Preskočiť na hlavný obsah

Certifikácia ERP a pokladničných programov a chránených dátových úložísk eKasy

Certifikáciu elektronickej registračnej pokladnice od 01.04.2015 vykonáva Colný úrad Bratislava. Toto konanie sa týka výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, nie podnikateľov.

Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice je konanie, v ktorom Colný úrad zisťuje, overuje a rozhoduje, či elektronická registračná pokladnica uvedená v žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora, spĺňa všetky náležitosti zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. [nové okno]).

Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, a to dňom jej doručenia Colnému úradu Bratislava spolu s elektronickou registračnou pokladnicou alebo fiskálnou tlačiarňou spolu s vlastným registračným programom v prípade, že fiskálna tlačiareň má byť certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie.

Čo všetko musí žiadosť o certifikáciu obsahovať a aké sú podmienky pre fyzické a právnické osoby nájdu výrobcovia, dovozcovia a distribútori ERP na stránke finančnej správy v časti "Aktuálne: dane a clá" - "Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam" - "Elektronické a virtuálne registračné pokladnice" v dokumente "Informácia pre výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc k podávaniu žiadostí o certifikáciu elektronických registračných pokladníc na Colnom úrade Bratislava" [.pdf; 423 kB; nové okno].

Žiadosť o certifikáciu spolu s prílohami ako neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice musí predložiť na adrese:

Colný úrad Bratislava
Oddelenie certifikácie a foréznej analýzy
Miletičova 42
824 59 Bratislava

Vedúci oddelenia: npor. Ing. Michal Šprtel

Telefonické kontakty: 02/50 26 3794 (3781, 3934)

e-mail: certifikacia@financnasprava.sk

Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4 zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] vydá rozhodnutie o certifikácii. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Upozornenie

Finančná správa zverejňuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním v súvislosti s dodávaním pokladničných riešení pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa testuje ďalšie riešenia a zoznam bude priebežne aktualizovať.

Zrušenie rozhodnutia o certifikácii

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v zmysle § 4c ods. 12 zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z.z.“) zrušilo vydané rozhodnutia o certifikácii spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863:

  • Rozhodnutie o certifikácii č. 194752/2019 zo dňa 04.04.2019 zrušené Rozhodnutím č. 415619/2021 zo dňa 06.09.2021, ktoré sa stalo právoplatné dňa 10.09.2021 (pokladničný program CB_PPEKK verzia v1 a chránené dátové úložisko CB-701 verzia v1 a s nimi súvisiace aktualizácie);
  • Rozhodnutie o certifikácii č. 194770/2019 zo dňa 04.04.2019 zrušené Rozhodnutím č. 415630/2021 zo dňa 06.09.2021, ktoré sa stalo právoplatné dňa 10.09.2021 (pokladničný program CB_PPEKK verzia v1 a chránené dátové úložisko T-413 verzia v1 a s nimi súvisiace aktualizácie).

Vzhľadom na charakter zariadení CB-701 a T-413 (chránené dátové úložisko je ako súčasť internej pamäte zariadenia a zároveň operačný systém android bol predmetom konania o certifikácii) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky odporúča pre plnenie povinností podľa § 9 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z.z. [nové okno] (archivácia údajov a povinnosť ich predloženia daňovému alebo colnému úradu) archivovať celé zariadenie CB-701 alebo T-413. Akékoľvek zásahy do konštrukcie zariadenia môžu spôsobiť poškodenie chráneného dátového úložiska alebo dát v ňom uložených alebo môžu spôsobiť stratu schopnosti získať dáta z chráneného dátového úložiska.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ďalej upozorňuje, že akékoľvek zásahy (prerábanie alebo úpravy) zariadenia CB-701 a T-413 napríklad vkladaním alebo pripájaním externého hardvéru a s tým spojené nevyhnutné zmeny softvéru alebo iné hardvérové alebo softvérové zásahy do zariadenia, ktoré neboli odsúhlasené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v konaní o certifikácii sú vzhľadom na charakter zariadení CB-701 a T-413 v rozpore s § 4a ods. 1 písm. b) zákona č. 289/2008 Z.z. [nové okno].