Preskočiť na hlavný obsah

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a oznámenie o zániku daňovej povinnosti

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený Oznámením Ministerstva financií SR č. MF/017527/2020-726 [nové okno]. Oznámenie,ako aj vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel je zverejnený vo Finančnom spravodajcovi na rok 2020 (príspevok č.17)[nové okno].

Za zdaňovacie obdobie 2023 použite vzor tlačiva vydaný Oznámením MF SR č. MF/017527/2020-726 [nové okno]. V daňovom priznaní je potrebné uvádzať číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy v eurách s presnosťou na eurocenty.

Formulár daňového priznania môžete:

  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte ak nie ste povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami, alebo
  • vytlačiť a ručne vyplniť ak nie ste povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami, alebo
  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, podpísať/autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky.

Podanie daňového priznania

Vyplnené daňové priznanie daňovník odošle elektronicky (ak je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami), poštou alebo osobne do podateľne na daňovom úrade (ak nie je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami).

Podanie daňového priznania u daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, u daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, u daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, pri úmrtí daňovníka a u daňovníka, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie, je podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. [nové okno] o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov upravené nasledovne:

  • daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie – daňové priznanie je povinný podať právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
  • daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou – daňové priznanie je povinný podať likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí posledným dňom mesiaca vstupu daňovníka do likvidácie. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou,
  • daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz – daňové priznanie sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
  • daňovník, ktorý zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo v lehote na podanie daňového priznania – daňové priznanie je povinný podať dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Ak je viac dedičov, daňové priznanie podáva, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel,
  • daňovník, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie – daňové priznanie je povinný podať do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie.

Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podáva:

  • daňovník, ktorému zanikla daňová povinnosť 31.12.2022 podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. [nové okno], pretože v celom zdaňovacom období 2023, neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. a o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s použitím vozidla, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní. Daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť v lehote do 31.1.2024 na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a uverejnilo ho na svojom webovom sídle
  • dedič, ak daňovník v lehote na podanie daňového priznania zomrel a daňová povinnosť mu zanikla 31.12.2022 podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z., pretože v zdaňovacom období 2023 neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. [nové okno] a o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s použitím vozidla, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní. Dedič je povinný oznámiť túto skutočnosť v lehote do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a uverejnilo ho na svojom webovom sídle.