Preskočiť na hlavný obsah

Informovanie o vývoze

Informácie v tejto časti poskytujeme v nasledovnej štruktúre:

Colný režim vývoz

Využitie colného režimu vývoz má opodstatnenie v prípadoch, kedy sa má tovar prepraviť z colného územia Únie na miesto určenia mimo colného územia Únie.

Príslušnosť colného úradu na umiestnenie tovaru do colného režimu v zmysle čl. 221 vykonávacieho nariadenia [nové okno].

Na umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz sú príslušné tieto colné úrady:

  • colný úrad zodpovedný za miesto, kde je usadený vývozca,
  • colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar balí alebo nakladá na odoslanie na vývoz,
  • iný colný úrad v príslušnom členskom štáte, ktorý je z administratívnych dôvodov príslušný pre predmetnú operáciu.

V prípade, ak tovar nepresahuje hodnotu 3000 EUR na zásielku a deklaranta a zároveň nepodlieha zákazom ani obmedzeniam môže byť okrem colných úradov uvedených v prvom odseku príslušným na umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz aj colný úrad príslušný pre miesto výstupu tovaru z colného územia Únie.

Okrem colných úradov uvedených v prvom a druhom odseku je v prípade subdodávok colným úradom príslušným pre umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz, colný úrad zodpovedný za miesto, kde je usadený subdodávateľ.
V prípade opodstatnených okolnosti jednotlivého prípadu, iný colný úrad lepšie situovaný na predloženie tovaru colným orgánom je takisto príslušný na umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz.

Ústne vývozné colné vyhlásenie a ústne colné vyhlásenie o spätnom vývoze sa podávajú na colnom úrade príslušnom pre miesto výstupu tovaru.

Prepustenie tovaru do colného režimu vývoz bude povolené za podmienky, že predmetný tovar opustí colné územie Únie v rovnakom stave, v akom sa nachádzal v okamihu prijatia vývozného colného vyhlásenia. Tovar Únie, ktorý je navrhovaný do colného režimu vývoz a colného režimu pasívny zušľachťovací styk je pod colným dohľadom od okamihu prijatia colného vyhlásenia až do okamihu, keď opustí colné územie Únie alebo je zničený alebo keď je platnosť colného vyhlásenia zrušená.

Zjednodušené postupy v colnom konaní

Podrobnejšie informácie o zjednodušených postupoch v colnom konaní sú uvedené na portáli finančnej správy v časti Dovoz.

Colný režim pasívny zušľachťovací styk

Colný režim pasívny zušľachťovací styk patrí medzi osobitné colné režimy a umožňuje, aby bol tovar Únie dočasne vyvezený z colného územia Únie s cieľom jeho podrobenia spracovateľským operáciám. Tovar Únie, ktorý bol na základe povolenia vydaného príslušným colným orgánom prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk môže spätne doviezť v lehote stanovenej colnými orgánmi v povolení osoba, ktorá ho vyviezla resp. so súhlasom držiteľa povolenia aj iná osoba. Na takýto tovar je možné na základe žiadosti držiteľa povolenia resp. inej osoby, ktorá získala súhlas držiteľa povolenia, uplatniť pri jeho spätnom dovoze čiastočné alebo úplné oslobodenie od dovozného cla.

Žiadosť o povolenie na osobitný colný režim sa predkladá príslušnému colnému úradu na formulári uvedenom v prílohe č. 12 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno].

Spätný vývoz

Pre tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, sa podáva vyhlásenie o spätnom vývoze na príslušnom colnom úrade. Na takéto vyhlásenie o spätnom vývoze sa uplatnia čl. 158 až 195 Colného kódexu [nové okno].

Dočasný vývoz s použitím karnetu ATA

Karnet ATA je medzinárodný colný doklad, ktorý umožňuje prepustenie tovaru do colného režimu vývoz, dočasné použitie, tranzit a do spätného vývozu z colného územia EÚ s oslobodením od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze tovaru, bez nutnosti použitia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín a primerane poskytuje záruku na colný dlh a iné platby

Bližšie informácie k použitiu karnetu ATA nájdete na portáli finančnej správy v časti Karnet ATA.

Podmienky, kedy môže byť karnet ATA použitý pre vývoz

Colný úrad prijme karnet ATA, ak sú splnené nasledovné podmienky je vydaný v niektorom členskom štáte Únie, ak bol karnet vydaný v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru ATA [.pdf; 305 kB; nové okno] alebo Istanbulského dohovoru [.pdf; 1,00 MB; nové okno] a potvrdilo (v odseku I na prvej strane predného obalového listu karnetu ATA) a zaručilo sa zaň združenie usadené v Únii, ktoré je vystavujúcim a záručným združením zriadeným v Európskej únii a ktoré je súčasťou medzinárodného záručného reťazca

Karnet ATA sa nesmie používať ako vývozné vyhlásenie v súvislosti s tovarom Únie, ak:

  • tento tovar podlieha vývozným formalitám na účely udelenia vývoznej náhrady v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
  • sa tento tovar, ktorý bol súčasťou intervenčných zásob nevzťahujú opatrenia kontroly, pokiaľ ide o použitie alebo miesto určenia, podrobil colným formalitám pri vývoze na územia mimo colného územia Únie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
  • v prípade tohto tovaru vzniká nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla pod podmienkou, že sa vyváža z colného územia Únie,
  • sa tento tovar prepravuje v rámci režimu pozastavenia cla na území Únie podľa smernice 2008/118/ES [nové okno] s výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú ustanovenia článku 30 uvedenej smernice.