Preskočiť na hlavný obsah

Elektronický dovoz funguje naplno

BRATISLAVA – 21. 07. 2016: Od spustenia nového colného automatizovaného informačného systému pre dovoz prijala finančná správa elektronicky viac ako 350 dovozných colných vyhlásení. Podnikateľské subjekty môžu využívať výhody systému eDovoz pre oblasť štandardných postupov od 11. júla 2016.

Približne desiatka firiem už zasiela našej organizácii colné vyhlásenia elektronickou cestou. Ďalší podnikatelia sa postupne pripájajú. Dodávatelia deklarantských softvérov prispôsobili svoje produkty tomuto systému. Pre obchodníkov sa spustením eDovozu do ostrej prevádzky začalo prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu po splnení podmienok k systému pripojiť. Jeho ukončenie finančná správa verejne oznámi v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/ 578 z 11. apríla 2016.

Týmto sa však práce na novom systéme neskončili. eDovoz bude pokrývať aj oblasť zjednodušených postupov, na ktorej sa momentálne pracuje. Systém vylepšíme o ďalšie funkcionality, ktoré zvýšia komfort  colného konania v dovoze, napr. automatizovaným uvoľnením záruky za colný dlh a iné platby či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu. Elektronicky sa budú môcť zasielať i prílohy k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne), čím sa výrazne zredukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady.

Používaním nového informačného systému sa zrýchľuje celý proces colného konania, znižuje sa administratívne zaťaženie a finančné náklady podnikateľom, uľahčuje sa obchodovanie i zvyšuje štandard služieb na colných úradoch v SR.

Zavedenie systému eDovoz patrilo medzi prioritné úlohy v oblasti modernizácie finančnej správy. Účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/ 2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa od 1. mája 2016 ustanovil do praxe  Colný kódex Únie sa eDovoz stal nevyhnutnou podmienkou colného konania. Systémom sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz.

Viac informácií o podmienkach elektronickej komunikácie nájdu podnikateľské subjekty na portáli finančnej správy v časti Podmienky elektronickej komunikácie. Dokumentáciu potrebnú pre tvorbu software ako aj podrobnosti elektronickej komunikácie portáli finančnej správy získate prostredníctvom call centra.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(21. 07. 2016)

Archív noviniek