Preskočiť na hlavný obsah

Informácie v článku sú rozdelené na dva základné celky:

Informácie k Ukrajine

Upozornenie:

Z dôvodu jednoduchšej orientácie v časti článku o Ukrajine sú tieto informácie rozdelené do oblastí:

Kontaktné informácie pre jednotlivé colné úrady

Kontakty na pracoviská FS

UPOZORNENIE k volaniu na CALL CENTRUM

V pracovných dňoch od 08:00 hod do 16:00 hod. pri volaní na call centrum po vypočutí oznámenia stlačte predvoľbu č. 9 a následne voľbu č. 5. Ak sa obrátite na call centrum po 16:00 hod alebo v mimopracovných dňoch, stlačte po vypočutí oznámenia voľbu č. 5.

Čakacie doby na vybavenie utečencov z Ukrajiny

Osoby prichádzajúce z Ukrajiny sú vybavované na slovenskej strane priebežne podľa toho ako prichádzajú do colného priestoru. Aktuálne informácie k situácii na hraničných priechodoch uverejňujeme v časti Infoservis – Hraničné priechody – čakacie doby.

Pristúpenie Ukrajiny k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

Dokument

Podmienky colného odbavenia humanitárnej pomoci na Ukrajinu

Leták k poskytovaniu humanitárnej pomoci UkrajineOd pondelka 28.02.2022 je možné humanitárnu pomoc Ukrajine prepravovať iba cez hraničných priechod Vyšné Nemecké – nákladná doprava.

Od piatka 04.03.2022 je možné prepraviť humanitárnu pomoc Ukrajine aj cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Toto platí iba pre prepravu vozidlami do 3,5 tony. Vzhľadom k tejto hmotnosti bude postačovať podať colné vyhlásenie ústne spolu so zoznamom vyvážaného tovaru. Tým však nie je vylúčené colné prerokovanie zásielok s humanitou, ktoré boli prepustené na vnútrozemskej pobočke colného úradu na podklade elektronického vývozného colného vyhlásenia. Avšak stále platí – prepravované vozidlami do 3,5 tony. Informácie o podmienkach podania colného vyhlásenia ako aj o vzore zoznamu tovaru sú uvedené nižšie v tejto časti.

Upozornenie

Nakoľko v súčasnej situácii sú všetky hraničné priechody mimoriadne vyťažené, odporúčame elektronické colné vyhlásenie podať na vnútrozemskej pobočke colného úradu. Je tak možné predísť komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť na hraničnom priechode. Toto odporúčanie nemá vplyv na možnosť podania ústneho colného vyhlásenia opísanej nižšie.

Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam. Na každý tovar, ktorý vystupuje na Ukrajinu, sa podáva colné vyhlásenie. Toto vyhlásenie môže mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru:

 • pri preprave neobchodného tovaru (ide o tovar v osobnej batožine cestujúceho – malé množstvo tovaru prepravovaného osobnými vozidlami) postačuje podať ústne colné vyhlásenie. To znamená, že vývoz tovaru oznámite colným orgánom na hraničnom priechode a predložíte k nemu čitateľný zoznam tovaru. Na zozname uvediete všetok vyvážaný tovar – informatívny vzor ako má byť vyhotovený zoznam je v zelenom poli s názvom „DOKUMENTY“. Údaje o tovare vo vzore zoznamu sú iba informatívne – prosíme, uveďte všetky údaje o reálne vyvážanom tovare.
 • pri preprave obchodného tovaru (iný ako neobchodný bez ohľadu na to či ho prepravuje fyzická osoba alebo právnická osoba, dobročinná alebo charitatívna organizácia, atď.) postačuje rovnako podať ústne colné vyhlásenie avšak iba vtedy ak:
  • nepresahuje hodnotu 1 000 EUR alebo
  • nepresahuje čistú hmotnosť 1 000 kg.

Rovnako ako pri neobchodnom tovare oznámite vývoz tovaru colným orgánom na hraničnom priechode a predložíte k nemu čitateľný zoznam tovaru. Na zozname uvediete všetok vyvážaný tovar – informatívny vzor [.docx; 13 kB; nové okno] ako má byť vyhotovený zoznam je v zelenom poli s názvom „DOKUMENTY“. Údaje o tovare vo vzore zoznamu sú iba informatívne – prosíme, uveďte všetky údaje o reálne vyvážanom tovare.

Dokumenty:

Upozornenie

Ak by sa vyvážal tovar (bez ohľadu na to, či bude neobchodný alebo obchodný podľa vyššie stanoveného opisu), ktorý je predmetom zákazov a obmedzení (napr. lieky, ďalekohľady, ochranné vesty a pod.) vtedy nebude zo strany colných orgánov prijaté ústne colné vyhlásenie, ale bude požadované elektronické vývozne colné vyhlásenie spolu s príslušnými povoleniami na vývoz takéhoto tovaru.

Ak nie sú splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia pri obchodnom tovare (to znamená, že hodnota bude nad 1 000 EUR alebo čistá hmotnosť nad 1 000 kg) podáva sa výlučne elektronické vývozné colné vyhlásenie.

S cieľom vyhnúť sa komplikáciám priamo na hraničnom priechode odporúčame podať elektronické colné vyhlásenie na vnútrozemskej pobočke colného úradu. Celý proces podania colného vyhlásenia je možné urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie vo Vašom okolí, aby na základe Vášho splnomocnenia podala colné vyhlásenie za Vás. V každom prípade musí byť aj k takémuto colnému vyhláseniu predložený čitateľný zoznam tovaru. Na zozname sa uvádza všetok Vami vyvážaný tovar – informatívny vzor [.docx; 13 kB; nové okno] ako má byť vyhotovený zoznam je v zelenom poli s názvom „DOKUMENTY“. Údaje o tovare vo vzore zoznamu sú iba informatívne – prosíme, uveďte všetky údaje o reálne vyvážanom tovare.

Upozornenie

Základným krokom na podanie colného vyhlásenia je registrácia u colných orgánov do centrálneho registra. Získate tak registračné číslo, ktoré je u fyzických osôb ich rodné číslo a u ostatných osôb tzv. EORI číslo. Postup jednoduchého zaslania žiadosti nájdete na našej stránke v časti Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. Toto číslo sa uvádza do colného vyhlásenia.

Upozornenie

Finančná správa spolu s ostatnými štátnymi orgánmi robí všetko pre to, aby bola pomoc na Ukrajinu doručená čo najrýchlejšie a s najľahším priebehom. Na druhej strane aj pri poskytovaní takejto pomoci ostávajú zachované ochranné opatrenia v oblasti bezpečnosti pri vývoze tovaru z EÚ a dovoze do Ukrajiny a s tým spojené možné colné kontroly vykonávané na vyvážanom tovare.

S cieľom zabezpečiť hladký vstup a dovoz na Ukrajinu, odporúča finančná správa verejnosti, aby pri poskytovaní humanitárnej pomoci dbali na dodržiavanie medzinárodne stanovených pravidiel, vďaka čomu sa môžu vyhnúť problémom na ukrajinskej strane so vstupom takéhoto tovaru deklarovaného ako humanitárna pomoc. Humanitárnu pomoc definujú Ženevské dohovory, podľa ktorých by mala pozostávať najmä z prostriedkov potrebných na prežitie civilného obyvateľstva na okupovanom území. Ide napríklad o šatstvo, potraviny, posteľnú bielizeň, prístrešie či hygienické potreby.

Upozornenie

V prípade, že tovar nespĺňa definíciu humanitárnej pomoci, nie je možné ho deklarovať vo vývoznom colnom vyhlásení (ústnom alebo elektronickom) ako tovar pre účely humanitárnej pomoci spolu s jeho uvedením na zozname tovaru, ale musí byť deklarovaný ako samostatná položka colného vyhlásenia s predložením prislúchajúcich sprievodných dokladov (napr. faktúry, prepravné doklady, povolenia na vývoz ak sa vyžadujú). Týmto nie je dotknutý zákaz vývozu tovaru na určené územia Ukrajiny v zmysle platných reštriktívnych opatrení.

Zákazy a obmedzenia v súvislosti s Ukrajinou

Premiestňovanie psov, mačiek a fretiek neobchodného charakteru

Legislatíva

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 [nové okno] o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 [nové okno] z 28. mája 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013.

Spoločenské zvieratá - psy, mačky a fretky pri premiestňovaní z územia EÚ na územie alebo do tretej krajiny, musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa (Pet Passport). Podmienkou platnosti pasu psov chovaných na Slovensku je jeho registrácia v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Platnosť pasu je možné overiť na on-line internetovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat [nové okno].

Cestovať so psom, mačkou alebo fretkou na územie EÚ z územia alebo z tretej krajiny v neobchodnom styku (max. počet - päť a menej zvierat) môžete, ak splníte nasledovné podmienky:

 1. Označenie - spoločenské zviera (pes, mačka alebo fretka) musí byť označené mikročipom (musí spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľné odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785), alebo zreteľným a čitateľným tetovaním vykonaným pred 3. júlom 2011. Označenie mikročipom alebo tetovanie musí byť vykonané pred očkovaním proti besnote.
 2. Vakcinácia - musí byť platné zaočkované proti besnote - vek psa, mačky alebo fretky musí byť v čase vakcinácie minimálne 12 týždňov, očkovanie je platné:
  1. na 21. deň po jeho vykonaní,
  2. odo dňa revakcinácia vykonanej počas doby platnosti predchádzajúcej vakcíny.
 3. Sprievodné doklady - musí byť doprevádzané veterinárnym osvedčením pre nekomerčný presun psov, mačiek a fretiek do členských štátov z územia alebo tretej krajiny. Osvedčenie vystavuje úradný veterinárny lekár tretej krajiny. Vzor veterinárneho osvedčenia sa nachádza v prílohe IV [nové okno] časti 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013 [nové okno]. V prípade spätného návratu psa, mačky alebo fretky z tretej krajiny (zviera pochádza z EÚ a vracia sa späť do EÚ), zviera sprevádza európsky pas spoločenského zvieraťa (pet pas).
 4. Vyhlásenie majiteľa o nekomerčnom premiestňovaní - zviera musí byť doprevádzané písomným vyhlásením, ktoré je podpísané majiteľom alebo oprávnenou osobou, ktoré potvrdzuje, že zviera je premiestňované v rámci nekomerčného presunu. Vzor písomného vyhlásenia sa nachádza v prílohe IV [nové okno] časť 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013 [nové okno].
 5. Titer protilátok - zviera musí podstúpiť serologické vyšetrenie na hladinu ochranných protilátok proti besnote. Hladina ochranných látok proti besnote musí byť rovná alebo vyššia ako 0,5 IU/ml. Vzorka krvi musí byť vyšetrená v schválených laboratóriách tretích krajín. Vzorku krvi odoberá oprávnený veterinárny lekár na vykonávanie veterinárneho lekárstva v krajine odoslania najskôr 30 dní po dátume vykonania vakcinácie proti besnote a najmenej 3 mesiace pred dátumom presunu zvieratá na územie Slovenska. Toto trojmesačné obdobie sa nevyžaduje, ak ide o spätný návrat zvieraťa na územie EÚ a zviera je sprevádzané EU pet pasom, v ktorom je v časti VI „Titračný test protilátok proti besnote“ potvrdené, že zviera podstúpilo serologické vyšetrenie s vyhovujúcou hladinou protilátok proti besnote.
 6. Určené miesta vstupu - psy, mačky alebo fretky musia prejsť cez určené miesta vstupu pre cestujúcich pri nekomerčnom premiestňovaní. V Slovenskej republike sú to nasledovné:
  1. na hranici s krajinou cestné hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence
  2. na hranici s Ukrajinou železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou
  3. letiská Bratislava, Košice, Poprad, Žilina, Piešťany, Sliač, Prievidza, Nitra a Jasná.

Občania Slovenskej republiky prichádzajúci na územie EÚ spolu so spoločenským zvieraťom, ktoré je sprevádzané pasom vydaným v Slovenskej republike sa vstup nepovolí, ak pas spoločenského zvieraťa nie je registrovaný v centrálnom registri [nové okno]. Alebo ak o tom rozhodne úradný veterinárny lekár po klinickej prehliadke zvieraťa.

Zrušenie výnimky

Výnimka pre nekomerčné premiesťovanie spoločenských zvierat z územia Ukrajiny na colné územie Únie (ďalej len „EÚ“) podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 [nové okno] z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003, ktorá bola prijatá pre územie Ukrajiny dňa 01.10. 2022, bola s okamžitou platnosťou zrušená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky [nové okno] (ďalej len „ŠVPS SR“).

ŠVPS SR rozhodla [nové okno] o urýchlenom zrušení tejto výnimky a o nevyhnutnosti splnenia platných podmienok pri vstupe zvierat z Ukrajiny ako tretej krajiny na územie SR na základe potvrdeného prípadu besnoty u psa odchyteného priamo na slovensko-ukrajinskej hranici v katastri pohraničnej obce Veľké Slemence.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné aplikovať všeobecné podmienky nekomerčného vstupu spoločenských zvierat z tretích krajín do Európskej únie a na územie SR v súlade s platnou legislatívou.

Podrobnejšie informácie nájdete zverejnené na webstránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky [nové okno] v časti „Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat" [nové okno]. Tu nájdete aj informácie k podmienkam komerčného / nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat.

V anglickom znení sú informácie dostupné na portáli Európskej Komisie [nové okno].

Upozornenie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) s prihliadnutím na rozhodnutie ostatných členských štátov a pre zníženie rizika zavlečenia besnoty na územie Slovenska nepovoľuje vstup spoločenským zvieratám (psy/mačky/fretky) s neznámym zdravotným statusom (odchyteným túlavým zvieratám a zvieratám z útulkov/karanténnych staníc) z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, ktoré nespĺňajú podmienky komerčného vstupu spoločenských zvierat z tretích krajín do EÚ podľa platnej legislatívy.

Momentálne žiadny členský štát, ktorý nemá priamu hranicu s Ukrajinou, nepovoľuje vstup takýmto zásielkam zvierat na ich územie, a preto ŠVPS SR neumožňuje ani tranzitný presun takýchto zvierat cez slovensko-ukrajinskú hranicu.

Viac informácii nájdete na webstránke ŠVPS SR v časti "Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat" [nové okno]

Nekomerčný vstup vtákov ako spoločenských zvierat

V súvislosti s vojnovým stavom a politickými nepokojmi na Ukrajine Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  [nové okno] (ďalej len „ŠVPS SR“) upravuje podmienky nekomerčného vstupu vtákov ako spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Európskej únie (ďalej len „EÚ“), resp. na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) počas výnimočnej situácie nasledovne:

Pokiaľ vták chovaný ako spoločenské zviera nespĺňa všeobecne platné podmienky vstupu do Európskej Únie, resp. Slovenskej republiky z tretej krajiny (t. j. nie je sprevádzaný platným sprievodným dokumentom vo forme úradne potvrdeného zdravotného certifikátu s náležitými veterinárnymi požiadavkami), môžu utečenci z Ukrajiny využiť nekomerčný vstup vtákov ako spoločenských zvierat počas výnimočnej situácie s upravenými podmienkami, kedy vlastník zvieraťa:

 1. riadne vyplní dokument „Povolenie - Výnimočný vstup vtákov ako spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska [.docx; 57 kB; nové okno], ktorý je prílohou tohto listu, a v ktorom uvedie svoje osobné údaje, identifikačné údaje vtákov a adresu držby vtákov na území Slovenskej republiky,
 2. bezodkladne zabezpečí uvedeným vtákom domácu karanténu po dobu 30 dní na adrese držby na území SR uvedenej v povolení a zamedzí ich kontaktu s inými zvieratami a s cudzími ľuďmi ako preventívne opatrenie proti zavlečeniu aviárnej influenzy do krajiny.

Vstup vtákov ako spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny počas výnimočnej situácie je možný iba cez hraničnú pobočku Colného úradu Michalovce – Vyšné Nemecké, kde je zabezpečená spolupráca úradného veterinárneho lekára z Hraničnej kontrolnej stanice Vyšné Nemecké a cez hraničnú pobočku Colného úradu Bratislava – letisko Bratislava, kde je zabezpečená spolupráca úradného veterinárneho lekára z Hraničnej kontrolnej stanice Bratislava.

Nekomerčný vstup vtákov ako spoločenských zvierat je legislatívne obmedzený na maximálny počet päť zvierat na jedného vlastníka.

Podpisom dokumentu „Povolenie“ sa vlastník zvieraťa zaväzuje kontaktovať miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (ďalej len „RVPS“) v mieste držby zvierat za účelom ohlásenia domácej karantenizácie vtákov.

Príslušník finančnej správy oskenuje vyplnené povolenie vlastníkom zvierat – „Výnimočný vstup vtákov ako spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska“ a obratom zašle na e-mailovú adresu pets.ua@svps.sk, aby mohla byť informácia zaslaná príslušnej RVPS v mieste domácej karantenizácie vtákov aj zo strany ŠVPS SR. Originál povolenia vráti vlastníkovi, aby ho mohol predložiť RVPS v mieste určenia.

V prípade tranzitu SR a pokračovaním do inej krajiny ako cieľovej destinácie (do EÚ alebo aj mimo EÚ) je vlastník zvieraťa zodpovedný za splnenie špecifických podmienok vstupu a pobytu spoločenského zvieraťa na území konkrétnej inej krajiny.

Dokument

 • Povolenie [.docx; 57 kB; nové okno] - Výnimočný vstup vtákov ako spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska
 • Permit [.docx; 57 kB; new window] - Exceptional non-commercial entry of birds as companion animals accompanying refugees from Ukraine

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu na osobnú potrebu

Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/21229 [nové okno] z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011.

Z dôvodu rizika zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu do EÚ podlieha prísnemu režimu. Tento režim sa nevzťahuje na pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu medzi 27 členskými štátmi EÚ, ani na výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska. Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nenahlásenie takéhoto tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie.

Do EÚ nemožno dovážať mäso, mlieko a výrobky z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov).

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa, mlieka a výrobkov z nich, len ak pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť nepresahuje 10 kilogramov na osobu.

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak:

 • pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a:
  • výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  • ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva;
 • pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu a:
  • výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  • ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

Malé množstvá produktov rybolovu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, solených alebo údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak:

 • sú čerstvé ryby vypitvané,
 • hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Islandu.

Malé množstvá iných výrobkov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako napríklad med, živé ustrice, živé mušle a slimáky, ak:

 • pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu,
 • pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu.Vezmite, prosím, na vedomie, že môžete doniesť malé množstvá výrobkov živočíšneho pôvodu z niekoľkých z uvedených kategórií (Príloha III, body 1 až 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2019/2122), pokiaľ spĺňajú pravidlá uvedené v každom príslušnom bode.

Väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu, pokiaľ spĺňajú požiadavky na obchodné zásielky, ku ktorým patria:

 • požiadavky na osvedčovanie stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení Európskeho spoločenstva,
 • povinnosť predložiť tovar pri príchode do EÚ schválenej hraničnej inšpekčnej stanici pre veterinárnu kontrolu.

Výrobky živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel

Ďalej uvedené výrobky sú vyňaté z vysvetlených pravidiel:

 • chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) nezmiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,
 • potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa,
 • výťažky a koncentráty z mäsa,
 • olivy plnené rybami,
 • cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,
 • polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa,
 • akékoľvek iné potravinárske výrobky neobsahujúce žiadne čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne výrobky obsahujúce menej ako 50 % spracovaných vaječných alebo rybacích výrobkov.

Výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z chránených druhov

Pre určité chránené druhy môžu platiť ďalšie obmedzenia. Napríklad na kaviár jeseterových rýb sa vzťahuje hmotnostný limit maximálne 125 gramov na osobu.

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať na internetových stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky [nové okno].

Dovoz rastlinného tovaru neobchodného charakteru

Zákon č. 405/2011 Z. z. [nové okno] o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Podľa Nariadenia vlády č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (rastlinolekárska legislatíva umožňuje dovážať na územie Európskej Únie malé množstvo rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, ak nie sú určené na priemyselné účely, ani na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely a nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov.

Všetky zásielky rastlín a rastlinných produktov musia byť sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením z krajiny pôvodu a podliehajú rastlinolekárskej kontrole pri dovoze do Európskej Únie.

V zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/2072 a za účelom zavedenia ochranných opatrení proti škodcom rastlín je ustanovený zoznam rastlín, ich príslušných tretích krajín pôvodu alebo krajín odoslania, kedy sa v prípade dovozu nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie. Ide o nasledovné rastliny:

 • Plody Ananas comosus (L.) Merrill
  Ananásy, čerstvé alebo sušené: 0804 30 00
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Cocos nucifera L.
  Kokosové orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené: 0801 12 00 0801 19 00
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Durio zibethinus Murray
  Duriany: 0810 60 00
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Musa L.
  Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené: 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 10 0803 90 90
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Phoenix dactylifera L.
  Datle, čerstvé alebo sušené: 0804 10 00
  Všetky tretie krajiny

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať na internetových stránkach Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho [nové okno].

Dovoz, vývoz a tranzit peňažnej hotovosti u cestujúcich v sume 10 000,- EUR a viac alebo jej ekvivalentu v inej mene

Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 € je povinná podľa § 4 ods. 2 Colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísaných tlačivách: Formulr 1a - Oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti a Formulár 2a - Hlásenie o peňažných prostriedkoch v hotovosti (bez sprievodu) pozri nižšie Dokumenty.

 • Podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672  [nové okno] z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 [nové okno] prepravcovia, ktorí prepravujú peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, oznámia tieto peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom členského štátu, cez ktorý vstupujú do Únie, alebo cez ktorý Úniu opúšťajú, a im ich sprístupnia na účely kontroly. V zmysle článku 2 ods. 1 písm. h) tohto nariadenia „prepravcom“ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie alebo ju opúšťa a má u seba, vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti.
 • Ten kto si nesplní povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 [nové okno] z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 [nové okno] sa dopúšťa colného priestupku (ak sa jedná o fyzickú osobu) alebo deliktu (ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu) spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1 písm. n) zákon č. 199/2004 Z. z. [nové okno] Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“).“

Dokumenty:

Vývoz liekov a liečiv

K vývozu liekov a liečiv je potrebné povolenie od príslušného orgánu dozoru (Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv). Toto povolenie sa predkladá pri podávaní elektronického vývozného colného vyhlásenia. Bez jeho predloženie nebude vývoz povolený.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) neodporúča, aby lieky boli súčasťou bežnej humanitárnej pomoci jednotlivcov. Dodávky liekov od individuálnych darcov nadmerne zaťažujú colné hraničné priechody, ktoré v súčasnosti čelia enormnému náporu. Viac informácii k liekom ako humanitárnej pomoci sa dozviete v stanovisku SÚKL. [nové okno].

Upozornenie:

Vývoz liekov v rámci humanitárnej pomoci nie je pre FYZICKÉ OSOBY povolený!!!

Iný tovar, ktorý môže podliehať určitým pravidlám či obmedzeniam alebo naopak nepodlieha žiadnym pravidlám či obmedzeniam

Informujeme Vás o pravidlách a prípadných zákazoch alebo obmedzeniach na najčastejšie opakujúce sa tovary, ktoré fyzické osoby alebo organizácie vyvážajú na Ukrajinu v súvislosti s aktuálnou situáciou v tejto krajine.

Týmto nie je dotknuté splnenie colný formalít pri vývoze (tzn. podanie príslušného colného vyhlásenia) a primerane sa uplatnia pravidlá pre podávanie konkrétnych colných vyhlásení, tak ako sme ich zverejnili pri podmienkach colného odbavenia humanitárnej pomoci.

 • elektronika, tlačiarne, tonery, powerbanky, elektrocentrály ako zdroj energie pre prípravu jedál, plynové fľaše na zohrievanie jedla (s horákom) - v prípade vývozu nie sú žiadne zákazy alebo obmedzenia,
 • vývoz ochranných balistických viest, kevlarová ochrana, protičrepinové vesty, prilby - takýto tovar podlieha zákazom a obmedzeniam a je potrebné predložiť licenciu z Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) podľa zákona č. 392/2011 Z. z. [nové okno] o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnakým zákazom a obmedzeniam podlieha aj vývoz určených výrobkov (napr. optické prístroje, zameriavacie ďalekohľady, prístroje na rušenie elektronických signálov). Aj v tomto prípade je potrebné predložiť licenciu z MH SR podľa zákona č. 144/2013 Z. z. [nové okno] o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov v platnom znení. V každom prípade odporúčame kontaktovať príslušný odbor MH SR [nové okno] s cieľom posúdenia, či je daný ochranný prostriedok vyrobený v súlade s vojenskými normami alebo špecifikáciami, alebo či je vyvážaný tovar určeným výrobkom.
 • pohonná látka (benzín, nafta) - v prípade vývozu nie sú žiadne zákazy alebo obmedzenia, ale upozorňujeme na to, že ide o nebezpečnú látku, ktorej preprava má určité pravidlá a obmedzenia podmienené medzinárodnou dohodou ADR [nové okno] (napr. druh prepravnej nádoby, jej objem a vyhotovenie v súlade s normami EÚ)
 • vývoz osobných automobilov na Ukrajinu – v prípade vývozu osobných automobilov zakúpených na území Únie a vyvážaných či ako tovar (napr. na prívesnom vozíku) alebo prepravovaných po vlastnej osi (na prevozných značkách), sa podáva príslušné colné vyhlásenie. Tento tovar nie je považovaný za humanitárnu pomoc (so svojimi pravidlami pre vývoz) a podanie príslušného colného vyhlásenia je naviazané na jeho hodnotu alebo čistú hmotnosť. Ak je nevyhnutné podanie elektronického colného vyhlásenia a vývozcom, ktorý podáva colné vyhlásenie, nebude osoba usadená na území EÚ (fyzická alebo právnická), musí kupujúci (napr. občan ukrajinskej národnosti) splnomocniť a určiť osobu usadenú na colnom území EÚ ako vývozcu a deklaranta na podanie tohto colného vyhlásenia. Viac o týchto pravidlách je zverejnené v tlačovej správe z 28.04.2022. V súlade so zmenou ukrajinskej legislatívy umožňujú ukrajinské orgány dovoz týchto automobilov v prípade slovensko-ukrajinskej štátnej hranice iba cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Viac o tejto zmene je zverejnené v tlačovej správe z 12.05.2022. Po vzájomnej dohode s ukrajinskou stranou bude od 27.06.2022 vývoz osobných automobilov umožnený aj cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Viac o tejto možnosti je zverejnené v tlačovej správe z 24.06.2022.
  S cieľom vyhnúť sa komplikáciám pri podávaní colného vyhlásenia priamo na hraničnom priechode, odporúča finančná správa, aby si vyvážajúce osoby vybavili tieto formality na niektorej z vnútrozemských pobočiek colného úradu. Viac k vybaveniu týchto formalít spolu s prehľadným zoznamom vnútrozemských pobočiek aj s úradnými hodinami je zverejnené v tlačovej správe zo dňa 17.05.2022.

Upozornenie:

Ak sa vyžaduje elektronické vývozné colné vyhlásenie a hodnota vozidla nie je vyššia ako 3 000 eur, môžete v podanom colnom vyhlásení uviesť ako colný úrad, ktorému zasielate toto elektronické vyhlásenie aj hraničnú pobočku colného úradu, cez ktorú vystupujete zo Slovenskej republiky a zároveň aj z EÚ. Podanie colného vyhlásenia znamená jeho zaslanie prostredníctvom elektronickej komunikácie z ktoréhokoľvek miesta na území SR alebo EÚ na príslušný colný úrad (vnútrozemský alebo hraničný avšak iba do stanovenej hodnoty vozidla).

Kontrolné opatrenia ukrajinských colných orgánov pri dovoze tovaru do Ukrajiny

Podľa dostupných informácii aj počas stanného práva na Ukrajine sú vykonávané na kontrolných stanovištiach cez štátnu hranicu Ukrajiny fytosanitárne, veterinárne kontroly v oblasti dodržiavania ukrajinskej legislatívy o potravinách, krmivách, vedľajších živočíšnych produktoch, zdraví a dobrých životných podmienkach zvierat.

Pri týchto kontrolách sú ukrajinskými colnými orgánmi kontrolované predložené medzinárodné veterinárne a rastlinolekárske osvedčenia, ktoré sú vyžadované v origináloch z krajiny vývozu.

Preventívne opatrenia týkajúce sa určitých výrobkov s pôvodom na Ukrajine

Ministerstvo hospodárstva SR s účinnosťou od 30. novembra 2023 vydalo Vyhlášku MH SR č. 447/2023 Z. z. [nové okno], ktorou sa mení príloha vyhlášky MH SR č.364/2023 Z.z., ktorou sa zakazuje:

 • vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie SR okrem vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo, ktoré budú pri vstupe z tretej krajiny na územie SR prepustené do colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu a
 • prepustenie vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny do colného režimu prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie, a colné uskladňovanie.

V prílohe [nové okno] vyhlášky je zverejnený zoznam príslušných poľnohospodárskych produktov a potravín.

Finančná správa bude v rámci zvýšeného dohľadu využívať všetky nástroje a kontrolné systémy s cieľom zabezpečiť uplatňovanie ustanovení príslušnej vyhlášky, vrátane dohľadu nad tovarom prepusteným do colného režimu tranzit.

Zníženie ciel a iné dočasné opatrenia pri dovoze tovaru do EÚ s pôvodom na Ukrajine

S cieľom zmierniť negatívny hospodársky vplyv útočnej vojny Ruska voči Ukrajine a urýchliť rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Úniou a Ukrajinou prijala Európska únia s účinnosťou od 06. júna 2023 opatrenia na liberalizáciu obchodu v nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1077 [.pdf; 412 kB; nové okno]. Toto nariadenie sa uplatňuje do 05. júna 2024.

Opatrenia na liberalizáciu obchodu sú zavedené do 3 nasledovných oblastí:

 • Preferenčné dojednania – pri týchto musí byť preukázaný preferenčný pôvod tovaru (výrobkov) na Ukrajine v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v Protokole I Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (ďalej len „Dohoda“). Viac k týmto pravidlám zverejnila finančná správa na svojom webovom sídle v informačnom dokumente č. 2/CLO/2019/IM [.pdf; 474 kB; nové okno].
  • Pozastavuje sa systém vstupných cien na určité výrobky sektora ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v Dohode, a pri dovoze týchto výrobkov sa neuplatňujú žiadne clá.
  • Všetky colné kvóty stanovené podľa Dohody sa pozastavujú a výrobky, na ktoré sa tieto kvóty vzťahujú, sa môžu dovážať z Ukrajiny do EÚ bez cla.
 • Antidumpingové opatrenia – počas uplatňovania tohto nariadenia sa na dovoz tovaru s pôvodom na Ukrajine nevyberajú žiadne antidumpingové clá a to ani po uplynutí účinnosti tohto nariadenia
 • Pozastavenie ochranných opatrení – pri dovoze tovaru s pôvodom na Ukrajine sa nebudú dočasne uplatňovať pravidlá na dovozy stanovené nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 [.pdf; 515 kB; nové okno] spočívajúce v predkladaní dokumentov dohľadu stanovených daným nariadením.

Všetky tieto opatrenia na liberalizáciu obchodu pri konkrétnom tovare po zadaní jeho kódu nomenklatúry sú zaintegrované v aplikácii vyhľadávania opatrení TARIC. Táto aplikácia je prístupná aj na našej webovej stránke v časti Taric/Kvóta [nové okno], kde po otvorení tejto časti si zvolíte možnosť Taric SK.

Oslobodenie tovaru pre utečencov z Ukrajiny od dovozného cla a DPH

Európska Komisia pokračuje v poskytnutí pomoci členským štátom a na základe konzultácií s členskými štátmi a predložených žiadostí prijala Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2024/775 [.pdf; 484 kB; nové okno] o oslobodení od dovozného cla a oslobodení od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze, ktoré sa udeľujú v prípade tovaru, ktorý sa má bezplatne distribuovať alebo sprístupniť osobám, ktoré utekajú pred ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine, a osobám v núdzi na Ukrajine. Zoznam týchto členských štátov, pre ktoré je rozhodnutie určené, je zverejnený v článku 4 tohto rozhodnutia (ďalej len „žiadajúce členské štáty“). Oslobodenie sa uplatňuje za týchto podmienok:

 • od dovozného cla a DPH pri dovoze sa oslobodzuje tovar dovážaný na účely prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, verejných orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo na ich účet, alebo inými charitatívnymi či dobročinnými organizáciami schválenými v príslušnými orgánmi v žiadajúcich členských štátoch, v ktorých sa má tovar použiť alebo na účet týchto organizácii, ak tento tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 75,78,79 a 80 nariadenia Rady (ES) 1186/2009 [nové okno] a v článkoch 52, 55, 56 a 57 smernice 2009/132/ES [nové okno]; a je určený na:
  • bezplatnú distribúciu orgánmi, subjektmi a organizáciami uvedenými vyššie v prospech osôb, ktoré utekajú pred ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine, alebo
  • bezplatne sprístupnenie tovaru v prospech osôb, ktoré utekajú pred ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine, pričom tovar zostáva vo vlastníctve vyššie uvedených orgánov, subjektov a organizácii

Takýto tovar môže byť oslobodený od dovozného cla a DPH aj v inom žiadajúcom členskom štáte, ako je žiadajúci členský štát, v ktorom sa má tovar použiť, za predpokladu, že je dovážaný na účely prepustenia do voľného obehu štátnou organizáciou alebo inou charitatívnou či dobročinnou organizáciou schválenou príslušnými orgánmi a vykonávajúcou podobné činnosti v členskom štáte, v ktorom sa má tovar použiť. Preprava tovaru medzi týmito žiadajúcimi členským štátmi podlieha predchádzajúcemu oznámeniu zo strany dotknutej organizácie príslušným orgánom žiadajúceho členského štátu, ktorý udeľuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH.

Rovnako pod podmienkou predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom žiadajúceho členského štátu, ktorý udeľuje oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH, môžu príslušné organizácie tovar, na ktorý bolo udelené oslobodenie, prepravovať ukrajinským štátnym organizáciám alebo charitatívnym či dobročinným organizáciám schváleným ukrajinskými príslušnými orgánmi na účely bezplatnej distribúcie tovaru osobám v núdzi na Ukrajine.

Oslobodenie od dovozného cla a oslobodenie od DPH pri dovoze sa uplatňuje aj vtedy, ak je dovážaný tovar organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof alebo na ich účet, aby sa mohli pokryť ich potreby počas obdobia, keď poskytujú uvedenú pomoc osobám postihnutým ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine.

Oslobodenie tovaru od dovozného cla a oslobodenie od DPH sa uplatňuje na dovozy do žiadajúcich členských štátov realizované od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Dokument:

 • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2024/775 [.pdf; 484 kB; nové okno] o oslobodení od dovozného cla a oslobodení od DPH pri dovoze, ktoré sa udeľujú v prípade tovaru, ktorý sa má bezplatne distribuovať alebo sprístupniť osobám, ktoré utekajú pred ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine, a osobám v núdzi na Ukrajine

Reštriktívne opatrenia pri obchodovaní s určenými územiami Ukrajiny

Dovoz tovaru s pôvodom na určených územiach

Zo strany EÚ bolo vydané nariadenie Rady (EÚ) 2022/263 [.pdf; 365 kB; nové okno] z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávne uznanie, okupáciu alebo anexiu určitých častí Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, Ruskou federáciou (konsolidované znenie k 07.10.2022).

Nariadením Rady (EÚ) 2022/1903 [.pdf; 360 kB; nové okno], bol zmenený názov základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach a nahradil sa pojem „určené územia“ pričom tými územiami sú „časti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, v Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti“

V súlade s článkom 2 ods.1 základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach je zakázané dovážať do EÚ tovar s pôvodom na určených územiach, ktoré nie sú kontrolované vládou.

Avšak v tomto článku v ods. 2 sú stanovené výnimky:

 • v písm. a) je výnimka zo zákazu dovozu, ak sa príslušnému orgánu oznámi zamýšľané plnenie obchodnej zmluvy (kontraktu) uzatvorenej pred 23.02.2022, a to najmenej 10 pracovných dní vopred. Táto výnimka sa uplatňovala do 24.05.2022.
 • v písm. b) je výnimka zo zákazu dovozu naviazaná na predloženie sprievodného osvedčenia EUR.1 potvrdeného ukrajinskými colnými orgánmi v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (Dohoda). Ak vystavili poverené ukrajinské orgány sprievodné osvedčenie EUR.1, znamená to, že boli schopné vykonať všetky potrebné kontroly na zabezpečenie súladu s pravidlami pôvodu podľa Dohody. V takomto prípade sa zákaz dovozu neuplatní a tovaru je navyše možné poskytnúť aj preferenčné zaobchádzanie. K tejto téme bolo vydané aj oznámenie dovozcom 2022/C87 I/01 [.pdf; 345 kB; nové okno], ], ktoré bolo aktualizované oznámením dovozcom 2022/C 458/02 [.pdf; 242 kB; nové okno].

Európska Komisia so zreteľom na riziko obchádzania reštriktívnych opatrení zákazu dovozu z území Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny vydala Oznámenie dovozcom 2022/C 93 I/01 [.pdf; 347 kB; nové okno], v ktorom odporúča dovozcom venovať náležitú pozornosť zisteniu skutočného pôvodu deklarovaného tovaru, keďže existuje riziko obchádzania týchto opatrení dovozom tovaru pôvodného na týchto územiach cez Rusko a Bielorusko s uvedením, že colné orgány môžu požadovať presvedčivé dôkazy o tom, že na dovážaný tovar (najmä uhlie a oceľ) sa nevzťahuje zákaz dovozu tovaru s pôvodom v Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády.

Rovnako Európska Komisia uverejnila na svojom webovom sídle k Sankciám prijatým po vojenskej agresii Ruska voči Ukrajine [nové okno] v podsekcii Často kladené otázky [nové okno] v téme Obchod a clá okrem iného aj dokument k často kladeným otázkam k nariadeniu Rady (EÚ) 2022/263 [.pdf; 87,8 kB; nové okno], ktoré sa týkajú Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti (EN verzia k 18.04.2024)

Vývoz tovaru na určené územia

V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2022/263 [.pdf; 365 kB; nové okno] sa zakazuje vyvážať tovar a technológie uvedené v prílohe II nariadenia akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach alebo na použitie na určených územiach. Výnimku z tohto zákazu ustanovuje článok 4 ods. 3 na vývozy, ktoré sú plnením záväzku vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej pred 23.02.2022 pod podmienkou, že príslušný orgán bol upovedomený aspoň 5 pracovných dní vopred. Táto výnimka sa uplatňovala do 24.08.2022.
Ďalšie situácie, na ktoré sa predmetný zákaz nevzťahuje, sú ustanovené v článku 4a.

Dokument

Pre uplatnenie výnimky podľa článku 2 ods. 2 písm. a) pri dovoze tovaru do EÚ z určeného územia Ukrajiny ako aj výnimky podľa článku 4 ods. 3 pri vývoze tovaru z EÚ na určené územia Ukrajiny upovedomujú subjekty o plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv v stanovených termínoch Ministerstvo hospodárstva SR na mailovej adrese notifikaciedonbas@mhsr.sk.

Reštriktívne opatrenia pri obchodovaní s Ruskom

V súčasnosti stále platia reštriktívne opatrenia prijaté EÚ v roku 2014. Tieto sú ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 833/2014 [.pdf; 5,13 MB; nové okno] o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (konsolidované znenie k 25.06.2024). Aktuálne bolo zmenené nariadením Rady (EÚ) 2024/1745 [.pdf; 8,25 MB; nové okno]. K uplatňovaniu článku 2f bolo zverejnené Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/2081 [.pdf; 355 kB; nové okno].

Nariadením Rady (EÚ) 2022/576 [.pdf; 1,35 MB; nové okno] bol do základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach doplnený okrem iného aj článok 3i, na základe ktorého je zakázané dovážať do EÚ ďalšie tovary uvedené v prílohe XXI a článok 3j, na základe ktorého je zakázané dovážať do EÚ uhlie alebo iné výrobky uvedené v prílohe XXII. V týchto článkoch sú stanovené aj výnimky z uvedeného zákazu. Tieto sú naviazané na plnenie zmlúv uzatvorených pred konkrétnymi dátumami uvedenými v príslušných článkoch alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv a platia do konkrétne stanovených termínov.

Nariadením Rady (EÚ) 2022/879 [.pdf; 847 kB; nové okno] boli do základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach doplnené okrem iného aj články 3m a 3n, na základe ktorých je zakázané dovážať do EÚ ropu a ropné produkty uvedené v prílohe XXV. V týchto článkoch sú stanovené aj konkrétne výnimky z uvedeného zákazu. Rovnako boli daným nariadením zmenené aj viaceré prílohy základného nariadenia napr. príloha XXI (súvisiaca s článkom 3i).

Okrem zákazu dovozu tovaru ustanovuje článok 3l základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach, zákaz prepravy tovaru po ceste na území EÚ vrátane tranzitu podnikom cestnej dopravy usadeným v Rusku. Z uvedené zákazu existujú aj výnimky a odchýlky, ktoré sú konkrétne uvedené v ods. 3 a v ods. 4 tohto článku a majú svoje doby uplatňovania a lehoty informovania.

Nariadením Rady (EÚ) 2022/1269 [.pdf; 1,63 MB; nové okno]. bol do základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach doplnený okrem iných zmien aj článok 3o, na základe ktorých je zakázané dovážať do EÚ zlato, uvedené v prílohe XXVI a zlatnícky, striebornícky a klenotnícky tovar uvedený v prílohe XXVII. V tomto článku sú stanovené aj konkrétne výnimky z uvedeného zákazu, napr. v prípade výrobkov určených na osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do EÚ.
Rovnako boli daným nariadením zmenené aj viaceré prílohy základného nariadenia napr. príloha XXII (súvisiaca s článkom 3j).

Nariadením Rady (EÚ) 2022/1904 [.pdf; 1,46 MB; nové okno] bol do základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach doplnený okrem iných zmien aj:

 • článok 2aa, na základe ktorého sa zakazuje vyvážať strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti a strelivo bez ohľadu na pôvod akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku
 • článok 3g, do ktorého bol doplnený ďalší zákaz dovážať do EÚ výrobky zo železa a ocele, uvedené v prílohe XVII, ak sú spracované v tretej krajine a obsahujúce výrobky zo železa a ocele s pôvodom v Rusku. V súvislosti s týmto boli doplnené do článku 3g aj termíny uplatňovania zákazov a rovnako boli doplnené aj výnimky zo zákazov aj s dobami uplatňovania.
 • článok 3i, do ktorého boli doplnené výnimky zo zákazu dovozu do EÚ tovaru uvedeného v prílohe XXI aj s dobami ich uplatňovania
 • článok 3n, do ktorého boli doplnené výnimky zo zákazu dovozu do EÚ tovaru uvedeného v prílohe XXV aj s dobami ich uplatňovania.
  Rovnako boli daným nariadením zmenené aj viaceré prílohy základného nariadenia napr. príloha XXI (súvisiaca s článkom 3i).

Nariadením Rady (EÚ) 2022/2367 [.pdf; 391 kB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené v článku 3n v súvislosti s obchodovaním s ropou alebo ropnými výrobkami uvedenými v prílohe XXVIII, s jej sprostredkovaním alebo prepravou do tretích krajín, ktorá má pôvod v Rusku alebo bola vyvezená z Ruska. V tomto článku sú stanovené aj výnimky z uvedeného zákazu.

Nariadením Rady (EÚ) 2022/2474 [.pdf; 2,69 MB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené o. i. v článku 3c na základe ktorého je zakázané vyvážať tovary uvedené v prílohe XI a XX, v článku 3g na základe ktorého je zakázané dovážať výrobky zo železa a ocele uvedené v prílohe XVII, v článku 3i na základe ktorého je zakázané dovážať tovar uvedený v prílohe XXI, v článku 3k na základe ktorého sa zakazuje vyvážať tovar uvedený v prílohe XXIII a v článku 3m na základe ktorého sa zakazuje dovážať alebo presúvať ropu alebo ropné výrobky uvedené v prílohe XXV. Rovnako boli daným nariadením zmenené aj viaceré prílohy základného nariadenia.

Nariadením Rady (EÚ) 2023/427 [.pdf; 2,32 MB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené o. i.

 • v článku 3c, do ktorého boli doplnené výnimky zo zákazu pre tovar uvedený v časti D prílohy XI a zároveň zmenená príloha XI,
 • v článku 3i, do ktorého boli doplnené výnimky zo zákazu pre tovar uvedený v časti C prílohy XXI, výnimky pre tovar patriaci do číselných znakov KN 2803 a 4002 a doplnené pravidlá pre spravovanie colných kvót na tieto druhy tovarov a zároveň zmenená príloha XXI,
 • v článku 3k, do ktorého boli doplnené výnimky zo zákazu pre tovar uvedený v časti C prílohy XXIII zároveň zmenená príloha XXIII
 • doplnené o článok 12e, ktorý sa týka postupu colných orgánov pri uplatňovaní zákazu dovozu tovaru, na ktorý sa vzťahujú sankcie a ktorý bol predložený colným orgánom pred nadobudnutím účinnosti alebo pred dátumom uplatňovania príslušného zákazu dovozu a postupu pri tovare, ktorý sa fyzicky nachádza v Únii, bole predložený colným orgánom pred ... 26. februárom 2023 a zastavený uplatňovaním tohto základného nariadenia. Viac informácii k uplatňovaniu uvedeného článku nájdete v Príručke Európskej komisie k zastavenému tovaru v dôsledku sankcii [.pdf; 359 kB; nové okno] (EN verzia k 04.09.2023)

Nariadením Rady (EÚ) 2023/1214 [.pdf; 2,85 MB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené o. i.

 • Obmedzenie vývozu špecificky sankcionovaného tovaru a technológii do určitých tretích krajín s cieľom zabrániť obchádzaniu sankcii,
 • Rozšírenie zákazu vývozu luxusných automobilov na všetky nové a ojazdené vozidlá nad určitý objem valcov ako aj na elektrické a hybridné vozidlá,
 • Zákaz dovozu železného a oceľového tovaru spracovaného v tretej krajine ak obsahujú výrobky zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku a to od 30. septembra 2023. Tento zákaz vyplýva z ustanovení článku čl. 3g ods. 1 písm. d) základného nariadenie o reštriktívnych opatreniach, pričom v uvedenom článku sú ustanovené aj ďalšie lehoty uplatnenia zákazu viažuce sa na konkrétny číselný kód KN.

  Na účel uplatnenia tohto zákazu dovozcovia v čase dovozu výrobkov zo železa a z ocele uvedených v prílohe XVII základného nariadenie o reštriktívnych opatreniach, ak sú spracované v tretej krajine a obsahujú výrobky zo železa a z ocele uvedené v prílohe XVII, poskytnú colným orgánom dôkaz o krajine pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitého na spracovanie výrobku v tretej krajine, pokiaľ sa výrobok nedováža z partnerskej krajiny pre dovoz železa a ocele uvedenej v zozname v prílohe XXXVI (Švajčiarsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo). Použitie vstupov zo železa a z ocele, ktoré nie sú uvedené v prílohe XVII základného nariadenie o reštriktívnych opatreniach, nie je zakázané ani ak sú pôvodné v Rusku. V uvedenom prípade nejde o preukázanie preferenčného resp. nepreferenčného pôvodu tak ak to ustanovujú colné predpisy Únie. Ustanovenie čl. 3g ods. 1 písm. d) základného nariadenie o reštriktívnych opatreniach nešpecifikuje, akým konkrétnym dôkazom je možné preukázať krajinu pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých na spracovanie dovážaného výrobku v tretej krajine. Je zrejmé, že dôkazné bremeno spočívajúce v preukázaní krajiny pôvodu vstupov zo železa a z ocele obsiahnutých v dovážaných výrobkoch zo železa a ocele leží na strane dovozcu.

  Európska komisia s cieľom pomôcť colným orgánom a hospodárskym subjektom pri aplikácii predmetného článku vypracovala a na svojej webovej stránke publikovala usmernenia v priebežne aktualizovanom dokumente ku všetkým často kladeným otázkam zverejnených Komisiou [nové okno] (EN verzia). Podľa vyššie uvedených usmernení, Európska komisia považuje za vhodný dôkaz preukazujúci krajinu pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých na spracovanie dovážaného výrobku v tretej krajine (pri dovoze polotovarov) doklad (pripadne pri dovoze konečných výrobkov niekoľko dokladov) nazvaný „Mill Test Certificat“ (ďalej len „MTC"). Uvedený doklad môže niesť aj názvy ako „Mill Test Report", .Material Test Certificate/Report'', prípadne iné a primárne slúži ako doklad potvrdzujúci chemické a fyzikálne vlastnosti materiálu, resp. ako doklad potvrdzujúci kvalitu výrobku. Aké náležitosti má doklad MTC obsahovať, aby mohol byť považovaný za dostatočne preukazujúci krajinu pôvodu vstupov zo železa a z ocele, je súčasťou usmernení Európskej komisie.

  Európska komisia poskytla členským štátom k uplatňovaniu predmetného článku nasledujúce informácie:

  • Dovozca má v čase dovozu disponovať dôkazom, ktorý poskytne colným orgánom, o krajine pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých na spracovanie výrobku v tretej krajine, z ktorého vyplýva, že dovážaný tovar neobsahuje vstupy zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku. Ak sú vstupy zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku, uplatní sa zákaz dovozu.
  • Doklad MTC je najvhodnejší, nie však jediný z prípustných dôkazov, ktorý môže byť použitý na preukázanie, že dovážaný tovar neobsahuje nepovolené vstupy zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku.
  • Dovozca môže skutočnosť, že dovezený tovar neobsahuje vstupy zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku, preukázať aj inými dôkazmi ako sú napríklad faktúry, dodacie listy, certifikáty kvality, vyhlásenia dodávateľa, obchodná korešpondencia, výrobné opisy, zmluvy a záväzky obsahujúce klauzulu vylučujúcu použitie ruských materiálov atď. Druhy dôkazov budú rozdielne aj v závislosti od povahy dovážaného tovaru, najmä pokiaľ ide o hotové výrobky. Pôvod vstupov možno stanoviť napríklad aj vyhlásením výrobcu alebo vývozcu po starostlivom preskúmaní situácie a obsahujúceho informáciu, že dovážaný tovar neobsahuje výrobky zo železa a z ocele z prílohy XVII s pôvodom z Ruska. Rovnako platí, že aj doklad MTC, ak neobsahuje všetky náležitosti uvedené v usmerneniach Európskej komisie, je možné považovať za jeden z iných prípustných druhov dôkazu, ak z údajov v ňom uvedených v spojení s inými dokladmi možno vylúčiť použitie nepovolených vstupov zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku. Uvedené doklady sú prípustné ako dôkazy preukazujúce pôvod vstupov len ak z informácii v nich uvedených alebo zo vzájomných súvislosti medzi týmito dokladmi vyplýva, že dovážaný výrobok neobsahuje nepovolené vstupy zo železa a z ocele z prílohy XVII s pôvodom v Rusku.
  • Predložené dôkazy budú akceptované a zákaz sa neuplatní iba v prípade, ak preukážu k spokojnosti colných orgánov, že dovezený tovar uvedený v prílohe XVII neobsahuje vstupy zo železa a z ocele z prílohy XVII s pôvodom v Rusku. Dovozca je zodpovedný za správnosť a pravdivosť informácií uvedených v dôkazoch o krajine pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých pri výrobe výrobku v tretej krajine a je subjektom znášajúcim dôsledky v prípade, že predložené dôkazy nie sú pravé, resp. obsahujú nepravdivé alebo nesprávne informácie.
  • Doklady, ktoré má dovozca k dispozícii, a ktoré preukazujú, že tovar neobsahuje nepovolené vstupy zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku, sa uvádzajú v colnom vyhlásení v príslušnom odseku (údajovom prvku) pod kódom certifikátu „Y824“.
   Podľa usmernení Európskej komisie, dovozca má mať k dispozícii dôkazy, že dovážaný tovar uvedený v prílohe XVII základného nariadenie o reštriktívnych opatreniach neobsahuje nepovolené vstupy zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku nielen pokiaľ ide o vstupy použité na spracovanie v poslednej tretej krajine (pred dovozom tovaru na colné územie Únie), ale aj pokiaľ ide o vstupy použité v rámci celého dodávateľského reťazca. To znamená, že nepovolené vstupy zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku nesmú byť použité v rámci žiadnych spracovateľských operácií uskutočnených v priebehu celého výrobného procesu, resp. dodávateľského reťazca.
 • Rozšírenie zákazu tranzitu určitého citlivého tovaru vyvážaných z EÚ do tretích krajín cez Rusko a obmedzenie vývozu ďalších technologických položiek,
 • Úplný zákaz prepravy tovaru do EÚ nákladnými vozidlami s ruskými prívesmi a návesmi,
Nariadením Rady (EÚ) 2023/2878 [.pdf; 2,71 MB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené o. i.
 • v článku 3g je zmena týkajúca sa poskytnutia dôkazu o krajine pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých na spracovanie výrobku v tretej krajine. Dovozcovia poskytnú v čase dovozu takýto dôkaz, pokiaľ sa výrobok nedováža z partnerskej krajiny pre dovoz železa a ocele uvedenej v zozname v prílohe XXXVI (Švajčiarsko, Nórsko).
 • doplnenie článku 3i o viaceré odseky, ktoré sa týkajú napr. povolenia dovozu tovaru určeného na výlučne osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Únie alebo ich najbližšími rodinnými príslušníkmi, a to len pokiaľ ide o osobné veci, ktoré tieto osoby vlastnia a zjavne nie sú určené na predaj, ďalej povolenie vstupu vozidla do Únie patriace pod číselný znak KN 8703, ktoré nie je určené na predaj a vlastní ho občan členského štátu alebo najbližší rodinný príslušník s pobytom v Rusku a vozidlo vedie do Únie výlučne na osobné použitie,... Taktiež sa zákaz uvedený v odseku 1 článku 3i nevzťahuje na vstup do Únie motorových vozidiel patriacich pod číselný znak KN 8703 za predpokladu, že majú diplomatickú poznávaciu značku a sú potrebné pre chod diplomatických a konzulárnych zastúpení vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií alebo medzinárodných organizácií, ktoré požívajú imunity v súlade s medzinárodným právom, alebo na osobné použitie ich personálom a jeho najbližšími rodinnými príslušníkmi.
 • doplnenie článku 3k o zákaz tranzitu tovaru a technológií uvedených v prílohe XXXVII, vyvážaných z Únie, cez územie Ruska.
 • článok 3p zakazuje od 1. januára 2024 priamy alebo nepriamy nákup, dovoz alebo transfer diamantov a výrobkov obsahujúcich diamanty uvedených v častiach A, B a C prílohy XXXVIIIA, ak majú pôvod v Rusku alebo boli vyvezené z Ruska do Únie alebo do ktorejkoľvek tretej krajiny alebo ak majú akýkoľvek pôvod, ak boli tranzitované cez územie Ruska. V tomto článku sú stanovené aj výnimky z uvedeného zákazu.

Nariadením Rady (EÚ) 2024/745 [.pdf; 925 kB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené:

 • do článku 3k vložený odsek 3ac, ktorým sa na určité znaky KN ustanovuje výnimka do 25.mája 2024 na základe plnenia zmlúv, ktoré boli uzavreté pred 24.februárom 2024, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv
 • zmena prílohy IV - zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 2 ods. 7, článku 2a ods. 7 a článku 2b ods. 1
 • zmena časti B prílohy VII - zoznam tovaru a technológií podľa článku 2a ods. 1 a článku 2b ods.1
 • zmena prílohy XXIII
 • zmena prílohy XXXVI – do zoznamu partnerských krajín pre dovoz železa a ocele podľa článku 3g ods. 1 bola k Švajčiarsku a Nórsku pridaná ďalšia krajina Spojené kráľovstvo. Dovozcovia poskytnú dôkaz o krajine pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých na spracovanie výrobku v tretej krajine, pokiaľ sa výrobok nedováža z partnerskej krajiny pre dovoz železa a ocele uvedenej v prílohe XXXVI (Švajčiarsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo).
Nariadením Rady (EÚ) 2024/1745 [.pdf; 8,25 MB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené o. i.:
 • do článku 3i vložené odseky 3ce a 3cf , ktorými sa na určité znaky KN ustanovujú výnimky uplatňované priamo na základe nariadenia, resp. výnimky na základe plnenia zmlúv uzavretých pred 25. júnom 2024, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.
 • do článku 3k vložené viaceré odseky, ktorými sa ustanovujú výnimky uplatňované priamo na základe nariadenia resp. výnimky na základe plnenia zmlúv, ktoré boli uzavreté pred 25.júnom 2024, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv
 • do článku 3l boli doplnené odseky ustanovujúce zákazy prepráv tovaru po ceste na území Únie vrátane tranzitu podnikmi cestnej dopravy usadenými v Únii, kde určitý podiel vlastní ruská fyzická alebo právnická osoba
 • v článku 3p nahradený odsek 4 týkajúci sa zákazu priameho alebo nepriameho nákupu, dovozu alebo transferu diamantov uvedených v častiach A a B prílohy XXXVIIIA od 1.septembra 2024. Pre výrobky uvedené v časti C prílohy XXXVIIIA (sú to napr. klenotnícke výrobky a ich časti s diamantami, náramkové hodinky s diamantami,...), ak boli spracované v tretej krajine a obsahujú diamanty s pôvodom v Rusku alebo vyvážané z Ruska s hmotnosťou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 0,5 karátu alebo 0,1 gramu na diamant, sa zákaz v tomto odseku uplatňuje odo dňa, ktorý určí Rada jednomyseľným rozhodnutím na základe článkov 29 a 30 Zmluvy o Európskej únii.
 • v článku 3p nahradený odsek 8 ohľadom predloženia tovaru patriaceho pod číselne znaky KN 7102 31 00 a 7102 10 00 orgánu Federal Public Service Economy at the Diamond Office, Antwerpy, Belgicko. Predloženie tovaru s uvedenými číselnými znakmi nie je potrebné, ak tovar už predtým prešiel postupom overovania stanoveným v tomto odseku, pokiaľ to je preukázané dôkazmi založenými na vysledovateľnosti vrátane zodpovedajúceho certifikátu potvrdzujúceho, že diamanty sa nevyťažili, nespracovali ani nevyrobili v Rusku, ako sa stanovuje v odseku 10.
 • v článku 3p nahradený odsek 10 – zmena dátumu na predloženie dôkazov založených na vysledovateľnosti, že sa dané diamanty neťažia, nespracúvajú ani nevyrábajú v Rusku a to od 1.marca 2025. Zároveň boli doplnené odseky 11 – 13 ustanovujúce výnimky uplatňované priamo na základe nariadenia.
 • vložený nový článok 3u, ktorým sa zakazuje priamy alebo nepriamy nákup, dovoz alebo transfer skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý patrí pod číselný znak KN 2711 11 00 a má pôvod v Rusku alebo sa vyváža z Ruska, prostredníctvom terminálov skvapalneného zemného plynu v Únii, ktoré nie sú pripojené k prepojenej sieti zemného plynu.
 • zmena a nahradenie viacerých príloh k základnému nariadeniu

Všetky reštriktívne opatrenia pri dovoze a vývoze, týkajúce sa konkrétneho tovaru po zadaní jeho kódu nomenklatúry, sú integrované v aplikácii vyhľadávania opatrení TARIC. Táto aplikácia je prístupná aj na našej webovej stránke v časti Taric/Kvóta, [nové okno], kde po otvorení tejto časti si zvolíte možnosť Taric SK.

Reštriktívne opatrenia pri obchodovaní s Bieloruskom

V súčasnosti stále platia reštriktívne opatrenia prijaté EÚ v roku 2006. Tieto sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 [.pdf; 2,45 MB; nové okno] o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine (konsolidované znenie k 28.02.2024). Aktuálne bolo zmenené nariadením Rady (EÚ) 2024/1865 [.pdf; 3,95 MB; nové okno].

Všetky reštriktívne opatrenia týkajúce sa konkrétneho tovaru po zadaní jeho kódu nomenklatúry sú zaintegrované v aplikácii vyhľadávania opatrení TARIC. Táto aplikácia je prístupná aj na našej webovej stránke v časti Taric/Kvóta [nové okno], kde po otvorení tejto časti si zvolíte možnosť Taric SK.

Okrem vývozov tovaru (ich zákazu ako aj výnimkách zo zákazu), boli stanovené aj zákazy dovozov určitých výrobkov do EÚ majúcich pôvod v Bielorusku alebo vyvážaných z Bieloruska a to napríklad:

 • v súlade s článkom 1o – výrobky z dreva uvedené v prílohe X nariadenia
 • v súlade s článkom 1p – cementové výrobky uvedené v prílohe XI nariadenia
 • v súlade s článkom 1q – výrobky zo železa a z ocele uvedené v prílohe XII nariadenia
 • v súlade s článkom 1r – výrobky z kaučuku uvedené v prílohe XIII

Pri všetkých týchto článkoch platila výnimka zo zákazu dovozu a to na základe plnenia zmlúv uzavretých pred 02.03.2022. Táto výnimka sa uplatňovala do 04.06.2022 a v súčasnosti už nie je možné túto výnimku uplatniť.

Nariadením Rady (EÚ) 2022/577 [.pdf; 373 kB; nové okno] bol do základného nariadenia o reštriktívnych opatreniach doplnený aj článok 1zc, v súlade s ktorým je zakázaná preprava tovaru po ceste na území EÚ vrátane tranzitu podnikom cestnej dopravy usadeným v Bielorusku. Z uvedené zákazu existujú aj výnimky a odchýlky, ktoré sú konkrétne uvedené v ods. 3 a v ods. 4 tohto článku a majú svoje doby uplatňovania a lehoty informovania.

Nariadením Rady (EÚ) 2024/1865 [.pdf; 3,95 MB; nové okno] bolo základné nariadenie o reštriktívnych opatreniach zmenené a doplnené o. i. aj o ďalšie zákazy dovozov určitých výrobkov do EÚ majúcich pôvod v Bielorusku alebo vyvážaných z Bieloruska a to napríklad:

 • nahradený článok 1h, na základe ktorého sa zakazuje dovážať alebo prevádzať nerastné produkty uvedené v prílohe VII a surovú ropu uvedenú v prílohe XXIII ako aj výnimky . Okrem zákazu boli doplnené aj výnimky uplatňované priamo na základe nariadenia.
 • doplnený článok 1ra, ktorým sa zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo prevádzať do Únie tovar uvedený v prílohe XXVII, ktorý Bielorusku umožňuje diverzifikovať jeho zdroje príjmov, čím mu umožňuje zapájať sa do ruskej agresie voči Ukrajine. Rovnako sú v danom článku viaceré odseky, ktoré sa týkajú výnimiek uplatňovaných priamo na základe nariadenia napr. povolenia dovozu tovaru určeného na výlučne osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Únie alebo ich najbližšími rodinnými príslušníkmi, a to len pokiaľ ide o osobné veci, ktoré tieto osoby vlastnia a zjavne nie sú určené na predaj, ďalej povolenie vstupu vozidla do Únie patriace pod číselný znak KN 8703, ktoré nie je určené na predaj a vlastní ho občan členského štátu alebo najbližší rodinný príslušník, ktorý má pobyt v Bielorusku a vozidlo vedie do Únie výlučne na osobné použitie,... Taktiež sa zákaz uvedený v odseku 1 článku 1ra nevzťahuje na vstup do Únie motorových vozidiel patriacich pod číselný znak KN 8703 za predpokladu, že majú diplomatickú poznávaciu značku a sú potrebné pre chod diplomatických a konzulárnych zastúpení vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií alebo medzinárodných organizácií, ktoré požívajú imunity v súlade s medzinárodným právom, alebo na osobné použitie ich personálom a jeho najbližšími rodinnými príslušníkmi.
 • doplnený článok 1rb, ktorým sa zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo prevádzať zlato uvedené v prílohe XXI, ak má pôvod v Bielorusku a vyviezlo sa z Bieloruska do Únie alebo do akejkoľvek tretej krajiny po 1. júli 2024. Rovnako sa zakazuje priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo prevádzať výrobky uvedené v prílohe XXI, ak boli spracované v tretej krajine a sú v nich zapracované výrobky zakázané v odseku 1 daného článku a taktiež sa zakazuje priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo prevádzať zlato uvedené v prílohe XXII, ak má pôvod v Bielorusku a vyviezlo sa z Bieloruska do Únie po 1. júli 2024. Z uvedených zákazov sú ustanovené výnimky uplatňované priamo na základe nariadenia a to napr. výnimka zo zákazu priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo prevádzať zlato uvedené v prílohe XXII, ak je tovar z danej prílohy určený na osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Únie alebo ich najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi cestujú, ktorý je majetkom daných jednotlivcov a nie je určený na predaj.
 • doplnený článok 1rc, ktorým sa od 1. júla 2024 zakazuje priamy alebo nepriamy nákup, dovoz alebo transfer diamantov a výrobkov obsahujúcich diamanty uvedených v častiach A, B a C prílohy XXIX, ak majú pôvod v Bielorusku alebo boli vyvezené z Bieloruska do Únie alebo do ktorejkoľvek tretej krajiny resp. majú pôvod kdekoľvek, ak boli tranzitované cez územie Bieloruska. Okrem toho je v danom článku ustanovená výnimka priamo na základe nariadenia, ktorou sa predmetné zákazy nevzťahujú na tovar uvedený v časti C prílohy XXIX určený na osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Únie alebo ich najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi cestujú, ktorý je majetkom daných jednotlivcov a nie je určený na predaj.
 • do článku 1zc boli doplnené odseky ustanovujúce zákazy prepráv tovaru po ceste na území Únie vrátane tranzitu podnikmi cestnej dopravy prostredníctvom prívesov alebo návesov registrovaných v Bielorusku, a to aj v prípade, že sú tieto prívesy alebo návesy ťahané nákladnými vozidlami registrovanými v iných krajinách. Rovnako za zakazuje od 2. augusta 2024 preprava tovaru po ceste na území Únie vrátane tranzitu podnikmi cestnej dopravy usadenými v Únii, kde určitý podiel vlastní bieloruská fyzická alebo právnická osoba.
 • doplnený článok 8f, ktorý sa týka postupu colných orgánov pri uplatňovaní zákazu dovozu tovaru, na ktorý sa vzťahujú sankcie a ktorý sa fyzicky nachádza v Únii a bol predložený colným orgánom pred nadobudnutím účinnosti alebo pred dňom uplatňovania príslušného zákazu dovozu, podľa toho, čo nastane skôr a rovnako postupu pri tovare, ktorý sa fyzicky nachádza v Únii a bol predložený colným orgánom pred 1. júlom 2024 a ktorý bol pozastavený uplatňovaním tohto nariadenia.

Sankcie a opatrenia EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu

Európska Komisia uverejnila na svojom webovom sídle k Sankciám prijatým po vojenskej agresii Ruska voči Ukrajine [nové okno] v podsekcii Často kladené otázky [nové okno] okrem iného aj tému Obchod a clá, kde sú zverejnené rôzne odpovede:

Európska Komisia rovnako uverejnila na svojom webovom sídle súhrn Opatrení EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu [nové okno], kde sa okrem iného nachádza aj zoznam reštriktívnych opatrení voči Rusku a Bielorusku podľa prijatých balíkov sankcii ako aj informácie k dovozu tovaru s pôvodom v Doneckej a Luhanskej oblasti.

Európska Komisia so zreteľom na riziko obchádzania reštriktívnych opatrení vydala Oznámenie hospodárskym subjektom, dovozcom a vývozcom 2022/C145 I/01 [.pdf; 349 kB; nové okno] v ktorom odporúča prijať primerané opatrenia náležitej starostlivosti s cieľom zabrániť obchádzaniu týchto reštriktívnych opatrení

Zákazy a obmedzenia pri dovoze z tretích krajín

Informácie v tejto časti nie sú konkretizované na situáciu s Ukrajinou a predkladané sú v nasledovnej štruktúre:

Premiestňovanie psov, mačiek a fretiek neobchodného charakteru

Legislatíva

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 [nové okno] o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 [nové okno] z 28. mája 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013.

Spoločenské zvieratá - psy, mačky a fretky pri premiestňovaní z územia EÚ na územie alebo do tretej krajiny, musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa (Pet Passport). Podmienkou platnosti pasu psov chovaných na Slovensku je jeho registrácia v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Platnosť pasu je možné overiť na on-line internetovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat [nové okno].

Cestovať so psom, mačkou alebo fretkou na územie EÚ z územia alebo z tretej krajiny<&/b> v neobchodnom styku (max. počet - päť a menej zvierat) môžete, ak splníte nasledovné podmienky:

 1. Označenie - spoločenské zviera (pes, mačka alebo fretka) musí byť označené mikročipom (musí spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľné odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785), alebo zreteľným a čitateľným tetovaním vykonaným pred 3. júlom 2011. Označenie mikročipom alebo tetovanie musí byť vykonané pred očkovaním proti besnote.
 2. Vakcinácia - musí byť platné zaočkované proti besnote - vek psa, mačky alebo fretky musí byť v čase vakcinácie minimálne 12 týždňov, očkovanie je platné:
  1. na 21. deň po jeho vykonaní,
  2. odo dňa revakcinácia vykonanej počas doby platnosti predchádzajúcej vakcíny.
 3. Sprievodné doklady - musí byť doprevádzané veterinárnym osvedčením pre nekomerčný presun psov, mačiek a fretiek do členských štátov z územia alebo tretej krajiny. Osvedčenie vystavuje úradný veterinárny lekár tretej krajiny. Vzor veterinárneho osvedčenia sa nachádza v prílohe IV [nové okno] časti 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013 [nové okno]. V prípade spätného návratu psa, mačky alebo fretky z tretej krajiny (zviera pochádza z EÚ a vracia sa späť do EÚ), zviera sprevádza európsky pas spoločenského zvieraťa (pet pas).
 4. Vyhlásenie majiteľa o nekomerčnom premiestňovaní - zviera musí byť doprevádzané písomným vyhlásením, ktoré je podpísané majiteľom alebo oprávnenou osobou, ktoré potvrdzuje, že zviera je premiestňované v rámci nekomerčného presunu. Vzor písomného vyhlásenia sa nachádza v prílohe IV [nové okno] časť 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013 [nové okno].
 5. Titer protilátok - zviera musí podstúpiť serologické vyšetrenie na hladinu ochranných protilátok proti besnote. Hladina ochranných látok proti besnote musí byť rovná alebo vyššia ako 0,5 IU/ml. Vzorka krvi musí byť vyšetrená v schválených laboratóriách tretích krajín. Vzorku krvi odoberá oprávnený veterinárny lekár na vykonávanie veterinárneho lekárstva v krajine odoslania najskôr 30 dní po dátume vykonania vakcinácie proti besnote a najmenej 3 mesiace pred dátumom presunu zvieratá na územie Slovenska. Toto trojmesačné obdobie sa nevyžaduje, ak ide o spätný návrat zvieraťa na územie EÚ a zviera je sprevádzané EU pet pasom, v ktorom je v časti VI „Titračný test protilátok proti besnote“ potvrdené, že zviera podstúpilo serologické vyšetrenie s vyhovujúcou hladinou protilátok proti besnote.
 6. Určené miesta vstupu - psy, mačky alebo fretky musia prejsť cez určené miesta vstupu pre cestujúcich pri nekomerčnom premiestňovaní. V Slovenskej republike sú to nasledovné:
  1. na hranici s krajinou cestné hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence
  2. na hranici s Ukrajinou železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou
  3. letiská Bratislava, Košice, Poprad, Žilina, Piešťany, Sliač, Prievidza, Nitra a Jasná.

Občania Slovenskej republiky prichádzajúci na územie EÚ spolu so spoločenským zvieraťom, ktoré je sprevádzané pasom vydaným v Slovenskej republike sa vstup nepovolí, ak pas spoločenského zvieraťa nie je registrovaný v centrálnom registri [nové okno]. Alebo ak o tom rozhodne úradný veterinárny lekár po klinickej prehliadke zvieraťa.

Výnimka

Od 1.10.2022 sa ruší výnimka pri premiestňovaní spoločenských zvierat z Ukrajiny na územie EÚ, pri ktorej stačilo vyplniť a zaslať formulár POVOLENIA  [.pdf; 303 kB; nové okno] na príslušný regionálny útvar ŠVPS.

Podmienky vstupu od 1.10.2022

Spoločenské zvieratá, ktoré cestujú so svojimi vlastníkmi alebo oprávnenými osobami z Ukrajiny, môžu vstúpiť do EÚ, resp. na územie Slovenskej republiky iba v prípade, ak spĺňajú nasledovné požiadavky:

 1. sprevádzané veterinárnym dokladom (veterinárny preukaz alebo medzinárodný pas), v ktorom je uvedený daný vlastník alebo oprávnená osoba zvieraťa,
 2. jedinečne označené mikročipom/tetovaním, pričom vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba musí predložiť záznam o aplikácii označenia prostredníctvom veterinárneho dokladu,
 3. platne vakcinované proti besnote, pričom vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba musí predložiť záznam o vakcinácii prostredníctvom veterinárneho dokladu a vakcinácii musí predchádzať jedinečné označenie zvieraťa vyššie uvedeným spôsobom.

Podrobnejšie informácie nájdete zverejnené na webstránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky [nové okno] v časti „Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat" [nové okno].

V anglickom znení sú informácie dostupné na portáli Európskej Komisie [nové okno].

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu na osobnú potrebu

Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/21229 [nové okno] z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011.

Z dôvodu rizika zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu do EÚ podlieha prísnemu režimu. Tento režim sa nevzťahuje na pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu medzi 27 členskými štátmi EÚ, ani na výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska. Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nenahlásenie takéhoto tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie.

Do EÚ nemožno dovážať mäso, mlieko a výrobky z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov).

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa, mlieka a výrobkov z nich, len ak pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť nepresahuje 10 kilogramov na osobu.

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak:

 • pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a:
  • výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  • ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva;
 • pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu a:
  • výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  • ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

Malé množstvá produktov rybolovu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, solených alebo údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak:

 • sú čerstvé ryby vypitvané,
 • hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Islandu.

Malé množstvá iných výrobkov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako napríklad med, živé ustrice, živé mušle a slimáky, ak:

 • pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu,
 • pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu.Vezmite, prosím, na vedomie, že môžete doniesť malé množstvá výrobkov živočíšneho pôvodu z niekoľkých z uvedených kategórií (Príloha III, body 1 až 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2019/2122 [nové okno]), pokiaľ spĺňajú pravidlá uvedené v každom príslušnom bode.

Väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu, pokiaľ spĺňajú požiadavky na obchodné zásielky, ku ktorým patria:

 • požiadavky na osvedčovanie stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení Európskeho spoločenstva,
 • povinnosť predložiť tovar pri príchode do EÚ schválenej hraničnej inšpekčnej stanici pre veterinárnu kontrolu.

Výrobky živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel

Ďalej uvedené výrobky sú vyňaté z vysvetlených pravidiel:

 • chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) nezmiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,
 • potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa,
 • výťažky a koncentráty z mäsa,
 • olivy plnené rybami,
 • cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,
 • polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa,
 • akékoľvek iné potravinárske výrobky neobsahujúce žiadne čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne výrobky obsahujúce menej ako 50 % spracovaných vaječných alebo rybacích výrobkov.

Výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z chránených druhov

Pre určité chránené druhy môžu platiť ďalšie obmedzenia. Napríklad na kaviár jeseterových rýb sa vzťahuje hmotnostný limit maximálne 125 gramov na osobu.

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať na internetových stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky [nové okno].

Dovoz rastlinného tovaru neobchodného charakteru

Zákon č. 405/2011 Z. z. [nové okno] o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Podľa Nariadenia vlády č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (rastlinolekárska legislatíva umožňuje dovážať na územie Európskej Únie malé množstvo rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, ak nie sú určené na priemyselné účely, ani na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely a nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov.

Všetky zásielky rastlín a rastlinných produktov musia byť sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením z krajiny pôvodu a podliehajú rastlinolekárskej kontrole pri dovoze do Európskej Únie.

V zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/2072 a za účelom zavedenia ochranných opatrení proti škodcom rastlín je ustanovený zoznam rastlín, ich príslušných tretích krajín pôvodu alebo krajín odoslania, kedy sa v prípade dovozu nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie. Ide o nasledovné rastliny:

 • Plody Ananas comosus (L.) Merrill
  Ananásy, čerstvé alebo sušené: 0804 30 00
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Cocos nucifera L.
  Kokosové orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené: 0801 12 00 0801 19 00
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Durio zibethinus Murray
  Duriany: 0810 60 00
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Musa L.
  Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené: 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 10 0803 90 90
  Všetky tretie krajiny
 • Plody Phoenix dactylifera L.
  Datle, čerstvé alebo sušené: 0804 10 00
  Všetky tretie krajiny

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať na internetových stránkach Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho [nové okno].

Dovoz, vývoz a tranzit peňažnej hotovosti u cestujúcich v sume 10 000,- EUR a viac alebo jej ekvivalentu v inej mene

Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 € je povinná podľa § 4 ods. 2 Colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísaných tlačivách: Formulr 1a - Oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti a Formulár 2a - Hlásenie o peňažných prostriedkoch v hotovosti (bez sprievodu) pozri nižšie Dokumenty.

Dokumenty:

Pokuty a sankcie za porušenie colných predpisov

V prípade porušenia colných predpisov fyzickou osobou môže byť udelená sankcia za colný priestupok:

 1. pokarhanie, v prípade porušenia colných uzáver
 2. pokuta,
 3. prepadnutie tovaru alebo veci.

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 eura; V prípade, ak osoba dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi je možné udeliť pokutu až do výšky 33 193,91 eura.

V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 eura.

V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.