Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie pri dani z motorových vozidiel

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Lehota na zaplatenie dane

Daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2020 je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. marca 2021.

V lehote do 31.03.2021 je povinný podať daňové priznanie daňovník, ktorý má:

 • ročné zdaňovacie obdobie roku 2020,
 • iné ako ročné zdaňovacie obdobie 2020, ak povinnosť podať daňové priznanie vznikla po 01.12.2020; v tomto prípade sa neuplatnia lehoty podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. [nové okno],
 • iné ako ročné zdaňovacie obdobie v roku 2021, ktoré končí najneskôr 28.02.2021; v tomto prípade sa neuplatnia lehoty podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. [nové okno].

Ak daňovník v roku 2020 platil štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň a zaplatené preddavky sú nižšie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní je povinný zaplatiť rozdiel dane v lehote do 31. marca 2021. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Ak daňovníkovi vznikol preplatok, pretože zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako vypočítaná daň v daňovom priznaní, vzniknutý preplatok sa použije podľa daňového poriadku.

Lehota na zaplatenie dane u daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, u daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, u daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, pri úmrtí daňovníka a pri ukončení podnikania alebo prerušení podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia 2021 a ktorého iné ako ročné zdaňovacie obdobie v roku 2021 končí po 01.03.2021, je v zákone č. 361/2014 Z. z. [nové okno] o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov upravená takto:

 • u daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
 • u daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca vstupu spoločnosti do likvidácie,
 • u daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
 • u daňovníka, ktorý zomrie, je lehota na zaplatenie dane do troch mesiacov po uplynutí mesiaca, v ktorom daňovník zomrel,
 • u daňovníka, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie.

Platobné detaily

Daňovú povinnosť za

 • ročné zdaňovacie obdobie roku 2020,
 • iné ako ročné zdaňovacie obdobie 2020, ak povinnosť podať daňové priznanie vznikla po 01.12.2020; v tomto prípade sa neuplatnia lehoty podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z.,
 • iné ako ročné zdaňovacie obdobie v roku 2021, ktoré končí najneskôr 28.02.2021; v tomto prípade sa neuplatnia lehoty podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z.

je daňovník povinný uhradiť v lehote do 31.03.2021.

Preddavky na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 3 daňovník neplatí.

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. po 31.03.2021) daňovník zaplatí preddavky so splatnosťou do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka v sume jednej tretiny z predpokladanej dane alebo so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca v sume jednej devätiny z predpokladanej dane.

Daňovú povinnosť a preddavky na daň je daňovník povinný uhradiť na dani z motorových vozidiel za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane v lehote splatnosti na číslo účtu:

501163–OUD/8180

a na variabilný symbol:

 • daňová povinnosť: VS 1700992020
 • preddavky na daň:
  • mesačné: VS 1100042021 (apríl 2021) alebo VS 1100002021 (pre trvalý príkaz na úradu)
  • štvrťročné: VS 1100422021 (II. štvrťrok 2021) alebo VS 1100002021 (pre trvalý príkaz na úhradu)

Podrobnejšie informácie o spôsobe označovania platby sú uvedené vo Vyhláške MF SR č. 378/2011 Z.z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu "Overenie prideleného OUD".

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete na portáli finančnej správy v časti "Platenie daní".

V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OUD), daňový subjekt je povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Spôsoby úhrady daňovej povinnosti a preddavkov na daň

Daňovú povinnosť a preddavky na daň môže daňovník uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).