Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Elektronická registračná pokladnica

Všeobecné informácie k používaniu elektronických registračných pokladníc (ďalej „ERP") a virtuálnych registračných pokladníc (ďalej „VRP") a od 1.4.2019, resp. od 1.7.2019 on-line registračných pokladníc (ďalej „ORP") podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP"):

Kto je povinný používať na evidenciu tržieb ERP/VRP

Používanie  ERP/VRP/ORP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie ERP/VRP/ORP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej "SR").

V nadväznosti na uvedené, povinnosť používať ERP/VRP/ORP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu

Poznámka

Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP/VRP/ORP, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak sa na báze dobrovoľnosti rozhodne ERP/VRP/ORP používať. 

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba - živnostník predáva oblečenie („tovar") na základe oprávnenia na podnikanie. Z predaja tovaru prijíma tržby v hotovosti. Vzniká mu povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Každý podnikateľ (okrem nižšie uvedených výnimiek), ktorý na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území SR tovar a za predaj tohto tovaru prijme tržbu v hotovosti, je povinný používať ERP/VRP/ORP. Na základe uvedeného aj podnikateľovi, ktorý predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie vzniká povinnosť používať ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 2: Potrebuje zahraničný podnikateľ so sídlom v Českej republike (ďalej "ČR") na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 3: Je slovenský podnikateľ povinný na evidenciu tržieb z predaja tovaru na území ČR používať ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Ak slovenský podnikateľ prijme tržbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP/ORP, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí.

Kto sa na účely zákona o ERP považuje za podnikateľa

Jednou z podmienok pre povinnosť používať ERP/VRP/ORP je podnikateľská činnosť vykonávaná podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zákona č. 105/1990 Zb. [nové okno] o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, tzv. samostatne hospodáriaci roľník (ďalej „SHR“).

Poznámka

Povinnosť fyzickej osoby pri vykonávaní určitej činnosti zriadiť živnosť vyplýva z ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. [nové okno] o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „živnostenský zákon").

Podľa § 3 ods. 4 živnostenského zákona živnosťou, okrem iných, nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon, ktorým je zákon č. 105/1990 Zb. [nové okno] o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších prepisov.

Príklady

Príklad č. 1: Predaj vlastnoručne vyrobených predmetov
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, ...). Ak sa rozhodne tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [nové okno] a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“), povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ERP/VRP/ORP z predaja týchto predmetov fyzickej osobe nevzniká. Postačuje kupujúcemu vydať príjmový doklad.
Ak sa ale predaj vyrobených predmetov bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského oprávnenia), fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti z predaja týchto predmetov evidovať v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 2: Predaj vlastných výrobkov SHR
SHR podniká v obore chovu dobytku. Na trhoch plánuje predávať svoje výrobky (syry, oštiepky ako aj slaninu, škvarky a podobne). Je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že fyzická osoba je zapísaná do evidencie SHR v zmysle zákona č. 105/1991 Zb. [nové okno] o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (vydané osvedčenie príslušným orgánom), táto fyzická osoba sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného fyzická osoba - SHR je povinná na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti z predaja vlastných výrobkov používať ERP/VRP/ORP.

Čo sa rozumie na účely zákona o ERP tržbou

Tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Evidencii tržieb v ERP/VRP/ORP podlieha aj platba prijatá v hotovosti za účelom úhrady faktúry.

Príklady

Príklad č. 1: Má povinnosť podnikateľ evidovať tržbu v ERP/VRP/ORP, ktorá je uhradená odberateľom bezhotovostne na účet podnikateľa?

Riešenie: Platbu prijatú bezhotovostne podnikateľ nie je povinný evidovať v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 2: Má povinnosť podnikateľ evidovať tržbu v ERP/VRP/ORP, ktorá je uhradená platobnou kartou?

Riešenie: Platba prijatá prostredníctvom platobnej karty z predaja tovaru sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti. Z uvedeného dôvodu je platbu podnikateľ povinný evidovať v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 3: Vzniká povinnosť používať ERP/VRP/ORP pri úhrade faktúry v hotovosti?

Riešenie: Vzhľadom na to, že za tržbu sa považuje aj úhrada faktúry prijatá v hotovosti, podnikateľovi vzniká povinnosť evidovať túto úhradu v ERP/VRP/ORP.

Čo sa rozumie na účely zákona o ERP predajným miestom

Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba. Z definície pojmu „predajné miesto" vyplýva, že ide o akékoľvek miesto, v rámci ktorého podnikateľ za predaj tovaru alebo za poskytnutie vymedzenej služby prijíma tržbu v hotovosti, napr. stála prevádzka, meniace sa predajné miesto (predaj na trhových miestach, poskytnutie služby u zákazníkov a pod.).

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba podnikateľ predáva tovar na viacerých trhových miestach v rámci celej SR. Je fyzická osoba povinná používať ERP/VRP/ORP pri prijatí tržby v hotovosti?

Riešenie: Ak fyzická osoba na trhových miestach prijíma tržby z predaja tovaru v hotovosti, je povinná používať ERP/VRP/ORP na každom trhovom mieste (každé trhové miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti sa považuje za predajné miesto).

Príklad č. 2: Podnikateľ, ktorý predáva tovar prostredníctvom internetu, niekoľkokrát v roku objednaný tovar dodá zákazníkovi osobne a prijme za tovar tržbu v hotovosti. Je povinný podnikateľ pri dodaní tovaru  používať ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že podnikateľ za predaj tovaru u zákazníka prijme tržbu v hotovosti, je splnená podmienka predajného miesta, v rámci ktorého je podnikateľ povinný prijatú tržbu zaevidovať v ERP/VRP/ORP.

Čo sa rozumie pod pojmom tovar

Tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.

Výrobkom je vyrobená vec, látka a pod., produkt (napr. priemyselný výrobok, poľnohospodársky, hutnícky alebo mliečny výrobok); polotovarom je čiastočne spracovaný, opracovaný tovar, napr. predávané potraviny pripravené na dokončenie varením, pečením (napr. mrazené polotovary a pod.); materiálom je látka (napr. na šaty) alebo súhrn jednoduchých výrobkov, z ktorých sa niečo vyrába (napr. stavebný materiál); surovinou je spracovaný východiskový materiál určený na výrobu (napr. nerastné suroviny, priemyselné suroviny, druhotné suroviny určené na opätovné spracovanie); tovarom sú výrobky ako predmet kúpy a predaja určené na uspokojenie potrieb človeka (napr. priemyselný, spotrebný tovar, drobný, kusový tovar, luxusný tovar).

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ, u ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je predaj textilného tovaru, sa rozhodne predať starý počítač zaradený v obchodnom majetku, ktorý využíval pre svoje podnikanie. Má podnikateľ povinnosť tržbu prijatú v hotovosti z predaja počítača evidovať v ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že predaj hnuteľného alebo nehnuteľného majetku nie je predmetom podnikateľskej činnosti podnikateľa, z uvedeného dôvodu podnikateľovi nevzniká povinnosť tržbu prijatú v hotovosti z predaja počítača) evidovať v ERP/VRP/ORP. V danom prípade počítač nespĺňa podmienku tovaru.

Čo sa rozumie pod pojmom služba

Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ“), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. Používanie ERP/VRP/ORP sa vzťahuje len na služby označené v tejto prílohe.

Ide o nasledovné služby:

45.20

Oprava a údržba motorových vozidiel

45.40

Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

49.32

Taxislužba

49.39

Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

52.21

Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

55.10

 Hotelové a podobné ubytovanie

55.20

Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.30

Autokempingy, táboriská a miestna pre karavány

55.90

Ostatné ubytovania

56.10

Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

56.21

Dodávka jedál

56.29

Ostatné jedálenské služby

56.30

Služby pohostinstiev

65.11

Životné poistenie

65.12

Neživotné poistenie

69.10

Právne činnosti

69.20

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

70.10

Vedenie firiem

70.21

Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

70.22

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

71.11

Architektonické činnosti

71.12

Inžinierska činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.20

Technické testovanie a analýzy

73.11

Reklamné agentúry

73.12

Predaj vysielacieho času

73.20

Prieskum trhu a verejnej mienky

74.10

Špecializované dizajnérske činnosti

74.20

Fotografické činnosti

74.30

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

75.00

Veterinárne činnosti

77.11

Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.22

Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.29

Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

78.10

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.20

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú

78.30

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

79.11

Činnosti cestovných agentúr

79.12

Činnosti cestovných kancelárií

79.90

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80.10

Súkromné bezpečnostné služby

80.20

Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.30

Pátracie služby

86.10

Činnosti nemocníc

86.21

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23

Zubná lekárska prax

86.90

Ostatná zdravotná starostlivosť

93.11

Prevádzka športových zariadení

93.12

Činnosti športových klubov

93.13

Fitnescentrá

93.21

Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

95.11

Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12

Oprava komunikačných zariadení

95.21

Oprava spotrebnej elektroniky

95.22

Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23

Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24

Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25

Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

96.01

Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02

Kadernícke a kozmetické služby

96.03

Pohrebné a súvisiace služby

96.04

Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Príklady

Príklad č. 1: Ak na základe oprávnenia na podnikanie fyzická osoba opravuje fotoaparáty, vzniká jej pri tejto činnosti povinnosť používať ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP/ORP patrí aj oprava spotrebnej elektroniky, podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 95.21. Ak ide o opravy fotoaparátov pre domácnosti, táto činnosť patrí do kódu 95.21, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby podliehajú povinnosti evidencie v ERP/VRP/ORP.
Pokiaľ ale ide o opravu profesionálnych fotografických prístrojov, táto služba spadá pod kód 33.12, nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v ERP/VRP/ORP. 

Príklad č. 2: Podnikateľ prevádzkuje autoumyváreň. Podlieha poskytovanie tejto služby povinnosti evidencie prijatých tržieb v hotovosti v ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP/ORP patrí aj oprava a údržba motorových vozidiel, ktorá je podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 45.20. Pod uvedeným kódom je aj umývanie vozidiel, podnikateľ pri prevádzkovaní autoumyvárne je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v ERP/VRP/ORP.

Vybrané služby, ktoré nepodliehajú povinnosti evidencie tržieb v ERP/VRP/ORP

Oprava plynových spotrebičov a elektrospotrebičov

Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP/ORP, a ktoré sú podľa ŠKEČ zatriedené pod kódom 95.22, patrí aj oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu.

Ak ide o opravu domácich plynových zariadení – plynových spotrebičov, táto služba podľa ŠKEČ patrí do kódu 43.22 (nie je uvedený v prílohe č. 1), preto tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb nevzniká povinnosť evidovať v ERP/VRP/ORP.

Naopak, ak sa opravy týkajú domácich elektrických zariadení – elektrospotrebičov (chladničky, práčky, sporáky a podobne), ide o služby patriace do kódu 95.22, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP. Z uvedeného dôvodu, ak podnikateľ za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti, je povinný ich evidovať v ERP/VRP/ORP a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.

Prenájom nehnuteľností

Ak v živnostenskom oprávnení je uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľností, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v ERP/VRP/ORP.

Ďalšie služby pri poskytovaní ktorých nevzniká povinnosť používať ERP/VRP/ORP

Aj v prípade poskytovania nasledovných služieb (činností) ide o služby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP/ORP - nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP: upratovacie práce, administratívne činnosti, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, odťahovacia služba motorových vozidiel, nákladná cestná doprava, stavebné činnosti, medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce a podobne (ide o činnosti, ktoré sú podľa ŠKEČ zahrnuté v divízií 43).

Výnimky zo zákona o ERP, pri ktorých nevzniká povinnosť používania ERP/VRP/ORP

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky, pri splnení ktorých podnikateľ nemá povinnosť tržby evidovať v ERP/VRP/ORP, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané v hotovosti. Predmetné výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám. Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:

 • cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 • poštových cenín na filatelistických burzách,
 • tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 • tovaru na dobierku,
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 • tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:

 • fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • prostredníctvom predajných automatov.

Poznámka

Podnikateľ, na ktorého sa vzťahuje jedna z uvedených výnimiek, nemá povinnosť tržby prijaté v hotovosti evidovať v ERP/VRP/ORP, je však povinný vyhotoviť k prijatej hotovosti doklad (príjmový doklad) podľa zákona č. 250/2007 Z. z. [nové okno] o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, resp. zákona o účtovníctve.
Zároveň aj v tomto prípade platí, že podnikateľ nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak sa na báze dobrovoľnosti rozhodne ERP/VRP/ORP používať, aj keď táto povinnosť mu nevzniká.

Príklady

Príklad č. 1: Je povinný podnikateľ pri predaji tovaru prostredníctvom dobierky používať ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Výnimkou z povinnosti používania ERP/VRP/ORP je aj predaj tovaru na dobierku. Táto výnimka sa rovnako vzťahuje aj na predaj tovaru, ktorý je následne dodaný prostredníctvom kuriérov (napr. UPS, DHL), resp. externou logistickou firmou, ktoré pri dodávke príjmu platbu v hotovosti, ktorú následne poukážu na účet alebo v hotovosti odovzdajú dodávateľovi tovaru.

Príklad č. 2: Vzniká povinnosť používať ERP/VRP/ORP v prípade poskytovania masérskych služieb, ak podnikateľ (masér) je držiteľom preukazu ZŤP?

Riešenie: Aj keď v prípade poskytovania masérskej služby ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP (96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody), ktorá podlieha povinnosti evidencie v ERP/VRP/ORP, na podnikateľa sa nevzťahuje povinnosť používať ERP/VRP/ORP. Dôvodom je, že masérska služba je poskytnutá podnikateľom s ŤZP. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP alebo osvedčená fotokópia, ktoré preukáže na predajnom mieste. Zároveň má takýto podnikateľ povinnosť na predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP evidovať tržbu v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 3: Je povinný podnikateľ pri predaji vianočných kaprov na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používať ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Podľa zákona o ERP povinnosť evidovať tržbu v ERP/VRP/ORP sa nevzťahuje na predaj živých zvierat, okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov. Z uvedeného dôvodu prijatá tržba z predaja vianočných kaprov v hotovosti nepodlieha povinnosti evidencie tržieb v ERP/VRP/ORP.

Uzávierky pri používaní ERP/VRP/ORP

Denná uzávierka pri používaní ERP

Podnikateľ, ktorý používa ERP je povinný vyhotovovať dennú uzávierku za dni, v ktorých mal tržbu, pričom ju môže vyhotoviť kedykoľvek raz za deň. 

Dennou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby. Tlačové výstupy z denných uzávierok je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Spôsob ich uchovávania, resp. kde budú uložené je na rozhodnutí podnikateľa. Zákon o ERP neustanovuje formu ani miesto ich uchovávania. Dôležité však je, aby na nich boli v ustanovenej lehote uchované údaje v čitateľnej podobe.

Dennú uzávierku ako tlačový výstup (v papierovej forme) podnikateľ už nie je povinný prikladať, ani pripevňovať do knihy ERP, ale iba archivovať v ustanovenej lehote.

Príklad

Podnikateľ s prevádzkou do 18.00 hod. nevykoná za deň 27.6.2018 do 24.00 hodiny dennú uzávierku. Ak ju vyhotoví v nasledujúci deň (28.6.2018) pred otvorením prevádzky a súčasne o 18.00 hod. tohto dňa bude vykonaná denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 28.6.2018, nebude tento postup rozpore so zákonom o ERP?

Riešenie:

Ak podnikateľ s prevádzkou do 18.00 hod. nevykoná za príslušný deň napr. 27.6.2018 do 24.00 hodiny dennú uzávierku, ale bude denná uzávierka vykonaná v nasledujúci deň, a to dňa 28.6.2018 ráno o 6.00 hod., tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň (prvá vyhotovená o 6.00 hod za tržby zo dňa 27.6.2018 a druhá o 18.00 hod. za tržby zo dňa 28.6.2018) považujú sa každá za jednu dennú uzávierku. V danom prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok.  
O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 27.6.2018 za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 18.00 hod.; takýto postup by nebol v súlade so zákonom.

Denná uzávierka pri používaní VRP/ORP

Na podnikateľa, ktorý na evidovanie tržieb používa VRP/ORP sa povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku nevzťahuje (podľa zákona o ERP mu táto povinnosť nevyplýva). 

Intervalová a prehľadová uzávierka pri používaní ERP/VRP/ORP 

Zákon o ERP ustanovuje vyhotovenie aj intervalovej a prehľadovej  uzávierky. Podnikatelia, ktorí používajú  ERP/VRP/ORP majú povinnosť obe uzávierky vyhotoviť iba na požiadanie daňového úradu (ďalej „DÚ“) alebo colného úradu (ďalej „CÚ“). Uzávierky je podnikateľ povinný vyhotoviť ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej DÚ alebo CÚ a poskytnúť ich zamestnancom DÚ alebo CÚ; povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Podnikateľ si intervalovú a prehľadovú uzávierku môže vyhotoviť a vytlačiť kedykoľvek aj opakovane pre svoje potreby.  

Intervalovou uzávierkou je tlačový výstup, ktorý  obsahuje podrobné alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval. Podnikateľ sa môže rozhodnúť uzávierku  vyhotoviť aj za mesiac , resp. štvrťrok.
V prípade súhrnnej intervalovej uzávierky, ide napr. o vyhotovenie uzávierky za dni 1. až 10 február v kumulatíve alebo za mesiace január až marec v kumulatíve. Pri podrobnej intervalovej uzávierke pôjde napr. o vyhotovenie uzávierky za obdobie 1. až 10. február samostatne za jednotlivé dni. 

Prehľadovou uzávierkou je tlačový výstup, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni.

V prípade používanie ORP nie je povinnosť vyhotovovať uzávierku (prehľadovú, intervalovú). Podnikateľ si môže z e-kasa zóny vytvárať reporty za určité obdobie, aj opakovane.

Registrácia ERP/VRP/ORP

Pre registráciu ERP, VRP aj ORP je príslušný ktorýkoľvek DÚ, ktorý pridelí kód ERP/VRP/ORP.

Registrácia ERP

V prípade ERP, je za účelom pridelenia daňového kódu pokladnice (ďalej „DKP“) podnikateľ povinný predložiť ktorémukoľvek DÚ knihu ERP, ktorej vzor tvorí príloha č. 3 k zákonu o ERP s vyplnenými predpísanými údajmi a kópiu rozhodnutia o certifikácii ERP. Zákon o ERP  nevylučuje, aby podnikateľ knihu ERP poslal na DÚ aj poštou. Ako náhle DÚ overí  vyššie povinné údaje, bez zbytočného odkladu pridelí DKP, ktorý zamestnanec DÚ s uvedením dátumu zaznamená do knihy ERP. Jedným z povinných údajov pri vyplňovaní knihy ERP je aj vypísanie údajov o servisnej organizácii, ktorá po pridelení DKP uvedie ERP do prevádzky. 

Registrácia VRP/ORP

 V prípade VRP/ORP za účelom pridelenia kódu pokladnice (ďalej „KP"), prihlasovacích údajov do VRP a inicializačného balíčka do ORP je podnikateľ povinný požiadať DÚ žiadosťou o pridelenie tohto kódu. Podnikateľ požiada o zaregistrovanie VRP/ORP elektronicky. 

Od 15.3.2019 je možné žiadosť o pridelenie kódu VRP podať cez všeobecné podanie alebo prostredníctvom štruktúrovaného elektronického formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov". Od 1.4.2019 je možné požiadať o pridelenie kódu VRP už len cez štruktúrovaný elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient".

Pre používanie ORP je možné od 15.3.2019 podať štruktúrovaný formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" z osobnej internetovej zóny - katalóg formulárov. Požadované údaje v žiadosti je potrebné vypísať a následne žiadosť odoslať na daňový úrad. Po overení údajov uvedených v žiadosti, daňový úrad pridelí  KP a do e-kasa zóny doručí inicializačný balíček, ktorý je potrebné stiahnuť do ORP.

Podanie žiadosti o pridelenie kódu VRP do 1.4.2019

Podnikateľ cez https://vrp.financnasprava.sk v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje vrátane štvormiestneho PIN kódu, ktorý si sám zvolí a zadá pri prvom prihlásení do VRP (PIN kód neprideľuje správca dane). PIN je potrebné starostlivo uchovať. Vyplnenú žiadosť podnikateľ uloží, vytlačí, pričom vytlačenú žiadosť podpíše a doručí elektronicky DÚ.

Žiadosť je potrebné naskenovať a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania prostredníctvom portálu finančnej správy v časti register.

DÚ údaje uvedené v žiadosti overí s údajmi vo svojej evidencii a ak bude mať žiadosť nedostatky, vyzve podnikateľa na ich odstránenie. Ak nedostatky v lehote určenej DÚ podnikateľ neodstráni, kód VRP ale ani prihlasovacie údaje mu nebudú pridelené.

Pokiaľ žiadosť nebude mať nedostatky, DÚ pridelí kód VRP ako aj prihlasovacie údaje potrebné pre vstup do aplikácie VRP. Prihlasovacie údaje na prístup do VRP spolu s kódom VRP budú podnikateľovi doručené poštou v bezpečnostnej obálke.

Podnikatelia, na ktorých sa podľa zákona č. 563/2009 Z. z. § 14 vzťahuje povinnosť zasielať podania elektronicky, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o pridelenie KP len v elektronickej forme.

Poznámka

Od 1.9.2017 sa ruší limit pokladničných dokladov pri používaní VRP, tzn. že podnikateľ môže za mesiac vystaviť neobmedzené množstvo pokladničných dokladov.

Prerušenie prevádzky ERP/VRP/ORP

Prerušenie prevádzky ERP

Povinnosti podnikateľa pri prerušení prevádzky ERP

Pod prerušením prevádzky (používania) ERP sa rozumie jej prerušenie spôsobené z akéhokoľvek závažného dôvodu bez zavinenia podnikateľa – môže ísť o výmenu fiskálnej pamäte (počas prevádzkových hodín), o údržbu alebo opravu ERP alebo o výpadok elektrického napájania alebo internetového pripojenia a podobne. 

V súvislosti s prerušením prevádzky ERP podnikateľovi vznikajú nasledovné povinnosti:

 • bez zbytočného odkladu prerušenie nahlásiť servisnej organizácii. Povinnosť mu nevyplýva iba v prípade, ak k prerušeniu dôjde z dôvodu výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia,
 • do knihy ERP zapísať dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky ERP ako aj dátum a čas opätovného začatia používania ERP,
 • okrem záznamu do knihy ERP v prípade prerušenia prevádzky ERP je podnikateľ povinný do knihy ERP zaznamenať aj dátum a čas nahlásenia poruchy servisnej organizácii a v prípade odovzdania ERP servisnej organizácii do opravy, aj dátum a čas jej odovzdania. 

Ak sa podnikateľ rozhodne počas prerušenia prevádzky ERP pokračovať v predaji tovaru alebo poskytovaní služby, do obnovenia prevádzky ERP je povinný k tržbám prijatým v hotovosti vyhotovovať paragóny. Vyhotovuje ich v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia. Paragón obsahuje rovnaké údaje ako pokladničný doklad okrem ochranného znaku, pričom ako daňový kód ERP podnikateľ uvedie daňový kód ERP, ktorej prevádzka je prerušená. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Príklad:

V priebehu dňa počas otvorenia prevádzky došlo k znefunkčneniu (zablokovaniu) ERP. Podnikateľovi sa  do dvoch hodín podarilo ERP uviesť do prevádzky, pričom počas tohto prerušenia predával tovar a aj prijímal tržbu v hotovosti. Aký postup mal podnikateľ v danom prípade zachovať, ak sa uvedenie ERP do prevádzky zaobišlo bez zásahu servisnej organizácie?

Riešenie:

Vzhľadom na to, že počas dňa došlo k prerušeniu používania ERP, bez ohľadu na to, že zo strany servisnej organizácie nebol vykonaný žiadny úkon pre uvedenie ERP do prevádzky, podnikateľ bol povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii a súčasne dôvod, dátum a čas jej prerušenia zapísať do knihy ERP. Rovnako do knihy ERP mal podnikateľ povinnosť zapísať aj dátum a čas opätovného začatia používania  ERP.

Keďže počas doby prerušenia používania ERP podnikateľ ďalej predával tovar a aj prijímal tržbu v hotovosti, k prijatej tržbe mal povinnosť vyhotovovať paragóny, ktorých originál mal odovzdať zákazníkovi a kópie si ponechať pre ich zaevidovanie do ERP. Zaevidovať paragóny do ERP podnikateľ mohol hneď po opätovnom začatí používania ERP, ale najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Následne sa kópie paragónov archivujú a to v lehote piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Povinnosť servisnej organizácie pri prerušení prevádzky ERP

Ak dôjde k akémukoľvek prerušeniu prevádzky ERP (okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia), nahláseniu poruchy ERP servisnej organizácii ako aj jej odovzdaniu servisnej organizácii do opravy, podnikateľ je povinný tieto skutočnosti s s uvedením dátumu a času zapísať do knihy ERP.

Záznamy do knihy ERP vykonané podnikateľom, ako sú dátum a čas nahlásenia poruchy ERP, tak aj jej odovzdanie do opravy je servisná organizácia povinná v knihe ERP potvrdiť odtlačkom pečiatky (ak ju servisná organizácia má vyhotovenú) a podpisom fyzickej osoby, ktorá ERP prevzala do opravy s uvedením jej mena a priezviska.

Akonáhle bola vykoná oprava ERP, servisná organizácia je povinná do knihy ERP zaznamenať popis poruchy ERP, a rovnako aj dátum a čas vykonania opravy. Tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky (ak ju servisná organizácia má vyhotovenú) a podpisom fyzickej osoby, ktorá opravu ERP vykonala s uvedením jej mena a priezviska.

Prerušenie prevádzky VRP

Pri prerušení prevádzky VRP (napr. pri poruche koncového zariadenia – počítač, notebook, tablet, mobilný telefón, tlačiareň, výpadku elektrického napájania, internetového pripojenia alebo z dôvodu jej nedostupnosti) sa na podnikateľa vzťahuje iba povinnosť vyhotovovať poragóny. Platí to iba v prípade, ak sa podnikateľ rozhodne počas prerušenia prevádzky VRP v podnikateľskej činnosti pokračovať a z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb bude prijímať tržby v hotovosti inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Podnikateľ pri vyhotovení paragónov uplatňuje rovnaký postup ako pri prerušení prevádzky ERP. Informácia uvedená v časti „Povinnosť podnikateľa pri prerušení prevádzky ERP". Obnovu prevádzky koncového zariadenia je podnikateľ povinný zabezpečiť do 48 hod. od vzniku poruchy, resp. si zaobstarať v tejto lehote nové koncové zariadenie.

Prerušenie prevádzky ORP

V prípade prerušenia prevádzky ORP, napr. výpadku elektriny, poruchy zariadenia, okrem výpadku internetového signálu, je podnikateľ povinný vyhotovovať paragóny. 

Údaje z paragónov je podnikateľ povinný dodatočne zaevidovať do ORP a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. V prípade poruchy ORP alebo koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tejto ORP alebo tohto zariadenia do 48 hod. od vzniku poruchy alebo začať používať inú ORP alebo iné koncové zariadenie.

Ukončenie prevádzky ERP/VRP/ORP

Ukončenie prevádzky ERP

Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky ERP

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne ukončiť používanie ERP, je povinný ako prvé požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci ktorého servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená do knihy ERP a uvedie dátum ukončenia a sumu kumulovaného obratu.

Ako druhé má podnikateľ povinnosť oznámiť ukončenie prevádzky ERP ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. DÚ ku dňu podania oznámenia zruší DKP, zrušenie zaznamená do knihy ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca DÚ s uvedením jeho mena a priezviska.

Tretia povinnosť sa viaže k prevzatiu a uchovaniu dátového média. V súvislosti s ukončením používania ERP, servisná organizácia uloží údaje z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdá podnikateľovi. Podnikateľ prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP a je povinný ho uchovať do piatich rokov od konca roka, v ktorom ho od servisnej organizácie prevzal.

Povinnosť servisnej organizácie pri ukončení prevádzky ERP

Servisná organizácia ukončí používanie ERP až na základe žiadosti podnikateľa. V rámci ukončenia servisná organizácia vyberie fiskálnu pamäť z ERP aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo ERP a odovzdá ju podnikateľovi. Súčasne z prevádzkovej pamäte odstráni DKP. Ukončenie prevádzky ERP servisná organizácia zaznamená do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky (ak ju servisná organizácia má vyhotovenú) a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku ERP s uvedením jej mena a priezviska.

Ďalšou povinnosťou vyplývajúcou pre servisnú organizáciu pri ukončení prevádzky ERP je uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a odovzdanie dátového média podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

Ukončenie prevádzky ERP po 1.7.2019

Dňa 1.7.2019 DÚ z úradnej moci zruší DKP pri ERP. Po 1.7.2019 má podnikateľ povinnosť požiadať servisnú organizáciu, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie  úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany servisnej organizácie nie je zákonom o ERP ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP na DÚ sa na podnikateľa v danom prípade nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie fiskálnej pamäte a dátového média v lehote ustanovenej v zákona ERP, pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

Ukončenie prevádzky VRP/ORP

Podnikateľ, ktorý ukončí používanie VRP/ORP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia používania VRP/ORP. Na základe predloženého oznámenia DÚ ukončí používanie VRP/ORP bez zbytočného odkladu.

DÚ ukončí používanie VRP/ORP aj v nasledovných prípadoch:

 • dôjde k výmazu podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu, alebo z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
 • podnikateľ oznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov,
 • z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona; o tejto skutočnosti daňový úrad podnikateľovi zašle písomné oznámenie.

Oznámenie o ukončení používania VRP ako aj oznámenie straty prihlasovacích údajov môže podnikateľ do 1.4.2019 vypísať v elektronickej forme cez https://vrp.financnasprava.sk. Po jeho vyplnení a uložení podnikateľ predmetné oznámenie vytlačí a podpísané doručí DÚ nasledovne:

 • naskenuje ho a zašle elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na cez portál finančnej správy v časti register (do 1.4.2019).

Od 1.4.2019 je možné požiadať o ukončenie používania VRP/ORP už len štruktúrovaným elektronickým formulárom cez katalóg formulárov, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať.
V prípade podaného oznámenia týkajúceho sa straty, zneužitia alebo odcudzenia prihlasovacích údajov, DÚ podnikateľovi umožní prístup k údajom vo VRP, ktorej používanie bolo ukončené.

Podnikatelia, na ktorých sa podľa zákona č. 563/2009 Z. z. § 14 vzťahuje elektronická komunikácia, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o ukončení používania pokladnice len v elektronickej forme.

Pozastavenie prevádzky (používania) ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti

Podnikateľ, ktorý pozastaví prevádzku ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti podľa § 57 zákona č. 455/1991 Zb. [nové okno] o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je povinný dátum tejto skutočnosti zaznamenať do knihy ERP.

Vzťahuje sa na platby evidované v ERP/VRP/ORP zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Zákon č. 394/2012 Z. z. [nové okno] o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej „zákon o obmedzení platieb v hotovosti") nerozlišuje právny dôvod platby, a preto zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti nad povolený limit (5 000 eur), aj keď sú platby evidované v ERP/VRP/ORP (okrem výnimiek uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti) podľa zákona o ERP.

Príklady:

Príklad č. 1: Podnikateľ predal tovar fyzickej osobe (právnickej osobe), ktorého cena je do 5000 eur. Môže byť platba prijatá v hotovosti? Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Pretože je platba do 5 000 eur, podnikateľ v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti môže prijať platbu v hotovosti, ktorá podlieha evidencii v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 2: Podnikateľ predal tovar fyzickej osobe (právnickej osobe), ktorého cena je do 5000 eur. Môže byť platba prijatá v hotovosti ako aj platobnou kartou? Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Pretože je výška platby do 5 000 eur, podnikateľ v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti môže prijať platbu hotovosti, ktorú je však ale povinný zaevidovať v ERP/VRP/ORP. Zároveň aj platbu, prijatú prostredníctvom platobnej karty je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 3: Podnikateľ predal tovar bez vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorého cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o platbu nad 5 000 eur, ktorá bola prijatá prostredníctvom platobnej karty, nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti (na účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti ide o bezhotovostnú platbu). 

Podnikateľ v zmysle zákona o ERP je povinný platbu prijatú platobnou kartou zaevidovať v ERP/VRP/ORP (platbu platobnou kartou sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti). Nakoľko ide o predaj tovaru bez vyhotovenej faktúry a platba bude prijatá prostredníctvom platobnej karty, podnikateľ vydá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP.

Príklad č. 4: Podnikateľ predal tovar na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorého cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Vzhľadom na formu úhrady prostredníctvom platobnej karty ani v tomto prípade nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Podnikateľ v zmysle zákona o ERP je však povinný platbu prijatú platobnou kartou zaevidovať v ERP/VRP/ORP a vydať pokladničný doklad podľa § 8 ods. 2 cit. zákona.

Príklad č. 5: Podnikateľ poskytol službu podliehajúcu povinnosti evidencie v ERP/VRP/ORP na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorej cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá na účet podnikateľa. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Pri úhrade pohľadávky na účet podnikateľa ide o bezhotovostnú platbu, z uvedeného dôvodu takto prijatá platba nie je v rozpore so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti a zároveň prijatie tejto platby nepodlieha ani povinnosti evidencie v ERP/VRP/ORP.

Príklad č. 6: Podnikateľ prijal preddavok (zálohu) vo výške 3000 eur na dodanie tovaru, ktorého celková cena vykázaná na faktúre je 4500 eur. Preddavok vo výške 3000 eur bol uhradený platobnou kartou a doplatok vo výške 1500 eur bol uhradený na účet podnikateľa. Je povinný použiť ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Prijatý preddavok vo výške 3000 eur uhradený platobnou kartou je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP/VRP/ORP. Podnikateľ je povinný vydať pokladničný doklad v zmysle § 8 ods. 1 zákona o ERP. Následný doplatok vo výške 1500 eur uhradený na účet podnikateľa nepodlieha povinnosti evidencie v ERP/VRP/ORP. 

Príklad č. 7: Podnikateľ predal viac druhov tovaru na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe – nepodnikateľovi. Celková cena za všetky predávané druhy tovarov uvedená vo faktúre je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP/ORP?

Riešenie: Nakoľko celková cena v jednom priamom vzťahu za všetky predávané druhy tovarov uvedená vo faktúre presiahla 5000 eur, t. z. súčet cien tovarov uvedený vo faktúre je v hodnote vyššej ako 5000 eur, podnikateľ nesmie prijať platbu v hotovosti v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o úhradu faktúry prostredníctvom platobnej karty, pričom platba platobnou kartou sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti, podnikateľ je povinný použiť ERP/VRP/ORP a vyhotoviť pokladničný doklad podľa § 8 ods. 2 zákona o ERP.