Preskočiť na hlavný obsah

Systém pre rozhodnutia colných orgánov

Systém pre rozhodnutia colných orgánov [nové okno] (ďalej len „CDS“) je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou (ďalej len „EK“) v rámci projektu pre rozhodnutia colných orgánov podľa Colného kódexu Únie a má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú žiadostí, vydávania rozhodnutí a správy rozhodnutí výlučne postupmi elektronického spracovania údajov v celej Európskej únii (ďalej len „EÚ“). CDS vstúpil do produkčnej prevádzky 2. októbra 2017 a umožňuje hospodárskym subjektom cez portál EÚ pre obchodníkov [nové okno] žiadať colné orgány o vydanie rozhodnutí a spravovať ich. Technické opatrenia systému sú upravené vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2089 [nové okno] zo 14. novembra 2017 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu informácií a na uchovávanie takýchto informácií v súlade s Colným kódexom Únie. V zmysle tohto nariadenia sú členské štáty EÚ povinné používať CDS v prípade tých žiadostí a povolení, ktoré sa majú uplatňovať vo viac ako jednom členskom štáte EÚ. Zároveň sa môže každý členský štát rozhodnúť, že CDS bude navyše využívať aj v prípade žiadostí a rozhodnutí, ktoré budú platné iba v danom členskom štáte, čo nie je prípad Slovenskej republiky. Žiadosti o vydanie rozhodnutia, ktoré má mať vplyv iba v rámci Slovenskej republiky je potrebné doručiť príslušnému colnému úradu v listinnej podobe resp. elektronicky, ak takúto povinnosť ukladá zákon č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platforma CDS sa skladá z:

 1. Portálu EÚ pre obchodníkov, ktorý slúži ako vstupná brána do CDS a cez ktorý hospodárske subjekty podávajú svoje žiadosti,prijímajú oznámenia a poskytujú informácie;
 2. Centrálneho systému správy rozhodnutí colných orgánov (ďalej len „centrálny CDMS“), ktorý slúži na správu rozhodnutí, rieši procesy pri vydávaní rozhodnutí, umožňuje komunikáciu medzi dotknutými subjektmi a je podporovaný jednotným systémom správy používateľov a digitálnym podpisovým systémom (ďalej len „UUM&DS“). Centrálny CDMS má slúžiť na výmenu a uchovávanie informácií v súvislosti s 22 konkrétnymi žiadosťami a rozhodnutiami, ktoré môžu mať vplyv vo viac ako jednom členskom štáte EÚ;
 3. Centrálneho systému pre šírenie informácií pre hospodárske subjekty (DDS2-EO [nové okno]), kde si hospodárske subjekty môžu skontrolovať platnosť svojich rozhodnutí.

Portál EÚ pre obchodníkov

Na výmenu informácií týkajúcich sa žiadostí a rozhodnutí, ktoré môžu mať vplyv vo viac ako jednom členskom štáte EÚ je určené rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, ktoré vytvorila EK. Hospodárske subjekty sú povinné podávať žiadosti, ktoré môžu mať vplyv vo viac ako jednom členskom štáte výlučne prostredníctvom využitia techník elektronického spracovania údajov a to cez portál EÚ pre obchodníkov.

Hospodársky subjekt, ktorý chce požiadať o colné rozhodnutie, ktoré bude mať vplyv vo viac ako jednom členskom štáte musí mať vytvorený účet na portáli EÚ pre obchodníkov. Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na portáli EÚ pre obchodníkov. Táto autentifikácia je riešená cez UUM&DS, ktorý poskytuje zabezpečený a oprávnený prístup do elektronických systémov EÚ.

Hospodársky subjekt požiada o prístup na portál EÚ pre obchodníkov prostredníctvom miestne príslušného colného úradu. Na vytvorenie nového účtu obchodníka pre prístup na portál EÚ pre obchodníkov je potrebné colnému úradu poskytnúť nasledovné údaje:

 1. Druh subjektu: hospodársky subjekt/colný zástupca/zamestnanec
 2. Typ hospodárskeho subjektu: právnická/fyzická osoba
 3. Číslo EORI
 4. Meno a priezvisko držiteľa účtu 
 5. E-mail držiteľa účtu
 6. Bude držiteľ tohto účtu vytvárať/spravovať účty pre svojho colného zástupcu alebo svojich zamestnancov: Áno/Nie (ak nie, budú mu pridelené profily pre vytvorenie a posielanie žiadostí pre colné rozhodnutia; ak áno, bude mu pridelený aj profil pre možnosť vytvárať/spravovať účty pre colného zástupcu alebo svojich zamestnancov)
 7. Rolu, ktorú chce prideliť (profil konzultačný, administratívny, výkonný)

Popis rolí:

 • Konzultačná rola – oprávnenie len na čítanie žiadosti, o ktoré hospodársky subjekt požiadal a povolení, ktoré mu boli vydané
 • Administratívna rola – oprávnenie pripraviť návrh žiadosti o povolenie, pripojenie príloh, tlač návrhu žiadosti a pod.
 • Výkonná rola – oprávnenie obsahujúce konzultačnú a administratívnu rolu

Pri podávaní žiadosti je dôležité definovať, kde bude povolenie platné (v prípade Slovenskej republiky len žiadostí o colné rozhodnutie, ktoré majú vplyv vo viac ako jednom členskom štáte EÚ). Žiadateľ si musí v povinných údajových poliach „geografickej platnosti“ vybrať jednu z možností:

kód 1 = Žiadosť alebo povolenie platné vo všetkých členských štátoch EÚ alebo 

kód 2 = Žiadosť alebo povolenie obmedzené na určité členské štáty.

Príslušným colným úradom na podanie žiadosti sú colné orgány miesta, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na colné účely alebo kde je takáto evidencia prístupná a kde sa má vykonávať aspoň časť činností, na ktoré sa má rozhodnutie vzťahovať.