Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie pri dani z príjmu fyzických osôb

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňová povinnosť

Daň ste povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Ak daňový subjekt je rezidentom a má príjmy zo zamestnania (§ 5 ZDP [nové okno]), príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP [nové okno]), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP [nové okno]) alebo ostatné príjmy (§ 8 ZDP [nové okno]) platí daň na č. ú.:

500208–OUD/8180

variabilný symbol 1700992023

Ak je nerezidentom, tak platí daň na č. ú.:

500216–OUD/8180

variabilný symbol 1700992023

V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OUD), daňový subjekt je povinný daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OUD“.

Podrobnejšie informácie o spôsobe označovania platby sú uvedené vo „Vyhláške MF SR č. 378/2011 Z. z." [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete na portáli FS v časti "Platenie daní".

Preplatok na dani z príjmov, daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky

Preplatok na dani z príjmov, daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP [nové okno] a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP [nové okno] bude vrátený v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, t. j. lehota 40 dní sa začne počítať po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Za zdaňovacie obdobie 2023 je termín na podanie daňového priznania do 1.4.2024 a preplatok bude vrátený do 10.5.2024.

Preddavky na daň

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách. Preddavky platí daňovník na vlastné číslo účtu, ktoré mu pridelil správca dane. Číslo účtu sa skladá:

  • z predčíslia označujúceho druh dane (daň z príjmov fyzickej osoby - 500208, daň z príjmu fyzickej osoby – nerezident - 500216),
  • zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OUD) a
  • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180)
  • ku každej platbe preddavkov je potrebné uviesť správny variabilný symbol podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby v znení neskorších predpisov.

500208–OUD/8180

500216-OUD/8180

variabilný symbol 1100012024 (január 2024) alebo variabilný symbol 1100002024 (pre trvalý príkaz na úhradu)

variabilný symbol 1100412024 (I. štvrťrok 2024) alebo variabilný symbol 1100002024 (pre trvalý príkaz na úhradu)

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OUD“.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor „IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete v časti „Platenie daní".

Spôsoby úhrady daňovej povinnosti a preddavkov na daň

Daňovú povinnosť a preddavky na daň môže daňovník uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb [nové okno] na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).