Preskočiť na hlavný obsah

Colné konanie pri dovoze

Informácie v tejto časti Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Kto predkladá colné vyhlásenie

Colné vyhlásenie predkladá colným orgánom osoba (ďalej len „deklarant“), ktorá môže colným orgánom tovar predložiť alebo môže predloženie tovaru zabezpečiť. Deklarant musí byť usadený na území Únie. Výnimkou sú prípady colného režimu tranzit alebo dočasné použitie, prípady, kedy je colné vyhlásenie podávané príležitostne, a to aj pre colný režim konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, za predpokladu, že to colné orgány považujú za odôvodnené. Výnimkou sú taktiež osoby usadené v krajine, ktorej územie hraničí s colným územím Únie a ktoré predkladajú tovar uvedený v colnom vyhlásení na hraničnom colnom úrade Únie susediacom s touto krajinou pod podmienkou, že krajina, v ktorej je osoba usadená, poskytuje recipročné výhody osobám usadeným na colnom území Únie.

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze. Spravidla sa uskutočňuje štandardným postupom, pri ktorom colný úrad aj deklarant musia dodržať všetky colné formality vyžadované colnými predpismi. Colné konanie sa môže uskutočniť aj zjednodušeným postupom, pri ktorom colný úrad povolil vylúčenie niektorých colných formalít. Viac informácií o zjednodušených postupoch nájdete v časti „Zjednodušenia podľa Hlavy V CKÚ“ [nové okno].

Colné vyhlásenie prijmú colné orgány bezodkladne za predpokladu, že sa tovar, na ktorý sa vzťahujú, predložil colným orgánom. Po overení predloženého colného vyhlásenia ho colné orgány príjmu.

Moment prijatia colného vyhlásenia je dôležitý z pohľadu uplatnenia opatrení, ktoré sa na tovar vzťahujú. Prijatie colného vyhlásenia je momentom vzniku colného dlhu.

Zastupovanie v colnom konaní

Každá osoba si môže určiť colného zástupcu na základe splnomocnenia. Zastúpenie môže byť buď priame, pri ktorom colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby, alebo nepriame, pri ktorom colný zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby.

Pri priamom zastúpení zodpovednosť za poskytnutie záruky na colný dlh a iné platby a ich úhradu je na zastupovanej osobe, pri nepriamom zastúpení je zodpovedný za poskytnutie záruky na colný dlh a iné platby a ich úhradu zástupca.

Ak subjekt, vykonáva zahranično-obchodnú transakciu a nemá skúsenosti s colným konaním, odporúčame v takomto prípade využiť ponuky spoločností, ktoré takéto služby poskytujú.

Opatrenia uplatňované pri dovoze

Opatrenia uplatňované na tovar, ktorý je dovážaný, tj. tarifné opatrenia (výška colnej sadzby, uplatnenie doplnkových ciel, DPH, SPD a pod.) a netarifné opatrenia (potrebné povolenia iných orgánov, zákaz dovozu, množstvové obmedzenia a pod.) je možné vyhľadať pomocou služby TARIC [nové okno].

Za predpokladu, že deklarant má k dispozícii všetky potrebné informácie je možné v časti Kalkulačný modul [nové okno] vypočítať sumu colného dlhu a iných platieb. K správnemu výpočtu výšky colného dlhu a iných platieb je nevyhnutné mať k dispozícii minimálne informácie týkajúce sa

  • kódu nomenklatúry – vychádzajúceho zo Spoločného colného sadzobníka
  • pôvodu tovaru
  • kódu preferencie - od ktorého závisí správne aplikovanie opatrenia vo vzťahu ku krajine pôvodu tovaru
  • režimu, do ktorého má byť tovar prepustený
  • colnej hodnoty a hmotnosti tovaru
  • konkrétneho dátumu kedy bolo colné vyhlásenie podané/prijaté.

Prepustenie tovaru do colného režimu

Ak colné orgány prijatím colného vyhlásenia nezistili žiadne nedostatky, ktoré by bránili správnemu uplatneniu colných predpisov, tovar prepustia do navrhovaného colného režimu avšak za predpokladu, že colný dlh a iné platby, ktoré vznikajú prijatím colného vyhlásenia sú zaplatené alebo je na ne poskytnutá záruka.