Preskočiť na hlavný obsah

Colné formality pri dovoze

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vstup tovaru na colné územie Únie, predloženie tovaru colným orgánom a dočasné uskladnenie tovaru

Tovar vstupujúci na colné územie Únie podlieha od momentu vstupu colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám. Colnému dohľadu podlieha po dobu, ktorá je potrebná na určenie jeho colného statusu, a nesmie sa spod neho odňať bez súhlasu colných orgánov. Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, podlieha colnému dohľadu do okamihu zmeny jeho colného statusu, jeho prepravy z colného územia Únie alebo zničenia.

Osoba, ktorá prepravuje tovar na colné územie Únie, je povinná ho prepraviť bez zbytočného odkladu po ceste určenej colnými orgánmi a v súlade s ich pokynmi, ak existujú, na colný úrad určený colnými orgánmi alebo na akékoľvek iné miesto nimi určené alebo schválené alebo do slobodného pásma.

Tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie, predkladá colným orgánom osoba uvedená v čl. 139 ods. 1, 2 alebo 3 Colného kódexu [nové okno] ihneď po jeho príchode na určený colný úrad alebo na iné miesto určené alebo schválené colnými orgánmi.

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie sa od okamihu jeho predloženia colným orgánom považuje za dočasne uskladnený. Vyhlásenie na dočasné uskladnenie je potrebné podať najneskôr v čase predloženia tovaru colným orgánom. V zmysle čl. 149 Colného kódexu [nové okno] môže byť tovar dočasne uskladnený 90 dní bez možnosti predĺženia tejto lehoty.

Priestory, v ktorých môže byť tovar dočasne uskladnený musia byť schválené colnými orgánmi, pričom takéto povolenie je možné udeliť v zmysle čl. 148 ods. 2 Colného kódexu [nové okno] len osobám, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • sú usadené na colnom území Únie,
 • poskytujú potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií,
 • poskytujú záruku v súlade s čl. 89 Colného kódexu [nové okno].

V opodstatnených prípadoch môže byť tovar dočasne uskladnený aj na iných miestach, ktoré určili alebo schválili colné orgány.

Predloženie colného vyhlásenia colným orgánom

Prepustenie tovaru do colného režimu navrhuje deklarant formou colného vyhlásenia. Príslušným colným úradom na prepustenie tovaru do colného režimu je colný úrad zodpovedný za miesto, kde sa tovar predkladá colným orgánom.

Colné vyhlásenie môže byť podané

 • elektronicky,
 • v papierovej forme,
 • ústne alebo iným úkonom, ktorým prejavuje deklarant svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.

Z dôvodu zavedenia elektronického systému pre podávanie a spracovanie colných vyhlásení v dovoze sa dovozné colné vyhlásenia podávajú v súčasnej dobe elektronicky.

Bližšie informácie k možnosti podávania colných vyhlásení elektronickým spôsobom v dovoze nájdete v časti "Elektronické colné konanie pri dovoze a vývoze".

Hospodársky subjekt môže podať colné vyhlásenie v papierovej forme, ale iba v prípade havarijného postupu, t.j. v prípade dočasnej nefunkčnosti elektronického systému, či už na strane deklaranta alebo colného orgánu.

Colné vyhlásenie v papierovej forme musí byť podané na tlačive, ktorého úradný vzor je uvedený v Prílohe 9 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno]. Tlačivá jednotného colného dokladu je možné zakúpiť v obchodoch s tlačivami, buď ako sadu 8 listov alebo ako výtlačky s dvojitým číslovaním, na ktorých je potrebné vyznačiť neplatnosť výtlačkov, ktoré nie sú potrebné pre konkrétny colný režim, do ktorého sa má tovar na návrh deklaranta prepustiť. Súčasne s podpísaným písomným colným vyhlásením je potrebné predložiť všetky nevyhnutné prílohy viažuce sa na uplatnenie opatrení vzťahujúcich sa na tovar.

V prípade uplatnenia zjednodušení môže byť tlačivo jednotného colného dokladu nahradené iným obchodným alebo úradným dokladom, ktoré v takomto prípade je považované za colné vyhlásenie.

Ako vyplniť colné vyhlásenie

V prípade, ak nemáte praktické skúsenosti s vypĺňaním jednotného colného dokladu resp. so samotným colným konaním, odporúčame využiť služby spoločností, ktoré sa tejto činnosti venujú. Pri vypĺňaní jednotného colného dokladu je potrebné postupovať v zmysle prílohy 9 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach a prílohy č.6 a 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. [nové okno].

Pri uvádzaní údajov elektronického colného vyhlásenia je potrebné vychádzať z prílohy B delegovaného [nové okno] a vykonávacieho [nové okno] nariadenia a prílohy č.6 a 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. [nové okno].

Ako pomôcka môže slúžiť nižšie uvedený dokument.

Dokument

Aké dokumenty je potrebné predložiť spolu s colným vyhlásením

Colným orgánom je potrebné spolu s colným vyhlásením predložiť aj ďalšie dôležité dokumenty, na základe ktorých bude možné vykonať efektívnu kontrolu údajov deklarovaných v colnom vyhlásení.

Ide hlavne o nasledovné dokumenty:

 • faktúra, na základe ktorej možno určiť colnú hodnotu tovaru,
 • deklarácia údajov o colnej hodnote (ak je colné vyhlásenie podávané v papierovej forme vyžaduje sa tlačivo D.V. 1, v prípade elektronických colných vyhlásení budú údaje o colnej hodnote súčasťou colného vyhlásenia),
 • dokumenty, na základe ktorých možno uplatniť preferenčné sadzobné opatrenia (dôkazy o pôvode),
 • prepravné dokumenty,
 • dokumenty týkajúce sa predchádzajúceho colného režimu,
 • všetky ostatné dokumenty požadované pre uplatnenie ustanovení režimu.

Prechodné ustanovenia k používaniu tlačív colných vyhlásení/JCD

Vzory tlačív jednotného colného doklady publikované v prílohách č. 31 až 34 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 [nové okno], ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex [nové okno] spoločenstva budú colnými orgánmi akceptované najneskôr do 31.12.2020.