Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Registrácia, evidencia a zápis v súvislosti so spotrebnou daňou z elektriny, uhlia a zemného plynu

Daňový subjekt podáva na miestne príslušnom "colnom úradežiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny, uhlia, zemného plynu alebo platiteľa dane z elektriny, uhlia, zemného plynu, stlačeného zemného plynu, spolu s prílohami, v nadväznosti na podnikateľskú aktivitu, ktorú chce daňový subjekt vykonávať v súvislosti so spotrebnou daňou z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Registračné tlačivo

Žiadosť o registráciu platiteľa dane z elektriny, uhlia, zemného plynu a stlačeného zemného plynu alebo žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny, uhlia, zemného plynu, je možno vykonať na schválenom registračnom tlačive. Jeho schválený vzor aj elektronický formulár sú k dispozícii nižšie.

Som už registrovaný?

Informáciu o tom, či ste registrovaný colným úradom na spotrebnú daň nájdete vo výstupe verejnej služby "Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane".

Typy daňových subjektov

V tejto časti sa dozviete základné opisy jednotlivých typov daňových subjektov a nájdete v nej aj zákonné ustanovenia, podľa ktorých prebieha registrácia osôb u správcu dane, ktorým je colný úrad.

Platiteľ dane z elektriny

Registráciu platiteľa dane z elektriny upravuje § 11 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane z elektriny je povinná požiadať osoba podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f) zákona č. 609/2007 Z. z., [nové okno] ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane z elektriny je povinná požiadať aj zahraničná osoba podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno], ktorá chce dodávať elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v  domácnosti, a to Colný úrad Bratislava.

Údaje povinné uviesť v žiadosti sú uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Prílohy, ktoré musia byť k žiadosti pripojené sú uvedené v § 11 ods. 3 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Oprávnený spotrebiteľ elektriny

Registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny upravuje § 8 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Oprávneným spotrebiteľom elektriny na účely zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať elektrinu oslobodenú od dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] je  požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno], musí mať samostatné odberné miesto výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane a je povinná písomne požiadať colný úrad aj o vydanie povolenia na odber elektriny oslobodenej od dane.

Údaje povinné uviesť v žiadosti sú uvedené v § 8 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Prílohy ktoré musia byť k žiadosti pripojené sú uvedené v § 8 ods. 6 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Platiteľ dane z uhlia

Registráciu platiteľa dane z uhlia upravuje § 23 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinná požiadať colný úrad osoba podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno], ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinný požiadať colný úrad aj výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím, ak už nie je registrovaný podľa § 23 ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinná požiadať colný úrad aj osoba, ktorá dodáva uhlie oslobodené od dane, ak už nie je registrovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinná požiadať aj zahraničná osoba, ktorá chce dodávať uhlie na daňovom území koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, a to Colný úrad Bratislava.

Údaje povinné uviesť v žiadosti sú uvedené v § 23 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Prílohy ktoré musia byť k žiadosti pripojené sú uvedené v § 23 ods. 3 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Oprávnený spotrebiteľ uhlia

Registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia upravuje § 20 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Oprávneným spotrebiteľom uhlia na účely zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať uhlie oslobodené od dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. a) až g) a i) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] je povinná  požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na odber uhlia oslobodeného od dane.

Údaje povinné uviesť v žiadosti sú uvedené v § 20 ods. 3 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Prílohy ktoré musia byť k žiadosti pripojené sú uvedené v § 20 ods. 4 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Platiteľ dane zo zemného plynu

Registráciu platiteľa dane zo zemného plynu upravuje § 35 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinná požiadať colný úrad osoba podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno], ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. [nové okno] o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. [nové okno] a chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ak už nie je registrovaný podľa § 35 ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinná požiadať colný úrad aj osoba, ktorá dodáva zemný plyn oslobodený od dane, ak už nie je registrovaná podľa § 35 ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinná požiadať aj zahraničná osoba, ktorá chce dodávať zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti, a to Colný úrad Bratislava.

Platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu

Registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu upravuje § 39a zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 6 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti je povinná písomne požiadať colný úrad

  • osoba podľa § 39a ods. 4 a ods. 5 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z., ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno],
  • osoba, ktorá chce odoberať zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu bez dane, ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] alebo ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35 zákona č.  609/2007 Z. z. [nové okno],
  • osoba, ktorá chce na daňovom území dodávať alebo nakupovať na účel ďalšieho predaja stlačený zemný plyn ako pohonnú látku alebo ako palivo na výrobu tepla, ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo  stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] alebo ak  už  nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

O registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 7 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava aj zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a odseku 5 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Údaje povinné uviesť v žiadosti sú uvedené v § 35 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Prílohy ktoré musia byť k žiadosti pripojené sú uvedené v § 35 ods. 3 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu

Registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu upravuje § 32 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Oprávneným spotrebiteľom zemného plynu na účely zákona č. 609/2007 Z. z. je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať zemný plyn oslobodený od dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] je povinná požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce priamo odoberať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno], musí mať samostatné odberné miesto výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane a je povinná písomne požiadať colný úrad aj o vydanie povolenia na odber zemného plynu oslobodeného od dane.

Údaje povinné uviesť v žiadosti sú uvedené v § 32 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Prílohy ktoré musia byť k žiadosti pripojené sú uvedené v § 32 ods. 6 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno].

Zmeny a aktualizácia údajov uvedených v žiadosti o registráciu, žiadosti o vydanie povolenia, a v prílohách k žiadosti

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o povinnosti osôb oznamovať zmeny skutočností, ktoré uviedli pri registrácii u správcu dane, ktorým je colný úrad.

Osoba registrovaná ako oprávnený spotrebiteľ elektriny, uhlia, zemného plynu alebo ako platiteľ dane z elektriny, uhlia, zemného plynu a stlačeného zemného plynu je povinná nahlasovať zmeny údajov týkajúcich sa registrácie.

Tlačivo na oznámenie zmien týkajúcich sa registrácie alebo identifikačných údajov nájdete v "katalógu tlačív".

Zmeny, ktoré sa povinne oznamujú, a lehoty ich plnenia sú nasledovné:

Oprávnený spotrebiteľ elektriny je v zmysle § 8 ods. 9 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] povinný každú zmenu údajov podľa § 8 ods. 5 a ods. 6 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku.

Oprávnený spotrebiteľ uhlia je v zmysle § 20 ods. 7 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] povinný každú zmenu údajov podľa § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku.

Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu je v zmysle § 32 ods. 9 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] povinný každú zmenu údajov podľa § 32 ods. 5 a ods. 6 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku.

Platiteľ dane z elektriny je v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] povinný každú zmenu údajov podľa § 11 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Platiteľ dane z uhlia je v zmysle § 23 ods. 9 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] povinný každú zmenu údajov podľa § 23 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Platiteľ dane zo zemného plynu je v zmysle § 35 ods. 9 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] povinný každú zmenu údajov podľa § 35 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Pri oznamovaní zmien týkajúcich sa registrácie alebo identifikačných údajov je potrebné dodržiavať lehoty na oznámenie zmien stanovené jednotlivými ustanoveniami zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno] alebo zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] Zodpovednosť osoby za porušenie oznamovacích povinností je uvedená v § 154 a 155 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].