Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Informovanie o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predmet spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

V tejto časti sa dozviete o druhu tovaru, s ktorým zákon č. 609/2007 Z. z. [nové okno] spája daňovú povinnosť.

Predmetom spotrebnej dane z elektriny je elektrina.

Elektrinou sa na účely zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] rozumie elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716.

Predmetom spotrebnej dane z uhlia je uhlie.

Uhlím sa na účely zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] rozumie:

 • čierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701,
 • hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702,
 • koks a polokoks z čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704,
 • ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715.

Predmetom spotrebnej dane zo zemného plynu je zemný plyn.

Zemným plynom sa na účely zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] rozumie:

 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 21,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 29,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2705.

Stlačeným zemným plynom (CNG) sa rozumie zemný plyn stlačený v plniacej stanici kompresorom, ktorý možno použiť ako pohonnú látku, ktorá spĺňa požiadavky podľa technickej normy /STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (38 6177)/ alebo ako palivo.

Kombinovanou nomenklatúrou sa rozumie tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov Európskej únie. Viac informácií nájdete v colnom sadzobníku.

Základ spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

V tejto časti sa dozviete o množstevnom vyjadrení predmetu spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sa udáva v príslušných merných jednotkách.

Základom spotrebnej dane z elektriny je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh).

Základom spotrebnej dane z uhlia je množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t).

Základom spotrebnej dane zo zemného plynu je množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh) okrem § 39a ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Základom spotrebnej dane zo stlačeného zemného plynu je množstvo stlačeného zemného plynu vyjadrené v  kilogramoch.

Sadzba spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

V tejto časti sa dozviete o zákonom stanovenej dávke, pomocou ktorej sa zo základu spotrebnej dane vypočíta výška spotrebnej dane.

Sadzba dane na elektrinu je ustanovená vo výške 1,32 eura/MWh.

Sadzba dane na uhlie je ustanovená vo výške 10,62 eura/t.

Sadzba dane na zemný plyn je ustanovená, ak je:

 • používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,
 • dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh.

Sadzba dane na stlačený zemný plyn dodaný alebo používaný ako:

 • pohonná látka je vo výške 0,141 eur/kg,
 • palivo na výrobu tepla je sadzba dane vo výške 0,01989 eur/kg.

Správa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

V tejto časti sa dozviete, kto vykonáva správu spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a čím sa riadi miestna príslušnosť  colného úradu.

Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o  právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak právnická osoba nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo ak fyzická osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, je miestne príslušný Colný úrad Bratislava. Ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to na výkon správy dane účelnejšie, určí ju Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to na výkon správy dane účelnejšie.

Kontaktné adresy colných úradov nájdete v časti "Kontakty na úrady".

Váš mietne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby "Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu".

Typy daňových subjektov

V tejto časti sa dozviete bližšie informácie k členeniu daňových subjektov.

Na spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu poznáme nasledovné typy daňových subjektov:

 • platiteľ dane z elektriny
 • oprávnený spotrebiteľ elektriny
 • platiteľ dane z uhlia
 • oprávnený spotrebiteľ uhlia
 • platiteľ dane zo zemného plynu
 • platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu
 • oprávnený spotrebiteľ zemného plynu

Viac informácií nájdete v časti "Registrácia, evidencia, zápis".

Vedenie evidencie daňovým subjektom

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o povinnosti a spôsobe vedenia evidencie jednotlivých typov daňových subjektov.

Povinnosti daňových subjektov týkajúce sa vedenia evidencií upravuje u:

 • platiteľa dane z elektriny § 14 zákona č. 609/2007 Z. z.,
 • oprávneného spotrebiteľa elektriny § 15 zákona č. 609/2007 Z. z.,
 • platiteľa dane z uhlia § 26 zákona č. 609/2007 Z. z.,
 • oprávneného spotrebiteľa uhlia § 27 zákona č. 609/2007 Z. z.,
 • platiteľa dane zo zemného plynu § 38 zákona č. 609/2007 Z. z.,
 • oprávneného spotrebiteľa zemného plynu § 39 zákona č. 609/2007 Z. z.,
 • platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu § 39a zákona č. 609/2007 Z. z.

Daňová kontrola

V tejto časti sa dozviete o povinnosti daňového subjektu pri výkone daňovej kontroly.

Pri výkone daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu a colníka podľa zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno], zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] a zákona č. 652/2004 Z. z. [nové okno]

Správne delikty a priestupky

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o sankciách týkajúcich sa správneho práva, ktoré majú svojou povahou represívny charakter.

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená v § 43 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená aj v § 154 a 155 citovaného zákona.