Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Michalovskí colníci už šestnásty raz bezodplatne odovzdali drevené palety na humanitárne účely

14. 03. 2018: Colný úrad Michalovce odovzdal na humanitárne účely drevené palety zaistené pre porušenie ochrany práv duševného vlastníctva už šestnástemu záujemcovi. Colníci odovzdali vo Vyšnom Nemeckom 566 kusov drevených paliet, ktoré boli po prepadnutí v prospech štátu verejne ponúknuté na humanitárne účely. Všetky palety si tentokrát prevzalo mesto Michalovce. Použité budú ako palivo v stane pre ľudí bez domova.

Colníci Colného úradu Michalovce v roku 2017 zaistili na hranici drevené palety, ktoré sa javili ako falzifikáty tovaru. Podozrenia colníkov potvrdil aj majiteľ ochrannej známky. 566 kusov drevených paliet, ktoré boli neoprávnene označené registrovanou ochrannou známkou, tak prepadlo v prospech štátu. Colný úrad ich následne v súlade s platnou legislatívou namiesto likvidácie verejne ponúkol na humanitárne účely.

Odovzdať na základe zmluvy o prevode ich mohol v súlade s § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva: a) Správe štátnych hmotných rezerv, b) poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam, c) neziskovým organizáciám alebo iným právnickým osobám, ktoré nie sú podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b).

O palety prejavili záujem spolu 3 subjekty. Rozhodovalo poradie prijatých žiadostí. Colný úrad bezodplatne previedol všetkých 566 drevených paliet určených na humanitu mestu Michalovce, ktoré ich podľa vlastného vyjadrenia použije ako palivo v stane zriadenom mestom pre ľudí bez domova.

Colný úrad Michalovce odovzdal na humanitárne účely už celkovo 6 028 drevených paliet, ktoré si postupne v minulom období prevzalo 15 rôznych subjektov.

Na ďalšie drevené palety, ktoré boli colníkmi zaistené, a vo veci ktorých v danom čase ešte nie je rozhodnuté, pravdepodobne uplatní colný úrad rovnaký postup a budú zrejme tiež ponúknuté na humanitárne účely.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na stránke finančnej správy.

(14. 03. 2018)

Archív noviniek