Preskočiť na hlavný obsah

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebným daniam

Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani je možné uskutočniť v režime pozastavenia dane alebo mimo pozastavenia dane.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Preprava mimo pozastavenia dane

Prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani mimo pozastavenia dane sa rozumie preprava tovaru prepusteného do daňového voľného obehu, t. j. zdaneného spotrebnou daňou.

Postup pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely

Ak sa prepraví tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani na daňovom území; tovarom určeným na podnikateľské účely sa rozumie tovar na iné účely ako na súkromné účely.

Zjednodušený sprievodný dokument

Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území do iného členského štátu na podnikateľské účely, je potrebné vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument.

Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravovaný tovar. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu tovaru odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.

Preprava v pozastavení dane

Pozastavením dane sa rozumie daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do daňového voľného obehu. Prepravu v pozastavení dane môže uskutočniť iba daňový subjekt registrovaný podľa príslušného zákona o spotrebnej dani.

Na monitorovanie pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi členskými štátmi a na daňovom území v režime pozastavenia dane slúži elektronický systém EMCS. Systém nahradil v papierový sprievodný administratívny dokument novým elektronickým dokumentom.

Postup pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane a oslobodeného od dane na daňovom území

Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani  v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronický systém EMCS. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.

Pred začatím prepravy predmetu dane v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným administratívnym referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.

Príjemca (odberateľ) tovaru podliehajúceho spotrebnej dani prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto predmetu dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému.

Tovar v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len

 • z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný tovar prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý opakovane prijíma tovar v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto osoba nie je oprávnená prijímať tovar v pozastavení dane,
 • z miesta dovozu do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
 • z daňového skladu do miesta výstupu,
 • z miesta dovozu, ak tovar odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu,
 • do daňového skladu, ak sa prepravuje tovar, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.

Tovar oslobodený od dane v zmysle príslušných ustanovení zákonov o spotrebných daniach je možné prepravovať na daňovom území len

 • z daňového skladu do užívateľského podniku,
 • z miesta dovozu do miesta uskladnenia tovaru v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
 • z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o
  • ukončenie činnosti užívateľského podniku (alkoholické nápoje, minerálny olej)
  • dodanie leteckých pohonných látok užívateľskému podniku (minerálny olej)
  • materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu (minerálny olej)
 • medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tovar v pozastavení dane alebo oslobodený od dane, aj iný spôsob prepravy tovaru.

Postup pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane na území Európskej únie

Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane na území Európskej únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.

Pred začatím prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani  v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným administratívnym referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje v pozastavení dane  a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane na území Európskej únie je možné začať až po pridelení administratívneho referenčného kódu. Tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci administratívny referenčný kód.

Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie, príjemca (odberateľ) tovaru prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Tovar v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len

 1. z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu, ak tovar odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi (zahraničným zástupcom, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
 2. z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu, ak tovar odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
 3. z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
 4. z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
 5. v prípadoch uvedených v bode 1) a 3) cez územie tretieho štátu.

Postup pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane pri dovoze

Dovozom sa rozumie prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do voľného obehu podľa článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19. 10.1992) v znení neskorších zmien a doplnkov, v mieste dovozu.

Miestom dovozu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase prepustenia do voľného obehu. Na daň a na správu dane pri dovoze takéhoto tovaru sa vzťahujú colné predpisy.

Tovar podliehajúci spotrebnej dani po prepustení do voľného obehu je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave tovaru v pozastavení dane.

Tovar, ktorý po prepustení do voľného obehu uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu.

Užívateľský podnik pri dovoze tovaru na účely oslobodené od dane je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tovar prepúšťa do voľného obehu, odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo tovaru. Tovar po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku (platí iba pre spotrebnú daň z alkoholických nápojov a minerálneho oleja).

Postup pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane pri vývoze

Vývozom sa rozumie prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do colného režimu vývoz podľa článku 161 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19. 10.1992) v znení neskorších zmien a doplnkov, a jeho preprava do miesta výstupu.

Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava predmetu dane v pozastavení dane ukončená a predmet dane opustil územie Európskej únie.

Tovar po prepustení do colného režimu vývoz môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ.

Prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu.

Počas prepravy tovaru v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu tovaru prostredníctvom elektronického systému.

Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol tovar navrhnutý do colného režimu vývoz.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Čiastočne Nie