Preskočiť na hlavný obsah

Plná moc

BRATISLAVA – 19.1.2016: Plná moc/splnomocnenie/plnomocenstvo je bežne používaný súhlas, v ktorom splnomocniteľ poverí inú osobu na vykonanie určitej záležitosti, či rozhodnutia v jeho mene.  

Finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu na spotrebných daniach od 11. januára 2016. Pre tieto nové služby, ktoré zahŕňajú aj prístup k osobnému účtu alebo spisu daňového subjektu, sú v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy nové oprávnenia. Používateľom, ktorí sú na portáli finančnej správy zaregistrovaní ako Štatutár/Osobné konanie/Zákonný zástupca boli automaticky pridelené všetky oprávnenia na konanie v plnom rozsahu. 

Každá fyzická osoba alebo štatutár si však môže zvoliť zástupcu v daňovom konaní. Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:

  • kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),
  • komu je udelené (splnomocnenec),
  • rozsah splnomocnenia,
  • prípadne jeho časové ohraničenie. 

Ak má správca dane pochybnosti o rozsahu udeleného plnomocenstva vyzve daňový subjekt na jeho spresnenie. 

Zástupca koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Plnomocenstvo môže byť generálne, ktoré oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony, obmedzené, ktoré oprávňuje zástupcu len na určitý druh právnych úkonov alebo individuálne, oprávňujúce zástupcu len na jeden určitý právny úkon. 

Podľa daňového poriadku plnomocenstvo nemusí mať úradne overený podpis. Na platnosť plnej moci nemajú vplyv skutočnosti ako napríklad: zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena právnej formy daňového subjektu, vstup spoločnosti do likvidácie, zmena konateľa, resp. konateľov. 

Pre uľahčenie sme pre daňovníkov na portáli finančnej správy zverejnili vzory plných mocí:

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB; nové okno]

(19. 01. 2016)

Archív noviniek