Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Úhrada spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Platiteľ dane z elektriny, uhlia a zemného plynu je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, zaplatiť daň.

Spôsob platenia dane a použitie platby upravuje § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Spotrebná daň z elektriny (tuzemsko) – platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500005-OUD/8180

Spotrebná daň z uhlia (tuzemsko) - platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500064-OUD/8180

Spotrebná daň zo zemného plynu (tuzemsko) – platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500080-OUD/8180

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu "Overenie prideleného OÚD".

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN -  GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete v časti "Platenie daní". Možnosť uhradiť daň bezhotovostným bankovým prevodom sa nachádza v časti "Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom."

Vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Vrátiť spotrebnú daň z elektriny, uhlia alebo zemného plynu možno za podmienok ustanovených zákonom 609/2007 Z. z., a to len z preukázateľne zdanenej elektriny, uhlia a zemného plynu.

Vrátenie spotrebnej dane z elektriny upravuje § 13 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z uhlia upravuje § 25 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu upravuje § 37 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Nárok na vrátenie dane

Nárok na vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia alebo zemného sa uplatňuje podaním daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré upravuje Vyhláška MF SR č. 367/2019 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Nárok na vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia alebo zemného plynu je všeobecne podmienený tým, že je splnená skutočnosť, že nárok sa viaže k:

  • preukázateľne zdanenej elektrine, uhliu a zemnému plynu na daňovom území.
  • preukázateľne spotrebovanému množstvu elektriny, uhlia a zemného plynu, na účely oslobodené od dane.

Zdaňovacie obdobie, v ktorom si možno uplatniť vrátenie dane

Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa § 13 ods. 3, 4, 6 alebo 7 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno], § 25 ods. 3 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] alebo § 37 ods. 3 alebo 4 zákona č. 609/2007 Z. z..

Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad preukazujúci splnenie príslušných podmienok do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane.

Zánik práva na uplatnenie vrátenia dane

Nárok na vrátenie dane si možno uplatniť najneskôr do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.

Lehota na vrátenie dane

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane.

Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v  daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom zhodnutí.