Preskočiť na hlavný obsah

Certifikácia ERP a pokladničných programov a chránených dátových úložísk eKasy

Certifikáciu elektronickej registračnej pokladnice od 01.04.2015 vykonáva Colný úrad Bratislava. Toto konanie sa týka výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, nie podnikateľov.

Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice je konanie, v ktorom Colný úrad zisťuje, overuje a rozhoduje, či elektronická registračná pokladnica uvedená v žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora, spĺňa všetky náležitosti zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. [nové okno]).

Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, a to dňom jej doručenia Colnému úradu Bratislava spolu s elektronickou registračnou pokladnicou alebo fiskálnou tlačiarňou spolu s vlastným registračným programom v prípade, že fiskálna tlačiareň má byť certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie.

Čo všetko musí žiadosť o certifikáciu obsahovať a aké sú podmienky pre fyzické a právnické osoby nájdu výrobcovia, dovozcovia a distribútori ERP na stránke finančnej správy v časti "Aktuálne: dane a clá" - "Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam" - "Elektronické a virtuálne registračné pokladnice" v dokumente "Informácia pre výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc k podávaniu žiadostí o certifikáciu elektronických registračných pokladníc na Colnom úrade Bratislava" [.pdf; 423 kB; nové okno].

Žiadosť o certifikáciu spolu s prílohami ako neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice musí predložiť na adrese:

Colný úrad Bratislava
Oddelenie certifikácie a foréznej analýzy
Miletičova 42
824 59 Bratislava

Vedúci oddelenia: npor. Ing. Michal Šprtel

Telefonické kontakty: 02/50 26 3794 (3781, 3934)

e-mail: certifikacia@financnasprava.sk

Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4 zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] vydá rozhodnutie o certifikácii. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Upozornenie

Finančná správa zverejňuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním v súvislosti s dodávaním pokladničných riešení pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa testuje ďalšie riešenia a zoznam bude priebežne aktualizovať.