Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Zásielky s ochrannými pomôckami sú vybavované prednostne

NITRA – 24.04.2020: Najmä prednostne vykonaným colným konaním a proklientským prístupom prispievajú ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra v boji proti chorobe COVID-19. Za posledné obdobie prejednali v colnom konaní zásielky s viac ako 6,5 mil. kusov ochranných pomôcok, najmä ochranných rúšok a respirátorov.

Na slovenský trh a ku konečným spotrebiteľom sa vďaka práci ozbrojených príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Nitra dostalo za uplynulé obdobie 6 545 755 ks ochranných rúšok, 216 400 ks respirátorov a 54 460 ks (12 630 litrov) antibakteriálneho gélu. Tento materiál bol dovážaný najmä z Činy, Honkongu, Turecka a Švajčiarska.

Pri colnom konaní dochádza v súčasnosti k prednostnému prejednávaniu zásielok s ochrannými pomôckami a dezinfekčnými prostriedkami tak, aby tieto mohli byť čo najskôr distribuované a používané v rámci Slovenskej republiky. Finančná správa preto ubezpečuje, že takéto zásielky sú vybavované prednostne. V určitých prípadoch, samozrejme, musí byť vykonaná kontrola dovážaného tovaru, ktorá je zameraná na preverenie, či je tento tovar v súlade so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými v príslušných právnych predpisoch, prípadne či nie sú ku konaniu predložené falošné certifikáty preukazujúce kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Taktiež je kontrola zameriavaná aj na preverenie či dovážaný tovar neporušuje práva duševného vlastníctva jednotlivých držiteľov rozhodnutí. To všetko však bez zdržaní pri colnom konaní.

Urýchlenému colnému konaniu dopomohla aj Európska komisia, ktorá poskytla pomoc členským štátom a vydala rozhodnutie na aplikovanie oslobodenia od cla a DPH pri dovoze rôznych ochranných pomôcok, prístrojov a pod., na základe ktorého je možné oslobodiť tovar dovážaný z tretích krajín štátnymi organizáciami alebo inými, Ministerstvom vnútra SR schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami. Podmienky, ktoré je potrebné splniť pre priznanie oslobodenia, sú uvedené na portáli finančnej správy a bližšie informácie sú dovozcom poskytované na príslušných colných úradoch alebo na call centre finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 347 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(24. 04. 2020)

Archív noviniek