Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Posledné tri dni na poukázanie 2%

BRATISLAVA – 26.04.2018: Zamestnancom zostávajú posledné tri dni na darovanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní. Darovať ich môžu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu darovať percentá zo svojich zaplatených daní do 30. apríla 2018.

Ak ste zamestnanec a chcete darovať 2% alebo 3 % zo zaplatenej dane, máte na to posledné tri dni. Ak za vás zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predložíte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitnom tlačive. Vzor vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2017 je zverejnený na webovom sídle finančnej správy aj v časti Ak je daňovníkom fyzická osoba, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2%, resp. 3 %* len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Finančná správa pripomína, že vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z  príjmov je možné podať len na predpísanom tlačive. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Zoznam najčastejších chýb, ktorých sa daňovníci dopúšťajú pri poukazovaní 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane, je dostupný na portáli finančnej správy. Finančná správa v tejto súvislosti upozorňuje najmä na vypĺňanie kolónky IČO prijímateľa. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Ak daňovník vo vyhlásení uvedie 8-miestne IČO zľava, neznamená to, že peniaze sa k prijímateľovi nedostanú. Naša aplikácia dokáže aj takto vyplnené IČO čítať z vyhlásenia. Problém by nastal, ak by 8-miestne IČO napísané zľava bolo na konci doplnené nulou (alebo viacerými nulami), čo by systém vyhodnotil ako nesprávne IČO.

Aktuálny zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk Za minulý rok občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali z podielu zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa v minulom roku rozhodlo viac ako 800 tisíc daňovníkov.

Vysvetlivka: 3% zo zaplatenej dane z príjmov môže poukázať iba ten daňovník, ktorý vykonával v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 168 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 04. 2018)

Archív noviniek