Preskočiť na hlavný obsah

Systém registrovaných vývozcov (REX)

Informácie v tomto článku sú členené:

Úvod

Od 1. januára 2017 vstúpili do platnosti ustanovenia o systéme samo osvedčovania pôvodu registrovanými vývozcami, ktorí môžu preferenčný pôvod tovaru preukazovať potvrdením o pôvode. Potvrdenie o pôvode nahradí doteraz používané certifikáty (osvedčenia na tlačive A a EUR.1) vydávané poverenými orgánmi. Tento systém registrovaných vývozcov (ďalej len „systém REX“) sa začne využívať najprv len v rámci Všeobecného systému colných preferencií (ďalej len „GSP“), do budúcna sa však očakáva jeho využitie aj v rámci ostatných preferenčných schém a dohôd. Príkladom je text Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a EÚ alebo pripravovaná dohoda s Vietnamom. V oboch uvedených dohodách sa ráta so samo osvedčovaním pôvodu a využitím systému REX.

Čo je to systém REX a ako funguje?

Výraz systém REX sa používa na označenie systému osvedčovania pôvodu ako celku a zahŕňa viac, ako len informačný systém používaný na registráciu vývozcov. Systém REX zjednodušuje vývozné formality tým, že umožňuje registrovaným vývozcom, aby sami osvedčovali preferenčný pôvod tovaru uvedením špecifického vyhlásenia (tzv. potvrdenia o pôvode) na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente umožňujúcom spoľahlivú identifikáciu tovaru. Registrovaným vývozcom tak odpadá povinnosť žiadať pri vývoze príslušné orgány o vystavenie osvedčenia o pôvode tovaru. Jedinou podmienkou využívania tohto systému samo osvedčovania je, aby bol vývozca zaregistrovaný príslušnými orgánmi v systéme REX a jeho registrácia bola platná v čase vystavovania potvrdenia o pôvode.

Aký je právny základ systému REX?

Systém REX bol ustanovený v rámci reformy pravidiel pôvodu GSP nariadením Komisie (EÚ) č. nariadením Komisie (EÚ) č. 1063/2010. Na rozdiel od ostatných ustanovení tohto nariadenia, ktoré vstúpili do platnosti už 1. januára 2011, uplatňovanie ustanovení o systéme REX bolo odložené na 1. januára 2017, s cieľom poskytnúť rozvojovým krajinám dostatok času na prípravu. Po zrušení nariadenia 1063/2010 sa aktuálne platnými predpismi upravujúcimi používanie systému REX stali vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2447 [nové okno] a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2446 [nové okno].

Koho sa systém REX týka?

Napriek tomu, že zo samotného názvu systému by sa dalo evokovať, že registrácia je určená len pre vývozcov, nie je to tak. O registráciu do systému REX môžu požiadať:

 • vývozcovia v krajinách GSP,
 • vývozcovia v EÚ vyvážajúci tovar do krajín GSP na účely bilaterálnej kumulácie,
 • vývozcovia v EÚ vyvážajúci tovar do krajín, s ktorými má EÚ uzavretú dohodu o voľnom obchode a v ktorej sa využíva koncept registrovaného vývozcu,
 • hospodárske subjekty v EÚ, ktoré nahrádzajú dôkazy o pôvode vystavené v krajinách GSP (ďalej označení ako „preposielatelia“).

Pokiaľ ide o teritoriálnu platnosť, je potrebné uviesť, že systém REX neruší doteraz existujúci systém osvedčovania pôvodu okamžite, ale postupne ho nahrádza. Prechod na samo osvedčovanie bude prebiehať postupne, podľa pripravenosti jednotlivých krajín. V prvej etape (t.j. od 1. januára 2017) budú tento systém využívať okrem členských krajín aj India, Keňa, Laos, Nepál a Zambia. Postupne sa budú k 1. januáru 2018 a 1. januáru 2019 pridávať aj ďalšie krajiny GSP. To znamená, že najneskôr od 1. januára 2020 (v prípade požiadavky na predĺženie prechodného obdobia od 1. júla 2020) by malo dôjsť k úplnému nahradeniu súčasného systému osvedčovania pôvodu poverenými orgánmi krajín GSP systémom REX. Od tohto dátumu už sa nebudú vydávať osvedčenia na tlačive A a nebude možné ani priznať preferenčný pôvod na ich základe.

Zmenia sa zavedením systému REX aj pravidlá pôvodu?

Podmienky a pravidlá určovania preferenčného pôvodu sa zavedením systému REX nijako nemenia. Mení sa len spôsob osvedčovania pôvodu. Systém REX totiž neobsahuje žiadne pravidlá pre určovanie pôvodu. Tieto pravidlá sú vždy uvedené v konkrétnom nariadení alebo dohode. Napríklad pre GSP sú tieto pravidlá uvedené v pododdiele 2 hlavy II kapitoly 1 oddielu 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 [nové okno]. Jedinou zmenou tak bude to, že doteraz používané osvedčenia na tlačive A budú postupne nahradené potvrdením o pôvode vystaveným registrovaným vývozcom.

Kde a ako sa môže vývozca zaregistrovať do systému REX?

Každý vývozca, výrobca, obchodník alebo preposielateľ pôvodných výrobkov so sídlom na území EÚ môže požiadať o zaregistrovanie do systému REX. Registráciu vykonávajú na základe žiadosti poverené orgány krajiny, v ktorej má hospodársky subjekt sídlo. Hospodárske subjekty, ktoré sú usadené v jednom členskom štáte a zároveň majú obchodné alebo skladové priestory aj v inom členskom štáte, môžu požiadať o registráciu v ktoromkoľvek z týchto štátov. V prípade, ak by mali odlišné číslo EORI môžu sa zaregistrovať aj v oboch členských štátoch. Každý hospodársky subjekt môže byť registrovaný v systéme REX len raz (t.j. hospodársky subjekt, ktorý je už registrovaný v niektorom členskom štáte nemôže žiadať o registráciu v inom členskom štáte).

Colní a daňoví zástupcovia nemôžu byť registrovaným vývozcom. Na základe splnomocnenia však môžu zabezpečovať potrebné formality súvisiace s registráciou svojich klientov.

Registráciu do systému REX vykonávajú poverené orgány na základe žiadosti vývozcu. Formulár žiadosti je uvedený v Prílohe 22-06 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno]. V Slovenskej republike je týmto povereným orgánom

Finančné riaditeľstvo SR
Odbor colný
Oddelenie nomenklatúry, pôvodu a colnej hodnoty
Mierová 23
815 11 Bratislava

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • Splnomocnenie zastupovať vývozcu (ak žiadosť v ods. 5 podpísala osoba, ktorá nemá oprávnenia konať v mene vývozcu).

Vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane príloh je potrebné doručiť poštou alebo osobne na vyššie uvedenú adresu.

Na registráciu odporúčame využiť elektronický Formulár žiadosti o status registrovaného vývozcu [.docx; 62 kB; nové okno] dostupný na týchto webových stránkach. Pred vyplnením žiadosti odporúčame oboznámiť sa s pokynmi [.pdf; 311 kB; nové okno] k vyplneniu žiadosti.

Vyplývajú vývozcom z registrácie nejaké povinnosti?

Registrovaný vývozca musí byť schopný na žiadosť colných orgánov kedykoľvek predložiť všetky doklady potrebné na preukázanie skutočného pôvodu predmetného tovaru. Na tento účel je povinný uchovávať najmenej tri roky kópie všetkých ním vystavených potvrdení o pôvode a súvisiacich podporných dokladov. Zároveň je povinný strpieť zo strany poverených orgánov kontroly účtovníctva a/alebo výrobných postupov zamerané na preverenie deklarovaného pôvodu výrobkov, prípadne splnenia ďalších podmienok súvisiacich s využívaním preferenčného zaobchádzania.

Registrovaný vývozca je povinný bezodkladne oznámiť povereným orgánom akékoľvek zmeny súvisiace s jeho registráciou. 

Môže vystaviť potvrdenie o pôvode tovaru aj neregistrovaný vývozca?

Áno, v praxi existujú dve možnosti:

 1. Pri zásielkach do 6000 EUR môže vystaviť potvrdenie o pôvode akýkoľvek vývozca alebo preposielateľ, bez ohľadu na to, či je registrovaný alebo nie. Týka sa to, samozrejme, len krajín, ktoré už využívajú systém REX.
 2. Pri zásielkach nad 6000 EUR môže vystaviť potvrdenie o pôvode neregistrovaný preposielateľ v EÚ len ak k svojmu potvrdeniu o pôvode pripojí kópiu pôvodného potvrdenia o pôvode vystaveného registrovaným vývozcom zvýhodnenej krajiny.

Môže si dovozca overiť registráciu svojho dodávateľa?

Áno. Európska komisia pripravila jednoduchú webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej je možné overiť existenciu čísla REX a obdobie jeho platnosti. Ak vývozca v rámci registrácie vyjadril súhlas so zverejnením ostatných údajov, budú dostupné aj tie. Zoznam registrovaných vývozcov bude od 1. januára 2017 dostupný v uvedenej aplikácii.

Má systém REX dopad na uvádzanie údajov v colných vyhláseniach?

Áno. Na uplatnenie preferenčného zaobchádzania bude potrebné uvádzať:

 • Kód preferencie

  Používanie kódov preferencií sa zavedením systému registrovaných vývozcov v zásade nezmení. Pre GSP to budú kódy v tvare 2xx, pre ostatné preferenčné dohody a dohody o voľnom obchode kódy v tvare 3xx. Tieto kódy sa budú uvádzať v ods. 36 písomných colných vyhlásení, resp. ako dátový prvok 4/17 pri elektronickom colnom konaní (eDovoz).

 • Číslo registrovaného vývozcu (REX číslo)

  Číslo registrovaného vývozcu (REX číslo) sa bude uvádzať v ods. 44 písomných colných vyhlásení, resp. ako dátový prvok 2/3 pri elektronickom colnom konaní (eDovoz). Na tento účel bol v systéme TARIC vytvorený kód certifikátu C100 – Číslo registrovaného vývozcu

  Číslo registrovaného vývozcu sa bude uvádzať v tvare

  Kód dokladu Číslo dokladu Kód krajiny Skladová evidencia
  C100 INREX12345678 - -

  kde

  C100 znamená Číslo registrovaného vývozcu
  INREX123456789 je konkrétne číslo registrovaného vývozcu (REX číslo), ktoré mu bolo pridelené poverenými orgánmi.
 • Dôkaz o pôvode (v tomto prípade Potvrdenie o pôvode)

  Dôkaz o pôvode sa bude rovnako ako doteraz uvádzať v ods. 44 písomných colných vyhlásení, resp. ako dátový prvok 2/3 pri elektronickom colnom konaní (eDovoz). Pre dôkazy o pôvode (Potvrdenia o pôvode) vystavené registrovanými vývozcami boli v systéme TARIC vytvorené nasledovné kódy

  • U164: Potvrdenie o pôvode, ktoré vyhotovil registrovaný vývozca v rámci VSP, v prípade zasielaných pôvodných výrobkov, ktorých celková hodnota nepresahuje 6000 EUR
  • U165: Potvrdenie o pôvode, ktoré vyhotovil registrovaný vývozca v rámci VSP v prípade zasielaných pôvodných výrobkov, ktorých celková hodnota presahuje 6000 EUR
  • U166: Potvrdenie o pôvode, ktoré vyhotovil neregistrovaný vývozca v rámci VSP v prípade zasielaných pôvodných výrobkov, ktorých celková hodnota nepresahuje 6000 EUR
  • U167: Potvrdenie o pôvode vyhotovené neregistrovaným preposielateľom z EÚ v rámci VSP na celkovú hodnotu pôvodných výrobkov v pôvodnej zásielke, ktorá sa má rozdeliť, presahujúcu 6000 EUR

  Na rozdiel od doteraz zaužívanej praxe sa pri dôkazoch o pôvode vystavených registrovaným vývozcom bude uvádzať aj dátum vystavenia potvrdenia o pôvode. Na tento účel je vyhradených prvých 8 znakov v odseku „Číslo dokladu“. Tento údaj sa uvedie vo formáte RRRRMMDD, za ktorým sa uvedie oddeľovací znak (bodka) a ďalej štandardne číslo konkrétneho dokladu a kód krajiny.

  Príklad:

  Kód dokladu Číslo dokladu Kód krajiny Skladová evidencia
  U165 20170125.AS562389 IN -

  kde

  U165 znamená Potvrdenie o pôvode, ktoré vyhotovil registrovaný vývozca v rámci VSP v prípade zasielaných pôvodných výrobkov, ktorých celková hodnota presahuje 6000 EUR
  20170125 znamená dátum vystavenia Potvrdenia o pôvode (25. januára 2017)
  . znamená oddeľovací znak (bodka)
  AS562389 znamená číslo dokladu, na ktorom je uvedené potvrdenie o pôvode (napr. faktúra, baliaci list a pod.)

Prehľad používania jednotlivých kódov potvrdení o pôvode je uvedený v nasledujúcej tabuľke

Vývozca Preposielateľ
Registrovaný Neregistrovaný Registrovaný Neregistrovaný
< 6000 >6000 < 6000 >6000 < 6000 >6000 < 6000 >6000
U164 U165 U166 - U164 U165 U166 U167(*)

(*) Len ak preposielateľ k náhradnému potvrdeniu o pôvode pripojí pôvodné potvrdenie registrovaného vývozcu.

Existuje prechodné obdobie?

Krajina po zaradení do systému REX môže aj naďalej využívať existujúci systém osvedčovania pôvodu formou osvedčení na tlačive A. Osvedčenia na tlačive A budú používať vývozcovia, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v systéme REX. Registrovaným vývozcom už poverené orgány osvedčenia na tlačive A nevydajú. Títo budú po registrácii povinní používať už len potvrdenie o pôvode. Prechodné obdobie, počas ktorého budú paralelne fungovať systém REX a pôvodný systém bude 12 mesiacov od pristúpenia krajiny k systému REX. V odôvodnených prípadoch môže byť toto obdobie na žiadosť poverených orgánov príslušnej krajiny predĺžené o ďalších 6 mesiacov.

Prechodné obdobie sa vzťahuje aj na vývozcov so sídlom na území EÚ, ktorí vyvážajú tovar s dôkazom o pôvode do krajín GSP s cieľom využiť ustanovenia o bilaterálnej kumulácii. To znamená, že do 31. decembra 2017 môžu vývozcovia, ktorí sa ešte nezaregistrovali do systému REX využívať aj existujúci systém sprievodných osvedčení EUR.1. Po tomto dátume bude možné využívať len potvrdenia o pôvode vystavené registrovaným vývozcom.