Preskočiť na hlavný obsah

Nová finančná správa

BRATISLAVA – 21.12.2021: Finančná správa (FS) spúšťa od 1. januára 2022 obojsmernú elektronickú komunikáciu (OBK) za všetky druhy daní. Od budúceho roka bude zasielať daňovým subjektom všetky úradné dokumenty do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Subjekty však musia mať túto schránku aktivovanú na doručovanie.

Od 1. januára 2022 sa komunikácia zo strany FS nebude realizovať cez portál finančnej správy (PFS), ale prostredníctvom elektronických schránok na ÚPVS. Tam si budú daňové subjekty preberať elektronické úradné dokumenty (EÚD). V prípade, že daňový subjekt (alebo aj občan) má schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie, EÚD odoslaný z finančnej správy si v schránke môže prevziať. Ak ju nemá aktivovanú na doručovanie, prostredníctvom služby ÚPVS nazvanej „Centrálne úradné doručovanie“ bude zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu EÚD Slovenskou poštou. Daňové subjekty si môžu nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke na ÚPVS zasielaním oznámenia na email alebo SMS správy. Inštrukcie k aktivácii schránky nájdu v dokumente "Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie".

FS bude EÚD doručovať do schránky subjektu na PFS iba v špecifických prípadoch, napr. zahraničnej osobe, ktorá nemá zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS. Ak daňový subjekt nemá zriadenú schránku na ÚPVS, alebo ju nie je možné identifikovať, potom bude FS postupovať tak, že vytvorí neelektronický rovnopis EÚD a tento bude doručovať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo svojimi zamestnancami. Súčasťou tohto dokumentu bude aj doložka o autorizácii.

Pre daňové subjekty sa nemení podávanie dokumentov, ktoré majú štruktúrovanú formu (napr. daňové priznanie, hlásenie, súhrnný výkaz, či kontrolný výkaz). Podávať ich budú tak ako doteraz, tzn. cez PFS alebo cez aplikáciu eDane. Cez ÚPVS môžu byť doručované len dokumenty, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu (napr. žiadosť o vydanie potvrdenia, plnomocenstvo, odvolanie atď.). Ide o tzv. všeobecné podania, ktoré môže daňový subjekt doručovať buď cez PFS, alebo využitím aplikácie eDane, ale aj prostredníctvom elektronickej podateľne ÚPVS spôsobom určeným zákonom o eGovernmente.

OBK za všetky dane zásadne mení spôsob komunikácie medzi FS a daňovými subjektmi. Všetky procesy a procedúry, ktoré fungujú teraz v papierovom svete sa adekvátne pretransformujú do elektronického. Daňový subjekt tiež získa väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach. Aktuálne má prístupný elektronický výpis z osobného účtu. Spustením OBK za všetky dane bude mať prístupný aj spis daňového subjektu v elektronickej forme (eSpis) vo svojej osobnej internetovej zóne na PFS. Doručovanie EÚD priamo do elektronickej schránky daňového subjektu na ÚPVS urýchli celý proces, keďže odpadne povinnosť daňového subjektu prevziať si ho na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.

Na PFS majú daňovníci k dispozícii špeciálnu podstránku "Obojsmerná komunikácia“, kde nájdu všetky potrebné informácie na jednom mieste. Klientom sú k dispozícii v prípade otázok k OBK-OD aj konzultanti call centra finančnej správy na telefónnom čísle: 048/43 17 222.

Informačný banner OBK

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 12. 2021)

Archív noviniek