Preskočiť na hlavný obsah

Daň z motorových vozidiel už o mesiac

Bratislava – 31. 12. 2013: Už len mesiac ostáva podnikateľom na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2013. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

Daňové priznanie je možné podať v papierovej a elektronickej forme. Vytlačené formuláre sú už k dispozícii na všetkých daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach. Elektronicky ho musia podať podnikatelia (alebo ich zástupcovia), ktorí sú platcami DPH. Pre nich je to jediný možný spôsob, ako môžu od 1. 1. 2014 komunikovať s finančnou správou. Daňové priznania aj na daň z motorových vozidiel môžu podať prostredníctvom nového portálu finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

V daňovom priznaní na daň z motorových vozidiel za rok 2013 je viacero noviniek oproti roku 2012.

Predmet dane - vozidlo, ktoré je evidované v SR a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov. V zdaňovacom období roku 2013 je predmetom dane len auto, ktoré je evidované v SR, bez ohľadu na jeho používanie na podnikanie v zahraničí alebo v SR. Vozidlá, ktoré majú pridelené zahraničné evidenčné čísla v zdaňovacom období roku 2013, nepodliehajú dani z motorových vozidiel, a to i napriek tomu, že sa budú používať na podnikanie na území SR.

Daňovník - pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancovi za používanie vozidla na pracovné cesty je daňovníkom zamestnávateľ bez ohľadu na to, či zamestnanec je držiteľom auta alebo nie je.

Oslobodenie a zníženie dane je rozšírené o vozidlá s limitom úrovne EEV a EURO 6.

Vznik a zánik daňovej povinnosti - od 1. januára 2013 je pre vznik, ako aj pre zánik daňovej povinnosti rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie.

Výpočet pomernej časti dane - súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Daňovník je povinný pomernú časť dane zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Oznamovacia povinnosť - daňovník už nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.

Osobitná úprava podania - pre firmu, ktorá sa ruší bez likvidácie, likvidáciou, daňovníka na ktorého bol vyhlásený konkurz a pri úmrtí daňovníka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB]

(31. 12. 2013)

Archív noviniek