Preskočiť na hlavný obsah

Od 1. decembra 2023 sa plne využíva systém CDS (Registrácia CEP)

BRATISLAVA – 28.11.2023: Od 1. decembra 2023 pristupuje finančná správa k využívaniu Systému colných rozhodnutí (CDS) pre žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky podľa Prílohy A delegovaného a vykonávacieho nariadenia Komisie.

Systém CDS je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou, ktorý má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú 22 typov žiadostí a rozhodnutí. Prostredníctvom tohto systému bude v rámci celého povoľovacieho konania od 1. decembra 2023 zabezpečená každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi už len s využitím techník elektronického spracovania údajov.

Vstupnú bránu do systému CDS pre hospodárske subjekty resp. ich zástupcov predstavuje portál pre obchodníkov (EÚ TP). Pre vstup do systému musí byť hospodársky subjekt resp. jeho zástupca autentifikovaný a overený na portáli pre obchodníkov (EÚ TP). Táto autentifikácia je riešená prostredníctvom systému UUM&DS, modul SK IAM, ktorý poskytuje zabezpečený a oprávnený prístup do elektronických systémov EÚ. Po autentifikácii na portáli pre obchodníkov (EÚ TP) budú môcť hospodárske subjekty resp. ich zástupcovia elektronicky podávať žiadosti, v reálnom čase monitorovať stav svojich žiadostí/povolení, spravovať svoje vydané rozhodnutia.

Na zabezpečenie autentifikácie pre prihlásenie sa do portálu pre obchodníkov (EÚ TP) je nutná registrácia v centrálnom elektronickom priečinku (CEP), ktorý je súčasťou modulu SK-IAM. Pri registrácii je vo formulári CEP v časti „Rozsah oprávnenia konať v mene subjektu – Špeciálne“ potrebné vyplniť aplikácie, ktorých sa registrácia bude týkať (CDS). Podrobnejšie informácie k registrácii sú uvedené na portáli CEP v časti Informácie k registrácii - CEP 

Colné úrady priebežne evidujú do systému CDS všetky vydané povolenia, ktorých platnosť pretrvá aj po 1. decembri 2023. Hospodárskym subjektom sa po vstupe na portál zobrazia ich zaevidované existujúce povolenia s automaticky vygenerovaným referenčným číslom, ktoré bude držiteľ povolenia používať až od úplného zavedenia nových elektronických systémov pre dovoz (edovoz CCK), vývoz (AES) a tranzit (NCTSP5). Dátumy postupného zavádzania colných informačných systémov budú zverejňované priebežne.

Pôvodné pridelené evidenčné čísla povolení sa budú naďalej používať až do oznámenia o nasadení nových elektronických systémov pre dovoz, vývoz a tranzit do produkčného prostredia a prechod na používanie nového referenčného čísla prideleného zo systému CDS.

Všetky informácie nájdete na portáli finančnej správy na špecializovanej podstránke.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(28. 11. 2023)

Archív noviniek