Preskočiť na hlavný obsah

Informovanie o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Predmet spotrebnej dane z minerálneho oleja

V tejto časti sa dozviete, ktorý minerálny olej je na Slovensku zdaňovaný.

Predmetom spotrebnej dane z minerálneho oleja sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.

Minerálnym olejom sa na účely zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] rozumie:

 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem
 1. tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29,
 2. pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
 • tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo.

Minerálnym olejom je aj tovar, ak:

 • sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
 • pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok alebo ich derivátov a ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo.

Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú:

 • elektrina, uhlie, zemný plyn, bioplyn a biometán, podliehajúce spotrebnej dani podľa zákona č. 609/2007 Z. z. [nové okno],
 • palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
 • rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.

  Kombinovanou nomenklatúrou sa rozumie tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov Európskej únie. Viac informácií nájdete v colnom sadzobníku.

Základ spotrebnej dane z minerálneho oleja

V tejto časti sa dozviete o množstevnom vyjadrení predmetu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ktoré sa udáva v príslušných merných jednotkách.

Základom spotrebnej dane z minerálnych olejov je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C (l) alebo v kilogramoch (kg) alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch (GJ).

Sadzba spotrebnej dane z minerálneho oleja

V tejto časti sa dozviete o zákonom stanovenej dávke, pomocou ktorej sa zo základu spotrebnej dane vypočíta výška spotrebnej dane z minerálneho oleja.

Sadzba spotrebnej dane z minerálneho oleja je ustanovená takto:

 1. motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49     514 eur/1 000 l,
 2. motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31 a 2710 12 50     597,49 eura/1 000 l,
 3. stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25     481,31 eura/1 000 l,
 4. plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19     368 eur/1 000 l,
 5. vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32 a 2710 20 38 a 2710 20 90     111,50 eura/1 000 kg,
 6. skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00
 1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka     182 eur/1 000 kg,
 2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo     0 eur/1 000 kg,
 1. mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, ktorých kinematická viskozita je
 1. do 10 mm2/s pri teplote 40 °C vrátane -  100 eur/1 000 kg,
 2. nad 10 mm2/s pri teplote 40 °C -  0 eur/1 000 kg.

Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, uplatní sa sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného vyššie, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Ak sú skvapalnené plynné uhľovodíky v druhom bode ponúkané na použitie alebo sú použité ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa prvého bodu.

Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych olejov s inými látkami, a suma dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní sa daň, ktorá je rozdielom medzi daňou pripadajúcou na túto zmes podľa účelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.

Správa spotrebnej dane z minerálneho oleja a miestna príslušnosť colného úradu

V tejto časti sa dozviete, kto vykonáva správu spotrebnej dane z minerálneho oleja a čím sa riadi miestna príslušnosť colného úradu.

Správu spotrebnej dane vykonáva colný úrad, ktorého miestna príslušnosť sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby jej sídlom, ak § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] alebo zákon č. 98/2004 Z. z. [nové okno] neustanovujú inak.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť miestom trvalého pobytu u fyzickej osoby a sídlom u právnickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť (napr. zahraničná osoba pri registrácii, zaradení do evidencie alebo pri vydaní povolenia), je príslušný Colný úrad Bratislava.

Kontaktné adresy colných úradov nájdete na stránke Kontakty na úrady.

Váš miestne príslušný colný úrad môžete zistiť pomocou verejne dostupnej služby Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu.

Typy daňových subjektov

V tejto časti sa dozviete bližšie informácie k členeniu daňových subjektov.

Na spotrebnej dani z minerálneho oleja poznáme nasledovné typy daňových subjektov:

 • prevádzkovateľ daňového skladu
 • oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane
 • registrovaný odosielateľ
 • užívateľský podnik
 • výrobca biogénnej látky
 • obchodník s vybraným minerálnym olejom
 • predajca pohonných látok
 • distribútor pohonných látok
 • spotrebiteľ pohonných látok
 • oprávnený príjemca, ktorý je oprávnený prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne
 • odberateľ minerálneho oleja z iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely
 • odosielateľ minerálneho oleja do iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely
 • odosielateľ minerálneho oleja do iného členského štátu EÚ v zásielkovom obchode
 • zahraničný dodávateľ minerálneho oleja pri zásielkovom obchode
 • splnomocnenec pre zásielkový obchod
 • podnik na výrobu minerálneho oleja
 • schválený odosielateľ
 • schválený príjemca

Viac informácií nájdete v časti Registrácia, evidencia, zápis.

Preprava minerálneho oleja a zábezpeka na daň pri preprave

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o zábezpeke na daň v súvislosti s prepravou minerálneho oleja na daňovom území a území členských štátov Európskej únie. Ďalej sa dozviete všeobecné informácie o prepravách tovarov podliehajúcich spotrebným daniam a druhoch prepravy.

Zákonné ustanovenia o zábezpeke na daň v súvislosti s prepravou minerálneho oleja na daňovom území a území členských štátov Európskej únie.

Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane na daňovom území upravuje § 23 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 24 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme upravuje § 27 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane upravuje § 28 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri dovoze upravuje § 29 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze upravuje § 30 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme upravuje § 30a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Postup pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely upravuje § 31 a 32 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode upravuje § 34a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území upravuje § 23 ods. 12 a 13 v spojení s § 22 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území upravuje § 23 ods. 14 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 24 ods. 12 v spojení s § 22 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej v pozastavení dane na území Európskej únie upravuje § 24 ods. 13 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Všeobecné informácie o prepravách tovarov podliehajúcich spotrebným daniam a druhoch prepráv.

Potrebné informácie nájdete v článku Preprava tovarov podliehajúcich spotrebným daniam.

Ďalšie informácie nájdete v časti Elektronická komunikácia - clo, EMCS.

Vedenie evidencie daňovým subjektom

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o povinnosti a spôsobe vedenia evidencie jednotlivých typov daňových subjektov.

Predajca pohonných látok je povinný viesť evidenciu v súlade s § 25b ods. 15 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja je povinný viesť evidenciu v súlade s § 35 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ skladu minerálneho oleja, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu v súlade s § 36 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu v súlade s § 37 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu podľa § 38 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu v súlade s § 38a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu v súlade s § 39 ods. 1 a 5 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ minerálneho oleja do iného členského štátu v zásielkovom obchode je povinný viesť evidenciu v súlade s § 39 ods. 2 a 5 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu v súlade s § 39 ods. 3 a 5 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely je povinný viesť evidenciu v súlade s § 39 ods. 4 a 5 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Distribútor pohonných látok je povinný viesť evidenciu v súlade s § 25b ods. 14 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Spotrebiteľ pohonných látok je povinný viesť evidenciu v súlade s § 25b ods. 18 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Daňový dozor a daňová kontrola

V tejto časti sa dozviete o povinnosti daňového subjektu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly. 

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu a colníka podľa zákona č. 98/2004 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z. a zákona č. 652/2004 Z. z.

Správne delikty a priestupky

V tejto časti sa dozviete odkazom na zákonné ustanovenia o sankciách týkajúcich sa správneho práva, ktoré majú svojou povahou represívny charakter.

Skutková podstata správneho deliktu, ktorého sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021, podľa zákona č. 98/2004 Z. z. a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená v § 46t zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Skutková podstata priestupku podľa zákona č. 98/2004 Z. z. a výška pokuty za takýto priestupok je uvedená v § 42a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená aj v § 154 a 155 citovaného zákona [nové okno].

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená v § 23 citovaného zákona [nové okno].

Skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výška pokuty za takýto správny delikt je uvedená v § 16 citovaného zákona [nové okno].