Preskočiť na hlavný obsah

Pokladnice eKASA klient

Všeobecné informácie k používaniu pokladnice e-kasa klient, ktorou sa rozumie on-line registračná pokladnica (ďalej "ORP") a virtuálna registračná pokladnica (ďalej "VRP") podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“):

Kto je povinný používať na evidenciu tržieb ORP/VRP

Používanie  ORP/VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie ORP/VRP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej "SR").

V nadväznosti na uvedené, povinnosť používať ORP/VRP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu

Ak nie je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok, nevzniká povinnosť používať ORP/VRP.

Poznámka

Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb ORP/VRP, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak sa na báze dobrovoľnosti rozhodne ORP/VRP používať, rovnako môže na báze dobrovoľnosti používať aj elektronickú registračnú pokladnicu. Uvedená sa vzťahuje napr. na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (avšak to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím). 

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba - podnikateľ predáva oblečenie ("tovar") na základe oprávnenia na podnikanie. Z predaja tovaru prijíma tržby v hotovosti. Vzniká mu povinnosť používať na evidenciu tržieb ORP/VRP?

Riešenie: Podnikateľ, ktorý na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území SR tovar a za predaj tohto tovaru prijme tržbu v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, je povinný používať ORP/VRP. Na základe uvedeného aj podnikateľovi, ktorý predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie vzniká povinnosť používať ORP/VRP.

Príklad č. 2: Potrebuje zahraničný podnikateľ so sídlom v Českej republike (ďalej "ČR") na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať ORP/VRP?

Riešenie: Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ORP/VRP.

Príklad č. 3: Je slovenský podnikateľ povinný na evidenciu tržieb z predaja tovaru na území ČR používať ORP/VRP?

Riešenie: Ak slovenský podnikateľ prijme tržbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ORP/VRP, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí. Ak je tržba prijatá v zahraničí je potrebné dodržiavať zákony platné daného štátu.

Kto sa na účely zákona o ERP považuje za podnikateľa

Jednou z podmienok pre povinnosť používať ORP/VRP je podnikateľská činnosť vykonávaná podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zákona č. 105/1990 Zb. [nové okno] o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, tzv. samostatne hospodáriaci roľník (ďalej „SHR").

Poznámka

Povinnosť fyzickej osoby pri vykonávaní určitej činnosti zriadiť živnosť vyplýva z ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. [nové okno] o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „živnostenský zákon").

Podľa § 3 ods. 4 živnostenského zákona živnosťou, okrem iných, nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon, ktorým je zákon č. 105/1990 Zb. [nové okno] o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších prepisov.

Príklady

Príklad č. 1: Predaj vlastnoručne vyrobených predmetov
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vlastnoručne vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, ...). Ak sa rozhodne tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať ORP/VRP?

Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [nové okno] a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“), povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ORP/VRP z predaja týchto predmetov fyzickej osobe nevzniká. V uvedenom prípade, vzniká povinnosť k tržbe prijatej v hotovosti zákazníkovi vydať doklad (napr. príjmový pokladničný doklad) a to v nadväznosti zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupoch v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1).

Príklad č. 2: Predaj vlastných výrobkov SHR
SHR podniká v obore chovu dobytku. Na trhoch plánuje predávať svoje výrobky (syry, oštiepky ako aj slaninu, škvarky a podobne). Je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v ORP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že fyzická osoba je zapísaná do evidencie SHR v zmysle zákona č. 105/1991 Zb. [nové okno] o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (vydané osvedčenie príslušným orgánom), táto fyzická osoba sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného fyzická osoba - SHR je povinná na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť z predaja vlastných výrobkov používať ORP/VRP.

Čo sa rozumie na účely zákona o ERP tržbou

Tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Evidencii tržieb v ORP/VRP podlieha aj platba prijatá v hotovosti za účelom úhrady faktúry.

Príklady

Príklad č. 1: Má povinnosť podnikateľ evidovať tržbu v ORP/VRP, ktorá je uhradená odberateľom bezhotovostne na účet podnikateľa?

Riešenie: Platbu prijatú bezhotovostne prevodom na účet, podnikateľ nie je povinný evidovať v ORP/VRP.

Príklad č. 2: Má povinnosť podnikateľ evidovať tržbu v ORP/VRP, ktorá je uhradená platobnou kartou cez platobný terminál?

Riešenie: Platba prijatá prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál na predajnom mieste z predaja tovaru sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu nahrádzajúcu hotovosť. Z uvedeného dôvodu je platbu podnikateľ povinný evidovať v ORP/VRP.

Príklad č. 3: Vzniká povinnosť používať ORP/VRP pri úhrade faktúry v hotovosti?

Riešenie: Vzhľadom na to, že za tržbu sa považuje aj úhrada faktúry prijatá v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, podnikateľovi vzniká povinnosť evidovať túto úhradu v ORP/VRP.

Čo sa rozumie na účely zákona o ERP predajným miestom

Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba. Z definície pojmu "predajné miesto" vyplýva, že ide o akékoľvek miesto na území SR, v rámci ktorého podnikateľ za predaj tovaru alebo za poskytnutie vymedzenej služby prijíma tržbu v hotovosti, napr. stála prevádzka, meniace sa predajné miesto (predaj na trhových miestach, poskytnutie služby u zákazníkov a pod.).

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba podnikateľ predáva tovar na viacerých trhových miestach v rámci celej SR. Je fyzická osoba povinná používať ORP/VRP pri prijatí tržby v hotovosti?

Riešenie: Ak fyzická osoba podnikateľ na trhových miestach prijíma tržby z predaja tovaru v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, je povinná používať ORP/VRP na každom trhovom mieste (každé trhové miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti sa považuje za predajné miesto).

Príklad č. 2: Podnikateľ, ktorý predáva tovar prostredníctvom internetu, niekoľkokrát v roku objednaný tovar dodá zákazníkovi osobne a prijme za tovar tržbu v hotovosti. Je povinný podnikateľ pri dodaní tovaru  používať ORP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že podnikateľ za predaj tovaru u zákazníka prijme tržbu v hotovosti, je splnená podmienka predajného miesta, v rámci ktorého je podnikateľ povinný prijatú tržbu zaevidovať v ORP/VRP.

Čo sa rozumie pod pojmom tovar

Tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.

Výrobkom je vyrobená vec, látka a pod., produkt (napr. priemyselný výrobok, poľnohospodársky, hutnícky alebo mliečny výrobok); polotovarom je čiastočne spracovaný, opracovaný tovar, napr. predávané potraviny pripravené na dokončenie varením, pečením (napr. mrazené polotovary a pod.); materiálom je látka (napr. na šaty) alebo súhrn jednoduchých výrobkov, z ktorých sa niečo vyrába (napr. stavebný materiál); surovinou je spracovaný východiskový materiál určený na výrobu (napr. nerastné suroviny, priemyselné suroviny, druhotné suroviny určené na opätovné spracovanie); tovarom sú výrobky ako predmet kúpy a predaja určené na uspokojenie potrieb človeka (napr. priemyselný, spotrebný tovar, drobný, kusový tovar, luxusný tovar).

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ, u ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je predaj textilného tovaru, sa rozhodne predať starý počítač zaradený v obchodnom majetku, ktorý využíval pre svoje podnikanie. Má podnikateľ povinnosť tržbu prijatú v hotovosti z predaja počítača evidovať v ORP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že predaj hnuteľného alebo nehnuteľného majetku nie je predmetom podnikateľskej činnosti podnikateľa, z uvedeného dôvodu podnikateľovi nevzniká povinnosť tržbu prijatú v hotovosti z predaja počítača evidovať v ORP/VRP. V danom prípade počítač nespĺňa podmienku tovaru.

Čo sa rozumie pod pojmom služba

Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej "ŠKEČ"), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. 

Príloha č. 1 k zákonu o ERP:

45.20

Oprava a údržba motorových vozidiel

45.40

Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

49.32

Taxislužba

49.39

Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

52.21

Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

55.10

 Hotelové a podobné ubytovanie

55.20

Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.30

Autokempingy, táboriská a miestna pre karavány

55.90

Ostatné ubytovania

56.10

Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

56.21

Dodávka jedál

56.29

Ostatné jedálenské služby

56.30

Služby pohostinstiev

65.11

Životné poistenie

65.12

Neživotné poistenie

69.10

Právne činnosti

69.20

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

70.10

Vedenie firiem

70.21

Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

70.22

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

71.11

Architektonické činnosti

71.12

Inžinierska činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.20

Technické testovanie a analýzy

73.11

Reklamné agentúry

73.12

Predaj vysielacieho času

73.20

Prieskum trhu a verejnej mienky

74.10

Špecializované dizajnérske činnosti

74.20

Fotografické činnosti

74.30

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

75.00

Veterinárne činnosti

77.11

Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.22

Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.29

Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

78.10

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.20

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú

78.30

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

79.11

Činnosti cestovných agentúr

79.12

Činnosti cestovných kancelárií

79.90

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80.10

Súkromné bezpečnostné služby

80.20

Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.30

Pátracie služby

86.10

Činnosti nemocníc

86.21

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23

Zubná lekárska prax

86.90

Ostatná zdravotná starostlivosť

93.11

Prevádzka športových zariadení

93.12

Činnosti športových klubov

93.13

Fitnescentrá

93.21

Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

95.11

Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12

Oprava komunikačných zariadení

95.21

Oprava spotrebnej elektroniky

95.22

Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23

Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24

Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25

Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

96.01

Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02

Kadernícke a kozmetické služby

96.03

Pohrebné a súvisiace služby

96.04

Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Príklady

Príklad č. 1: Ak na základe oprávnenia na podnikanie fyzická osoba opravuje fotoaparáty, vzniká jej pri tejto činnosti povinnosť používať ORP/VRP?

Riešenie: Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ORP/VRP patrí aj oprava spotrebnej elektroniky, podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 95.21. Ak ide o opravy fotoaparátov pre domácnosti, táto činnosť patrí do kódu 95.21, preto tržby prijaté v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť za poskytovanie tejto služby podliehajú povinnosti evidencie v ORP/VRP. 

Príklad č. 2: Podnikateľ prevádzkuje autoumyváreň. Podlieha poskytovanie tejto služby povinnosti evidencie prijatých tržieb v hotovosti v ORP/VRP?

Riešenie: Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ORP/VRP patrí aj oprava a údržba motorových vozidiel, ktorá je podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 45.20. Pod uvedeným kódom je aj umývanie vozidiel, podnikateľ pri prevádzkovaní autoumyvárne je povinný prijaté tržby v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť evidovať v ORP/VRP.

Vybrané služby, ktoré nepodliehajú povinnosti evidencie tržieb v ORP/VRP

Oprava plynových spotrebičov a elektrospotrebičov

Ak ide o opravu napr. vykurovacích systémov, táto služba podľa ŠKEČ patrí do kódu 43.22 (Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a klimatizačných zariadení), ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb nevzniká povinnosť evidovať v ORP/VRP.

Naopak, ak sa opravy týkajú domácich elektrických zariadení – elektrospotrebičov (chladničky, práčky, sporáky a podobne), ide o služby patriace do kódu 95.22 (Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu), ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP. Z uvedeného dôvodu, ak podnikateľ za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, je povinný ich evidovať v ORP/VRP a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.

Prenájom nehnuteľností

Ak je v živnostenskom oprávnení uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľností, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v ORP/VRP.

Ďalšie služby, pri poskytovaní ktorých nevzniká povinnosť používať ORP/VRP

Aj v prípade poskytovania nasledovných služieb (činností) ide o služby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ORP/VRP - nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP: upratovacie práce, administratívne činnosti, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, odťahovacia služba motorových vozidiel, nákladná cestná doprava, stavebné činnosti, medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce a podobne (ide o činnosti, ktoré sú podľa ŠKEČ zahrnuté v divízií 43 Špecializované stavebné práce).

Výnimky zo zákona o ERP, pri ktorých nevzniká povinnosť používania ORP/VRP

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky, pri splnení ktorých podnikateľ nemá povinnosť tržby evidovať v ORP/VRP, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť. Predmetné výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám. Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:

 • cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 • poštových cenín na filatelistických burzách,
 • tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 • tovaru na dobierku,
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 • tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:

 • fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • prostredníctvom predajných automatov.

Poznámka

Podnikateľ, na ktorého sa vzťahuje jedna z uvedených výnimiek, nemá povinnosť tržby prijaté v hotovosti evidovať v ORP/VRP, je však povinný vyhotoviť k prijatej hotovosti doklad (príjmový doklad) podľa zákona č. 250/2007 Z. z. [nové okno] o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, resp. zákona o účtovníctve.
Zároveň podnikateľ, na ktorého sa vzťahuje výnimka povinnosti evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona o ERP povinný používať pokladnicu e-kasa klient tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. V prípade, fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je povinnosť mať na predajnom mieste preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Príklady

Príklad č. 1: Je povinný podnikateľ pri predaji tovaru prostredníctvom dobierky používať ORP/VRP?

Riešenie: Výnimkou z povinnosti používania ORP/VRP je aj predaj tovaru na dobierku, preto povinnosť evidencie tržby v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom pomocou pokladnice e-kasa klient nevzniká.

Príklad č. 2: Vzniká povinnosť používať ORP/VRP v prípade poskytovania masérskych služieb, ak podnikateľ (masér) je držiteľom preukazu ŤZP?

Riešenie: Aj keď v prípade poskytovania masérskej služby ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP (96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody), ktorá podlieha povinnosti evidencie tržieb v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť v ORP/VRP, na podnikateľa s ŤZP sa nevzťahuje povinnosť používať ORP/VRP. Dôvodom je, že masérska služba je poskytnutá podnikateľom s ŤZP. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP alebo osvedčená fotokópia, ktoré preukáže na predajnom mieste. Zároveň má takýto podnikateľ povinnosť na predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP evidovať tržbu v ORP/VRP.

Príklad č. 3: Je povinný podnikateľ pri predaji živých vianočných kaprov na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používať ORP/VRP?

Riešenie: Podľa zákona o ERP povinnosť evidovať tržbu v ORP/VRP sa nevzťahuje na predaj živých zvierat, okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov. Z uvedeného dôvodu prijatá tržba z predaja vianočných kaprov v hotovosti nepodlieha povinnosti evidencie tržieb v ORP/VRP.

Uzávierky pri používaní ORP/VRP

Na podnikateľa, ktorý na evidovanie tržieb používa ORP/VRP sa povinnosť vyhotovovať dennú, prehľadovú, intervalovú uzávierku nevzťahuje (podľa zákona o ERP mu táto povinnosť nevyplýva). 

Podnikateľ si môže v e-kasa zóne vytvárať reporty za určité obdobie.

Na portáli finančnej správy v e-kasa zóne si podnikateľ môže stiahnuť dva typy reportov, a to report sumárnych obratov a report evidovaných dokladov, ktoré sa generujú automaticky po skončení kalendárneho mesiaca.

Pridelenie kódu ORP/VRP

V prípade ORP/VRP za účelom pridelenia kódu pokladnice (ďalej "KP"), je podnikateľ povinný požiadať ktorýkoľvek daňový úrad (ďalej "DÚ") žiadosťou o pridelenie tohto kódu. Podnikateľ požiada o pridelenie ORP/VRP elektronicky.
Žiadosť o pridelenie kódu VRP je možné podať prostredníctvom štruktúrovaného elektronického formulára "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient" v osobnej internetovej zóne v časti "Katalóg formulárov". Po overení údajov uvedených v žiadosti, daňový úrad pridelí KP ako aj prihlasovacie údaje (Login a Heslo) potrebné pre vstup do aplikácie VRP. Prihlasovacie údaje na prístup do VRP spolu s kódom VRP budú podnikateľovi doručené poštou v bezpečnostnej obálke.

Pre používanie ORP je možné podať štruktúrovaný formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ z osobnej internetovej zóny v časti „Katalóg formulárov“. Požadované údaje v žiadosti je potrebné vypísať a následne žiadosť odoslať na daňový úrad. Po overení údajov uvedených v žiadosti, daňový úrad pridelí  KP a v e-kasa zóne sprístupní inicializačný balíček, ktorý je potrebné stiahnuť a nahrať do ORP. Inicializačný balíček obsahuje identifikačné a autentifikačné údaje.

Podnikatelia, na ktorých sa v zmysle § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzťahuje povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami, sú povinní Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient doručiť správcovi dane v elektronickej forme.

Prerušenie prevádzky ORP/VRP

Prerušenie prevádzky VRP

Pri prerušení prevádzky VRP (napr. pri poruche koncového zariadenia – počítač, notebook, tablet, mobilný telefón, tlačiareň, výpadku elektrického napájania, internetového pripojenia alebo z dôvodu jej nedostupnosti) sa na podnikateľa vzťahuje povinnosť vyhotovovať paragóny, a aj prípade ak počas prerušenia prevádzky VRP prijíma tržbu v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť z predaja tovaru alebo poskytnutia služieb.

Vyhotovuje ich v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia. Paragón obsahuje rovnaké údaje ako pokladničný doklad okrem QR kódu, pričom ako kód pokladnice e-kasa klient podnikateľ uvedie kód pokladnice e-kasa klient, ktorej prevádzka je prerušená. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať vo VRP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Obnovu prevádzky koncového zariadenia je podnikateľ povinný zabezpečiť do 48 hod. od vzniku poruchy, resp. si zaobstarať v tejto lehote nové koncové zariadenie.

Prerušenie prevádzky ORP

V prípade prerušenia prevádzky ORP, napr. výpadku elektriny, poruchy zariadenia, okrem výpadku internetového signálu, je podnikateľ povinný vyhotovovať paragóny, v prípade ak počas prerušenia prevádzky ORP prijíma tržbu v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť z predaja tovaru alebo poskytnutia služieb. 

Vyhotovuje ich v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu  a kópiu si ponechá. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia. Paragón obsahuje  rovnaké údaje ako pokladničný doklad okrem QR kódu, pričom ako kód pokladnice e-kasa klient podnikateľ uvedie kód pokladnice e-kasa klient, ktorej prevádzka je prerušená. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ORP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ORP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

V prípade poruchy ORP alebo koncového zariadenia je podnikateľ povinný do 48 hod. od vzniku poruchy začať používať inú ORP.

Ukončenie prevádzky VRP/ORP

Podnikateľ, ktorý ukončí používanie VRP/ORP, je povinný túto skutočnosť oznámiť elektronicky ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia používania VRP/ORP, prostredníctvom formulára "Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient". Na základe predloženého oznámenia DÚ ukončí používanie VRP/ORP bez zbytočného odkladu.

DÚ ukončí používanie VRP/ORP aj v nasledovných prípadoch:

 • dôjde k výmazu podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu, alebo z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
 • podnikateľ oznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov
 • z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona; o tejto skutočnosti daňový úrad podnikateľovi zašle písomné oznámenie.

V prípade podaného oznámenia týkajúceho sa straty, zneužitia alebo odcudzenia prihlasovacích údajov, DÚ podnikateľovi umožní prístup k údajom vo VRP v režime čítania, ktorej používanie bolo ukončené.

Podnikatelia, na ktorých sa v zmysle § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzťahuje povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami, sú povinní Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient doručiť správcovi dane v elektronickej forme.

Vzťahuje sa na platby evidované v ORP/VRP zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Zákon č. 394/2012 Z. z. [nové okno] o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej „zákon o obmedzení platieb v hotovosti") nerozlišuje právny dôvod platby, a preto zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti nad povolený limit (5 000 eur), aj keď sú platby evidované v ORP/VRP (okrem výnimiek uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti) podľa zákona o ERP.

Príklady:

Príklad č. 1: Podnikateľ predal tovar fyzickej osobe (právnickej osobe), ktorého cena je do 5000 eur. Môže byť platba prijatá v hotovosti? Vzniká povinnosť evidovať platbu v ORP/VRP?

Riešenie: Pretože je platba do 5 000 eur, podnikateľ v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti môže prijať platbu v hotovosti, ktorá podlieha evidencii v ORP/VRP.

Príklad č. 2: Podnikateľ predal tovar fyzickej osobe (právnickej osobe), ktorého cena je do 5000 eur. Môže byť platba prijatá v hotovosti ako aj platobnou kartou? Vzniká povinnosť evidovať platbu v ORP/VRP?

Riešenie: Pretože je výška platby do 5 000 eur, podnikateľ v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti môže prijať platbu hotovosti, ktorú je však ale povinný zaevidovať v ORP/VRP. Zároveň aj platbu, prijatú prostredníctvom platobnej karty je podnikateľ povinný zaevidovať v ORP/VRP.

Príklad č. 3: Podnikateľ predal tovar bez vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorého cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vzniká povinnosť evidovať platbu v ORP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o platbu nad 5 000 eur, ktorá bola prijatá prostredníctvom platobnej karty, nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti (na účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti ide o bezhotovostnú platbu). 

Podnikateľ v zmysle zákona o ERP je povinný platbu prijatú platobnou kartou zaevidovať v ORP/VRP (platbu platobnou kartou sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti). Nakoľko ide o predaj tovaru bez vyhotovenej faktúry a platba bude prijatá prostredníctvom platobnej karty, podnikateľ vydá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP.

Príklad č. 4: Podnikateľ predal tovar na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorého cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vzniká povinnosť evidovať platbu v ORP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na formu úhrady prostredníctvom platobnej karty ani v tomto prípade nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Podnikateľ v zmysle zákona o ERP je však povinný platbu prijatú platobnou kartou zaevidovať v ORP/VRP a vydať pokladničný doklad podľa § 8 ods. 2 cit. zákona.

Príklad č. 5: Podnikateľ poskytol službu podliehajúcu povinnosti evidencie v ORP/VRP na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorej cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá na účet podnikateľa. Vzniká povinnosť evidovať platbu v ORP/VRP?

Riešenie: Pri úhrade pohľadávky na účet podnikateľa ide o bezhotovostnú platbu, z uvedeného dôvodu takto prijatá platba nie je v rozpore so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti a zároveň prijatie tejto platby nepodlieha ani povinnosti evidencie v ORP/VRP.

Príklad č. 6: Podnikateľ prijal preddavok (zálohu) vo výške 3000 eur na dodanie tovaru, ktorého celková cena vykázaná na faktúre je 4500 eur. Preddavok vo výške 3000 eur bol uhradený platobnou kartou a doplatok vo výške 1500 eur bol uhradený na účet podnikateľa. Je povinný evidovať platbu v ORP/VRP?

Riešenie: Prijatý preddavok vo výške 3000 eur uhradený platobnou kartou je podnikateľ povinný zaevidovať v ORP/VRP. Podnikateľ je povinný vydať pokladničný doklad v zmysle § 8 ods. 1 zákona o ERP. Následný doplatok vo výške 1500 eur uhradený na účet podnikateľa nepodlieha povinnosti evidencie v ORP/VRP. 

Príklad č. 7: Podnikateľ predal viac druhov tovaru na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe – nepodnikateľovi. Celková cena za všetky predávané druhy tovarov uvedená vo faktúre je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vzniká povinnosť evidovať platbu v ORP/VRP?

Riešenie: Nakoľko celková cena v jednom priamom vzťahu za všetky predávané druhy tovarov uvedená vo faktúre presiahla 5000 eur, t. z. súčet cien tovarov uvedený vo faktúre je v hodnote vyššej ako 5000 eur, podnikateľ nesmie prijať platbu v hotovosti v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o úhradu faktúry prostredníctvom platobnej karty, pričom platba platobnou kartou sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti, podnikateľ je povinný použiť ORP/VRP a vyhotoviť pokladničný doklad podľa § 8 ods. 2 zákona o ERP.