Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Ďalšie aktualizované informácie

BRATISLAVA, 2.3.2017: Finančná správa upozorňuje na dve novinky, ktoré vyplývajú z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Povinnosti sa týkajú materských a dcérskych spoločností skupín nadnárodných podnikov. Tieto spoločnosti budú podávať „správu podľa jednotlivých štátov“.

Automatická výmena informácií (AVI) medzi jednotlivými krajinami je účinným prostriedkom boja proti daňovým podvodom a zároveň významným nástrojom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti výberu daní. Krajiny uzatvárajú dohody o tom, aké informácie o daňových subjektoch si budú medzi sebou vymieňať a tieto dohody v rámci AVI si postupne implementujú do daňovej legislatívy. Od 1.3.2017 začala platiť aj novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Naša daňová legislatíva týmto implementuje smernicu EK, ktorá uložila povinnosť nadnárodným podnikom zverejniť svoju totožnosť. Daňové správy jednotlivých štátoch EU nemali doteraz úplný prehľad o tom, ktorá spoločnosť je dcérskou, prípadne pod ktorú materskú spoločnosť patrí, alebo koľko ďalších dcérskych spoločností materská spoločnosť má a v ktorých krajinách. Tieto zistenia ozrejmí zákonom stanovené reportovanie  - podávanie správy podľa jednotlivých štátov.

Obsahom správy podľa jednotlivých štátov budú napríklad informácie o počte zamestnancov, o  výnosoch, o zisku pred zdanením, o výške daňovej povinnosti, o základnom imaní a pod.

Finančné riaditeľstvo SR preto upozorňuje všetky materské a dcérske spoločnosti skupín nadnárodných podnikov, ktoré majú konsolidovaný ročný obrat nad 750 000 000 eur že v rámci tejto novely majú povinnosť:

  • oznámiť príslušnému orgánu, teda Finančnému riaditeľstvu SR či sú hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom v úlohe oznamujúceho subjektu (v prípade, ak základný subjekt nie je ani hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom v úlohe oznamujúceho subjektu, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo oznamujúceho subjektu, vrátane štátu, v ktorom je tento oznamujúci subjekt rezidentom na daňové účely - splniť najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za oznamovaný finančný rok).
  • v zákonom stanovených prípadoch podať Finančnému riaditeľstvu SR spomínanú správu podľa jednotlivých štátov v lehote 12 mesiacov od posledného dňa oznamovaného finančného roka nadnárodnej skupiny. T.j. ak finančný rok skončil 31.12.2016, správu podávajú do 31.12.2017.

Uvedené je potrebné splniť už aj za finančný rok 2016. Všetky potrebné informácie vrátane požadovaných formulárov budú uverejnené na portály finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

(02. 03. 2017)

Archív tlačových správ

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore