Preskočiť na hlavný obsah

Informovanie o dovoze

V prípade tovaru, ktorý je prepravovaný z tretej krajiny tj. z územia mimo Európskej Únie („ďalej len „Únia“) na miesto určenia, ktoré sa nachádza na colnom území Únie možno zjednodušené hovoriť o dovoze tovaru. Na to, aby s týmto tovarom mohol konečný príjemca disponovať je potrebné uplatnenie dovozných formalít, ktoré sa na tento tovar vzťahujú podľa colných predpisov.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Colné režimy v dovoze

Voľný obeh

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa má uviesť na je trh alebo je určený na súkromné použitie či spotrebu v rámci colného územia Únie sa prepustí do colného režimu voľný obeh.

Prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh znamená:

 • výber dovozného cla, ktoré sa má za deklarovaný tovar zaplatiť,
 • výber iných platieb, ktoré sa majú v súvislosti s dovozom tovaru zaplatiť (v podmienkach SR je to daň z pridanej hodnoty a prípadne spotrebná daň, ak ide o tovar, ktorý tejto dani podlieha),
 • uplatnenie obchodno-politických opatrení, zákazov a obmedzení,
 • splnenie ďalších formalít ustanovených v súvislosti s dovozom tovaru.

Zistiť platné tarifné aj netarifné opatrení, ktoré sa majú na dovážaný tovar uplatniť k dátumu prijatia colného vyhlásenia, ktorým deklarant navrhuje tovar prepustiť do colného režimu voľný obeh je možné prostredníctvom aplikácie TARIC [nové okno].

Ak to právne predpisy umožňujú možno na tovar uplatniť zvýhodnené tarifné opatrenia za predpokladu, že sú colným orgánom predložené všetky doklady nevyhnutné pre ich uplatnenie (napr. pre uplatnenie zvýhodneného preferenčného opatrenia, ktoré možno uplatniť iba voči konkrétnej krajine resp. skupine krajín je potrebné predložiť colným orgánom dôkaz o pôvode tovaru).

Osobitné colné režimy

Osobitným colným režimom sa v súvislosti s dovozom rozumie:

 • colné uskladňovanie
 • slobodné pásma
 • dočasné použitie
 • konečné použitie
 • aktívny zušľachťovací styk
 • tranzit

Povolenie od colných orgánov sa vyžaduje na:

 • použitie colných režimov aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a konečné použitie,
 • prevádzku skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru.

Žiadosť o povolenie na osobitný colný režim sa predkladá príslušnému colnému úradu na formulári uvedenom v Prílohe 12 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno].

Pokiaľ nie je ustanovené inak, príslušnými colnými orgánmi sú colné orgány miesta, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na colné účely alebo kde je takáto evidencia prístupná a kde sa má vykonávať aspoň časť činností, na ktoré sa má povolenie vzťahovať.

Povolenie na osobitný colný režim môže byť vydané osobám:

 • usadeným na colnom území Únie,
 • poskytujúcim potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií súvisiacich s daným colným režimom,
 • poskytujúcim v prípade možného vzniku colného dlhu a iných platieb záruku v súvislosti s tovarom prepusteným do osobitného colného režimu, a
 • ktoré zabezpečujú, resp. vykonávajú spracovateľské operácie pri aktívnom zušľachťovacom styku alebo používajú alebo zabezpečujú použitie tovaru pri dočasnom použití.

Zároveň musí byť zabezpečené, aby:

 • colné orgány mohli vykonávať colný dohľad bez toho, že by museli zaviesť neprimerané administratívne opatrenia, a
 • sa povolením vykonávať colný režim aktívny a pasívny zušľachťovací styk nepriaznivo neovplyvnili základné záujmy výrobcov v Únii.

Obdobie platnosti povolenia vydaného na osobitný colný režim s výnimkou colného uskladňovania nesmie prekročiť 5 rokov. Avšak, ak sa povolenie vzťahuje na tovar uvedený v Prílohe 71-02 delegovaného nariadenia [nové okno] (citlivý tovar a výrobky), obdobie platnosti nesmie prekročiť 3 roky.

Osobitný colný režim môže byť ukončený, ak sa tovar alebo výrobky, ktoré boli umiestnené v osobitnom colnom režime prepustia do nasledujúceho colného režimu, prepravia z colného územia Únie, zničia bez toho, aby po nich zostal odpad, alebo prenechajú v prospech štátu.

Colné uskladňovanie

V colnom režime colné uskladňovanie sa môže tovar, ktorý nie je tovarom Únie uskladňovať pod colným dohľadom v priestoroch alebo na iných miestach schválených pre tento colný režim colnými orgánmi.

Colné sklady môžu byť k dispozícii na colné skladovanie tovaru pre kohokoľvek („verejný colný sklad“) alebo na skladovanie tovaru držiteľom povolenia na colné uskladňovanie („súkromný colný sklad“).

Typy colných skladov:

Dokument

Povolenie colných orgánov na colný režim colné uskladňovanie sa nevyžaduje, avšak prevádzkovanie skladovacích priestorov podlieha povoľovaciemu konaniu s výnimkou verejného colného skladu typu III, ktorého prevádzkovateľom je colný orgán.

Povolenie na prevádzku skladovacích priestorov na účely colného uskladňovania tovaru je možné udeliť pod podmienkou, že sa tieto skladovacie priestory nepoužívajú na maloobchodný predaj, s výnimkou situácií uvedených v čl. 201 delegovaného nariadenia.

Doba, počas ktorej môže byť tovar ponechaný v colnom režime colné uskladňovanie nie je obmedzená.

Slobodné pásma

Členský štát môže určiť časti colného územia Únie za slobodné pásma, pričom vymedzí jeho územie a určí miesta vstupu a výstupu.

V podmienkach SR zriadenie slobodného pásma v zmysle § 41 Colného zákona [nové okno] povoľuje na základe žiadosti Ministerstvo financií SR na základe predchádzajúceho rozhodnutia vlády SR. Náležitosti žiadosti, doklady a podklady, ktoré sa k nej prikladajú sú vymedzené vo Vyhláške č. 161/2016 Z. z. [nové okno]

V slobodných pásmach môže byť umiestnený tovar Únie ako aj tovar, ktorý nie je tovarom Únie. Doba, počas ktorej môže byť tovar ponechaný v slobodnom pásme nie je obmedzená.

Dočasné použitie

V colnom režime dočasné použitie môže byť tovar, ktorý nie je tovarom Únie a má byť spätne vyvezený, predmetom osobitného použitia na colnom území Únie s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla a bez toho, aby podliehal:

 • iným platbám ustanoveným inými príslušnými platnými predpismi;
 • obchodnopolitickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Únie alebo výstup tovaru z colného územia Únie.

Colný režim dočasné použitie sa môže použiť iba ak sú splnené tieto podmienky:

 • nezamýšľa sa žiadna zmena tovaru s výnimkou bežného zníženia hodnoty spôsobeného jeho použitím;
 • je možné zabezpečiť identifikáciu tovaru prepusteného do colného režimu okrem prípadov, keď s ohľadom na povahu tovaru alebo jeho zamýšľané použitie nevykonanie identifikačných opatrení neumožní žiadne zneužitie colného režimu, alebo, v prípade uvedenom v čl. 223 Colného kódexu [nové okno], ak možno overiť plnenie podmienok stanovených pre náhradný tovar;
 • držiteľ colného režimu je usadený mimo colného územia Únie, ak nie je v právnych predpisoch ustanovené inak;
 • sú splnené požiadavky na úplné alebo čiastočné oslobodenie od cla ustanovené v colných predpisoch.

Žiadosť o povolenie colného režimu dočasné použitie sa podáva colnému úradu príslušnému pre miesto prvého plánovaného použitia. Avšak, ak sa žiada o použitie colného režimu formou:

 • ústneho colného vyhlásenia v súlade s čl. 136 delegovaného nariadenia,
 • úkonu v súlade s čl. 139 delegovaného nariadenia, alebo
 • karnetu ATA alebo CPD v súlade s čl. 163 delegovaného nariadenia,

žiadosť sa podáva na mieste, kde sa tovar predloží a navrhne do colného režimu dočasné použitie.

Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa udeľuje v prípade tovaru, ktorý nespĺňa všetky príslušné požiadavky na úplné oslobodenie od dovozného cla stanovené v čl. 209 až 216 a čl. 219 až 236 delegovaného nariadenia.

Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa neudeľuje v prípade spotrebného tovaru.

Dokument

Konečné použitie

V colnom režime konečné použitie možno tovar prepustiť do voľného obehu s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla na základe jeho osobitného použitia.

Držiteľ povolenia je povinný používať tovar na účely stanovené pre uplatnenie oslobodenia od cla alebo zníženej colnej sadzby alebo preniesť túto povinnosť na inú osobu za podmienok stanovených v povolení príslušným colným úradom.

V zmysle čl. 254 ods. 4 Colného kódexu [nové okno] sa colný dohľad ukončí v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • ak sa tovar použil na účely ustanovené na uplatňovanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla,
 • ak sa tovar prepravil z colného územia Únie, zničil alebo prenechal v prospech štátu,
 • ak sa tovar použil na iné účely, ako sú účely ustanovené na uplatňovanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla, a príslušné dovozné clo bolo zaplatené.

Ak je tovar vhodný na opakované použitie a colné orgány to považujú za primerané na predchádzanie zneužitiu, colný dohľad pokračuje počas obdobia nepresahujúceho dva roky od dátumu prvého použitia tohto tovaru na účely ustanovené na uplatnenie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla.

Aktívny zušľachťovací styk

Colný režim aktívny zušľachťovací styk umožňuje použitie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, v rámci jednej alebo niekoľkých spracovateľských operácií na colnom území Únie bez toho, aby podliehal:

 • dovoznému clu;
 • iným platbám ustanoveným inými príslušnými platnými predpismi;
 • obchodnopolitickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Únie alebo výstup tovaru z colného územia Únie.

Spracovateľskými operáciami, ktoré je možné v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk vykonávať sa rozumejú operácie definované v čl. 5 bod 37 Colného kódexu [nové okno]. Od 1.5.2016 spadá pod túto definíciu aj zničenie tovaru, a preto v prípade, ak by malo byť zničenie tovaru vykonané na návrh deklaranta je potrebné požiadať colný úrad o povolenie colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

Aktívny zušľachťovací styk možno uplatniť v prípadoch iných ako je oprava alebo zničenie, len ak je možné tovar prepustený do colného režimu identifikovať v zušľachtených výrobkoch.

V zmysle čl. 240 ods. 3 delegovaného nariadenia možno povolenie udeliť, ak tovaru nie je možné po zušľachtení hospodársky primeraným spôsobom vrátiť jeho vlastnosti a stav, v ktorom sa nachádzal v okamihu umiestnenia do colného režimu a použitím tohto colného režimu nemôže dôjsť k obchádzaniu pravidiel týkajúcich sa pôvodu a množstvových obmedzení vzťahujúcich sa na dovážaný tovar. Táto podmienka nemusí byť splnená, ak suma dovozného cla a iných platieb sa určuje podľa čl. 86 ods. 3 Colného kódexu [nové okno] tj. na základe nomenklatúrneho zatriedenia, colnej hodnoty, množstva, povahy a pôvodu tovaru prepusteného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

Tranzit

Podrobné informácie k uplatňovaniu colného režimu tranzit nájdete v čast Tranzit.

Dokument

Prechodné ustanovenia k osobitným colným režimom platné najneskôr do 1.5.2019

Od 1. mája 2016 sa plne uplatňuje Colný kódex, delegované nariadenie, vykonávacie nariadenie a delegované nariadenie o prechodných ustanoveniach.

V snahe zabezpečiť plynulý prechod z postupov uplatňovaných v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (ďalej len „Colný kódex spoločenstva“) platného do 30.4.2016 na nové postupy upravené vyššie uvedenými právnymi predpismi platnými od 1.5.2016 je potrebné zohľadňovať v súvislosti s osobitnými colnými režimami nasledovné:

 • V zmysle čl. 251 delegovaného nariadenia, povolenia vydané pred 1. májom 2016 je možné aj po tomto dátume považovať za platné až do skončenia ich pôvodne stanovenej platnosti alebo do 1. mája 2019, podľa toho čo nastane skôr. Do 1. mája 2019 musia byť v zmysle čl. 250 ods. 1 delegovaného nariadenia všetky povolenia, ktoré boli vydané pred 1. májom 2016 opätovne posúdené colným orgánmi a to buď na základe žiadosti držiteľa povolenia alebo aj z podnetu colného úradu.
 • Povolenia na osobitný colný režim vydané pred 1. májom 2016 budú po tomto dátume považované za povolenia v zmysle Prílohy 90 delegovaného nariadenia.
 • Tovar, ktorý bol do osobitného colného režimu navrhnutý pred 1. májom 2016, ale nebol do tohto režimu pred týmto dátumom prepustený, bude po 1. máji 2016 prepustený už podľa ustanovení Colného kódexu, vykonávacieho a delegovaného nariadenia.
 • Tovar, ktorý bol do osobitného colného režimu navrhnutý a prepustený pred 1. májom 2016, avšak nebol pred týmto dátumom ukončený, bude ukončený nasledovne:
  1. colný režim voľný obeh s konečným použitím, colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F, aktívny zušľachťovací styk s podmienečným oslobodením od cla a prepracovanie pod colným dohľadom v zmysle ustanovení Colného kódexu, vykonávacieho a delegovaného nariadenia, avšak s ohľadom na podmienky, ktoré sú dané v stále platnom povolení, ktoré bolo vydané pred 1. májom.2016,
  2. colný režim colné uskladňovanie v colnom sklade typu D, dočasné použitie, aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia a pasívny zušľachťovací styk v zmysle Colného kódexu spoločenstva a príslušného vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu spoločenstva; colné uskladňovanie v colnom sklade typu D sa však od 1. januára 2019 ukončuje v súlade s Colným kódexom, vykonávacím a delegovaným nariadením.
 • V prípade ukončovania colných režimov aktívny zušľachťovací styk s podmienečným oslobodením od cla a dočasné použitie sa uplatní aj kompenzačný úrok, avšak pre jeho výpočet sa berie do úvahy iba lehota do 1. mája 2016.

Zjednodušenia podľa Hlavy V CKÚ

Colné konanie je konanie, ktorého účelom je rozhodnúť o prepustení tovaru a o podmienkach za ktorých môže byť tovar prepustený do navrhovaného colného režimu. Vzhľadom na množstvo legislatívnych podmienok a administratívnych úkonov súvisiacich s colným konaním a v záujme urýchlenia pohybu tovaru v medzinárodnom obchode poskytuje colná legislatíva možnosť zjednodušenia colného konania.
Pre podrobnejšie informácie o zjednodušeniach v zmysle Hlavy V CKÚ odporúčame „Príručku pre členské štáty a hospodárske subjekty Zjednodušenia – Hlavy V CKÚ.“[nové okno]

Colný kódex umožňuje zjednodušenie colného konania vo forme:

 1. zjednodušenia vyhotovenia colných vyhlásení na tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek,
 2. zjednodušeného colného vyhlásenia,
 3. zápisu do evidencie deklaranta,
 4. centralizovaného colného konania,
 5. samovymeriavania.

Žiadosť o vyššie uvedené zjednodušenia je možné podať na colnom úrade miesta, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na colné účely alebo kde je takáto evidencia prístupná a kde sa má vykonávať aspoň časť činností, na ktoré sa má rozhodnutie vzťahovať. Žiadosť na zjednodušenia uvedené v písmene b) až d) je potrebné podať na tlačive, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe 12 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach.

Zjednodušenie vyhotovenia colných vyhlásení na tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek

V prípade ak zásielku tvorí tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek a zaobchádzanie s každou časťou tohto tovaru v súlade s jej nomenklatúrnym zatriedením do podpoložky, by sa na účely vyhotovenia colného vyhlásenia spájalo s neúmerným pracovným zaťažením a výdavkami neprimeranými uplatniteľnému dovoznému alebo vývoznému clu, môže colný úrad v súlade s ustanovením čl. 177 Colného kódexu na žiadosť deklaranta súhlasiť s tým, aby sa dovozné alebo vývozné clo vymeralo na celú zásielku na základe nomenklatúrneho zatriedenia tovaru do podpoložky, na ktorú sa vzťahuje najvyššia sadzba dovozného alebo vývozného cla. Toto zjednodušenie nie je možné povoliť pri tovare, ktorý podlieha zákazom a obmedzeniam alebo spotrebnej dani. Uvedené zjednodušenie nepodlieha povoľovaciemu konaniu ale len schváleniu príslušným colným úradom.

Zjednodušené colné vyhlásenie

Colný úrad v súlade s ustanovením čl. 166 Colného kódexu môže súhlasiť s prepustením tovaru do navrhovaného colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia, ktoré nemusí obsahovať niektoré údaje a sprievodné doklady nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich príslušný colný režim. Podmienkou pre uplatnenie tohto zjednodušenia je povinnosť následne predložiť v stanovenej lehote dodatočné colné vyhlásenie s doplnením údajov chýbajúcich v zjednodušenom colnom vyhlásení a dokladov nevyhnutných na uplatňovanie ustanovení upravujúcich príslušný colný režim. Len pravidelné používanie zjednodušeného colného vyhlásenia podlieha povoľovaciemu konaniu.

Zápis do evidencie deklaranta

Colný úrad môže v súlade s ustanovením čl. 182 Colného kódexu povoliť podanie colného vyhlásenia vrátane zjednodušeného colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta pod podmienkou, že bude mať k dispozícii údaje z tohto vyhlásenia v deklarantovom elektronickom systéme v čase podania colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta. Tovar je predkladaný na mieste schválenom colným úradom. Vo výnimočných prípadoch je možné upustiť od oznámenia o predložení tovaru. V takýchto prípadoch je deklarant povinný zabezpečiť splnenie technických podmienok [.pdf; 452 kB; nové okno] na realizáciu priameho prístupu FS do informačného systému deklaranta.

Centralizované colné konanie

V zmysle čl. 179 Colného kódexu centralizované colné konanie umožňuje držiteľovi povolenia, aby na colnom úrade zodpovednom za miesto, kde je usadený, podal colné vyhlásenie na tovar, ktorý sa predložil colným orgánom na inom colnom úrade. Povoľujúci colný úrad, na ktorom bola žiadosť podaná a colný úrad zúčastnený na centralizovanom colnom konaní, o ktoré sa žiada spolupracujú pri určovaní podmienok a kritérií na vykonávanie colného režimu formou konzultačného konania podľa postupu určeného ustanovením čl. 229 vykonávacieho nariadenia.

Centralizované colné konanie sa môže uplatňovať formou:

 1. predloženia štandardného colného vyhlásenia v súlade s ustanovením čl. 162 Colného kódexu,
 2. predloženia zjednodušeného colného vyhlásenia v súlade s ustanovením čl. 166 Colného kódexu,
 3. zápisu do evidencie deklaranta v súlade s ustanovením čl. 182 Colného kódexu.

Žiadateľom povolenia na centralizované colné konanie môže byť len držiteľ povolenia AEO pre zjednodušené postupy.

Centralizované colné konanie je možné povoliť pre

 1. colný režim voľný obeh, colné uskladňovanie, dočasné použitie, konečné použitie, aktívny zušľachťovací styk, pasívny zušľachťovací styk, vývoz,
 2. spätný vývoz.

Do zavedenia systému centralizovaného colného konania pre dovoz a automatizovaného systému vývozu môže vydať príslušný colný úrad povolenie na centralizované colné konanie, prípadne môže akceptovať vydanie povolenia z pozície participujúceho colného úradu pri vydaní povolenia pre centralizované colné konanie iným členským štátom EÚ len ak:

 1. povolenie nespôsobí neprimeranú administratívnu záťaž, a
 2. bude uplatňované iným postupom ako elektronickým spracovaním dát (postupom, aký bol uplatňovaný v minulosti pri jednotnom povolení).

Dokument

 • Administratívne opatrenie/Dohoda [nové okno] týkajúca sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber cla, v rámci jednotného povolenia na prepustenie do voľného obehu/centralizovaného colného konania, zoznam ČŠ ktoré podpísali AO. AO sa prestane uplatňovať okamihom ratifikácie Dohody všetkými členskými štátmi EÚ.

Samovymeriavanie

Colný úrad môže v súlade s ustanovením čl. 185 Colného kódexu [nové okno] na základe žiadosti schválenému hospodárskemu subjektu pre zjednodušené colné postupy povoliť, aby vykonal určité colné formality, ktoré majú vykonať colné orgány, s cieľom určiť výšku dovozného a vývozného cla, ktoré sa má zaplatiť a vykonať určité kontroly pod colným dohľadom. Uvedený zjednodušený postup bude možné uplatňovať až po zavedení samozdanenia pri dani z pridanej hodnoty v súvislosti s dovozom tovaru z tretích štátov, ktoré upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty.

Bližšie informácie o podmienkach použitia konkrétnych zjednodušení poskytne príslušný colný úrad prípadne pobočka colného úradu.

Prechodné ustanovenia k zjednodušeným postupom platné najneskôr do 1.5.2019

V zmysle čl. 251 delegovaného nariadenia, povolenia vydané pred 1. májom 2016 je možné aj po tomto dátume považovať za platné až do skončenia ich pôvodne stanovenej platnosti alebo do 1. mája 2019, podľa toho čo nastane skôr. Do 1.mája 2019 musia byť v zmysle čl. 250 ods. 1 delegovaného nariadenia všetky povolenia, ktoré boli vydané pred 1.májom 2016 opätovne posúdené.

Povolenia na uplatňovanie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo miestneho colného konania vydané v súlade s ustanoveniami Colného kódexu spoločenstva zostávajú po 1. máji 2016 v platnosti a je možné ich v prechodnom období až do ich opätovného prehodnotenia uplatňovať podľa podmienok stanovených v tomto povolení.

V súvislosti s prehodnotením povolení nie je potrebné, aby držiteľ povolenia podal žiadosť. Colný úrad vykoná prehodnotenie povolení na základe vlastného časového rozvrhu tak, aby všetky povolenia boli prehodnotené najneskôr do 1. mája 2019.

V prípade, ak je potrebné prehodnotiť povolenie, ktorého držiteľom je schválený hospodársky subjekt, môže colný úrad prehodnotenie povolenia koordinovať spolu s prehodnotením certifikátu schváleného hospodárskeho subjektu.

Prehodnotením povolenia colný úrad toto povolenie zruší alebo vydá nové povolenie. V prípade ak prehodnotením dôjde k zrušeniu povolenia je možné okamžite požiadať o vydanie nového povolenia.

Dokument

Porušenie colných predpisov

Ak sa subjekt, fyzická osoba dopustí colného priestupku v zmysle § 72 Colného zákona [nové okno] (napr. nezákonne dovezie tovar, uvedie nesprávne údaje o tovare, prechováva tovar, ktorý unikol colnému dohľadu a pod.), colný úrad jej môže uložiť tieto sankcie:

 • pokarhanie
 • pokutu
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

Podľa závažnosti porušenia colných predpisov môže colný úrad subjektu uložiť sankciu pokuty do 3 319,39 eura. V prípade, ak ide o osobu, ktorá dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi je možné uložiť sankciu pokuty až do 33 193,91 eura. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 eura a v blokovom konaní 331,93 eura.

Ak sa subjekt, právnická osoba dopustí colného deliktu v zmysle § 72 Colného zákona (napr. nezákonne dovezie tovar, nedodrží podmienky režimu, poruší colné uzávery a pod.), colný úrad jej môže uložiť tieto sankcie:

 • pokutu
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

Podľa závažnosti porušenia colných predpisov môže colný úrad subjektu uložiť sankciu pokuty do 99 581,75 eura. V prípade, ak ide o osobu, ktorá dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi je možné udeliť sankciu pokuty až do 331 939,18 eura.

S účinnosťou od 1.mája 2016 bolo do Colného zákona, doplnené nové ustanovenie (§84b) o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych alebo nepravdivých údajov. Cieľom ustanovenia je znížiť nepriaznivý vplyv uloženia sankcie pokuty na najnižšiu možnú mieru v tých konkrétnych prípadoch spáchania colného deliktu alebo colného priestupku, v ktorých subjekt iniciatívne sám oznámi uvedenie nesprávnych alebo nepravdivých údajov a prispeje tak k náprave protiprávneho stavu.