi to znamená, že v týchto prípadoch nie je potrebné podanie elektronického vývozného colného vyhlásenia colným orgánom a jeho predloženie colným orgánom zabezpečí za Vás zvolený expresný dopravca. Bližšie postupy k odovzdaniu tovaru na prepravu spolu s potrebnými dokladmi získate pri komunikácii s daným dopravcom.

Vývozné clo sa v súčasnosti v EÚ neuplatňuje.

Ak pôjde o expresné zásielky, ktorých hodnota je vyššia ako 1 000 EUR, alebo podliehajú zákazom a obmedzeniam, tak v tom prípade musí byť podané elektronické vývozné colné vyhlásenie colnému orgánu spolu s ostatnými dokladmi ako napr. faktúra a pod., ktorý bude rozhodovať o prepustení zásielky do colného režimu vývoz. Až následne môže byť zásielka odovzdaná kuriérovi na prepravu.

Chcel by som sa informovať, prečo mi na pošte pri prebraní zásielky z tretej krajiny bolo vyčíslené clo na úhradu vo výške 2 EUR, pričom hodnota tovaru bola do 150 EUR a DPH bola zaplatená priamo predajcovi pri objednávaní tovaru?

Clo sa na zásielky s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR nevymeriava a nevyberá, takéto zásielky sú oslobodené od dovozného cla.

DPH sa vyrubuje a vyberá na všetky zásielky bez ohľadu na jej hodnotu. Ak ste zaplatili DPH priamo predajcovi alebo sprostredkovateľovi predaja pri objednaní tovaru, tak tento by mal byť registrovaný na takýto spôsob výberu DPH a mať pridelené číslo IOSS (import one stop shop) - je to číslo pridelené príslušnými orgánmi v niektorom členskom štáte Únie pre predaj tovaru na diaľku, začína na IM a potom nasleduje 10 čísiel. Ak je takéto číslo uvedené v colnom vyhlásení, tak takáto zásielka je pri dovoze do SR oslobodená od DPH. Toto číslo nie je verejne dostupné, predajca ho poskytuje iba malému okruhu osôb zapojených v danom obchodnom prípade a to hlavne prepravcovi alebo priamo kupujúcemu.

Čiže na takéto zásielky colné orgány v SR už DPH nevyrubujú a ani nevyberajú.

Poplatok 2 Eurá, ktorý ste zaplatili, je poplatok prepravcu Slovenská pošta a.s. , ktorý colné orgány (finančná správa) nevyberajú a ani neurčujú. Označenie tohto poplatku ako clo alebo colný dlh je nesprávne a zavádzajúce, pretože sa jedná o poplatok Slovenskej pošty a.s. za poskytnutie jej služby spojenej s manipuláciou s tovarom.

Nálepka nalepená na balíku v znení „Automaticky prepustené, vybrať colný dlh a ostatné poplatky, v prípade nedoručiteľnosti vrátiť oddeleniu colno – deklaračnému“ je nálepka prepravcu Slovenská pošta a.s., balík takto neoznačujú colné orgány, ale pracovníci Slovenskej pošty a.s.

Taktiež názov „oddelenie colno-deklaračné“, ktoré je na nálepke, je oddelenie Slovenskej pošty a.s., ktoré podáva za príjemcov tovaru colné vyhlásenia. Nie je to organizačný útvar finančnej správy. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Vašej zásielky využite kontakty [nové okno] na príslušné oddelenie.

Informácie o postupoch k zásielkam s nízkou hodnotou a o poplatku, ktorý ste zaplatili Slovenskej pošte a.s. zverejnila na svojom webovom sídle v časti „Elektronické colné konanie zásielok do 150 €“ [nové okno].

Ak by ste potrebovali pomoc pri podávaní colného vyhlásenie na zásielky do 150 EUR (tzn. odmietnete zastupovanie Slovenskou poštou a.s. a podáte si colné vyhlásenie sami) alebo budete požadovať informáciu k DPH, ktorá Vám bola opätovne vyčíslená na zaplatenie (aj keď ste ju už platili predávajúcemu) môžete kontaktovať finančnú správu telefonicky prostredníctvom colného call centra“ [nové okno] na tel. čísle 048/43 17 222, ktoré na príslušnej voľbe č. 5 poskytuje informácie nonstop tzn. 24 hod. denne. Vždy majte k dispozícií sledovacie číslo zásielky, čo veľmi pomôže pri zisťovaní informácii o zásielke zo strany príslušníkov call centra.

Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane" [nové okno] alebo online chatom.

Aké pravidlá platia pri darčekoch, ktoré mi zasiela moja rodina z tretej krajiny (USA, Švajčiarsko, Austrália, Japonsko, ....), sú oslobodené od colných poplatkov?

Odpoveď

Darčeky sú tovarom neobchodnej povahy za predpokladu, ak ich zasiela jedna fyzická osoba z tretej krajiny druhej fyzickej osobe na colné územie Únie bezodplatne, príležitostne a tovar je určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem.

Na oslobodenie darčekov sú ustanovené tieto pravidlá:

 • Tovar (darček) je oslobodený od cla podľa čl. 25-27 Nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 [nové okno] zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od dovozného cla (ďalej len „Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009“).
 • Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) je ustanovené v §48 ods.2 písm. a) aktuálneho znenia zákona č.222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Čo sa rozumie malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru je uvedené v § 48 ods. 14 zákona o DPH.

Na základe týchto ustanovení je od dovozného cla a DPH oslobodený tovar, ktorého úhrnná hodnota nepresahuje hodnotu 45 EUR na jednu zásielku vrátane hodnoty tovaru uvedeného v článku 27 Nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

Ak je úhrnná hodnota zásielky pozostávajúcej z dvoch alebo viacerých kusov vyššia ako hodnota 45 EUR, oslobodenie od dovozného cla sa prizná do výšky tejto sumy na tovar, ktorý by bol oslobodený, keby sa dovážal samostatne, čo znamená, že hodnota jednej položky sa nemôže rozdeliť na viac častí. Avšak DPH bude vyrubená z hodnoty celej zásielky aj napriek tomu, že by niektorý z tovarov vyňatý zo zásielky v súlade s čl. 26 Nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 spĺňal hodnotový limit do 45 eur a bol by oslobodený od cla, pretože podľa § 48 ods.2 písm. a) v spojení s § 48 ods. 14 zákona o DPH je oslobodenie od DPH ustanovené na hodnotu zásielky.

Ak úhrnná hodnota zásielky bude presahovať sumu 45 EUR ale nepresiahne sumu 150 EUR, je možné uplatniť oslobodenie od dovozného cla podľa všeobecného pravidla na zásielky s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR podľa čl.23 Nariadenia Rady (ES) č.1186/2009. DPH bude vymeraná z hodnoty celej zásielky.

Avšak, ak sa v zásielke bude nachádzať tovar, ktorý nie je možné oslobodiť podľa všeobecného pravidla (alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky), uplatní sa iba oslobodenie podľa čl. 26 Nariadenia Rady (ES) č.1186/2009.

V prípade alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkoch, ktorých množstvo a hodnota presahuje množstevný a hodnotový limit na oslobodenie, je možné prepustiť tento tovar do voľného obehu, iba ak bude označený platnou slovenskou kontrolnou známkou.

A čo v prípade, ak bude hodnota darčeka vyššia ako 150 EUR? Aké poplatky musím pri dovoze zaplatiť?

Odpoveď

Ak hodnota tovaru (darčeka) presiahne 150 EUR ale nepresiahne 700 EUR bude na vymeranie dovozného cla uplatnená štandardná colná sadzba vo výške 2,5 % z hodnoty tovaru. Táto štandardná colná sadzba sa neuplatní, ak bude na tovar v Spoločnom colnom sadzobníku uvedená colná sadzba „bez cla“. Taktiež sa neuplatní na tovar zatriedený do 24. kapitoly Spoločného colného sadzobníka ak jeho množstvo prevyšuje množstvá ustanovené v článku 27 alebo 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009. V prípade, ak je v Spoločnom colnom sadzobníku nižšia sadzba cla ako spomínaných 2,5% môžete colné orgány pri predložení tovaru a podaní colného vyhlásenia požiadať o uvedenú nižšiu sadzbu cla, inak bude priznaná sadzba 2,5 %. DPH bude vybratá z hodnoty celej zásielky.

V prípade, ak bude hodnota darčeka vyššia ako 700 EUR na vymeranie dovozného cla sa uplatnia colné sadzby podľa Spoločného colného sadzobníka. DPH bude vybraná z hodnoty celej zásielky.

Ako sa určuje hodnota tovaru (darčeka) pre účely oslobodenia od colných poplatkov?

Hodnota tovaru neobchodného charakteru (darček) je cena, ktorá by sa musela zaplatiť za samotný tovar, ak by sa predával na vývoz na colné územie Únie. Je to vlastná hodnota samotného darčeka, ktorá nezahŕňa náklady na poistenie a prepravu tovaru.

Musí byť aj neobchodný tovar (darček) preclený, ak áno ako ho môžem precliť?

Všetky zásielky sa predkladajú colným orgánom spolu s podaním colného vyhlásenia, čiže musia byť preclené. O príchode zásielky Vás bude informovať poštový prepravca alebo expresný (kuriérny) dopravca a rovnako Vás bude informovať o ďalšom postupe, aby mohla byť zásielka doručená na Vašu adresu resp. osobne prevzatá.

Darčeky sú tovarom neobchodnej povahy za predpokladu, ak ich zasiela jedna fyzická osoba z tretej krajiny druhej fyzickej osobe na colné územie Únie bezodplatne, príležitostne a tovar je určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem.

Pre tovar neobchodnej povahy platí, že na takéto zásielky môže byť podané buď štandardné elektronické colné vyhlásenie s využitím elektronickej komunikácie s colnými orgánmi v rámci informačného systému Centrálny elektronický priečinok - IS CEP [nové okno] alebo ústne colné vyhlásenie priamo na pobočke colného úradu, kde bol tovar poštovým prepravcom alebo expresným (kuriérnym) dopravcom predložený. O tomto mieste Vás bude informovať prepravca Vašej zásielky. Podanie ústneho colného vyhlásenia je nevyhnutné konzultovať priamo s poštovým prepravcom alebo expresným (kuriérnym) dopravcom. Po ukončení colného konania si zásielku prevezmete osobne od prepravcu alebo Vám ju prepravca doručí.

Avšak, ak by zásielka obsahovala tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam (napr. v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, duševného vlastníctva a pod.) alebo bude potrebné predložiť k nej vyjadrenie iného príslušného orgánu (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ministerstva hospodárstva SR a pod.), musí byť podané colnému orgánu štandardné elektronické colné vyhlásenie. To znamená, že v tomto prípade nie je možné podať ústne colné vyhlásenie. Ak nemáte skúsenosti s colným konaním, s podávaním colného vyhlásenia a jeho vyplnením, odporúčame Vám splnomocniť na zastupovanie v colnom konaní poštového prepravcu alebo expresného dopravcu alebo akúkoľvek organizáciu zabezpečujúcu služby colnej deklarácie (napr. špedícia). Tieto služby sú však spoplatnené podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov.

Názorné príklady:

Príklad č.1
Priateľka mi posiela poštou ako dar z Veľkej Británie košeľu v hodnote 35 EUR. Budem platiť nejaké clo za zásielku? Vo Vašom prípade je uvedený tovar oslobodený od cla aj od DPH nakoľko vlastná hodnota tovaru nepresahuje 45 EUR na jednu zásielku.

Príklad č. 2
Starý otec mi z Austrálie posiela balík v celkovej hodnote 75 EUR. Šortky za 50 EUR a tričko za 25 EUR. Budem platiť nejaké clo za uvedenú zásielku? Tovar (šortky aj tričko) bude oslobodený od dovozného cla podľa všeobecného pravidla na zásielky s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR. Z uvedenej zásielky zaplatíte iba DPH a to z hodnoty celej zásielky.

Príklad č. 3
Bývalý spolužiak mi posiela k narodeninám fľašku 1 liter karibského rumu v hodnote 40 EUR a košeľu v hodnote 40 EUR. Budem platiť clo? Aj keď je úhrnná hodnota zásielky do 150 EUR, vzhľadom na jeden druh tovaru (karibský rum) nie je možné uplatniť všeobecné pravidlo o oslobodení od dovozného cla a na celú zásielku sa uplatní oslobodenie podľa čl. 26 Nariadenia Rady (ES) č.1186/2009. V rámci limitu na oslobodenie bude oslobodený od dovozného cla (a zároveň bude oslobodený aj od spotrebnej dane) iba jeden druh tovaru a to 1 liter karibského rumu - spĺňa množstevný (1 liter) a aj hodnotový limit (do 45 EUR) na oslobodenie od dovozného cla. Pri košeli už nie je možné uplatniť oslobodenie od dovozného cla a toto bude vymerané. DPH bude vyrubená z hodnoty celej zásielky, čiže z oboch tovarov v zásielke, pretože jej úhrnná hodnota presahuje hodnotu 45 EUR.

Príklad č. 4
Zásielka z USA je dar od rodinných známych pre môjho syna v celkovej hodnote 220 EUR. Zásielka obsahuje baseballovú loptičku v hodnote 20 Eur a baseballovú rukavicu v hodnote 200 EUR. Aké colné poplatky budem platiť? Baseballová loptička bude oslobodená od cla podľa čl.26 Nariadenia Rady (ES) č.1186/2009 a pri baseballovej rukavici bude vymerané dovozné clo. DPH zaplatíte z hodnoty celej zásielky.

Doviezli sme tovar z Ruska, ktorý vstúpil na územie EÚ v čase keď sa naň nevzťahovali sankcie na základe tranzitného dokladu. Tranzit bol ukončený na colnici v SR v čase, keď tovar už podliehal sankciám. Je možné tento tovar prepustiť do voľného obehu, keďže vstúpil na územie EU pred uplatňovaním sankcií?

Odpoveď

Tovar, ktorý fyzicky zákonne vstúpil na územie EÚ a bol prepustený colnými orgánmi do osobitného colného režimu (napr. vonkajší tranzit T1, colné uskladňovanie) alebo bolo na tento tovar podané vyhlásenie na dočasné uskladnenie pred dátumom uplatňovania reštriktívnych opatrení, môže byť prepustený do navrhovaného colného režimu (napr. aj prepustenie do voľného obehu). Podmienky pre dovoz tovaru, ktorý podlieha reštriktívnym opatreniam, sa majú posudzovať v závislosti od času, kedy tovar vstúpil na colné územie Únie a bol predložený colným orgánom bez ohľadu na následný colný režim, do ktorého bude navrhnutý. To však nevylučuje možnosť uplatnenia zákazov v súlade s prijatými sankciami v prípade odôvodneného podozrenia ich obchádzania.

Prehľad o platných reštriktívnych opatreniach pri obchodovaní s Ruskou federáciou, ktoré riešia aj uvedený postup je možné získať na webovom sídle finančnej správy v časti Reštriktívne opatrenia pri obchodovaní s Ruskom a prehľad všetkých často kladených otázkach k sankciám EÚ je možné získať na webovom sídle finančnej správy v časti Sankcie a opatrenia EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu.

Cestujem letecky na dovolenku do tretích krajín a beriem si zo sebou osobné veci fotoaparáty a notebooky v hodnote 3000 EUR, s ktorými sa po troch mesiacoch cestovania po svete budem vracať naspäť. Budú moje osobné veci oslobodené od colných poplatkov pri mojom návrate?

Odpoveď

Na letisku pri výstupe tovaru z EÚ predložíte osobné veci spolu so zoznamom týchto vecí colným orgánom, aby Vám potvrdili, aký tovar si beriete so sebou pre účely jeho identifikácie pri Vašom návrate a preukázania, že ide o späť vrátený tovar. Takýto tovar môžu následne colné orgány oslobodiť od colných poplatkov, ak sú splnené podmienky pre späť vrátený tovar.

Chcem si ako súkromná osoba objednať destilát (1 liter whisky, 40% alkoholu) z tretej krajiny, aké sú podmienky na dovoz?

Odpoveď

Od cla, dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebnej dane je oslobodená len neobchodná zásielka destilátu zasielaná jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe príležitostnej povahy určená na osobné použitie príjemcom alebo jeho rodinou, pričom druh ani množstvo nesvedčí o tom, že ide o dovoz na obchodné účely a odosielateľ ich zasiela príjemcovi bezplatne ak úhrnná hodnota nepresahuje 45 EUR a to najviac v množstve 1 liter. Takéto množstvo destilátu nemusí byť označené slovenskou kontrolnou známkou. Ak neobchodná zásielku destilátu spĺňa vyššie uvedený hodnotový a množstevný limit, colné orgány Vám ju prepustia do voľného obehu bez akýchkoľvek colných poplatkov.

Avšak zásielky destilátov obchodného charakteru (napr. aj nakupované fyzickou osobou na rôznych e-shopoch), nie je možné v zmysle legislatívy oslobodiť od cla, DPH a spotrebnej dane a takýto destilát neoznačený slovenskou kontrolnou známkou nie je možné prepustiť do voľného obehu v SR ani ak by ste chceli zaplatili clo, DPH a spotrebnú daň.

Informácie ohľadom limitov pri dovoze tovaru z tretích krajín fyzickými osobami sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti Oslobodenie od cla, DPH a SPD.

Ako môžem požiadať o vydanie záväznej informácie o pôvode tovaru?

Odpoveď

Žiadosť o vydanie záväznej informácie o pôvode tovaru (ZIPT) je možné podať v listinnej forme (osobne alebo poštou) alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk [nové okno] a to na Colný úrad Bratislava. Kontakty na uvedený orgán určený členským štátom na prijímanie žiadostí o ZIPT sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej Únie 2022/C 431/05 [nové okno].

Pre Slovenskú republiku sú uvedené tieto kontakty:

Colný úrad Bratislava,
Miletičova 42,
824 59 Bratislava 26
Telefón: +421 250263963, +421 250263960
E-mail: martin.strbik@financnasprava.sk , sylvia.halaszova@financnasprava.sk

Colné predpisy neustanovujú vzor žiadosti o vydanie ZIPT, preto ohľadom údajov uvádzaných do žiadosti o vydanie ZIPT, prípadne ďalších dokladov potrebných pre vydanie ZIPT, kontaktujte uvedený colný úrad.

Sú zlaté mince oslobodené pri dovoze od DPH ako investičné zlato?

Odpoveď

Aktuálne znenie zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). v § 67 ods. 1 vymedzuje, čo sa na účely tohto ustanovenia rozumie investičným zlatom.

Podľa § 67 ods. 1 písm. b) zákona o DPH investičným zlatom sú zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80%.

Zoznam zlatých mincí, ktoré nahlásili Európskej komisii (ďalej len „EK“) jednotlivé členské štáty, EK zverejňuje v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Mince uvedené na uverejnenom zozname sa považujú za vyhovujúce kritériám investičného zlata počas celého roka, na ktorý sa zoznam uverejní. Zoznam zlatých mincí platný na rok 2023 je uverejnený v Úradnom vestníku EÚ 2022/C 448/04 [nové okno].

Chceme požiadať o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru za našu spoločnosť. Zistili sme, že je možné požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru cez portál EÚ pre obchodníkov. Je ešte iná možnosť ako požiadať o zatriedenie? Ak nie, ako sa môžeme prihlásiť na tento portál?

Odpoveď

O vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je možné požiadať iba prostredníctvom portálu EÚ pre obchodníkov (EU CTP). Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný na portáli EU CTP. V SR je autentifikácia prístupu hospodárskych subjektov od 02.03.2023 zabezpečená prostredníctvom národného autorizačného modulu SK-IAM. Pre prístup na portál EU CTP postupujte podľa Postupu pre prihlásenie používateľov do EU CTP [.pdf; 986 kB; nové okno].

Pre účel registrácie sa používa registračný formulár dostupný na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok v časti Registrácia. V registračnom formulári v časti „C. Osoby oprávnené konať v mene subjektu“ v sekcii „Oprávnenie konať v mene subjektu“ zvolíte možnosť „Špeciálne“. Následne v poli „Rozsah oprávnení a obmedzení“ uvediete konkrétnu aplikáciu portálu EU CTP do ktorej požaduje prístup – v prípade záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je to aplikácia BTI.

Súvisiace informácie k záväzným informáciám o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vrátane odkazu na portál EU CTP, na ktorý sa po vykonaní registrácie môžete prihlásiť, sú dostupné na webovom sídle finančnej správy v časti Nomenklatúra – Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.

Podrobnosti o podmienkach pre registráciu, postupoch a vyplnených vzorových registračných formulárov nájdete v informačnom materiáli zverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Clá a to:

 • 6/CLO/2023/IM [.pdf; 945,88 KB; nové okno] – Registrácia a prihlásenie sa na portál EU CTP