Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie spotrebnej dane z minerálnych olejov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Úhrada spotrebnej dane z minerálneho oleja

Splatnosť spotrebnej dane z minerálneho oleja upravuje § 14 ods. 2 až 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Spôsob platenia dane a použitie platby upravuje § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Spotrebná daň z minerálnych olejov (tuzemsko) - platiteľ je povinný zaplatiť daň na číslo účtu: 500013-OUD/8180

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OÚD“.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu najdete v časti "Platenie daní". Možnosť uhradiť daň bezhotovostným bankovým prevodom sa nachádza v časti "Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom".

Zloženie, doplnenie a zvýšenie zábezpeky na daň

Zábezpeku na daň je potrebné zaplatiť na príslušný depozitný účet FR SR:

Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Banská Bystrica 500101-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Bratislava 500128-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Košice 500144-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Michalovce 500136-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Nitra 500179-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Prešov 500187-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trenčín 500195-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Trnava 500152-OUD/8180
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD CÚ Žilina 500160-OUD/8180

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OÚD".

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor "IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu najdete v časti "Platenie daní".

Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja sa uplatní v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorého vzor upravuje Vyhláška MF SR č. 318/2017 Z. z.[nové okno] alebo Vyhláška MF SR č. 420/2013 Z. z. [nové okno].

Na uplatnenie vrátenia dane z minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona v znení účinnom do 31. januára 2018, z ktorého bola odvedená daň pred zdaňovacím obdobím podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, sa použije vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanoveného vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Pri vyplňovaní daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanoveného vyhláškou č. 318/2017 Z. z. na uplatnenie vrátenia dane z minerálneho oleja podľa § 7 ods. 1 alebo 2 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020, z ktorého bola odvedená daň za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2020, sa použije poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja uverejnené vo Finančnom spravodajcovi, ako príspevok č. 29/2017.

Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja upravuje § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane.

Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa § 68 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.

Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv upravuje § 16 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy upravuje § 17 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť odosielateľa (dodávateľa) minerálneho oleja pri zásielkovom obchode a splnomocnenca pre zásielkový obchod o vydanie potvrdenia o zaplatení spotrebnej dane z minerálneho oleja na účely uplatnenia vrátenia dane sa podáva podľa § 34 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].