Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Informačný leták v poštových zásielkach

BRATISLAVA, 13.06.2018: S blížiacim sa termínom povinnej elektronickej komunikácie fyzických osôb podnikateľov finančná správa rozširuje informačnú kampaň o nových povinnostiach. Po školeniach, edukačných videách, informačných materiáloch či informovaní prostredníctvom sociálnych sietí sa zameriava aj na poštové zásielky. Súčasťou oficiálnej pošty z finančnej správy bude informačný leták. Ten ponúka základné informácie o nových povinnostiach a prehľadný kalendár termínov na vybavenie si elektronickej komunikácie. 

Cieľom finančnej správy je rozšíriť informáciu o povinnej elektronickej komunikácii fyzických osôb podnikateľov čo najväčšiemu počtu ľudí. Za týmto účelom pridáva aj informovanie verejnosti prostredníctvom tlačeného informačného letáku, ktorý bude súčasťou odchádzajúcej pošty z finančnej správy. Informačné letáky budú k dispozícii aj na klientskych zónach daňových úradov. 

Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu zacieliť informácie na skupinu ľudí, ktorí sa o povinnosti elektronickej komunikácie nedozvedeli z televíznych správ, rádií, z novín či sociálnych sietí. Informačný leták je koncipovaný tak, aby aj v prípade, že sa dostane do ruky niekomu, koho sa elektronická komunikácia netýka, alebo ju už využíva, nezabudol upozorniť aj ľudí vo svojom okolí. Každý totiž môže mať vo svojom okolí fyzické osoby podnikateľov, ktorí buď o svojej novej povinnosti nevedia, alebo si ju odkladajú. 

Prehľadný informačný leták obsahuje informácie o povinnostiach spojených s elektronickou komunikáciou, sumarizuje možnosti registrácie na portáli finančnej správy, ponúka prehľadom termínov, dokedy je potrebné registrovať sa a odkazuje na ďalšie komunikačné kanály s finančnou správou. 

Informačný leták upozorňuje aj na to, že ako prvé sa musia zaregistrovať fyzické osoby podnikatelia, ktoré zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca, alebo tie, ktoré požiadali o odloženie termínu na podanie daňového priznania. Posledný termín na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018 je potrebné podať do konca júna. To platí aj pre odložené daňové priznanie. Pre víkend však termín pripadne až na 2.júl 2018. Ak teda chcú podať daňové subjekty tieto podania ešte v papierovej forme, musia tak spraviť do konca júna.  

Ponúka tiež prehľad možných spôsobov registrácie na elektronickú komunikáciu s finančnou správou:

  • pomocou eID karty (občianskeho preukazu s elektronickým čipom) – POZOR na aktuálny podpisový certifikát, pôvodné podpisové certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR ešte koncom októbra 2017 zneplatnené a treba ich vymeniť,
  • pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) - je možné získať ho u certifikačných autorít,
  • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní – fyzická osoba podnikateľ uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na daňovom úrade, ak je zároveň aj platiteľom spotrebných daní, tak aj na colnom úrade. 

Informačný leták v elektronickej verzii je dostupný aj na portáli finančnej správy v časti venovanej elektronickej komunikácii. [nové okno]

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 06. 2018)

Archív noviniek