Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia, evidencia a zápis v súvislosti so spotrebnou daňou z minerálnych olejov

Daňový subjekt podáva na miestne príslušnom colnom úrade žiadosť o registráciu, žiadosť o zaradenie do evidencie alebo žiadosť o vydanie povolenia, spolu s prílohami, v nadväznosti na podnikateľskú aktivitu, ktorú chce daňový subjekt vykonávať v súvislosti so spotrebnou daňou z minerálneho oleja.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Registračné tlačivo

Registračné tlačivo, t. j. „Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň“, ktoré je určené na registráciu prevádzkovateľa daňového skladu, oprávneného príjemcu opakovaného, registrovaného odosielateľa, schváleného odosielateľa alebo schváleného príjemcu je k dispozícii ako schválený vzor [.pdf; 136 kB; nové okno] aj ako elektronický formulár [. html; nové okno].

Uvedený formulár použije aj žiadateľ v prípade žiadosti o registráciu a vydanie povolenia podľa § 46v zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] (schválený odosielateľ resp. schválený príjemca podľa prechodných ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] účinných od 1. júla 2022).

Som už registrovaný?

Informáciu o tom, či ste registrovaný colným úradom na spotrebnú daň nájdete vo výstupe verejnej služby Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane.

Typy daňových subjektov

Prevádzkovateľ daňového skladu

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v súlade s § 21 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu minerálneho oleja uvedený v § 19 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] alebo sklad minerálneho oleja uvedený v § 20 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] nachádzajúci sa na daňovom území, resp. na území iného členského štátu, ak je jeho prevádzkovanie povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje najmä § 21 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Pri zložení zábezpeky na daň postupujete v súlade s § 22 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu upravuje § 21 ods. 8 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], je oprávnený na základe povolenia na výrobu zmesi v vyrábať minerálny olej ako zmes podľa § 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu zmesi a prílohy k žiadosti o povolenie daňový subjekt predkladá v súlade s § 19 ods. 7 a 8 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Colný úrad môže rozhodnúť, že zmes môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálnych olejov, vyrábať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom.

Oprávnený príjemca (opakovaný, príležitostný)

Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.

Osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem minerálneho oleja písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať/prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 25 ods. 2 až 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]

Zloženie zábezpeky na daň v súvislosti s prijímaním/prijatím minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane upravuje § 25 ods. 6 a 8 v spojení s § 22 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zvýšiť zloženú zábezpeku na daň upravuje § 25 ods. 10 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane upravuje § 25 ods. 11 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane upravuje § 25 ods. 16 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ

Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu podľa článku 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013,s.1) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane v súlade s § 26 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia, prílohy k žiadosti a podmienky upravuje § 26 ods. 2 až 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Zloženie zábezpeky na daň upravuje § 26 ods. 6 v spojení s § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odňatie povolenia upravuje § 26 ods. 6 v spojení s § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Užívateľský podnik

Užívateľským podnikom na účely zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad.

Daňovo zvýhodnený minerálny olej je minerálny olej bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave (§ 4 ods. 8 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]) a minerály olej určený na účely oslobodené od spotrebnej dane z minerálneho oleja v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu ako aj prílohy k žiadosti upravuje § 11 ods. 3 a 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Opakovanú žiadosť o vydanie odberného poukazu upravuje § 11 ods. 11 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odňatie odberného poukazu upravuje § 11 ods. 12 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Vyradenie užívateľského podniku z evidencie upravuje § 11 ods. 13 a 14 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Výrobca biogénnej látky

Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) a b) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] mimo pozastavenia dane, je povinná požiadať colný úrad do 15 dní odo dňa začatia tejto výroby o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok podľa § 19a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok a prílohy k žiadosti sú upravené v § 19a ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o vyradenie z evidencie výrobcov biogénnych látok upravuje § 19a ods. 5 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Obchodník s vybraným minerálnym olejom

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom. Bližšie podmienky pre obchodníka s vybraným minerálnym olejom upravuje § 25a ods. 1 až 3 a ods. 15 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom alebo o vydanie odberného poukazu a prílohy k žiadosti upravuje§ 25a ods. 5 a 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odňatie a zánik povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom upravuje § 25a ods. 11 v spojení s § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Predajca pohonných látok

Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu predáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f)  zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] na konečnú spotrebu a má vydané povolenie na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] v daňovom voľnom obehu. Osoba, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj podľa § 25b ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] a spĺňať podmienky uvedené v § 25 ods. 7 a 8 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na predaj pohonných látok a prílohy k žiadosti upravuje § 25b ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Distribútor pohonných látok

Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] a má vydané povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] v daňovom voľnom obehu. Osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu podľa § 25b ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] a spĺňať podmienky uvedené v § 25b ods. 7 a 8 zákona č. 98/2004 Z. z.  [nové okno].

Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok a prílohy k žiadosti upravuje § 25b ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]

Spotrebiteľ pohonných látok

Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] od osoby podľa § 25b ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho oleja alebo jeho prvým odberom. Spotrebiteľ pohonných látok v oznámení uvedie
údaje uvedené v § 25b ods. 16 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odberateľ minerálneho oleja z iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely

Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie alebo minerálny olej, ktorý v inom členskom štáte Európskej únie nepodlieha kontrole a postupu pri preprave, prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia minerálneho oleja na daňovom území v súlade s § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja je povinný colnému úradu oznámiť údaje a zložiť zábezpeku na daň podľa § 31 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ minerálneho oleja do iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely

Odosielateľ, ktorý chce minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu Európskej únie na podnikateľské účely musí vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 32 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ minerálneho oleja je povinný pred uskutočnením dodávky písomne oznámiť colnému úradu skutočnosti uvedené v § 31 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Odosielateľ minerálneho oleja do iného členského štátu EÚ v zásielkovom obchode

Ak osoba so sídlom na daňovom území chce v rámci podnikania odoslať minerálny olej uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu Európskej únie v zásielkovom obchode, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu, pričom postupuje v súlade s § 34 ods. 10 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Zahraničný dodávateľ pri zásielkovom obchode a splnomocnenec pre zásielkový obchod

Osoba, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je prevádzkovateľom daňového skladu alebo oprávneným príjemcom podľa zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], sa v súlade s § 34 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno]. považuje za odosielateľa (dodávateľa) minerálneho oleja pri zásielkovom obchode.

Zahraničný dodávateľ je povinný colnému úradu oznámiť údaje a zložiť zábezpeku na daň podľa § 34 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Na požiadanie zahraničného dodávateľa môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod pri splnení podmienok uvedených v § 34 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod a prílohy k žiadosti sú uvedené v § 34 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o odňatie povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod je možné podať podľa § 34 ods. 11 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Podnik na výrobu minerálneho oleja

Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov a chce prevádzkovať podnik na výrobu minerálneho oleja v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Minerálny olej je možné vyrábať na daňovom území aj v režime mimo pozastavenia dane.

V zákone č. 98/2004 Z. z. [nové okno] nie je uvedená legálna definícia pojmu výroba minerálneho oleja, zákon však negatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za výrobu minerálneho oleja. Činnosti, ktoré nie sú výrobou minerálneho oleja, upravuje § 19 ods. 2 až 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Na výrobu zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky musí prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], požiadať v súlade s § 19 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o povolenie na výrobu zmesi. Druhy zmesí, na ktorých výrobu je potrebné povolenie na výrobu zmesi, sú uvedené v § 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Schválený odosielateľ

Schválený príjemca

Aktualizácia údajov uvedených v žiadosti o registráciu, žiadosti o zaradenie do evidencie alebo žiadosti o vydanie povolenia a v prílohách k žiadosti

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 21 ods. 6 v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Oprávnený príjemca, ktorý chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 25 ods. 14 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] v spojení s § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočnosti podľa § 26 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] v spojení s § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Tlačivo na oznámenie zmien týkajúcich sa registrácie alebo identifikačných údajov prevádzkovateľa daňového skladu, registrovaného odosielateľa alebo oprávneného príjemcu, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane nájdete v katalógu tlačív [.pdf; 131 kB; nové okno].

Užívateľský podnik je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 11 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Výrobca biogénnej látky je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 19a ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 25a ods. 10 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Predajca pohonných látok, distribútor pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 25b ods. 14 písm. g), ods.15 písm. e) a ods. 18 písm. d)  zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Registrovaný odosielateľ je povinný colnému úradu oznamovať zmeny skutočností podľa § 26 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Pri oznamovaní zmien týkajúcich sa registrácie alebo zaradenia do evidencie alebo identifikačných údajov je potrebné dodržiavať lehoty na oznámenie zmien stanovené jednotlivými ustanoveniami zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] alebo zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]. Zodpovednosť osoby za porušenie oznamovacích povinností je uvedená v § 154 a 155 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

Zábezpeka na daň

Zábezpeku na daň upravuje § 22 a § 22a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], u oprávneného príjemcu aj § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] a u registrovaného odosielateľa aj § 26 ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Spôsob zloženia zábezpeky na daň, výšku a úpravu výšky zloženej zábezpeky na daň, vrátenie zloženej zábezpeky na daň u prevádzkovateľa daňového skladu nájdete v § 22 ods. 1 až 7 a § 22a zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno], u oprávneného príjemcu aj v § 25 ods. 6, 8 a 10 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] a u registrovaného odosielateľa aj v § 25 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, rieši § 22 ods. 11 až 16 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň u prevádzkovateľa daňového skladu rieši § 22 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] a u oprávneného príjemcu, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu opakovane, rieši § 25 ods. 12 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v § 22 ods. 7 a 18 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] Povinnosť oprávneného príjemcu pri použití zloženej zábezpeky na daň colným úradom na úhradu spotrebnej dane nájdete v § 25 ods. 11 zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno].

Povinnosť iných osôb zložiť zábezpeku na daň nájdete v časti Typy daňových subjektov.

Zložením zábezpeky na daň sa na účely zákona č. 98/2004 Z. z. [nové okno] sa rozumie:

  • vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
  • banková záruka poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.