Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Doručujeme elektronicky

BRATISLAVA – 11.1.2016: Finančná správa dnes spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní.  Viac ako stovka firiem už má maily vo svojej schránke na portáli finančnej správy.   

Finančná správa dnes začala elektronicky komunikovať s platiteľmi spotrebných daní. Firmy, ktoré obchodujú s liehom, tabakom, plynom, elektrinou či minerálnymi olejmi už od nás v súvislosti s témou spotrebné dane nedostanú list, ale email. Obojsmerná komunikácia v oblasti spotrebných daní je prvým krokom k celkovej obojsmernej elektronickej komunikácii. Doručovanie papierovou formou sa so spustením obojsmernej komunikácie skončilo. Počas úvodného dňa sme doručili dokumenty približne stovke firiem.  

Elektronické doručovanie sa považuje za doručenie do vlastných rúk. Vyhýbať sa potvrdeniu doručenia dokumentu v schránke správ sa však neoplatí. Pokiaľ adresát neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky, dokument sa považuje za doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa adresát o doručení nedozvedel. 

V súvislosti s týmito zmenami opätovne upozorňujeme používateľov portálu, aby si preverili, či majú splnomocnenie na prijímanie dokumentov (ktoré má štandardne len konateľ alebo štatutár spoločnosti). Ak ho konateľ alebo štatutár nemá, je potrebné, aby sa zaregistroval. V prípade, že takéto oprávnenie nemá v spoločnosti nikto, nebude možné prijímať elektronické zásielky, pričom po 15 dňoch sa budú považovať za riadne doručené. 

Všetky ďalšie informácie nájdete na portáli finančnej správy v časti Infoservis - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB; nové okno]

(11. 01. 2016)

Archív tlačových správ