Preskočiť na hlavný obsah

Dnes začína podávanie DP v MOSSe

Bratislava – 01. 04. 2015: Daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) nadišla povinnosť podať daňové priznanie (DP). Do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka podávajú DP aj platia daň v eurách. Pre tých, ktorí sú registrovaní od nového roka, je prvým možným termínom podávania daňových priznaní 1. apríl, najneskôr však 20. apríl 2015.

MOSS je určená pre poskytovateľov elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania. Ich poskytovateľom uľahčí plnenie si daňových povinností. Nebudú sa musieť zaregistrovať, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte EU, do ktorého dodávajú služby svojim zákazníkom. Osobitná úprava im umožní podať daňové priznanie a zaplatiť daň za všetky ich dodávané digitálne služby v rámci EÚ v ich krajine identifikácie, teda v našom prípade na Slovensku.

Formuláre DP sú prístupné všetkým zaregistrovaným osobám v aplikácii MOSS, ktorá je dostupná na Portáli finančnej správy. Autorizáciou sa subjekty registrované na MOSS prihlásia a cez odkaz na MOSS prekliknú na portál MOSS. Tam sú k dispozícii všetky formuláre. Registračné formuláre, tlačivá DP, zmeny aj história podania. Tlačivo DP si subjekty buď vyplnia, alebo si natiahnu elektronickú verziu XSD schémy. Samotný postup podania DP je jednoduchý a jednotlivé kroky a návod na vyplnenie formulára sú zverejnené a prístupné na webovej stránke FR SR, www.financnasprava.sk. Okrem toho je možné využiť službu tzv. uploadu súboru z účtovného systému. Podrobnosti nájdete v sekcii eSlužby, časti "Príručky a návody" a v časti "MOSS schéma".

Upozornenie: Daňové subjekty registrované do osobitnej úpravy MOSS uplatňujú niektoré pravidlá pri podávaní DP inak ako v bežnom režime DPH, kedy ich upravuje daňový poriadok:

  • ak koniec lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, má sa zato, že je to tento deň, tzn. neposúva sa lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň,
  • uplatňuje aj odlišné pravidlo pri platení dane, kedy sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane,
  • daňové priznanie je zdaniteľná osoba povinná podať vždy, aj keď v tom období neposkytla žiadne služby. V tom prípade môže jednoducho jedným kliknutím v aplikácií MOSS podať nulové DP,
  • platba dane musí byť označená jedinečným referenčným číslom a verziou príslušného daňového priznania, ktoré budú oznámené pri podaní daňového priznania. Jedinečné referenčné číslo a verzia daňového priznania sa pri úhrade uvedú do informácie pre príjemcu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 218 kB; nové okno]

(01. 04. 2015)

Archív tlačových správ