Preskočiť na hlavný obsah

Clo

Najčastejšie otázky z colnej oblasti sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

Nové colné predpisy – kde ich nájdem?

Odpoveď

Komplexný súhrn colných predpisov spolu s odkazmi na jednotlivé aktualizované právne akty je zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti Legislatíva > Clo.

Problémy s informačnými systémami (CEP, eDovoz, NCTS)?

Odpoveď

Ak ide o problémy technického charakteru pri deklaračných systémoch (napr. neúspešné prihlásenie, problém s KEPom, chýbajúce komunikačné správy, chybové hlásenia a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webové sídlo finančnej správy v sekcii Kontakt > Elektronicky mailom > Mailová komunikácia clá a spotrebné dane. Ako tému dopytu je potrebné zvoliť „Technická podpora - colné systémy“, a nastaviť jednu z oblastí Dovoz / Vývoz / Tranzit / Komunikácia EKR, CEP.

Kedy potrebujem EORI (podnikatelia) alebo zápis do APV CReg (fyzické osoby-nepodnikatelia) a ako postupovať?

Odpoveď

Komplexný súhrn informácií o čísle EORI (pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov) alebo o zápise fyzickej osoby - nepodnikateľa do APV CReg ako aj o postupoch pri žiadosti o registráciu sú zverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI).

eDovoz – je povinná elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov?

Odpoveď

Od 01.05.2017 je možné podávať colné vyhlásenia len prostredníctvom elektronickej komunikácie. Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe je možné už iba v prípade výpadku informačných systémov (tzv. havarijný stav) alebo v prípade dovozu tovaru cestujúcim.

„Cestujúci“ je každá fyzická osoba, ktorá:

 • dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
 • sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo
 • dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
 • opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt 

Podanie elektronického colného vyhlásenia sa nevyžaduje od podnikateľov a organizácií, ako ani od občanov nepodnikateľov, ktorí budú v colnom konaní pri dovoze tovaru zastupovaní subjektmi, ktoré poskytujú služby colnej deklarácie alebo samotnými prepravcami tovaru.

Čo je potrebné zabezpečiť, aby som mohol podať colné vyhlásenie elektronicky?

Odpoveď

Aby ste mohli podať colné vyhlásenie elektronicky, je nevyhnutnosťou mať zriadený účet v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok - portál IS CEP [nové okno], pričom je potrebné mať predtým aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy [nové okno] a disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorým sa bude podpisovať samotný registračný formulár do IS CEP. 

Podrobnejšie informácie k registrácii a zriadeniu účtu v IS CEP nájdete na webovom sídle finančnej správy v dokumente 10/CLO/2021/IM - Informácia k registrácii a prihláseniu sa do IS CEP od 01.07.2021 [.pdf; 1,05 MB; nové okno].

Registrácia do IS CEP je jednorázová a nebude vyžadovaná pri každom podaní colného vyhlásenia. 

Po úspešnej registrácii v IS CEP môžete colné vyhlásenie podať jedným z nasledovných spôsobov:

 • Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka na portáli IS CEP [nové okno] a to vyplnením formulára dovozného colného vyhlásenia, alebo
 • Prostredníctvom komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba osloviť firmy zaoberajúce sa daným softvérom a dohodnúť s nimi prípadné obchodné podmienky pri kúpe daného vybavenia

Čiže jedinou podmienkou na podanie elektronického colného vyhlásenia je registrácia v IS CEP ?

Odpoveď

Áno. Avšak aby bolo colné vyhlásenie bezchybne podané, vyžaduje sa znalosť právnych predpisov EÚ ako aj Slovenskej republiky, na základe ktorých sa vypĺňajú jednotlivé odseky resp. údajové prvky colného vyhlásenia. Podrobnejšie informácie o týchto predpisoch, ako aj odkazy na ich znenia nájdete zverejnené na webovom sídle finančnej správy v dokumente pre poštovú prepravu „13/CLO/2021/IM – Informácia k podaniu a vyplneniu eCV cez IS CEP, pošta od 01.07.2021“  [.pdf; 1,92 MB; nové okno] a v dokumente pre expresnú (kuriérnu) prepravu „14/CLO/2021/IM – Informácia k podaniu a vyplneniu eCV cez IS CEP, kuriér od 01.07.2021“ [.pdf; 1,68 MB; nové okno].

Pripomíname však ešte jednu registráciu a to je registrácie EORI. Ak hospodársky subjekt (právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ) ešte nebol registrovaný, teda nemá pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy. V prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa registráciu do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy (tzv. APV CReg), zabezpečí registrátor finančnej správy na základe vyplneného formulára zaslaného pri registrácii do IS CEP. To znamená, že fyzická osoba – nepodnikateľ sa už nemusí osobitne registrovať do APV CReg.

Ak bude fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby prepravcu alebo špedície) registrácia do CRegu bude zabezpečená automatizovane po podaní colného vyhlásenia, v ktorom sa uvedie rodné číslo fyzickej osoby – nepodnikateľa (dovozca) v správnom tvare (s lomkou). Ak by registrácia neprebehla automatizovane (osoba podávajúca colné vyhlásenie napr. prepravca alebo špedícia, bude o tom informovaná správou o chybe) fyzická osoba - nepodnikateľ si zabezpečí registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy v časti „Ako a kde sa zaregistrovať/zaevidovať“.

A čo v prípade, ak bude nefunkčný elektronický systém colníkov alebo môj systém na podávanie colných vyhlásení? Ako mám postupovať?

Odpoveď

V prípade výpadku systému na strane colných orgánov je možné podať colné vyhlásenie v listinnej (papierovej) forme.

V tomto prípade sa mení spôsob vyplňovania takto podaného colného vyhlásenia oproti colnému vyhláseniu podanom elektronicky. Viac o vyplňovaní a použitých právnych predpisov pri vyplňovaní colného vyhlásenia nájdete na webovom sídle finančnej správy v dokumente "Informácia k podaniu a vyplneniu colného vyhlásenia v prípade uplatnenia havarijného postupu a v prípade cestujúcich od 01.05.2017". [.pdf; 496,04 KB; nové okno] 

V prípade výpadku vášho systému ako aj pri postupoch v rámci havarijného stavu je potrebné riadiť sa pokynmi a možnosťami, ktoré ponúka dokument zverejnený na webovom sídle finančnej správy "ECK Dovoz“ [nové okno].

Akým spôsobom je možné riešiť prípadné nejasnosti ohľadom eDovozu?

Odpoveď

Metodickú - procedurálnu a technickú podporu poskytuje finančná správa telefonicky prostredníctvom „colného call centra“ [nové okno] na tel. čísle 048/43 17 222, ktoré na príslušnej voľbe poskytuje informácie nonstop tzn. 24 hod. denne. 

Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti "Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane [nové okno] alebo online chatom.

Plánujem kúpu ojazdeného auta zo Švajčiarska. Aké povinnosti mám voči colným orgánom pri jeho dovoze, aby som neporušil colné predpisy?

Odpoveď

Aby ste predišli prípadným komplikáciám alebo nedodržaniu ustanovení colných predpisov, ideálny postup je vozidlo dovážané z krajiny mimo EÚ v tejto krajine odhlásiť z evidencie. Podľa druhu prepravy cez hranicu Únie, buď po svojej osi (na tzv. prevozných evidenčných číslach) alebo naložené na inom dopravnom prostriedku ako tovar, je potrebné prepravu auta zrealizovať v colnom režime tranzit. K využitiu tohto režimu bude potrebné mať vystavené tranzitné colné vyhlásenie (doklad T1) a disponovať ručením za colný dlh. Tieto služby vo všeobecnosti poskytujú špedičné spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o colnom režime tranzit nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Podnikatelia a organizácie.

Navrhnúť dovážané auto do colného režimu tranzit je možné buď pri vstupe do Únie na hranici alebo aj na švajčiarskom colnom úrade vo vnútrozemí, keďže Švajčiarsko je signatárom Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. Z praktického hľadiska navrhujeme využiť druhú z možností.

V rámci colného režimu tranzit je povinnosť stanovenej lehote predložiť auto colnému úradu určenia na Slovensku, kde sa tranzitný režim ukončí. 

Následne je potrebné na tomto colnom úrade predložiť elektronické dovozné colné vyhlásenie spolu s dokladmi prislúchajúcemu k autu, nadobúdacími dokladmi (napr. faktúra), na základe ktorých colný úrad vyrubí dovoznú platbu (clo a DPH). Po úhrade dovoznej platby je auto uvoľnené do voľného obehu a môžete pristúpiť k procesu evidencie auta na príslušnom obvodnom úrade dopravy. 

Sadzby cla na motorové vozidlá nájdete v aktuálnom Spoločnom colnom sadzobníku v rámci kapitoly 87.

Trvalý pobyt mám na Slovensku ale kvôli pracovným povinnostiam sa budem dlhodobo zdržiavať vo Švajčiarsku, kde si doveziem aj svoje motorové vozidlo zo Slovenska. Keďže budem vo Švajčiarsku registrovaný k prechodnému pobytu, som povinný prihlásiť auto na švajčiarske poznávacie značky. Ako mám postupovať pri vývoze auta, keď ho plánujem po ukončení moji pracovných povinností doviezť späť? Budem pri spätnom dovoze auta platiť clo a dane?

Odpoveď

Základné informácie súvisiace s vývozom tovaru vrátane motorových vozidiel do krajín mimo EÚ má finančná správa zverejnené na svojom webovom sídle v časti Podnikatelia a organizácie > Clo > Vývoz.

Pri spätnom dovoze motorového vozidla nebudete platiť dovozné poplatky, ak bude dodržané ustanovenie článku 203 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v spojení s článkom 158 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a článkom 253 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno], ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Aktuálne znenie týchto predpisov k 11.05.2021 sú zverejnené prostredníctvom webového sídla finančnej správy v dokumente „1/CLO/2022/IM – Informácie k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov – aktuálne znenia“ [.pdf; 330 KB; nové okno].

Čiže ak tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa pôvodne vyviezol z colného územia Únie ako tovar Únie a ktorý sa vrátil na toto územie v lehote troch rokov a navrhuje sa na prepustenie do voľného obehu, je na žiadosť dotknutej osoby oslobodený od dovozného cla.

Na základe § 48 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty je od dane oslobodený spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla.

Ohľadom informácií týkajúcich sa vašich povinností pri dovoze a spätnom vývoze motorového vozidla vo Švajčiarsku je potrebné kontaktovať colné orgány Švajčiarska alebo veľvyslanectvo tejto krajiny na Slovensku.

V colnom konaní budem zastupovaný prepravcom (napr. DHL) avšak v súvislosti s colným konaním sa z mojej strany vyžaduje registrácia v elektronickom systéme finančnej správy. Môžete mi objasniť o akú registráciu ide a ako mám postupovať?

Odpoveď

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je účastníkom colného konania (priamo alebo v zastúpení), musí mať pre účely colného konania pridelené číslo EORI (Economic Operators Registration and Identification number). EORI číslo je jedinečný identifikátor a slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov Únie bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom sa podáva colné vyhlásenie. 

Ak je účastníkom colného konania fyzická osoba – nepodnikateľ, je vyžadovaná len registrácia v elektronickej databáze centrálneho registra finančnej správy tzv. APV CReg. Ak budete v colnom konaní zastupovaní (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využijete služby „prepravcu DHL“) registrácia do CRegu bude zabezpečená automatizovane po podaní colného vyhlásenia zo strany zástupcu, v ktorom sa uvedie rodné číslo fyzickej osoby – nepodnikateľa (dovozca) v správnom tvare (s lomkou). Ak by registrácia neprebehla automatizovane (osoba podávajúca colné vyhlásenie „ prepravca DHL“ bude o tom informovaná správou o chybe) fyzická osoba - nepodnikateľ si zabezpečí registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy v časti „Ako a kde sa zaregistrovať/zaevidovať“ [nové okno]. V oboch prípadoch je registrácia jednorázová a nebude vyžadovaná pri ďalšom colnom konaní v budúcnosti.

Kompletné informácie ohľadom EORI čísla a zápisu do APV CReg sú dostupné na webovom sídle finančnej správy.

Chcem si kúpiť cez internet zameriavací ďalekohľad na poľovnícku zbraň z tretej krajiny. Aké je sadzba cla na takýto tovar? Je potrebná k dovozu licencia?

Odpoveď

Sadzba cla pri dovoze zameriavacieho ďalekohľadu na zbrane; periskopu; ďalekohľadu skonštruovaného ako súčasť prístrojov, strojov, zariadení alebo nástrojov kapitoly 90. alebo XVI. triedy Spoločného colného sadzobníka je vo výške 4,7%, pričom je potrebné počítať aj s platbou dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá má sadzbu 20%.

Pri dovoze ďalekohľadu na zbraň a jeho prepustenia do voľného obehu je potrebné pri dovoze predložiť dovoznú licenciu na obchodovanie s určenými výrobkami podľa zákona č. 144/2013 Z. z. [nové okno] ] o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 144/2013 Z. z.“).

V zmysle § 3 zákona č. 144/2013 Z. z.je na obchodovanie (obchodovanie je aj dovoz určených výrobkov, kúpa určených výrobkov z územia tretích krajín na colné územie Európskej únie) s určenými výrobkami potrebná licencia, ktorú udeľuje Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „Ministerstvo“), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami.

Ministerstvo rozhoduje o udelení licencie na obchodovanie s určenými výrobkami na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (§6 ods.1 zákona č. 144/2013 Z. z.).

Viac informácií ohľadom licenčného konania na obchodovanie s určenými výrobkami je možné získať na Odbore výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR [nové okno].

Pokazil sa mi mobilný telefón, ktorý som si objednal pred pol rokom z Číny a za ktorý som pri jeho dovoze uhradil dovoznú platbu. V rámci reklamácie mi je predajca ochotný pokazený telefón bezplatne opraviť. Budem pri spätnom dovoze opraveného telefónu znovu platiť dovozné poplatky?

Odpoveď

V zmysle colných predpisov je možné tovar dočasne vyviezť mimo územia Únie na opravu, úpravu, výmenu, spracovanie a pod. a následne ho doviezť s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla. Tento postup je realizovaný prepustením tovaru do jedného z osobitných colných režimov tzv. pasívneho zušľachťovacieho styku (ďalej len „PZS“). 

V rámci reklamácie tovaru do tretej krajiny bude potrebné takýto tovar, podľa čl. 259 v spojení s čl. 263 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie [nové okno], predložiť colným orgánom a podať elektronické colné vyhlásenie s návrhom na prepustenie tovaru do colného režimu PZS. 

Ak sa k spokojnosti colných orgánov v zmysle colných predpisov preukáže, že tovar bol v dôsledku zmluvných alebo zákonných záručných povinností, alebo v dôsledku výrobnej chyby, alebo chyby materiálu opravený bezplatne, colné orgány takémuto tovaru priznajú úplné oslobodenie od dovozného cla a DPH.

Cestujeme s rodinou na dovolenku do Indie a pred návratom si plánujeme kúpiť v tejto krajine suveníry. Môžete nám uviesť, na čo si pri nákupe suvenírov máme dávať pozor, s čím by sme pri návrate mali problémy?

Odpoveď

Pred nákupom suvenírov navrhujeme overiť, či suvenír, ktorý si kúpite a následne ho mienite doviezť domov nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam. Totižto výrobky z ohrozených živočíchov, ako sú napríklad sošky, šperky zo slonoviny, dažďové palice z kaktusov, šatky z vlny tibetskej antilopy, náramky z pancierov korytnačiek, náhrdelníky z koralov, topánky, kabelky, opasky, peňaženky z krokodílej alebo hadej kože, kožušiny z mačkovitých šeliem či výrobky z tradičnej ázijskej medicíny môžu obsahovať časti tiel ohrozených druhov živočíchov a rastlín. 

Základom pre ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín podľa medzinárodného práva je Washingtonský Dohovor z roku 1973, medzinárodne známy ako "CITES". V Únii sa CITES legislatívne realizuje prostredníctvom Nariadenia Rady (ES) Č. 338/97 [nové okno] "o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi" a súvisiace Nariadenia (ES) Č. 865/2006 [nové okno], "ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania Nariadenia Rady (ES) Č. 338/97". V prílohách tohto nariadenia je zoznam živočíchov a rastlín, ktorých dovoz podlieha povoleniu alebo je ich dovoz zakázaný. Tieto predpisy je možné nájsť na webovom portáli Ministerstva životného prostredia SR. 

Ak by ste mali problém nájsť v týchto zoznamoch rastlinu alebo živočícha z čoho je suvenír vyrobený, odporúčame kontaktovať Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je v tejto oblasti príslušným orgánom štátnej správy. 

Prípadný dovoz výrobkov podliehajúcich povoleniu bez predloženia príslušného povolenia, alebo ktorých dovoz je zakázaný, bude colným orgánom pri vstupe na územie Únie zaistený a za porušenie colných predpisov v takomto prípade vám môže byť uložená sankcia – pokuta, v horších prípadoch aj trest odňatia slobody.

Sťahujem sa po niekoľkých rokoch z krajiny mimo EÚ (Švajčiarska, Nórska, USA, Japonska a pod.) na Slovensko a chcem si so sebou zobrať aj osobný majetok – oblečenie, auto, nábytok. Budem platiť dovozné platby?

Odpoveď

Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Únie je možné oslobodiť od platby cla v zmysle článkov 3 až 11 nariadenia Rady (ES) č.1186/2009 [nové okno] ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a rovnako v zmysle § 48 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty je možné oslobodiť aj od platby dane z pridanej hodnoty. 

Oslobodenie sa môže vzťahovať na osobný majetok, ktorý bol držbe dotknutej osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný touto osobou v mieste pôvodného bydliska najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy táto osoba prestala mať bydlisko v tretej krajine z ktorej sa vysťahovala. Oslobodenie môže byť priznané len osobám, ktorých bydlisko bolo mimo colného územia Únie nepretržite po dobu najmenej 12 mesiacov.

Oslobodenie sa neprizná na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania. 

Osobný majetok tvorí najmä zariadenie domácností, bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a ich prívesy, kempingové obytné vozidlá a prívesy, rekreačné plavidlá a súkromné lietadlá. Osobný majetok tvorí tiež zariadenie domácnosti primerané obvyklým potrebám rodiny, domáce zvieratá a zvieratá na jazdecké účely, ako aj prenosné nástroje, ktoré potrebuje dotknutá osoba na výkon svojej živnosti alebo povolania v oblasti úžitkového umenia alebo slobodných povolaní. Osobným majetkom nie je tovar, ktorého povaha alebo množstvo svedčí o tom, že ide o tovar na obchodné účely. Zariadenie domácnosti sú osobné veci, domáca bielizeň, nábytok a vybavenie určené na osobnú potrebu týchto osôb alebo na uspokojovanie potrieb ich domácností. 

S výnimkou osobitných prípadov sa oslobodenie prizná len na osobný majetok, ktorý dotknutá osoba navrhla na prepustenie do voľného obehu v lehote 12 mesiacov odo dňa, keď si zriadila obvyklé bydlisko na colnom území Únie. 

Na splnenie vyššie uvedených podmienok je potrebné predložiť úradné doklady o pobyte resp. o ukončení pobytu v krajine, z ktorej sa sťahujete na územie Únie z dôvodu preukázania dĺžky pobytu v danej krajine. 

Na začatie colného konania je potrebné podať elektronické dovozné colné vyhlásenie príslušnému colnému úradu (resp. jeho pobočke) s cieľom splnenia colných formalít na prepustenie tovaru – osobného majetku do colného režimu voľný obeh.

Kde by som mohol nájsť dostupné informácie ohľadom systému REX?

Odpoveď

Systém REX sa používa na osvedčovania pôvodu a zahŕňa viac, ako len informačný systém používaný na registráciu vývozcov. Systém REX zjednodušuje vývozné formality tým, že umožňuje registrovaným vývozcom, aby sami osvedčovali preferenčný pôvod tovaru uvedením špecifického vyhlásenia (tzv. potvrdenia o pôvode) na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente umožňujúcom spoľahlivú identifikáciu tovaru.

Registrovaným vývozcom tak odpadá povinnosť žiadať pri vývoze príslušné orgány o vystavenie osvedčenia o pôvode tovaru. Jedinou podmienkou využívania tohto systému samo osvedčovania je, aby bol vývozca zaregistrovaný príslušnými orgánmi v systéme REX a jeho registrácia bola platná v čase vystavovania potvrdenia o pôvode.

Povereným orgánom v SR pre registráciu do systému REX je:

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor colný
Oddelenie nomenklatúry, pôvodu a colnej hodnoty
Mierová 23
815 11 Bratislava

Podrobnejšie Informácie týkajúce sa systému REX vrátane adresy povereného orgánu sú dostupné na webovom sídle finančnej správy v časti "Systém registrovaných vývozcov (REX)".

Cestujem do Chorvátska a beriem si so sebou hotovosť 30 000 EUR. Musím ohlásiť prepravu tejto hotovosti colnému orgánu?

Odpoveď

Fyzické osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu alebo vystupujú z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a prepravujú peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 EUR alebo viac, sú povinné ohlásiť túto skutočnosť príslušnému colnému orgánu na formulári, ktorého vzor je uvedený v časti 1 prílohy I Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/776 [nové okno] z 11. mája 2021, ktorým sa stanovujú vzory pre určité formuláre, ako aj technické pravidlá účinnej výmeny informácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu. 

Chorvátsko je členským štátom EÚ a preto pri priamej ceste zo Slovenskej republiky do Chorvátska nemáte povinnosť ohlásiť prepravu tejto hotovosti colnému orgánu SR.

V niektorých členských štátoch EÚ sú pravidlá týkajúce sa povinnosti ohlásiť prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti rozšírené aj o pohyb hotovosti v rámci EÚ. Informácie o povinnosti ohlásiť takúto prepravu hotovosti v iných členských štátoch EÚ je možné zistiť prostredníctvom príslušných orgánov danej krajiny alebo diplomatických zastúpení.

Akým spôsobom môžem požiadať o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ)?

Odpoveď

Ak požadujete vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ďalej len „ZINZ“), je to možné iba elektronicky prostredníctvom portálu EÚ pre obchodníkov [nové okno]. Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na portáli EÚ pre obchodníkov a keďže autentifikácia prístupu na tento portál je realizované cez UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signatures), ktorý poskytuje zabezpečený a oprávnený prístup do elektronických systémov EÚ, žiadateľ musí požiadať finančnú správu o zriadenie prístupu. Súvisiace informácie k zriadeniu prístupu a iné dôležité informácie k ZINZ sú k dispozícii na webovom sídle finančnej správy v časti „Záväzné informácie“ [nové okno].

Ak si objednám cez internet tovar s hodnotou 100 EUR aké mám možnosti pri podávaní colného vyhlásenia ak nechcem splnomocniť Slovenskú poštu a ako sa potom zásielka dostane ku mne domov ?

Odpoveď

Od 01.07.2021 sa zásielky s nízkou hodnotou (do 150 EUR) preclievajú cez nový elektronický portál eCommerce - portál eCM [nové okno]. V prípade týchto zásielok stále platí, že sú oslobodené od dovozného cla (tzn. žiadne sa pri dovoze nebude platiť, ak vnútorná hodnota tovaru v zásielke bez akýchkoľvek objektívne vyčíslených nákladov na dopravu a poistenie nebude prevyšovať hodnotu 150 EUR). Avšak výrazná zmena nastala v oslobodení do DPH, kedy už táto možnosť nie je prípustná. To znamená, že na takéto zásielky sa vždy platí DPH a to buď pri nákupe tovaru priamo predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi predaja, alebo pri reálnom dovoze tovaru v zásielke sa zaplatí colným orgánom.
Viac informácii k týmto novým pravidlám získate na webovom sídle finančnej správy v časti e-commerce [nové okno].

Ak nebudete súhlasiť s tým, aby Vás zastupovala Slovenská pošta a.s. v colnom konaní, tzn. aby nepodala za Vás colné vyhlásenie s tým, že si ho podáte sami, musíte vyjadriť svoj nesúhlas jeho zaslaním na príslušnú e-mailovú adresu Slovenskej pošty a.s.. Aj napriek tomu, že Vás Slovenská pošta a.s. nebude zastupovať v colnom konaní, môže si od Vás vyúčtovať poplatok za manipuláciu s tovarom v súlade so svojim cenníkom služieb. Viac o tomto poplatku, o možnosti vyjadrenia nesúhlasu ako aj iné informácie o postupoch pri preclení zásielok s nízkou hodnotu zo strany Slovenskej pošty a.s. nájdete na jej webovom sídle v časti „Elektronické colné konanie zásielok do 150 €“ [nové okno].

Tovar v zásielke je však potrebné precliť a preto máte dve možnosti, ktoré podá na tento tovar colné vyhlásenie, ak ste nesúhlasili aby ho podával Slovenská pošta a.s:

 • buď splnomocníte inú osobu na podanie colného vyhlásenia (napr. inú fyzickú osobu alebo špedičnú spoločnosť) ktorá za Vás podá colné vyhlásenie,
 • ;alebo si podáte toto colné vyhlásenie sami s tým, že sa musíte zaregistrovať na portáli eCM [nové okno] a následne splniť podmienky elektronickej komunikácie pri podávaní colných vyhlásení cez tento portál.

Colné vyhlásenie, ktoré sa podáva v takomto prípade je výrazne zredukované (má výrazne menej údajov na vyplnenie) oproti štandardnému colnému vyhláseniu podávanému pri iných obchodných tovaroch.

Ako pomôcku k registrácii Vašej osoby na portál pre podávanie colných vyhlásení (portál eCM) zverejnila finančná správa postup v informačnom materiáli s názvom 9/CLO/2021/IM [.pdf; 889 kB; nové okno] - Registrácia a prihlásenie sa do portálu CEPeCM pre podávanie colných vyhlásení na zásielky s nízkou hodnotou od 01.07.2021

a k vyplneniu samotného colného vyhlásenia v prípade dovozu tovaru prostredníctvom poštového prepravcu v informačnom materiáli 11/CLO/2021/IM [.pdf; 1,27 MB; nové okno] – Informácia k colnému vyhláseniu pre zásielky s nízkou hodnotou dovážané poštovým prepravcom

Po ukončení colného konania (po zaplatení dovoznej platby a prepustení tovaru colnými orgánmi do voľného obehu) si zásielku vyzdvihnete buď:

 • osobne na príslušnej vyclievacej pošte (to, ktorá pošta to je, sa dozviete z poštového oznámenia [nové okno], ktorým Vám Slovenská pošta a.s. zaslala potrebné informácie o tovare) pričom na prevzatie zásielky je potrebné poskytnúť minimálne číslo MRN (je to číslo, pod ktorým je zaevidované colné konanie u colných orgánov), podacie číslo a skladové číslo (tieto údaje sú uvedené na poštovom oznámení), alebo 
 • v prípade, ak požadujete, aby zásielka bola doručená na Vašu adresu, kontaktujete Slovenskú poštu a.s. a oznámite jej potrebné údaje (tak ako pri osobnom prevzatí) s cieľom doručenia zásielky na Vašu adresu – pre urýchlenie doručenia zásielky je možné aj mailovou komunikáciou na mailovú adresu uvedenú v poštovom oznámení.

Chcel by som si kúpiť tovar z anglického webshopu. Budem musieť po 1.1.2021 platiť pri jeho dovoze clo a DPH?

Odpoveď

Tovar prepravovaný medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od 1.1.2021 podlieha colnému konaniu. V závislosti od vlastnej hodnoty zásielky, ktorou je cena samotného tovaru bez nákladov na dopravu a poistenie, ak nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú vyčíslené zvlášť (napr. vo faktúre alebo objednávke tovaru), môže byť dovážaný tovar oslobodený od dovoznej platby. Zásielka je oslobodená od cla ak jej vlastná hodnota nepresahuje 150 EUR. Od DPH nie je takto zásielka oslobodená na základe nových celoeurópskych pravidiel.

Ak bude hodnota zásielky vyššia ako 150 EUR, bude vymerané okrem DPH aj dovozné clo. Avšak ak budú splnené príslušné podmienky Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom [nové okno] týkajúce sa pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba DPH.

Hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota celej zásielky bez ohľadu na to, či je tvorená jedným, dvoma alebo viacerými tovarmi – takže v tomto prípade nie je možné vyňať niektorý tovar, ktorý spĺňa hodnotový limit na oslobodenie a oslobodiť ho.

Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky. Pri týchto druhoch tovarov, bez ohľadu na ich hodnotu sa vždy zaplatia colné poplatky tzn. aj dovozné clo, aj DPH a prípadne aj spotrebná daň. Ak budú splnené príslušné podmienky Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom [nové okno] týkajúce sa pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba príslušné dane. Tu však upozorňujeme na to, že pri určitých alkoholických nápojoch, tabaku a tabakových výrobkoch bude možné tento tovar prepustiť colnými orgánmi, iba ak bude označený platnou slovenskou kontrolnou známkou.

Finančná správa zverejnila na svojom webovom sídle komplexnú informáciu pre občanov o dôsledkoch Dohody na zásielky a dovážaný tovar zo Spojeného kráľovstva pod číslom 15/CLO/2021/IM [.pdf; 371 kB; nové okno] – Informácia k BREXITu s dohodou – dopad na zásielky a cestovanie.

Kúpil som si cez internet tovar v Spojenom kráľovstve, chcel by som ho však vrátiť. Musím ísť s tovarom na colnicu?

Odpoveď

V prípade, že za vrátený tovar Vám nepošlú náhradný tovar ale bude poskytnutá finančná náhrada (predávajúci Vám vráti kúpnu cenu za tovar), tovar nie je predmetom zákazov a obmedzení (ide o tovar bežnej potreby), nebudete žiadať o vrátenie dovoznej platby (nebola vyrubená alebo je zanedbateľná) a tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000 EUR alebo čistú hmotnosť 1 000 kg, nie je potrebné podanie colného vyhlásenia a teda nie potrebné ísť na colný úrad.

Vo všetkých iných prípadoch Vám pred odovzdaním zásielky prepravcovi odporúčame podanie vývozného colného vyhlásenia na príslušnom colnom úrade.

Dodávame tovar do Spojeného kráľovstva a náš zákazník od nás požaduje potvrdenie o pôvode. Mohli by ste mi ozrejmiť o čo sa jedná a aký je postup ?

Odpoveď

Pôvod tovaru sa spravidla určuje za účelom adresného uplatnenia obchodne politických opatrení na zahraničný tovar pri jeho dovoze do krajiny určenia. V zásade ide o nasledujúce opatrenia: 

 • Sadzobné (tarifné) opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na výšku vymeraného cla alebo dávok majúcich rovnaký účinok vyberaných pri dovoze tovaru v danej krajine určenia. 
 • Iné ako sadzobné (netarifné) opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na uplatnenie rôznych obchodne- politických opatrení alebo iných colných obmedzení, ktoré síce neovplyvnia výšku sadzby cla, ale ustanovujú splnenie určitých podmienok najmä pri dovoze citlivého tovaru. 

Pri vývoze tovaru s pôvodom v Európskej únii do Spojeného kráľovstva s cieľom uplatnenia tam platných preferenčných sadzobných opatrení vyplní potvrdenie o pôvode vývozca v súlade s ustanoveniami článku 68 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno] z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex

Dôkaz o pôvode tovaru je možné vystaviť nasledovným spôsobom:

 • Pri zásielkach do 6 000 EUR môže vystaviť potvrdenie o pôvode akýkoľvek vývozca alebo preposielateľ, bez ohľadu na to, či je registrovaný alebo nie.
 • Pri zásielkach nad 6 000 EUR môže vystaviť potvrdenie o pôvode len vývozca registrovaný systéme REX [nové okno].

Znenie potvrdenia o pôvode, ktoré sa uvádza buď na faktúre alebo na akomkoľvek inom dokumente, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne tak, aby ho bolo možné identifikovať je v stanovených jazykových verziách uvedené v prílohe 7 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom [nové okno] (str. 1113). Platnosť potvrdenia o pôvode je 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

Aký je postup pri registrácii do systému REX ?

Odpoveď

Každý vývozca, výrobca, obchodník alebo preposielateľ pôvodných výrobkov so sídlom na území EÚ môže požiadať o zaregistrovanie do systému REX. Registráciu v Slovenskej republike vykonáva na základe žiadosti Finančné riaditeľstvo SR – Odbor colný.

Hospodárske subjekty, ktoré sú usadené v jednom členskom štáte a zároveň majú obchodné alebo skladové priestory aj v inom členskom štáte, môžu požiadať o registráciu v ktoromkoľvek z týchto štátov. V prípade, ak by mali odlišné číslo EORI môžu sa zaregistrovať aj v oboch členských štátoch. Každý hospodársky subjekt môže byť registrovaný v systéme REX len raz (t.j. hospodársky subjekt, ktorý je už registrovaný v niektorom členskom štáte nemôže žiadať o registráciu v inom členskom štáte).

Žiadosť o registráciu, vyplnenú podľa pokynov, je možné podať v 2 vyhotoveniach osobne alebo poštou na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor colný
Oddelenie nomenklatúry, pôvodu a colnej hodnoty
Mierová 23 815 11
Bratislava

Žiadosti musia byť podpísané oprávnenými osobami podľa Obchodného registra (alebo živnostenského). Ak žiadosť nepodpisuje oprávnená osoba, spolu so žiadosťou je potrebné poslať aj splnomocnenie. Ak žiadosť podpisuje oprávnená osoba alebo oprávnené osoby, tak žiadne prílohy sa k žiadosti neprikladajú.

Všetky žiadosti sa vybavujú bezodkladne, najviac 1-2 dní od ich doručenia. Po doplnení čísla REX bude jedno vyhotovenie žiadosti vrátené späť subjektu poštou na jeho adresu.

Podrobné informácii o systéme REX ako aj postupe pri registrácii do systému sú dostupné v časti Systém registrovaných vývozcov (REX)

V žiadosti do systému REX sa v bode č. 6 udeľuje súhlas so zverejnením údajov. Ak neudelím súhlas so zverejnením údajov, aké informácie budú o mne zverejnené ak vôbec ?

Odpoveď

Základné údaje, ktoré budú uverejnené vždy:

 • Číslo registrovaného vývozcu;
 • Dátum, od ktorého je registrácia platná; 
 • Prípadný dátum zrušenia registrácie;
 • Informácie, či sa registrácia uplatňuje aj na vývoz do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka

Údaje, ktorých zverejnenie podlieha súhlasu vývozcu:

 • Meno/názov registrovaného vývozcu
 • Adresu sídla registrovaného vývozcu;
 • Kontaktné údaje uvedené v odseku 2 žiadosti;
 • Informácie o tovare uvedené v ods. 4 žiadosti;
 • Číslo EORI registrovaného vývozcu.

úhlas so zverejnením údajov, ktorých zverejnenie podlieha súhlasu, je možné udeliť aj dodatočne

Naša spoločnosť poskytuje služby spoločnosti v Spojenom kráľovstve. Máme nejaké povinnosti voči slovenským colným orgánom?

Odpoveď

V prípade, že Vaše obchodné aktivity nesúvisia s fyzickým dovozom alebo vývozom tovaru zo/do Spojeného kráľovstva, platná legislatíva Vám neurčuje žiadne povinnosti voči colnému orgánu Slovenskej republiky.

Zasielam poštou príbuznému do Anglicka balík, sú to veci na oblečenie a rôzne sladkosti pre jeho osobnú potrebu. Hodnota zásielky je približne 250 EUR. Ako mám postupovať?

Odpoveď

Ak zasielate tovar v poštovej zásielke, ktorého hodnota nepresahuje 1 000 EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu a zákazom a obmedzeniam (napr. v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, duševného vlastníctva a pod.), tak tento sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho výstupom z colného územia Únie, tzn. nie je potrebné podanie colného vyhlásenia colným orgánom a jeho predloženie colným orgánom zabezpečí za Vás Slovenská pošta a.s..  Vývozné clo sa v súčasnosti v EÚ neuplatňuje.

V praxi to znamená, že takéto zásielky sa predložia Slovenskej pošte a.s. na prepravu spolu s vyplneným vyhlásením CN22 alebo CN23, ktoré je dostupné na každej pošte. Informácie o týchto možnostiach má zverejnené Slovenská pošta na svojom portáli v časti „Zaslať zásielku do zahraničia [nové okno] a tiež aj v tlačovej správe [nové okno]. Ďalšou možnosťou je využitie aplikácie elektronického podacieho hárku (ePodací hárok) [nové okno] s cieľom urýchlenia colného konania v krajine určenia ako aj nižšieho poštovného. Informácie o tejto možnosti sú zverejnené na portáli Slovenskej pošty a.s.  www.posta.sk [nové okno].

Dôležité je, aby ste si vopred zistili aj podmienky dovozu, ktoré sa uplatňujú na zasielaný tovar v Spojenom kráľovstve  (napr. či nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam a príslušné orgány umožnia vstup tohto tovaru do Spojeného kráľovstva). Tieto informácie môže zistiť buď príjemca zásielky u príslušných orgánov v tejto krajine alebo si ich môžete zistiť prostredníctvom zastupiteľských úradov tejto krajiny.

Naša spoločnosť predáva cez eshop rôzny tovar a chceme zasielať zásielky kuriérom aj do Anglicka. Musíme podávať colné vyhlásenie?

Odpoveď

Ak budete zasielať tovar v expresnej (kuriérnej) zásielke, ktorého hodnota nebude presahovať 1000 EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu a zákazom a obmedzeniam (napr. v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, duševného vlastníctva a pod.), tak tento tovar sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho predložením colnému úradu výstupu za predpokladu, že colné orgány majú k dispozícii údaje v prepravnom doklade a/alebo faktúre a prijmú ich. V praxi to znamená, že v týchto prípadoch nie je potrebné podanie elektronického vývozného colného vyhlásenia colným orgánom a jeho predloženie colným orgánom zabezpečí za Vás zvolený expresný dopravca. Bližšie postupy k odovzdaniu tovaru na prepravu spolu s potrebnými dokladmi získate pri komunikácii s daným dopravcom. Vývozné clo sa v súčasnosti v EÚ neuplatňuje.
Ak pôjde o expresné zásielky, ktorých hodnota je vyššia ako 1 000 EUR, alebo podliehajú zákazom a obmedzeniam, tak v tom prípade musí byť podané elektronické vývozné colné vyhlásenie colnému orgánu spolu s ostatnými dokladmi ako napr. faktúra a pod., ktorý bude rozhodovať o prepustení zásielky do colného režimu vývoz. Až následne môže byť zásielka odovzdaná kuriérovi na prepravu.

Chcel by som sa informovať, prečo mi na pošte pri prebraní zásielky z tretej krajiny bolo vyčíslené clo na úhradu vo výške 2 EUR, pričom hodnota tovaru bola do 150 EUR a DPH bola zaplatená priamo predajcovi pri objednávaní tovaru?

Clo sa na zásielky s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR nevymeriava a nevyberá, takéto zásielky sú oslobodené od dovozného cla.

DPH sa vyrubuje a vyberá na všetky zásielky bez ohľadu na jej hodnotu. Ak ste zaplatili  DPH priamo predajcovi alebo sprostredkovateľovi predaja pri objednaní tovaru, tak tento by mal byť registrovaný na takýto spôsob výberu DPH a mať pridelené číslo IOSS (import one stop shop) - je to číslo pridelené príslušnými orgánmi v niektorom členskom štáte Únie pre predaj tovaru na diaľku, začína na IM a potom nasleduje 10 čísiel. Ak je takéto číslo uvedené v colnom vyhlásení, tak takáto zásielka je pri dovoze do SR oslobodená od DPH. Toto číslo nie je verejne dostupné, predajca ho poskytuje iba malému okruhu osôb zapojených v danom obchodnom prípade a to hlavne prepravcovi alebo priami kupujúcemu.

Čiže na takéto zásielky colné orgány v SR už DPH nevyrubujú a ani nevyberajú.

Poplatok 2 Eurá, ktorý ste zaplatili, je poplatok prepravcu Slovenská pošta a.s. , ktorý colné orgány (finančná správa) nevyberajú a ani neurčujú. Označenie tohto poplatku ako clo alebo colný dlh je nesprávne a zavádzajúce, pretože sa jedná o poplatok Slovenskej pošty a.s. za poskytnutie jej služby spojenej s manipuláciou s tovarom.

Nálepka nalepená na balíku „Automaticky prepustené, vybrať colný dlh a ostatné poplatky, v prípade nedoručiteľnosti vrátiť oddeleniu colno – deklaračnému“ je nálepka prepravcu Slovenská pošta, balík takto neoznačujú colné orgány, ale pracovníci Slovenskej pošty a.s..

Taktiež názov „oddelenie colno-deklaračné“, ktoré je na nálepke, je oddelenie Slovenskej pošty a.s., ktoré podáva za príjemcov tovaru colné vyhlásenia. Nie je to organizačný útvar finančnej správy. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Vašej zásielky využite kontakty [nové okno] na príslušné oddelenie.

Informácie o postupoch k zásielkam s nízkou hodnotou a o poplatku, ktorý ste zaplatili Slovenskej pošte a.s. zverejnila na svojom webovom sídle v časti  „Elektronické colné konanie zásielok do 150 €“ [nové okno].

Ak by ste potrebovali pomoc pri podávaní colného vyhlásenie na zásielky do 150 EUR (tzn. odmietnete zastupovanie Slovenskou poštou a.s. a podáte si colné vyhlásenie sami) alebo budete požadovať informáciu k DPH, ktorá Vám bola opätovne vyčíslená na zaplatenie (aj keď ste ju už platili predávajúcemu) môžete kontaktovať finančnú správu telefonicky prostredníctvom „colného call centra“ [nové okno] na tel. čísle 048/43 17 222, ktoré na príslušnej voľbe poskytuje informácie nonstop tzn. 24 hod. denne.

Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti "Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane" [nové okno] alebo online chatom.