Preskočiť na hlavný obsah

Systém pre rozhodnutia colných orgánov

Systém pre rozhodnutia colných orgánov [nové okno ] (ďalej len „Systém CDS“) je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou (ďalej len „EK“) v rámci projektu pre rozhodnutia colných orgánov podľa Colného kódexu Únie, ktorý má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú žiadostí, vydávania rozhodnutí a správy rozhodnutí výlučne postupmi elektronického spracovania údajov v celej Európskej únii (ďalej len „EÚ“).

Členské štáty EÚ povinne používajú Systém CDS pre tie žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú vo viac ako jednom členskom štáte EÚ. Členským štátom bola ponechaná možnosť výberu, či bude Systém CDS navyše využívať aj v prípade žiadostí a povolení, ktoré budú uplatňované iba v danom členskom štáte.

Slovenská republika sa rozhodla dňom 1. decembra 2023 pristúpiť k využívaniu Systému CDS v prípade správy žiadostí a povolení, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky.

Systém CDS je hybridný systém, ktorý sa skladá z centrálneho systému a voliteľných vnútroštátnych systémov.

Centrálny systém umožňuje členským štátom, ktoré nemajú vnútroštátne systémy, konsolidovať všetky žiadosti a povolenia týkajúce sa rozhodnutí v elektronickom formáte v jednej databáze, obsahuje komunikačný modul, pomocou ktorého možno uskutočňovať konzultácie s viacerými členskými štátmi, a teda umožňuje aj komunikáciu medzi centrálnym systémom a jedným alebo viacerými vnútroštátnymi systémami.

Systém CDS je podporovaný portálom pre obchodníkov (EÚ TP), ktorý predstavuje kontaktné miesto pre obchodníkov a ich zástupcov. Prostredníctvom tohto portálu môžu hospodárske subjekty podávať žiadosti, monitorovať stav svojich žiadostí/povolení, vykonávať následné úlohy (napr. zmeny), získať prehľad o vydaných alebo spracúvaných rozhodnutiach a spravovať svoje vydané rozhodnutia.

Systém CDS sa týka rozhodnutí, ktoré vydávajú príslušné colné orgány na základe žiadostí hospodárskych subjektov. Informácie týkajúce sa rozhodnutí sa využívajú v colných vyhláseniach, systémoch zameraných na transakcie (ICS, NCTS, ECS) a vo vnútroštátnych colných systémoch na riadenie rizík.

Výhody centrálneho systému pre colné rozhodnutia

  • v súvislosti s 22 žiadosťami/povoleniami [nové okno, zobrazí sa príloha zo zoznamom] sa používa len jeden systém. Výrazne sa tým zjednodušuje správa žiadostí/povolení a systém umožňuje všetkým členským štátom postupovať jednotne.
  • harmonizácii postupov týkajúcich sa správy žiadostí/povolení a požiadaviek na údaje (príloha A). Tieto harmonizované postupy sú definované v L4 BPM a v prípade zmien údajových prvkov, EK zabezpečí ich implementáciu do centrálneho systému.
  • jednotný systém na zabezpečenie overenia a prístupu pre hospodárske subjekty (UUM&DS).
  • EK zabezpečuje údržbu, prevádzku a podporu systému, je zodpovedná za súlad systému s legislatívou
  • výnimka pre doručovanie (neuplatňuje sa zákon o eGovermente)

Nevýhody centrálneho systému pre colné rozhodnutia

  • obmedzený počet žiadostí/povolení (22)

Systém CDS sa skladá z:

  • Portálu pre obchodníkov (EÚ TP) [nové okno ], ktorý slúži ako vstupná brána do CDS a cez ktorý hospodárske subjekty podávajú svoje žiadosti, prijímajú oznámenia a poskytujú informácie;
  • Centrálneho systému správy rozhodnutí colných orgánov (CDMS), ktorý slúži na výmenu a uchovávanie informácií v súvislosti s 22 konkrétnymi žiadosťami a rozhodnutiami, na správu rozhodnutí, rieši procesy pri vydávaní rozhodnutí, umožňuje komunikáciu medzi dotknutými subjektmi.

Portál EÚ pre obchodníkov

Od 1. decembra 2023 pristupuje Finančná správa Slovenskej republiky k využívaniu Systému CDS v prípade správy žiadostí a povolení, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt, ktorý chce podať žiadosť o colné rozhodnutie/spravovať svoje vydané povolenia, musí mať vytvorený účet na portáli pre obchodníkov (EÚ TP). Pre prístup na portál pre obchodníkov (EÚ TP) musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený, táto autentifikácia je riešená prostredníctvom systému UUM&DS.

Manažment identít pre subdoménu Slovenskej republiky v rámci systému UUM&DS prešiel od 3.3.2023 pod správu národného IAM-u, ktorým je modul SK-IAM. Po vyplnení prihlasovacích údajov na stránke systému UUM&DS bude používateľ presmerovaný na stránky modulu SK-IAM, kde používateľ vykoná samotnú autentifikáciu. Po úspešnom prihlásení je používateľ presmerovaný naspäť na stránky systému UUM&DS a následne na stránku portálu pre obchodníkov (EÚ TP).

Od 3.3.2023 je z dôvodu zmeny autentifikácie na prihlásenie sa do portálu pre obchodníkov (EÚ TP) nutná registrácia v centrálnom elektronickom priečinku (CEP), ktorý je súčasťou modulu SK-IAM.

Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na colnom portáli pre obchodníkov (EÚ TP), a to prostredníctvom registrácie v centrálnom elektronickom priečinku (CEP) [nové okno]. Pri registrácii je vo formulári CEP v časti „Rozsah oprávnenia konať v mene subjektu – Špeciálne“ potrebné vyplniť aplikácie, ktorých sa registrácia bude týkať – napr. AEO, CDS, BTI, INF, ICS2.

Po registrácii v CEP je možné podať žiadosť na colnom portáli pre obchodníkov (EÚ TP): https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ [nové okno].

Podrobnejšie informácie k registrácii sú uvedené v časti Informácie k registrácii - CEP [nové okno] vrátane postupu na prihlásenie používateľov do EU CTP s príkladmi vyplnenia registračného formulára.

V prípade problémov s registráciou v CEP kontaktujte Call centrum finančnej správy.

Dokumenty

Dokumentácia EK k CDS: