Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Ako zdaňujú príjmy športovci?

BRATISLAVA – 13.3.2017: Olympijská medaila či titul majstra sveta so sebou prináša okrem úspechu a slávy aj daňové povinnosti. Finančná správa pripravila pre profesionálnych športovcov návod, ako zdaniť svoje príjmy.  

S účinnosťou od minulého roka medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods.  2 písm. e) ZDP boli zaradené príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa § 4 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a)  až d) a § 45 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona o športe. 

Znamená to, že za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP sa považujú príjmy:

 • profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba [§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o športe];
 • amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport
  • na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak:
   • rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
   • zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
   • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období, [§ 4 ods. 4 písm. a) zákona o športe],
  • na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca [§ 4 ods. 4 písm. b) zákona o športe],
  • bez zmluvy [§ 4 ods. 4 písm. d) zákona o športe];
 • športového odborníka, ktorý je
  • trénerom a inštruktorom športu [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe],
  • fyzickou osobou vykonávajúcou odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu, napr. § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 až § 13a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. [§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o športe],
  • fyzickou osobou vykonávajúcou odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe],
  • fyzickou osobou vykonávajúcou činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe],

ak nie sú naplnené znaky závislej práce  alebo sa so športovou organizáciou nedohodne inak, a to podľa znenia § 6 ods. 3 zákona o športe v znení účinnom do 31. 12. 2016, resp. v súlade so  znením  § 6 ods. 3 cit. zákona v znení účinnom od 1. 1. 2017, ak vykonáva činnosť športového odborníka ako podnikanie, ako dobrovoľník (§ 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.) alebo bez zmluvy. 

Kompletné znenie metodického pokynu k danej téme nájdete na portály finančnej správy. [nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 185 kB; nové okno]

(13. 03. 2017)

Archív noviniek

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore