Preskočiť na hlavný obsah

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR [nové okno].

Vyplnenie tlačiva daňového priznania bude trvať len niekoľko minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie PO č. MF/016108/2022-721 zverejnený vo Finančnom spravodajcovi na rok 2023 [nové okno]. Tlačivo daňového priznania má 13 strán a podľa poučenia na vyplnenie tlačiva musí obsahovať minimálne štyri prílohy, a to aj vtedy, ak sa nevypĺňajú:

 • Príloha k § 13a a § 13b
 • Príloha k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona, pričom každý projekt predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov),
 • Príloha k § 30e zákona – Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona,
 • Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch, pričom každá strana predstavuje samostatnú prílohu ( v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)

Daňovník uvádza v daňovom priznaní číselné údaje vyjadrujúce peňažné sumy v eurách s presnosťou na eurocenty.

Pre zdaňovacie obdobie, za ktoré posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uplynie po 31.12.2023, je platné okrem nového tlačiva daňového priznania aj nové poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov daňového priznania. Slúži ako pomôcka na vyplnenie tlačiva daňového priznania a upozorňuje na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte dane, dane na úhradu, resp. daňového preplatku.

Tlačivá daňových priznaní sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR [nové okno], a na portáli finančnej správy. Daňové priznania sú dostupné aj na každom daňovom úrade.

Formulár daňového priznania si môžete:

 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
 • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, podpísať/autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podať na základe dohody o elektronickom doručovaní. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky (okrem prílohy k VI. časti, prílohy k § 13a a § 13b, prílohy k § 30c zákona a prílohy k §30e zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania).

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Po vyplnení daňového priznania sa daňový subjekt dozvie výšku dane, ktorú má zaplatiť alebo výšku daňového preplatku, ktorá mu má byť vrátená (podrobne v záložke Finančné vyrovnanie pri dani z príjmu právnickej osoby). V daňovom priznaní musí mať pre poukázanie daňového preplatku vyplnenú Žiadosť o vrátenie daňového preplatku (IX. časť), v ktorej uvedie akým spôsobom majú byť poukázané finančné prostriedky (poštovou poukážkou alebo na účet).

Podanie daňového priznania

Vyplnené daňové priznanie daňový subjekt môže na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri (od 1.1.2018), alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov (od 1.7.2018),
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

V prípade, že daňový subjekt chce podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade. Autorizovať/podpísať daňové priznanie môžete kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu, prípadne musíte mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom.

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t. j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne tlačivo daňového priznania z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie % z dane

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na jeho podanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 ZDP, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 ZDP [nové okno]. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 ZDP [nové okno] len do výšky 1 % zaplatenej dane (§ 50 ods. 1 písm. b) ZDP [nové okno]).

Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ZDP [nové okno] s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak že.

 1. zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
 2. zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené nasledovné podmienky (§ 50 ods. 6 ZDP [nové okno]):

 • daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur;
 • daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa jednu alebo viac právnických osôb, ktorým môže byť poukázaný podiel zaplatenej dane s uvedením príslušných súm, najmenej vo výške 8 eur pre jedného prijímateľa;
 • prijímateľ je uvedený k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov [nové okno] vedenom Notárskou komorou SR [nové okno];
 • prijímateľom je občianske združenie alebo organizačná jednotka združenia, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž [nové okno], subjekty výskumu a vývoja, a ich predmetom činnosti sú činnosti uvedené v § 50 ods. 5 ZDP [nové okno];
 • prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 písm. d), g) a h) ZDP [nové okno];
 • prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur;
 • prijímateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nie je evidovaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti;
 • prijímateľ preukáže,že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu; to neplatí, ak prijímateľ požiada notára o osvedčenie splnenia podmienok podľa § 50 ods. 6 písm. d), e), g), h) a j) do 30.11. bežného roka, a tiež ak prijímateľ od 1.9.2021 do 15.12. preukázal, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a nedošlo k zmene jeho čísla účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
 • notár osvedčil prijímateľovi a bez zbytočného odkladu oznámil Notárskej komore SR identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet a číslo tohto účtu;
 • prijímateľ je zapísaný v registri mimovládnych neziskových organizácií (účinnosť do 31.8.2021), prijímateľ je zapísaný v registri právnických osôb (účinnosť od 1.9.2021).

Splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 písm. d), e), g) ,h) a j)  ZDP [nové okno] osvedčuje prijímateľovi notár každoročne, a to počnúc 1.9. bežného roka do 15.12. bežného roka. Notár, ktorý vykoná osvedčenie, je povinný na účely zápisu prijímateľa do zoznamu oznámiť Notárskej komore SR identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu, na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok.

Splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 písm. a), b), c) a f) ZDP [nové okno] overuje správca dane.

Ako poukázať % z dane

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak sa rozhodne poukázať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, deklaruje toto rozhodnutie prostredníctvom písomného vyhlásenia. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (VI. časť daňového priznania). Tzn., že daňovník predkladá vyhlásenie v lehote na podanie daňového priznania. Údaje vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania, daňovník vypĺňa podľa predtlače.

Ak daňovník, ktorý je právnická osoba, má za príslušné zdaňovacie obdobie predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na podanie vyhlásenia.

Ak daňovník neuplatní postup podľa § 50 ZDP [nové okno], vyznačí túto skutočnosť v príslušnom riadku v VI. časti daňového priznania.

Ak daňovník súhlasí so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) ním určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane, vyznačí túto skutočnosť v VI. časti daňového priznania.

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov, ktorým možno poskytnúť podiel zaplatenej dane, uverejňuje Notárska komora SR každoročne do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP [nové okno]). Zoznam prijímateľov je zverejnený na webovom sídle Notárskej komory SR.

Z údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje Finančné riaditeľstvo SR ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 50 ods. 12 ZDP [nové okno]). V ročnom prehľade prijímateľov sa uvádza názov prijímateľa a jeho sídlo, identifikačné číslo organizácie a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté.

Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka. Prehľad zasiela zároveň aj Notárskej komore SR [nové okno].

Lehoty správcu dane

Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP [nové okno] previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého daňovník určil vo vyhlásení, len vtedy, ak sú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky. Pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa daňového poriadku [nové okno] (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa § 50 odseku 6 ZDP [nové okno] alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne, tzn. prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane nebudú poukázané.

Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu , okrem údajov, ktoré je správca dane povinný a oprávnený pri svojej úradnej činnosti získavať a používať z úradnej povinnosti podľa osobitných predpisov. Ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Zmena daňovej povinnosti

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka, z ktorej bol poukázaný podiel bola iná (vyššia alebo nižšia) ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, tzn. ak daňová povinnosť daňovníka je nižšia ako bola daňová povinnosť, z ktorej bol poukázaný podiel zaplatenej dane v prospech prijímateľa, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (§ 50 ods. 10 ZDP [nové okno]).