Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a oznámenie o zániku daňovej povinnosti

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/21694/2014-725 [nové okno]. Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014 [nové okno]. Vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel je uvedený v prílohe uvedeného opatrenia. Oznámenie o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov SR č. 411/2014 Z. z. [.pdf; 21 kB; nové okno].

Za zdaňovacie obdobie 2019 použite vzor tlačiva vydaný Opatrením MF SR č. MF/21694/2014-725 [nové okno].

Vyplnenie tlačiva daňového priznania bude trvať len niekoľko minút. V daňovom priznaní je potrebné uvádzať číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy v eurách s presnosťou na eurocenty.

Formulár daňového priznania môžete:

  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
  • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
  • vyplniť priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, ale aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

 Podanie daňového priznania

Vyplnené daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 môže daňovník na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade do 31. januára 2020.

Podanie daňového priznania počas zdaňovacieho obdobia 2020 u daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, u daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, u daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, pri úmrtí daňovníka a u daňovníka, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie, je podľa § 9 ods. 3 až 6 zákona č. 361/2014 Z. z. [nové okno] o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov upravené nasledovne:

  • daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie – daňové priznanie je povinný podať právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, 
  • daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou – daňové priznanie je povinný podať likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí posledným dňom mesiaca vstupu daňovníka do likvidácie, 
  • daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz – daňové priznanie sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,,
  • daňovník, ktorý zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo v lehote na podanie daňového priznania – daňové priznanie je povinný podať dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Ak je viac dedičov, daňové priznanie podáva, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel,
  • daňovník, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie – daňové priznanie je povinný podať do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie.

 

Podávanie oznámenie o zániku daňovej povinnosti

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podáva:

  • daňovník, ktorému zanikla daňová povinnosť 31.12.2018 podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z., pretože v zdaňovacom období 2019, ktorým je celý kalendárny rok, o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s použitím vozidla, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní. Daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť v lehote do 31.1.2020 na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a uverejnilo ho na svojom webovom sídle
  • dedič, ak daňovník v lehote na podanie daňového priznania zomrel a daňová povinnosť mu zanikla 31.12.2018 podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z., pretože v zdaňovacom období 2019 , ktorým je celý kalendárny rok, o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s použitím vozidla, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní. Dedič je povinný oznámiť túto skutočnosť v lehote do 31.1.2020 na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a uverejnilo ho na svojom webovom sídle.

V prípade, že chce daňovník podať daňové priznanie alebo oznámenie o zániku daňovej povinnosti elektronicky musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade. Zároveň musí mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom alebo vlastniť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t.j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne tlačivo daňového priznania z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.