Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Bratislava – 18.01.2018: Už len necelé dva týždne zostávajú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie tejto dane. Finančná správa upozorňuje na najčastejšie chyby, s ktorými sa pri podávaní tohto druhu daňových priznaní stretáva. Zároveň predpokladá, že vďaka predvyplneným daňovým priznaniam sa chybovosť zníži.  

31.január je veľmi dôležitý termín – termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) a takisto na zaplatenie dane. Je v záujme finančnej správy a daňovníka, aby boli daňové priznania vyplnené bez chyby. Preto finančná správa zosumarizovala prehľad najčastejších chýb, s ktorými sa pri tomto type daňových priznaní stretáva. Ide napríklad o to, že:

  • daňové subjekty zaplatia daň, ale nepodajú daňové priznanie alebo podajú daňové priznanie, ale nezaplatia daň,
  • pri elektronickom podaní DP daňové subjekty zašlú viackrát rovnaké daňové priznanie (povinnosť je zaslať iba jedno DP za zdaňovacie obdobie 2017),
  • daňové subjekty nesprávne vypočítajú preddavky, alebo si neuvedomia, že im vyplýva povinnosť platenia preddavkov zo zákona (výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
  • daňové subjekty nesprávne identifikujú platbu – treba si dať preto pozor na uvádzanie základného čísla účtu (prideleného OÚD – osobného účtu daňovníka správcom dane), uvedenie správneho predčíslia bankového účtu, ktoré je pre DzMV 501163, správne uvedenie IBAN, ktorý si vie z predčíslia účtu a OÚD daňový subjekt vygenerovať sám. Pomôcku nájde na Portáli finančnej správy v časti "Platenie daní" [nové okno],
  • daňovníci odovzdajú neúplne alebo nesprávne vyplnené DP - chýba napr. podpis, dátum aj iné údaje, nie sú vyplnené všetky súčtové riadky, nesprávne zaokrúhlia daň, nesprávne uvedú ročné sadzby dane.

Finančná správa odporúča radšej overiť si všetky aktuálne informácie priamo na stránke finančnej správy v časti "Daň z motorových vozidiel"[nové okno].

DP k DzMV podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a týka sa ich povinnosť podať DP k DzMV, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Pokiaľ by právnická osoba podala daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ho nebude môcť akceptovať.

Subjekty, pre ktoré nie je elektronická komunikácia povinná, môžu DP k DzMV doručiť osobne alebo poslať poštou na daňový úrad. DP k DzMV sa podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. 

Finančná správa prišla navyše v roku 2018 s novinkou týkajúcou sa tohto DP - zabezpečila pre 129 944 daňových subjektov predvyplnené DP k DzMV. Ide o benefit pre daňovníkov, ktorí finančnej správe už v roku 2017 (za zdaňovacie obdobie 2016) podali DP k DzMV elektronicky. Finančná správa predpokladá, že vďaka predvyplneným DP sa zníži chybovosť podávaných DP k DzMV. 

Finančná správa chce v tejto súvislosti upozorniť aj na to, že kým DP k DzMV sa podáva daňovému úradu (osobne, poštou alebo elektronicky), daň z nehnuteľnosti sa podáva obci. Správu dane z nehnuteľnosti teda vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza a daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podávať obciam, nie daňovým úradom.  

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 219 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 01. 2018)

Archív noviniek