Preskočiť na hlavný obsah

e-commerce

Sme s vami v dobrom aj s clom - obrázok

Od 1. júla 2021 sa menia podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu e-commerce. Nové pravidlá e-commerce platia spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Postavička TaxanyKoho sa týka e-commerce?

Nové pravidlá preclievania sa týkajú nás všetkých. Platia pre občanov – fyzické osoby (tento tovar dovážajú pre vlastné potreby) a aj pre iné osoby (napr. právnické osoby, živnostníci), ktorí tento tovar dovážajú na svoju obchodnú činnosť. Zmeny sa týkajú dvoch základných oblastí, a to:

 • DPH - ruší sa oslobodenie od DPH na zásielky s hodnotou tovaru do 22 EUR. Oslobodenie od cla však zostáva a platí pre zásielku s tovarom (alebo aj viacerými tovarmi), ak jeho vnútorná hodnota (v prípade viacerých tovarov súčet ich hodnôt) nie je vyššia ako 150 EUR. Klient vždy zaplatí daň z pridanej hodnoty pri dovoze bez ohľadu na hodnotu tovaru v zásielke.
 • preclievania - na takéto zásielky sa bude podávať elektronické colné vyhlásenie podpísané KEP-om (elektronickým podpisom). Takéto colné vyhlásenie však bude výrazne jednoduchšie, obsahovať menej údajov oproti štandardnému colnému vyhláseniu.
Bez povinnej platby DPH a podania príslušného colného vyhlásenia Vám nie je možné zásielku doručiť.

Čoho sa týka e-commerce?

Nové pravidlá preclievania sa týkajú všetkých zásielok z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo územia Európskej únie. Ide o zásielky tovaru obchodnej povahy (tzn. tovar pre podnikanie) a rovnako aj tovar, ktorý si z e-shopov objednáva fyzická osoba (bežný občan) a nebude s ním podnikať), ak:Postavička Taxany

 • vnútorná hodnota (v colných predpisoch sa objavuje aj pojem „vlastná hodnota“) tovaru v zásielke nie je vyššia ako 150 EUR – tzn. je oslobodený od cla
 • ak takýto tovar nie je predmetom spotrebnej dane (SPD) – tzn. alkoholické nápoje, tabakové výrobky.

Vo všeobecnosti sa tieto zásielky označujú ako zásielky nízkej hodnoty „ZNH“.

Ako zaplatiť DPH?

DPH môžete zaplatiť dvoma spôsobmi:

 • dovozca (príjemca zásielky – občan, podnikateľ, živnostník) zaplatí DPH priamo pri objednaní tovaru, a to buď predávajúcemu z tretej krajiny (e-shopu) alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku (napr. AliExpress). Títo predajcovia alebo sprostredkovatelia predaja, ak budú využívať osobitnú úpravu pre predaj na diaľku (tzn. aj s platenou DPH), musia byť registrovaní daňovými orgánmi v niektorom členskom štáte v EÚ (budú mať pridelené osobitné číslo IOSS). Toto číslo poskytne dovozcovi predávajúci alebo sprostredkovateľ predaja a bude sa začínať písmenami IM. Ak zaplatíte DPH týmto spôsobom, nebudete už pri reálnom dovoze platiť žiaden colný poplatok. Podmienkou však je uvedenie tohto čísla do podávaného colného vyhlásenia.
 • ak predajca nie je registrovaný v niektorom členskom štáte EÚ (napr. predávajúci nebude mať číslo IOSS), DPH zaplatíte priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy tzn. v krajine príjemcu tovaru:
  • DPH zaplatíte pri podávaní colného vyhlásenia, alebo
  • DPH zaplatíte prepravcovi tovaru, ktorý bude mať na toto vydané povolenie od colných orgánov.

UPOZORNENIE:

Ak by nastal prípad, že zaplatíte DPH 2-krát a to priamo pri objednaní tovaru a zároveň aj colným orgánom pri dovoze tovaru z dôvodu neuvedenia čísla IOSS v colnom vyhlásení, odporúčame Vám kontaktovať osobu podávajúcu colné vyhlásenie (najčastejšie prepravcu tovaru) spolu s predložením podkladov preukazujúcich, že v skutočnosti bola zaplatená DPH pri objednaní tovaru a príslušné IOSS číslo bolo uvedené priamo na zásielke alebo v dokladoch k zásielke a požadovať od tejto osoby, aby podala elektronickú žiadosť o opravu colného vyhlásenia. Na základe takto podanej žiadosti colný orgán vykoná úkony súvisiace s overením platnosti IOSS čísla spolu s preverením celej situácie ohľadom neuvedenia tohto čísla v pôvodnom colnom vyhlásení. V kladnom prípade príde k vykonaniu opravy colného vyhlásenia a k oslobodeniu dovezeného tovaru od DPH čím sa odstráni jej duplicitný výber. V spolupráci s osobou podávajúcou colné vyhlásenie bude riešené aj vrátenie druhý krát zaplatenej DPH.

Existuje prechodné obdobie do 01.07.2021?

Žiadne prechodné obdobie neexistuje!

Postavička Taxany upozorňujeNakupovať tovar aj s platbou DPH predajcovi alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku (osobitná úprava IOSS) bude možné až od 01.07.2021. Zásielky s vnútornou hodnotou do 22 EUR, ktoré prepravca predloží colným orgánom a podá colné vyhlásenie podľa predpisov do 30.06.2021, budeme prepúšťať do voľného obehu podľa doterajších postupov, tzn. bez elektronického colného vyhlásenia a s oslobodením od DPH.

Ak sa tovar na preclenie predloží po 01.07.2021(vrátane), tak musíte podať elektronické colné vyhlásenie a zaplatiť DPH (colným orgánom alebo osobitná úprava IOSS).

Kedy podať colné vyhlásenie?

Ak splníte podmienky prepravcu stanovené na osobu, ktorá bude podávať colné vyhlásenie (napr. poštový podnik zverejnil viac informácii k týmto podmienkam na svojom webovom sídle v časti Elektronické colné konanie zásielok do 150 €“ [nové okno]) a vyplynie z nich, že nebude touto osobou prepravca, pred podaním colného vyhlásenia musíte vždy počkať na kontaktovanie prepravcom, ktorý Vám oznámi, že má pre Vás zásielku na preclenie a zašle Vám aj údaje o zásielke potrebné na vyplnenie colného vyhlásenia.

V tomto prípade buď splnomocníte niekoho (napr. špedíciu, inú fyzickú osobu ktorá má zriadenú el. komunikáciu na podávanie colných vyhlásení) na podanie tohto vyhlásenia alebo colné vyhlásenie podáte sami. Ak sa rozhodnete pre tento spôsob, viac informácii k postupu nájdete v časti „Colné vyhlásenie“.

Ak sa rozhodnete, že osobou podávajúcou colné vyhlásenie bude prepravca (napr. ho splnomocníte na tento úkon, alebo nesplníte jeho podmienku aby ste mohli podať colné vyhlásenie Vy) prepravca preclí zásielku za Vás a následne Vám ju doručí na adresu príjemcu zásielky.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE

Colné vyhlásenia v rámci projektu e-commerce sa podávajú výlučne elektronicky. Pre podanie colného vyhlásenia musíte mať preto zriadenú elektronická komunikácia s finančnou správou (colnými orgánmi).

Colné vyhlásenie podávate prostredníctvom špecializovaného portálu eCM [nové okno]. Podmienkou je registrácia, pričom nemusíte vyplňovať žiaden registračný formulár.

Toto platí iba pre občanov – fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí vystupujú sami za seba, a tak aj podávajú colné vyhlásenie. Upozorňujeme, že registráciu a podanie colného vyhlásenia môže podať len osoba spôsobilá na právne úkony, teda staršia ako 18 rokov.

Aké sú podmienky na registráciu?

 • eID karta - (občiansky preukaz s čipom [nové okno]) s nahratými certifikátmi (6-miestny BOK, 6-miestny PIN a 8-miestny PUK kód). Podľa najnovšieho zjednodušenia postačuje mať pri vybavovaní si certifikátov na podpisovanie len 6-miestny BOK a ostatné certifikáty aj s príslušnými kódmi si viete nahrať do čipu [nové okno] aj z domu prostredníctvom aplikácie eID klient. V prípade cudzincov, ktorí majú na území SR prechodný pobyt a majú vydanú eDOPP kartu (elektronický doklad o pobyte [nové okno]), táto rovnakým spôsobom slúži na elektronickú komunikáciu.
 • čítačka kariet –dostanete ju priamo pri vybavovaní si eID karty na klientskom centre Policajného zboru SR.
 • nainštalované podpisové komponenty (balíček aplikácii) pre vytvorenie KEP (kvalifikovaného elektronického podpisu) zo stránky slovensko.sk (portál ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy) – návod na inštaláciu balíčka aplikácii [.pdf; 959 kB; nové okno] nájdete na stránke ÚPVS (www.slovensko.sk [nové okno]) v spodnej časti v „Návodoch“ [nové okno].
 • prihlásenie na ÚPVS ako aj v elektronickej schránke – návod na prihlásenie sa na ÚPVS a do elektronickej schránky [.pdf; 1,60 MB; nové okno] nájdete na stránke ÚPVS (www.slovensko.sk [nové okno]) v spodnej časti v „Návodoch“ [nové okno].

  Upozornenie

  Pre fyzické osoby a fyzické osoby podnikateľov nie je podmienka mať na www.slovensko.sk [nové okno] aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

 • vytvorený KEP – návod na vytvorenie KEPu [.pdf; 1,00 MB; nové okno] a otestovanie podpísania testovacieho dokumentu nájdete na ÚPVS (www.slovensko.sk [nové okno]) v spodnej časti v „Návodoch“ [nové okno].

  Upozornenie

  Na správne vytvorenie KEPu a jeho otestovanie musíte mať k dispozícii správny internetový prehliadač v počítači (napr. Microsoft Edge, Google Chrome alebo Mozilla Firefox).

Ešte pred registráciou Vás systém vyzve, aby ste zadali e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašle informáciu stave registrácie.

Keď máte všetko k dispozícií, prvý raz sa zaregistrujete na portáli eCM (ak ste sa predtým nikdy neregistrovali na portáli IS CEP – vtedy sa už iba prihlásite) kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“ a následne si zvolíte voľbu „Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)“. Po tomto úkone Vás systém vyzve na zadanie 6-miestného kódu BOK (ako keby ste sa prihlasovali na ÚPVS) a následne prebehne autentifikácia cez ÚPVS a automatická registrácia na portáli eCM a v Centrálnom registri FS (Creg). Ak bude Vaša registrácia úspešná, informáciu o nej dostanete na Vašu e-mailovú adresu. Ak automatická registrácia nebude úspešná, dostanete informáciu o tom, že sa musíte zaregistrovať pomocou registračného formulára.

Po prvotnej registrácii už proces následného prihlasovania cez eID kartu je veľmi krátky. Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť sa“ a zadaní BOK kódu Vás automaticky presmeruje do Vašej privátnej zóny portálu eCM, ktorý slúži na podávanie colných vyhlásení a ďalších úkonov.

Informačné materiály

 • 9/CLO/2021/IM [.pdf; 889 kB; nové okno] - Registrácia a prihlásenie sa do portálu CEPeCM pre podávanie colných vyhlásení na zásielky s nízkou hodnotou od 01.07.2021

Ostatné osoby (podnikatelia a živnostníci) musia pre účel registrácie vyplniť registračný formulár a splniť podmienky registrácie [nové okno], tak ako sú uvedené na osobitnom portáli IS CEP [nové okno].

Informačné materiály

 • 10/CLO/2021/IM [.pdf; 1,16 MB; nové okno] - Informácia k registrácii a prihláseniu sa do IS CEP od 01.07.2021 – aktuálne znenie

Náhľad na úvodnú stránku portálu e-Commerce

COLNÉ VYHLÁSENIE – JEHO ZALOŽENIE, VYPLNENIE A PODANIE

Kto podáva colné vyhlásenie?

Colné vyhlásenie môže podať:

 • príjemca zásielky - dovozca (napr. fyzická osoba – bežný občan) sama za seba,
 • špedičná spoločnosť alebo iná osoba splnomocnená príjemcom zásielky,
 • prepravná spoločnosť (SL. pošta, expresný dopravca), ktorá má v držbe tovar a vie ho predložiť colným orgánom pri podaní colného vyhlásenia

UPOZORNENIE

V prípade, ak si podáte colné vyhlásenia sami za seba, upozorňujeme Vás na to, že prepravná spoločnosť môže od Vás vyberať aj ďalšie poplatky za manipuláciu s Vašou zásielkou (napr. jej uskladnenie po príchode do SR, poskytnutie potrebných informácii k precleniu zásielky a pod.). Tieto poplatky nijakým spôsobom nesúvisia s colnými poplatkami, ktoré vyberajú colné orgány. Finančná správa žiadnym spôsobom tieto poplatky nevyberá a ani neurčuje. Ide čisto o poplatky za služby poskytnuté prepravnými spoločnosťami vyčíslené podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov.

Kde podávate colné vyhlásenie?

 • ak ste DPH zaplatili už pri objednaní tovaru (podľa osobitnej úpravy IOSS), je možné colné vyhlásenie podať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ
 • ak DPH platíte colným orgánom (bez osobitnej úpravy IOSS), podávate colné vyhlásenie colným orgánom na Slovensku::
  • poštová preprava – PCÚ Bratislava pošta, PCÚ Žilina pošta, PCÚ Banská Bystrica pošta a PCÚ Košice pošta
  • expresná letecká preprava – PCÚ Bratislava letisko, PCÚ Košice letisko
  • expresná cestná preprava – expresná cestná doprava – PCÚ Bratislava Jonáša (v prípade kombinovanej dopravy, napr. letecky do Rakúska a odtiaľ cestnou dopravou do SR)

Ako podáte colné vyhlásenie a doklady k nemu?

Colné vyhlásenie podávate prostredníctvom špecializovaného portálu eCM [nové okno].

Po prihlásení sa do privátnej zóny portálu CEPeCM si vytvoríte svoje podanie colného vyhlásenia (označte si ho podľa svojho uváženia - napr. CV1, kryt 2021-06-01 a pod. – najviac však 22 znakov). Následne sa Vám spustí tzv. „Sprievodca“, ktorý si bude od Vás postupne pýtať v jednotlivých krokoch nevyhnutné informácie, napr. o tovare. Na základe týchto údajov vyplní na pozadí colné vyhlásenie. Na záver sa Vám zobrazí celé colné vyhlásenie, ktoré môžete ešte opraviť. Následne Vás „Sprievodca“ vyzve, aby ste colné vyhlásenie podpísali. Automaticky sa spustí podpisová politika a po zadaní PIN-u takéto colné vyhlásenie podpíšete KEP-om a odošlete. Vo Vašej schránke nájdete elektronické správy o stave colného vyhlásenia. Ak Vás colný orgán vyzve na predloženie dokladov (napr. objednávka, faktúra a pod.), tak ich môžete doručiť buď osobne, čím urýchlite proces preclenia a rýchlejšieho prístupu k zásielke, alebo ich zašlete na mailovú adresu, ktorú Vám oznámi colný orgán v elektronickej správe.


Informačné materiály

 • 11/CLO/2021/IM [.pdf; 1,28 MB; nové okno] - dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný poštovým prepravcom – aktuálne znenie
 • 12/CLO/2021/IM [.pdf; 1,28 MB; nové okno] - dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný expresným dopravcom leteckou dopravou – aktuálne znenie
 • 7/CLO/2023/IM [.pdf; 1,28 MB; nové okno] - dovozné colné vyhlásenie cez portál eCM na tovar dovážaný expresným dopravcom cestnou dopravou

Podanie colného vyhlásenia inou osobou

Výhodou je, že si nemusíte vybavovať eID kartu, nemusíte sa zaregistrovať na portáli CEPeCM a zriadiť si elektronickú komunikáciu ani podať colné vyhlásenie.

Nevýhodou sú ďalšie poplatky osobe, ktorú na takýto úkon splnomocníte (prepravca, špedícia a pod.) za jej služby.

Postava Taxany s palcom hore

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA A MOŽNÉ SCENÁRE

V tabuľke nájdete sumár všetkých typov podaní a úradných dokumentov, ktoré môžete podávať v rámci elektronickej komunikácie na portáli eCM. Všetky sú označené svojimi kódmi, pod ktorými je možné ich identifikovať.

Kód Názov Odosielateľ
SK115 Dovozné colné vyhlásenie - tovar s nízkou hodnotou Deklarant
SK128A Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia Colný úrad
SK906 Oznámenie o chybe podania Colný úrad
SK170 Výzva deklarantovi alebo zaslanie výmeru platby DPH Colný úrad
SK160 Rozhodnutie o kontrole Colný úrad
SK129A Rozhodnutie o prepustení tovaru Colný úrad
SK129B Rozhodnutie o neprepustení tovaru Colný úrad
SK114 Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia Deklarant
SK109A Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia Colný úrad
SK109B Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia Colný úrad
SK104 Vyžiadanie informácie o stave CV Deklarant
SK105 Informácia o stave CV Colný úrad
SK190 Všeobecná žiadosť alebo informácia Deklarant

Podrobnosti o možných scenároch, ktoré prichádzajú do úvahy, nájdete na ........

Ak dostanete správu SK906 – Oznámenie o chybe podania, znamená to, že Vaše podanie obsahuje chybné údaje. V takejto správe nájdete aj dôvod odmietnutia podania. Na základe týchto dôvodov môžete chybný údaj opraviť a zaslať podanie znova aj so správnymi údajmi.

Ak nebudete vedieť chybné údaje opraviť alebo budete mať problém s opätovným zaslaním podania, kontaktujte call centrum finančnej správy. V colnej časti (voľba č. 5) funguje non-stop. Kontaktovať nás môžete telefonicky na infolinke 048/ 43 17 222 alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie vyplnením kontaktného formulára [nové okno]. Viac o možnosti komunikácie s call centrom sa dozviete na našom webovom sídle v časti „Kontakty“ [nové okno].

Neutekaj, doma nakúpiš jednoduchšie - plagát

PLATBA DPH COLNÝM ORGÁNOM, DORUČENIE ZÁSIELKY ALEBO JEJ OSOBNÉ PREVZATIE, VRÁTENIE ZÁSIELKY

Ako zaplatíte DPH colným orgánom?

Ak si colné vyhlásenie podávate sami a colné konanie je bez problémov, vyzveme Vás elektronickou správou na zaplatenie DPH. V správe nájdete presné informácie o účte štátnej pokladnice, variabilnom symbole a sume, ktorú máte zaplatiť. Po úhrade sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Po spárovaní úhrady Vás budeme informovať o prepustení tovaru prostredníctvom elektronickej správy (SK129A – Rozhodnutie o prepustení tovaru). DPH môžete zaplatiť rôznymi spôsobmi – prostredníctvom internetbankingu buď zadaním vstupných údajov k platbe alebo načítaním QR kódu, ktorý sme Vám zobrazili v platobných inštrukciách k Vášmu dovoznému prípadu alebo priamo na pobočke colného úradu v hotovosti resp. využitím platobného terminálu.

Ako sa dostanete k zásielke, ak podáte colné vyhlásenie sami?

Ak podávate colné vyhlásenie sám za seba, tak po doručení elektronickej správy SK129A – Rozhodnutie o prepustení tovaru získa prepravca číslo colného vyhlásenia „MRN“ od príjemcu (Vás) a prepravca pristúpi k doručeniu zásielky.

Zásielky s nízkou hodnotou

Pošta alebo kuriér informuje klienta a doručení zásielky, ktorá vyžaduje dovozné colné konanie.
Klient sa rozhodne, či podá colné vyhlásenia sám alebo v zastúpení.

Informačná grafika k zásielke s nízkou hodnotou

Čo urobiť, ak sa tovar vráti predávajúcemu?

Ide o prípady, keď občan tovar buď odmietne, alebo sa ho nepodarí prepravcovi doručiť.

 • platba DPH priamo pri nákupe (systém IOSS)

  V tomto prípade ste DPH zaplatili predávajúcemu pri objednaní a následnej platbe za tovar. Ak sa rozhodnete tovar po doručení vrátiť, riaďte sa pokynmi predávajúceho. V týchto pokynoch Vám predávajúci aj spresní vrátenie DPH.

 • platba DPH prepravcovi pri doručení zásielky

  V tomto prípade ste splnomocnili na podanie colného vyhlásenia prepravcu a samotnú DPH by ste mali zaplatiť až pri doručení zásielky prepravcovi. Ak nastane prípad, že Vám nebude možné doručiť tovar alebo nebudete ochotní zaplatiť DPH vzhľadom na jej výšku, zásielku vráti späť odosielateľovi prepravca. Vrátenie platby za tovar musíte v takomto prípade riešiť priamo s predávajúcim.

 • platba DPH pri podaní elektronického CV

  V tomto prípade ste podávali colné vyhlásenie a DPH ste zaplatili colným orgánom ako príjemca zásielky. V takomto prípade je málo pravdepodobné, že zásielku vrátite, keďže ste podávali colné vyhlásenie sami za seba a aj zaplatili DPH. Ak by ste sa rozhodli takúto zásielku predsa len vrátiť, musíte preukázať, že ste tovar skutočne prostredníctvom prepravcu vrátili na prepravu predávajúcemu. Následne požiadate o zrušenie colného vyhlásenia, v ktorom uvediete dôvody zrušenia. Pre vrátenie DPH postupujete podľa inštrukcií colných orgánov.