Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Elektronická komunikácia

BRATISLAVA – 02.08.2017: Prezident finančnej správy František Imrecze rokoval s členmi Konzultačnej rady. Témou stretnutia bol návrh zaviesť povinné elektronické podávanie daňových priznaní pre živnostníkov. 

Konzultačná rada ako poradný orgán prezidenta finančnej správy jednoznačne víta rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie. Považuje ju za nástroj na zefektívnenie a zjednodušenie života podnikateľov a občanov. Zavedenie povinnej elektronickej komunikácie pre všetky fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti súvisí s postupným spúšťaním a rozširovaním proklientských opatrení finančnej správy (softwarning) s cieľom zefektívniť vzájomnú komunikáciu. 

Členovia Konzultačnej rady (Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská živnostenská komora, Klub 500, Americká obchodná komora, Daňové fórum Slovenska) na stretnutí upozornili na riziká, ktoré by mohlo priniesť zavedenie povinnosti podávať daňové priznania elektronicky pre živnostníkov: chýbajúcu počítačová gramotnosť vybraných skupín občanov a pokrytie signálom internetu na Slovensku. 

Konzultačná rada hodnotí snahy o celkové posunutie zavedenia povinného elektronického podávania daňových priznaní ako neefektívne. Pre hladký priebeh a zvýšenie efektivity zavedenia povinnej elektronickej komunikácie pre živnostníkov Konzultačná rada by privítala rozdelenie povinnosti pre daňové subjekty do dvoch etáp:

  • rozšírenie segmentu povinne elektronicky komunikujúcich na všetky právnické osoby s účinnosťou od 1.1.2018
  • rozšírenie segmentu povinne elektronicky komunikujúcich na všetky fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti s účinnosťou od 1.7.2018 

Prípadné posunutie termínu je nevyhnutné na zabezpečenie zvýšenej miery edukácie predstaviteľov malých a stredných podnikov v oblasti používania počítačovej technológie a elektronickej komunikácie formou podporných a edukačných kampaní a školení. Takýto postupný proces zavádzania povinnej elektronickej komunikácie umožní lepšiu adaptabilitu jednotlivých daňových subjektov na nové podmienky v zmysle návrhu zákona. 

Finančná správa poskytne v procese zavádzania povinnej elektronickej komunikácie pre ďalšie daňové subjekty podporu vo forme výrazného posilnenia call centra. V spolupráci s členmi Konzultačnej rady zorganizuje v regiónoch školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní, nielen vo forme B2B stretnutí ale aj prostredníctvom vysvetľujúcej kampane. 

Konzultačná rada je poradným orgánom prezidenta finančnej správy. Jej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí vyplývajúcich z plnenia úloh finančnej správy. Viac informácií nájdete na portáli finančnej správy v časti Orgány finančnek správy [nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk  

   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

(02. 08. 2017)

Archív noviniek