Preskočiť na hlavný obsah

Daňové podanie k dani z príjmov fyzických osôb

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR [nové okno]

Vyplnenie tlačiva daňového priznania bude trvať len niekoľko minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ B č. MF/013086/2023-721 zverejnený vo Finančnom spravodajcovi na rok 2023 [nové okno]. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 13 strán a 4 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 153 daňového priznania FO typ B aj keď sa nevypĺňajú.

Formulár daňového priznania si môžete:

 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
 • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, podpísať/autorizovať pomocou kvalifikovaného  elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podať na základe dohody o elektronickom doručovaní. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Príjmy a výdavky podľa jednotlivých druhov príjmov vypočítané v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa vypĺňajú v príslušnom tlačive daňového priznania podľa predtlače. Predtlač na jednotlivých riadkoch príslušného daňového priznania dopĺňa poučenie, ktoré slúži ako pomôcka na jeho vyplnenie a určuje hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti a pri vyplnení daňového priznania. Číselné údaje sa uvádzajú v eurách s presnosťou na eurocenty a zarovnávajú sa vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie sa uvádzajú v príslušnom tlačive daňového priznania podľa predtlače.

Podklady na vyplnenie daňového priznania

Pri vypĺňaní daňového priznania FO typ B budete potrebovať podľa toho, aké druhy príjmov ste dosiahli, nasledujúce podklady, ktoré odovzdáte pri podaní daňového priznania FO typ B ako prílohu:

 • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP
  •  daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti), ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov. Ide o doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,
  • u dieťaťa,ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku:
   • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
   • povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí
 • ak  daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP  v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 ZDP, prílohou je aj doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu druhou oprávnenou osobou, okrem rodného listu, ktorý bol vydaný na území Slovenskej republiky a v niektorých prípadoch aj doklad preukazujúci výšku základu dane druhej oprávnenej osoby,
kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP  [nové okno], pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 ZDP  [nové okno],
kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP  [nové okno] a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10 ZDP  [nové okno],
kópiu zmluvy o združení len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená,
písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t. j. ak daňovník splnil podmienky a  rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,
kópia potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26 alebo 26b zákona č. 90/2016 Z. z. [nové okno] o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. [nové okno] na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP alebo daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Na účely podania daňového priznania FO typ B, ak je daňovník účtovnou jednotkou, potom je povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, ale samostatným podaním a neuvádza sa do počtu príloh uvedených na riadku 153 daňového priznania FO typ B.

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu

Po vyplnení daňového priznania sa daňový subjekt dozvie výšku dane, ktorú má zaplatiť alebo výšku daňového preplatku alebo daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP,[nové okno] daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP,[nové okno] ktorá mu má byť vrátená (podrobnejšie informácie v záložke Finančné vyrovnanie [nové okno]). V daňovom priznaní FO typ B musí mať pre poukázanie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33  ZDP,[nové okno] daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP [nové okno] vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu (XIV. oddiel), kde si uvedie, akým spôsobom majú byť poukázané finančné prostriedky (poštovou poukážkou alebo na účet).

Podanie daňového priznania

Vyplnené daňové priznanie s prílohami daňový subjekt môže na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku [nové okno]:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri [nové okno] (od 1.1.2018), alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov (od 1.7.2018),
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

V prípade, že daňový subjekt chce podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade. Autorizovať/podpísať daňové priznanie môžete kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu, prípadne musíte mať Zároveň musí mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom.

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t. j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne tlačivo daňového priznania z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie % z dane

Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) môže poukázať daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak súčasne splní tieto podmienky uvedené v § 50 ZDP [nové okno]:

 • nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely poukázania podielu zaplatenej dane sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur (§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP [nové okno]);
 • daňovník  FO vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP  [nové okno]);
 • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33  ZDP [nové okno] (na vyživované dieťa/deti), alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP [nové okno] alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33  ZDP [nové okno] a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP [nové okno] (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP [nové okno]).

Ako poukázať % z dane

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, uskutoční vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, tak nepredkladá žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 % t. j. ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ak daňovník vyplnil zaškrtávacie pole o splnení uvedených podmienok vo vyhlásení, je povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve).

V daňovom priznaní je aj ďalšie zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR [nové okno] každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP [nové okno]). Zoznam prijímateľov [nové okno] je uvedený na portáli Notárskej komory SR [nové okno]. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

Lehoty správcu dane

Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP [nové okno] previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa § 50 ods. 1 ZDP [nové okno]. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého daňovník určil vo vyhlásení, len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky.

Pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa daňového poriadku (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa § 50 odseku 6 ZDP [nové okno] alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne, tzn. prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane nebudú poukázané. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]). Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, okrem údajov,ktoré je správca dane povinný a oprávnený pri svojej úradnej činnosti získavať a používať z úradnej povinnosti podľa osobitných predpisov a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 ZDP [nové okno] zanikne.

Zmena daňovej povinnosti

V prípade, ak daňová povinnosť mala byť iná (vyššia alebo nižšia) ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní, podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane nemôžete upravovať. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, tzn. ak daňová povinnosť daňovníka je nižšia ako bola daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel zaplatenej dane v prospech prijímateľa, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (§ 50 ods. 10 ZDP [nové okno]).