Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Elektronický dovoz ide ďalej

BRATISLAVA – 30.08.2017: Finančná správa upozorňuje dovozcov na ďalšiu zmenu v rámci informačného systému eDovoz, ktorej účinnosť nastáva 1. septembra. Všetci držitelia povolenia typu „C“ musia od tohto dátumu posielať colné vyhlásenia už len elektronicky.

Pre držiteľov povolenia (druh „C“ - zápis do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia) je 1. september kľúčovým dátumom. Do tohto dňa musia mať prispôsobené svoje deklaračné systéme tak, aby finančnej správy mohli posielať colné vyhlásenia elektronicky. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.

Držiteľom povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, sa skončilo prechodné obdobie pre elektronickú komunikáciu 1. júla. Od tohto termínu predkladajú dovozcovia zápis do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) a dodatočné colné vyhlásenie (druh „Z“) už len elektronicky. Pre deklarantskú verejnosť sa tak zvýšil komfort komunikácie pri dovoze tovaru z tzv. tretích krajín. Ďalším krokom rozšírenia elektronickej formy komunikácie bude implementácia funkcionality prikladania elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Prítomnosť deklaranta na pobočke colného úradu tak nebude nutná.

V prípade štandardných postupov sa začala elektronická prevádzka už 11. júla 2016. Podnikateľské subjekty mali do 1. mája 2017 čas na to, aby pripravili svoje systémy na daný druh komunikácie. Zavedením eDovozu sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz.

Viac informácií nájdu podnikateľské subjekty na portáli finančnej správy v časti Elektronické služby [nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(30. 08. 2017)

Archív noviniek