Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colníci budú pokračovať v kontrolách registračných pokladníc aj v letnej sezóne, a to aj na športových a kultúrnych podujatiach

MICHALOVCE – 30. 6. 2015: Colníci aj počas letnej sezóny budú vykonávať intenzívne kontroly zamerané na používanie elektronických registračných pokladníc v celom územnom obvode okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov a Snina, a to aj v stánkoch na jednorazových športových a kultúrnych podujatiach.

Colný úrad Michalovce, v rámci nastávajúcej letnej sezóny a podujatiami obcí a miest usporiadaných pre širokú verejnosť, ktoré sú sprevádzané bufetmi s občerstvením, či stánkami s rozličným tovarom upozorňuje predajcov na dodržiavanie povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) na každom predajnom mieste. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1998 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len !zákon o ERP“). Podnikateľ je povinný umiestniť v zmysle zákona o ERP elektronickú registračnú pokladnicu tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení boli pre zákazníka čitateľné. Podnikateľ je tiež povinný vystaviť doklad z ERP bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti.

Výnimkou je predaj remeselníckych výrobkov, ktoré sú predmetom autorského práva podľa zákona č. 618/2003 Z. z. [nové okno] o autorskom práve, nakoľko  tvorba autorských diel chránených  autorským zákonom a ich následné rozširovanie predaj alebo iná forma prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie a autor sa nepovažuje za podnikateľa. Ak sa ale predaj remeselníckych výrobkov realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a predajcovi vzniká povinnosť používať pokladnicu.

Všetky potrebné informácie k povinnostiam predajcov k používaniu ERP sú tiež zverejnené na portáli finančnej správy v časti "Elektronická registračná pokladnica".

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia, pretrvávajúcich a opakujúcich sa zistení porušení zákona, budú zo strany Colného úradu Michalovce vykonávané intenzívne kontroly aj počas nasledujúcich týždňov,  a to aj na športových a kultúrnych podujatiach sprevádzaných občerstvením a iným predajom. Kontroly budú zamerané najmä na  dodržiavanie ustanovení zákona o ERP, predovšetkým na nezaevidovanie tržby v pokladnici, vydanie pokladničného dokladu a vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňa náležitosti zákona o ERP. Ďalej sa zamerajú aj na predaj alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, kde má predávajúci povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, mať doklady o nadobudnutí (kúpe), pričom na každom spotrebiteľskom balení nápojov či cigariet musia byť platné slovenské kontrolné známky.

Aj naďalej platí, že občania majú možnosť oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

(30. 06. 2015)

Archív tlačových správ