Preskočiť na hlavný obsah

Nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb

Ilustračný obrázok k novým povinnostiam pre poskytovateľov platobných služiebBRATISLAVA – 15.11.2022: Poskytovatelia platobných služieb sa musia pripraviť na nové pravidlá, ktoré prijala Európska komisia (EK). Od 1. januára 2024 budú mať povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe.

S cieľom ľahšie odhaliť daňové podvody pri cezhraničných transakciách v oblasti elektronického obchodu prijala EK v roku 2020 legislatívu, na základe ktorej budú mať poskytovatelia platobných služieb povinnosť zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb. Poskytovatelia platobných služieb, pôsobiaci v krajinách EÚ, budú musieť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a informovať finančnú správu o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2024.

Tieto informácie sa budú centralizovať v európskej databáze, v tzv. Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií (CESOP - Central Electronic System of Payment information), kde sa budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. Členské štáty EÚ tak budú mať ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie.

Špecifické oznamovacie povinnosti si vyžadujú čas na vývoj a úpravu informačných systémov, cez ktoré sa bude realizovať predkladanie, prijímanie a transmisia údajov. V praxi bude systém fungovať tak, že poskytovatelia platobných služieb budú uchovávať relevantné údaje a po prekonaní prahovej hodnoty (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), predložia požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EU) finančnej správe v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú.

Opatrenie rešpektuje pravidlá ochrany údajov. Finančná správa bude zhromažďovať len informácie o platbách, ktoré budú pravdepodobne spojené s hospodárskou činnosťou. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu. Finančná správa už intenzívne pracuje na vytvorení vnútroštátneho elektronického systému na prenos údajov od poskytovateľov platobných služieb a zabezpečení integrácie na centrálny európsky systém.

Momentálne dostupné informácie a dokumenty nájdete v priečinku CESOP na portáli FS: CESOP - PFS (financnasprava.sk).

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 11. 2022)

Archív noviniek