Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Clo

Najčastejšie otázky z colnej oblasti sú Vám poskytované v nasledovnej štruktúre:

Nové colné predpisy – kde ich nájdem?

Odpoveď

Komplexný súhrn colných predpisov spolu s odkazmi na jednotlivé aktualizované právne akty je zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti Legislatíva > Clo.

Problémy s informačnými systémami (CEP, eDovoz, NCTS)?

Odpoveď

Ak ide o problémy technického charakteru pri deklaračných systémoch (napr. neúspešné prihlásenie, problém s KEPom, chýbajúce komunikačné správy, chybové hlásenia a podobne) je potrebné uvedený problém nahlásiť cez webové sídlo finančnej správy v sekcii Kontakt > Elektronicky mailom > Mailová komunikácia clá a spotrebné dane. Ako tému dopytu je potrebné zvoliť „Technická podpora - colné systémy“, a nastaviť jednu z oblastí Dovoz / Vývoz / Tranzit / Komunikácia EKR, CEP.

Kedy potrebujem EORI (podnikatelia) alebo zápis do APV CReg (fyzické osoby-nepodnikatelia) a ako postupovať?

Odpoveď

Komplexný súhrn informácií o čísle EORI (pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov) alebo o zápise fyzickej osoby - nepodnikateľa do APV CReg ako aj o postupoch pri žiadosti o registráciu sú zverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI).

eDovoz – je povinná elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov?

Odpoveď

Od 01.05.2017 je možné podávať colné vyhlásenia len prostredníctvom elektronickej komunikácie. Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe je možné už iba v prípade výpadku informačných systémov (tzv. havarijný stav) alebo v prípade dovozu tovaru cestujúcim.

„Cestujúci“ je každá fyzická osoba, ktorá:

 • dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
 • sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo
 • dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
 • opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt 

Podanie elektronického colného vyhlásenia sa nevyžaduje od podnikateľov a organizácií, ako ani od občanov nepodnikateľov, ktorí budú v colnom konaní pri dovoze tovaru zastupovaní subjektmi, ktoré poskytujú služby colnej deklarácie alebo samotnými prepravcami tovaru.

 

Čo je potrebné zabezpečiť, aby som mohol podať colné vyhlásenie elektronicky?

Odpoveď

 

Aby ste mohli podať colné vyhlásenie elektronicky, vyžaduje sa vaša registrácia v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok (skratka - IS CEP) – www.cep.financnasprava.sk, pričom je potrebné mať predtým aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb – www.slovensko.sk, disponovať s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorým sa bude podpisovať samotný registračný formulár do IS CEP a následne mať vytvorený účet na IS CEP.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle finančnej správy v dokumente „Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému Centrálny elektronický priečinok od 01.03.2020“ 

Registrácia do IS CEP je jednorázová a nebude vyžadovaná pri každom podaní colného vyhlásenia. 

Po úspešnej registrácii v IS CEP je možné colné vyhlásenie podať jedným z nasledovných spôsobov:

 • Štandardne v IS CEP prostredníctvom Workdesku obchodníka.
 • Prostredníctvom používania komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov
 • Prostredníctvom využitia jednoduchej aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Interface.
       Táto aplikácia je dostupná z webového sídla IS CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou.

Informácie o používaní IS CEP sú dostupné na jeho webovom sídle v časti "Ako požívať CEP?

Čiže jedinou podmienkou na podanie elektronického colného vyhlásenia je registrácia v IS CEP

Odpoveď

Áno. Avšak aby bolo colné vyhlásenie bezchybne podané, vyžaduje sa znalosť právnych predpisov EÚ ako aj Slovenskej republiky, na základe ktorých sa vypĺňajú jednotlivé odseky resp. údajové prvky colného vyhlásenia. Podrobnejšie informácie o týchto predpisoch ako aj odkazy na ich znenia nájdete zverejnené na webovom sídle finančnej správy v dokumente „Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.06.2020“ [.pdf; 1,1 MB; nové okno].

Pripomíname však aj registráciu EORI. Ak hospodársky subjekt (právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ) ešte nebol registrovaný, teda nemá pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy. V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa registráciu do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy (tzv. APV CReg), zabezpečí registrátor finančnej správy na základe vyplneného formulára zaslaného pri registrácii do IS CEP. To znamená, že fyzická osoba – nepodnikateľ sa už nemusí osobitne registrovať do APV CReg. Avšak v prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby kuriérnej spoločnosti alebo špedície) registráciu do APV CReg buď zabezpečuje táto spoločnosť na základe splnomocnenia fyzickej osoby - nepodnikateľa alebo si fyzická osoba – nepodnikateľ zabezpečuje registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na webovom sídle finančnej správy v časti „Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby)". 

A čo v prípade, ak bude nefunkčný elektronický systém colníkov alebo môj systém na podávanie colných vyhlásení? Ako mám postupovať?

Odpoveď

V prípade výpadku systému na strane colných orgánov je možné podať colné vyhlásenie v listinnej (papierovej) forme. Mení sa aj spôsob vyplňovania takto podaného colného vyhlásenia.

Viac o vyplňovaní a použitých právnych predpisov pri vyplňovaní colného vyhlásenia nájdete na webovom sídle finančnej správy v dokumente "Informácia k podaniu a vyplneniu colného vyhlásenia v prípade uplatnenia havarijného postupu a v prípade cestujúcich od 01.05.2017"

V prípade výpadku vášho systému ako aj pri postupoch v rámci havarijného stavu je potrebné riadiť sa pokynmi a možnosťami, ktoré ponúka dokument zverejnený na webovom sídle finančnej správy "ECK Dovoz“.

Akým spôsobom je možné riešiť prípadné nejasnosti ohľadom eDovozu?

Odpoveď

Metodickú - procedurálnu a technickú podporu poskytuje finančná správa telefonicky prostredníctvom „Call Centra“ na tel. čísle 048/43 17 222 voľba č. 5 nonstop tzn. 24 hod. denne.

Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti "Opýtajte sa finančnej správy - clá a spotrebné dane" alebo online chatom. 

Plánujem kúpu ojazdeného auta zo Švajčiarska. Aké povinnosti mám voči colným orgánom pri jeho dovoze, aby som neporušil colné predpisy?

Odpoveď

Aby ste predišli prípadným komplikáciám alebo nedodržaniu ustanovení colných predpisov, ideálny postup je vozidlo dovážané z krajiny mimo EÚ v tejto krajine odhlásiť z evidencie. Podľa druhu prepravy cez hranicu Únie, buď po svojej osi (na tzv. prevozných evidenčných číslach) alebo naložené na inom dopravnom prostriedku ako tovar, je potrebné prepravu auta zrealizovať v colnom režime tranzit. K využitiu tohto režimu bude potrebné mať vystavené tranzitné colné vyhlásenie (doklad T1) a disponovať ručením za colný dlh. Tieto služby vo všeobecnosti poskytujú špedičné spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o colnom režime tranzit nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Podnikatelia a organizácie.

Navrhnúť dovážané auto do colného režimu tranzit je možné buď pri vstupe do Únie na hranici alebo aj na švajčiarskom colnom úrade vo vnútrozemí, keďže Švajčiarsko je signatárom Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. Z praktického hľadiska navrhujeme využiť druhú z možností.

V rámci colného režimu tranzit je povinnosť stanovenej lehote predložiť auto colnému úradu určenia na Slovensku, kde sa tranzitný režim ukončí. 

Následne je potrebné na tomto colnom úrade predložiť elektronické dovozné colné vyhlásenie spolu s dokladmi prislúchajúcemu k autu, nadobúdacími dokladmi (napr. faktúra), na základe ktorých colný úrad vyrubí dovoznú platbu (clo a DPH). Po úhrade dovoznej platby je auto uvoľnené do voľného obehu a môžete pristúpiť k procesu evidencie auta na príslušnom obvodnom úrade dopravy. 

Sadzby cla na motorové vozidlá nájdete v aktuálnom Spoločnom colnom sadzobníku v rámci kapitoly 87.

Trvalý pobyt mám na Slovensku ale kvôli pracovným povinnostiam sa budem dlhodobo zdržiavať vo Švajčiarsku, kde si doveziem aj svoje motorové vozidlo zo Slovenska. Keďže budem vo Švajčiarsku registrovaný k prechodnému pobytu, som povinný prihlásiť auto na švajčiarske poznávacie značky. Ako mám postupovať pri vývoze auta, keď ho plánujem po ukončení moji pracovných povinností doviezť späť? Budem pri spätnom dovoze auta platiť clo a dane?

Odpoveď

Základné informácie súvisiace s vývozom tovaru vrátane motorových vozidiel do krajín mimo EÚ má finančná správa zverejnené na svojom webovom sídle v časti Podnikatelia a organizácie tu.

Pri spätnom dovoze motorového vozidla nebudete platiť dovozné poplatky, ak bude dodržané ustanovenie článku 203 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v spojení s článkom 158 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a článkom 253 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno], ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. K týmto predpisom je možné získať prístup aj prostredníctvom webového sídla finančnej správy. 

Čiže ak tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa pôvodne vyviezol z colného územia Únie ako tovar Únie a ktorý sa vrátil na toto územie v lehote troch rokov a navrhuje sa na prepustenie do voľného obehu, je na žiadosť dotknutej osoby oslobodený od dovozného cla.

Na základe § 48 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je od dane oslobodený spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla. 

Ohľadom informácií týkajúcich sa vašich povinností pri dovoze a spätnom vývoze motorového vozidla vo Švajčiarsku je potrebné kontaktovať colné orgány Švajčiarska alebo veľvyslanectvo tejto krajiny na Slovensku.

V colnom konaní budem zastupovaný prepravcom (napr. DHL) avšak v súvislosti s colným konaním sa z mojej strany vyžaduje registrácia v elektronickom systéme finančnej správy. Môžete mi objasniť o akú registráciu ide a ako mám postupovať?

Odpoveď

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je účastníkom colného konania (priamo alebo v zastúpení), musí mať pre účely colného konania pridelené číslo EORI (Economic Operators Registration and Identification number). EORI číslo je jedinečný identifikátor a slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov Únie bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom sa podáva colné vyhlásenie.

 Ak je účastníkom colného konania fyzická osoba – nepodnikateľ, je v prípade zastupovania tejto osoby vyžadovaná len registrácia v elektronickej databáze finančnej správy tzv. APV CReg. Túto registráciu buď zabezpečuje na základe splnomocnenia prepravná spoločnosť (napr. DHL) alebo priamo fyzická osoba sama.

V oboch prípadoch je registrácia jednorázová a nebude vyžadovaná pri ďalšom colnom konaní v budúcnosti. 

Kompletné informácie ohľadom EORI čísla ako aj zápisu do APV CReg sú dostupné na webovom sídle finančnej správy.

Chcem si kúpiť cez internet zameriavací ďalekohľad na poľovnícku zbraň z tretej krajiny. Aké je sadzba cla na takýto tovar? Je potrebná k dovozu licencia?

Odpoveď

Sadzba cla pri dovoze zameriavacieho ďalekohľadu na zbrane; periskopu; ďalekohľadu skonštruovaného ako súčasť prístrojov, strojov, zariadení alebo nástrojov kapitoly 90. alebo XVI. triedy Spoločného colného sadzobníka (je vo výške 4,7%, pričom je potrebné počítať aj s platbou dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá má sadzbu 20%. 

Pri dovoze ďalekohľadu na zbraň a jeho prepustenia do voľného obehu je potrebné pri dovoze predložiť dovoznú licenciu na obchodovanie s určenými výrobkami podľa zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 144/2013 Z. z.“). 

V zmysle § 3 zákona č. 144/2013 Z. z.je na obchodovanie (obchodovanie je aj dovoz určených výrobkov, kúpa určených výrobkov z územia tretích krajín na colné územie Európskej únie) s určenými výrobkami potrebná licencia, ktorú udeľuje Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „Ministerstvo“), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami

Ministerstvo rozhoduje o udelení licencie na obchodovanie s určenými výrobkami na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (§6 ods.1 zákona č. 144/2013 Z. z.). 

Viac informácií ohľadom licenčného konania na obchodovanie s určenými výrobkami je možné získať na Odbore výkonu obchodných opatrení Ministerstva.

Pokazil sa mi mobilný telefón, ktorý som si objednal pred pol rokom z Číny a za ktorý som pri jeho dovoze uhradil dovoznú platbu. V rámci reklamácie mi je predajca ochotný pokazený telefón bezplatne opraviť. Budem pri spätnom dovoze opraveného telefónu znovu platiť dovozné poplatky?

Odpoveď

V zmysle colných predpisov je možné tovar dočasne vyviezť mimo územia Únie na opravu, úpravu, výmenu, spracovanie a pod. a následne ho doviezť s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla. Tento postup je realizovaný prepustením tovaru do jedného z osobitných colných režimov tzv. pasívneho zušľachťovacieho styku (ďalej len „PZS“). 

V rámci reklamácie tovaru do tretej krajiny bude potrebné takýto tovar, podľa čl. 259 v spojení s čl. 263 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex, predložiť colným orgánom a podať elektronické colné vyhlásenie s návrhom na prepustenie tovaru do colného režimu PZS. 

Ak sa k spokojnosti colných orgánov v zmysle colných predpisov preukáže, že tovar bol v dôsledku zmluvných alebo zákonných záručných povinností, alebo v dôsledku výrobnej chyby, alebo chyby materiálu opravený bezplatne, colné orgány takémuto tovaru priznajú úplné oslobodenie od dovozného cla a DPH.

Cestujeme s rodinou na dovolenku do Indie a pred návratom si plánujeme kúpiť v tejto krajine suveníry. Môžete nám uviesť, na čo si pri nákupe suvenírov máme dávať pozor, s čím by sme pri návrate mali problémy?

Odpoveď

Pred nákupom suvenírov navrhujeme overiť, či suvenír, ktorý si kúpite a následne ho mienite doviezť domov nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam. Totižto výrobky z ohrozených živočíchov, ako sú napríklad sošky, šperky zo slonoviny, dažďové palice z kaktusov, šatky z vlny tibetskej antilopy, náramky z pancierov korytnačiek, náhrdelníky z koralov, topánky, kabelky, opasky, peňaženky z krokodílej alebo hadej kože, kožušiny z mačkovitých šeliem či výrobky z tradičnej ázijskej medicíny môžu obsahovať časti tiel ohrozených druhov živočíchov a rastlín. 

Základom pre ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín podľa medzinárodného práva je Washingtonský Dohovor z roku 1973, medzinárodne známy ako "CITES". V Únii sa CITES legislatívne realizuje prostredníctvom Nariadenia Rady (ES) Č. 338/97 [nové okno] "o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi" a súvisiace Nariadenia (ES) Č. 865/2006 [nové okno], "ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania Nariadenia Rady (ES) Č. 338/97". V prílohách tohto nariadenia je zoznam živočíchov a rastlín, ktorých dovoz podlieha povoleniu alebo je ich dovoz zakázaný. Tieto predpisy je možné nájsť na webovom portáli Ministerstva životného prostredia SR. 

Ak by ste mali problém nájsť v týchto zoznamoch rastlinu alebo živočícha z čoho je suvenír vyrobený, odporúčame kontaktovať Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je v tejto oblasti príslušným orgánom štátnej správy. 

Prípadný dovoz výrobkov podliehajúcich povoleniu bez predloženia príslušného povolenia, alebo ktorých dovoz je zakázaný, bude colným orgánom pri vstupe na územie Únie zaistený a za porušenie colných predpisov v takomto prípade vám môže byť uložená sankcia – pokuta, v horších prípadoch aj trest odňatia slobody.

Sťahujem sa po niekoľkých rokoch z krajiny mimo EÚ (Švajčiarska, Nórska, USA, Japonska a pod.) na Slovensko a chcem si so sebou zobrať aj osobný majetok – oblečenie, auto, nábytok. Budem platiť dovozné platby?

Odpoveď

Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Únie je možné oslobodiť od platby cla v zmysle článkov 3 až 11 nariadenia Rady (ES) č.1186/2009 [nové okno] ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a rovnako v zmysle § 48 ods. 2 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty je možné oslobodiť aj od platby dane z pridanej hodnoty.

 

Oslobodenie sa môže vzťahovať na osobný majetok, ktorý bol držbe dotknutej osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný touto osobou v mieste pôvodného bydliska najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy táto osoba prestala mať bydlisko v tretej krajine z ktorej sa vysťahovala. Oslobodenie môže byť priznané len osobám, ktorých bydlisko bolo mimo colného územia Únie nepretržite po dobu najmenej 12 mesiacov.

 

Oslobodenie sa neprizná na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania.

 

Osobný majetok tvorí najmä zariadenie domácností, bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a ich prívesy, kempingové obytné vozidlá a prívesy, rekreačné plavidlá a súkromné lietadlá. Osobný majetok tvorí tiež zariadenie domácnosti primerané obvyklým potrebám rodiny, domáce zvieratá a zvieratá na jazdecké účely, ako aj prenosné nástroje, ktoré potrebuje dotknutá osoba na výkon svojej živnosti alebo povolania v oblasti úžitkového umenia alebo slobodných povolaní. Osobným majetkom nie je tovar, ktorého povaha alebo množstvo svedčí o tom, že ide o tovar na obchodné účely. Zariadenie domácnosti sú osobné veci, domáca bielizeň, nábytok a vybavenie určené na osobnú potrebu týchto osôb alebo na uspokojovanie potrieb ich domácností.

 

S výnimkou osobitných prípadov sa oslobodenie prizná len na osobný majetok, ktorý dotknutá osoba navrhla na prepustenie do voľného obehu v lehote 12 mesiacov odo dňa, keď si zriadila obvyklé bydlisko na colnom území Únie.

 

Na splnenie vyššie uvedených podmienok je potrebné predložiť úradné doklady o pobyte resp. o ukončení pobytu v krajine, z ktorej sa sťahujete na územie Únie z dôvodu preukázania dĺžky pobytu v danej krajine.

 

Na začatie colného konania je potrebné podať elektronické dovozné colné vyhlásenie príslušnému colnému úradu (resp. jeho pobočke) s cieľom splnenia colných formalít na prepustenie tovaru – osobného majetku do colného režimu voľný obeh.

 

Nariadenie Rady (ES) č.1186/2009 [nové okno] ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla je dostupné na webovom sídle finančnej správy v časti Právne predpisy EÚ a zákon č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty je dostupný v časti Daň z pridanej hodnoty - Vnútroštátne právne predpisy

Kde by som mohol nájsť dostupné informácie ohľadom systému REX?

Odpoveď

Systém REX sa používa na osvedčovania pôvodu a zahŕňa viac, ako len informačný systém používaný na registráciu vývozcov. Systém REX zjednodušuje vývozné formality tým, že umožňuje registrovaným vývozcom, aby sami osvedčovali preferenčný pôvod tovaru uvedením špecifického vyhlásenia (tzv. potvrdenia o pôvode) na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente umožňujúcom spoľahlivú identifikáciu tovaru.

Registrovaným vývozcom tak odpadá povinnosť žiadať pri vývoze príslušné orgány o vystavenie osvedčenia o pôvode tovaru. Jedinou podmienkou využívania tohto systému samo osvedčovania je, aby bol vývozca zaregistrovaný príslušnými orgánmi v systéme REX a jeho registrácia bola platná v čase vystavovania potvrdenia o pôvode.

Povereným orgánom v SR pre registráciu do systému REX je:

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor colný
Oddelenie nomenklatúry, pôvodu a colnej hodnoty
Mierová 23
815 11 Bratislava

Podrobnejšie Informácie týkajúce sa systému REX vrátane adresy povereného orgánu sú dostupné na webovom sídle finančnej správy v časti "Systém registrovaných vývozcov (REX)".

Cestujem do Chorvátska a beriem si so sebou hotovosť 30 000 EUR. Musím ohlásiť prepravu tejto hotovosti colnému orgánu?

Odpoveď

Fyzické osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu alebo vystupujú z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a prepravujú peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 EUR alebo viac, sú povinné písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému colnému orgánu na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1 Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.161/2016 Z. z. [nové okno], ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. [nové okno] Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Chorvátsko je členským štátom EÚ a preto pri priamej ceste zo Slovenskej republiky do Chorvátska nemáte povinnosť ohlásiť prepravu tejto hotovosti colnému orgánu SR.

V niektorých členských štátoch EÚ sú pravidlá týkajúce sa povinnosti ohlásiť prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti rozšírené aj o pohyb hotovosti v rámci EÚ. Informácie o povinnosti ohlásiť takúto prepravu hotovosti v iných členských štátoch EÚ je možné zistiť prostredníctvom príslušných orgánov danej krajiny alebo diplomatických zastúpení.

Dopočul som sa o zmene softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu. Kde nájdem informácie o tejto problematike?

Odpoveď

Informácia pre používateľov elektronických služieb finančnej správy v oblasti colnej - o zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou softvérových komponentov pre elektronický podpis, je publikovaná na webovom sídle finančnej správy v časti Archív noviniek a aktualít s názvom "Zmena softvérových komponentov pre elektronickú komunikáciu – nová podpisová politika – účinnosť od 3.12.2017".

Akým spôsobom môžem požiadať o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) ? 

Odpoveď

Ak požadujete vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, od 01.10.2019 je to možné iba prostredníctvom portálu EÚ pre obchodníkov. Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na portáli EÚ pre obchodníkov a keďže autentifikácia prístupu na tento portál je realizované cez UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signatures), ktorý poskytuje zabezpečený a oprávnený prístup do elektronických systémov EÚ, žiadateľ musí požiadať finančnú správu o zriadenie prístupu. Súvisiace informácie sú k dispozícii na webovom sídle finančnej správy v časti „Záväzné informácie“.

Dopočul som sa o tom, že Slovenská pošta mení od 1.7.2020 spôsoby preclievania zásielok. V čom spočíva táto zmena ? 

Odpoveď

Áno je pravda, že Slovenská pošta zmenila od 1. júla pravidlá pri preclievaní zásielok, ktoré prepravuje a predkladá colným orgánom pri ich dovoze do EÚ. Všetko sa to odvíja od hodnoty zásielky:

 • v prípade, ak hodnota zásielky neprekročí 22 EUR, nenastali žiadne zmeny – to znamená, že Slovenská pošta Vám zásielku doručí až domov bez platenia akýchkoľvek colných poplatkov.
 • v prípade, ak Vaša zásielka prekročí hodnotu 22 EUR, už nebude možný doterajší postup a na tieto zásielky musí byť podané colné vyhlásenie v elektronickej podobe. Colné vyhlásenie môže za Vás podať Slovenská pošta, ak ju na to splnomocníte. Tieto colné vyhlásenia podané Slovenskou poštou neobsahujú toľko údajov ako klasické colné vyhlásenia avšak takto môžu byť podané iba na zásielky, ktoré neprekročia hodnotu 1 000 EUR alebo nepodliehajú zákazom a obmedzeniam.

Viac informácii o zmenách v postupoch Slovenskej pošty a podrobnosti k možnosti zastúpenia Vašej osoby v colnom konaní nájdete na jej webovom sídle v časti „Elektronické colné konanie od 1. júla 2020“. 

Finančná správa rovnako informuje o týchto zmenách spolu s ďalšími podrobnosťami ku colnému konaniu na svojom webovom sídle v časti Občania – Tovar prepravovaný poštou a rovnako aj prostredníctvom informačného materiálu s názvom „3/CLO/2020/IM - Informácia k podávaniu colných vyhlásení Slovenskou poštou od 01.07.2020.“

 

Ak si objednám cez internet tovar s hodnotou 100 EUR aké mám možnosti pri podávaní colného vyhlásenia ak nechcem splnomocniť Slovenskú poštu a ako sa potom zásielka dostane ku mne domov?  

Odpoveď

Ak nesplnomocníte Slovenskú poštu na to, aby za Vás podala colného vyhlásenie (toto sa podáva od 1.júla na všetky poštové zásielky s hodnotou nad 22 EUR), máte dve možnosti a to: 

 • buď splnomocníte inú osobu na podanie colného vyhlásenia (napr. špedičnú spoločnosť) ktorá za Vás podá colné vyhlásenie, 
 • alebo si podáte toto colné vyhlásenie sami s tým, že sa musíte zaregistrovať u colných orgánov a následne splniť podmienky elektronickej komunikácie pri podávaní colných vyhlásení cez IS CEP

V oboch prípadoch sa podáva štandardné colné vyhlásenie so všetkými údajmi ako pri iných obchodných tovaroch. 

Ako pomôcku k registrácii Vašej osoby do informačného systému pre podávanie colných vyhlásení (IS CEP) zverejnila finančná správa postup v informačnom materiáli s názvom „2/CLO/2020/IM – Informácia k registrácii a prihláseniu sa do IS CEP od 01.03.2020“ a k samotnému colnému vyhláseniu (okrem iného aj v poštovej preprave) v informačnom materiáli „7/CLO/2019/IM – Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.06.2020“. 

Po ukončení colného konania (po zaplatení dovoznej platby a prepustení tovaru colnými orgánmi do voľného obehu) si zásielku vyzdvihnete buď:

 • osobne na príslušnej vyclievacej pošte (to, ktorá pošta to je, sa dozviete z poštového oznámenia, ktorým Vás Slovenská pošta vyzve na ďalšie úkony ohľadom Vašej zásielky) pričom na prevzatie zásielky je potrebné poskytnúť minimálne číslo MRN (je to číslo, pod ktorým je zaevidované colné konanie u colných orgánov), podacie číslo a skladové číslo (tieto údaje sú uvedené na poštovom oznámení), alebo 
 • v prípade, ak požadujete, aby zásielka bola doručená na Vašu adresu, kontaktujete Slovenskú poštu a oznámite jej potrebné údaje (tak ako pri osobnom prevzatí) s cieľom doručenia zásielky na Vašu adresu – pre urýchlenie doručenia zásielky je možné aj mailovou komunikáciou na mailovú adresu uvedenú v poštovom oznámení.