Preskočiť na hlavný obsah

Daňové podanie k dani z pridanej hodnoty

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty podáva ten, komu to vyplýva z ustanovenia § 78 zákona o DPH [nové okno]. Podáva sa na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR.

Vyplnenie tlačiva daňového priznania pre daň z pridanej hodnoty bude trvať len niekoľko minút. Na vyplnenie použite formulár vydaný. Oznámením MF SR č. MF/017342/2020-731[nové okno] zverejneným vo Finančnom spravodajcovi na rok 2020 (príspevok č.19) [nové okno]. Tlačivo daňového priznania pre daň z pridanej hodnoty má 2 strany.

Formulár daňového priznania môžete:

  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
  • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, podpísať/autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podať na základe dohody o elektronickom doručovaní. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Údaje o osobe budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň registrovaný na daňovom úrade.

Podanie daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva v lehotách určených zákonom o DPH [nové okno].

Vyplnené daňové priznanie môže daňový subjekt na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri (od 1.1.2018), alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov (od 1.7.2018),
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

V prípade, že daňový subjekt má povinnosť, resp. chce podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade. Autorizovať/podpísať daňové priznanie môžete kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu, prípadne musíte mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom.

Opravné daňové priznanie je možné podať do lehoty na podanie daňového priznania a dodatočné daňové priznanie sa podáva po lehote na podanie daňového priznania.

Súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz podáva ten, komu to vyplýva z ustanovenia § 80 zákona o DPH [nové okno]. Podáva sa na tlačive, ktorého vzor je ustanovený Opatrením MF SR zverejneným v zbierke zákonov pod č. 405/2019 Z.z. [nové okno], elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré je povinnosť podať súhrnný výkaz.

Opravný súhrnný výkaz sa podáva do lehoty na podanie súhrnného výkazu a dodatočný súhrnný výkaz sa podáva po lehote na podanie súhrnného výkazu.

Kontrolný výkaz

Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorom:

  • nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach,
  • je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH [nové okno].

Platiteľ uvedie údaje v kontrolnom výkaze v členení podľa vzoru ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/015393/2020-731 zverejneným vo Finančnom spravodajcovi na rok 2020 (príspevok č.17)  [nové okno].

Opravný kontrolný výkaz sa podáva do lehoty na podanie kontrolného výkazu a dodatočný kontrolný výkaz sa podáva po lehote na podanie kontrolného výkazu.

Poznámka

Poučenia na vyplnenie formulárov k dani z pridanej hodnoty nájdete na PFS v časti "Poučenie k tlačivám".

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t.j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne tlačivo daňového priznania, súhrnného výkazu alebo kontrolného výkazu z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.